فروش

#وتجارت جمع درامد تسهیلات اعطایی ۵۴,۶۱۹,۲۳۵ و سود پرداختی به سپرده ها۱۵۵۸۷۵ میلیارد ریال است و تراز مثبت است
۴ ماهه تراز عملیاتی بانک ۶۱۶۴۳ میلیارد ریال مثبت است
#شخارک در فروردین با فروش ۶۳۱۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و ۲۴هزار تن با نرخ ۹۷,۱۷۲,۸۸۸ ریالی صادر کرده . در اردیبهشت فروش ۱۰۷۵۹ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۰۷,۴۱۶,۸۰۶ ریال و ۶۳ هزار تن صادر کرده
در خرداد فروش ۸۵۸۳ میلیاردریال شد و متانولی صادر نکرد و به ماه های بعد موکول شد
در تیر با فروش ۱۰۴۷۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۷۱ هزار تن صادرات ۸۳,۴۴۱,۲۵۵ ریال بوده
۴ماهه به عدد ۳۶۱۳۵ میلیارد ریالی رسیده
در تیر ماه سال ۱۴۰۲، ۴ محموله پروپان ، ۴ محموله بوتان ، ۴ محموله متانول و ۱ محموله پنتان پلاس بار گیری شده است. لازم به ذکر است علی الرغم پیگیری های شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، تاکنون صورتحساب کتبی بابت تغییر نرخ گاز به این شرکت ارسال نشده است و جدول انرژی بر اساس نرخ خوراک ۸۴.۰۰۰ ریال و سوخت ۴۰.۰۰۰ ریالی محاسبه گردیده است.
#سپاها در فروردین با فروش ۱۳۸۶ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد ۲۲۴۵ و خرداد با افت ۱۶۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود
در ۳ماهه چهارم در تیر با رشد خوب ۲۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و۱۰ ماهه به عدد ۱۴۹۶۸ میلیارد ریال رسیده است
#کاسپین در فروردین با فروش ۱۰۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۳۰۱ و خرداد ۱۳۷۰ میلیارد ریال بود
سهم در تیر ب فروش ۱۴۲۲ میلیارد ریالی رسیدو ۴ ماهه ۵۱۷۲ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۳۶۹۶ میلیارد ریال بوده است
#شیراز در فروردین با فروش ۱۴۶۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۹۰۴۹ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۰۶۴ میلیارد ریال بود .
در تیر با فروش ۱۶۳۳۷ میلیارد ریالی مواجه شده و اوره را با نرخ ۱۰۷,۲۰۸,۱۸۹ریالی صادر کرده است. ۴ ماهه ۶۵۱۵۰ میلیارد ریال بوده است که شبیه مدت مشابه سال قبل است
#سهگمت در تیر ۱۴۶۹ میلیارد ریال بود وکمی کم شد خرداد با رشد فروش ۱۷۶۹ و اردیبهشت با فروش ۱۲۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۷ ماهه به عدد ۷۵۵۳ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۵۴۸۵ میلیارد ریال است
مهم برای #فارس تا تیر ۵۴۳,۵۸۳,۶۶۶ میلیون ریال سود مجامع زیرمجموعه ها را محقق کرده است
#وامید در تیر ۳۶۲۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۱۲۰,۲۱۸,۲۱۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#شپاس در فروردین ۱۴۵۳۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۴۵۶۰ میلیارد ریال و خرداد ۸۴۱۹ میلیاردریال
تیر ۱۲۳۵۳ میلیارد ریال فروش داشت و نسبت به ماه قبل رشد داشته است ۴ ماهه به ۴۹۸۶۵ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۱۹۹۸ میلیارد ریال بود
#تنوین در فروردین با درامد ۴۱۴ میلیارد ریالی مواجه شده است و اردیبهشت به ۳۷۲ میلیارد ریال و خرداد این عدد ۳۴۸ میلیارد ریال و تیر به ۳۹۱ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه ۱۵۲۷ میلیارد ریال رسیده است
#پی_پاد در فروردین با فروش ۴۰۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با کمی افت ۳۰۹۲ میلیارد ریال و خرداد ۴۶۳۷ میلیارد ریال
سهم در تیر با درامد ۴۲۳۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۷ ماهه به عدد ۲۶۲۹۰ میلیارد ریالی رسیده است .
#فگستر خرداد با فروش و درامد ۷۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و تیر با رشد ۱۲۶۹ میلیارد ریال فروخت وبه عدد ۳۹۹۳ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۳۱۴۷ میلیارد ریال بود
#شسپا
سهم فروردین را با فروش ۹۰۶۹ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت به ۱۸۱۳۰ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۴۹۳ میلیاردریال رسیده است
در تیر به عدد ۱۶۶۸۲ میلیارد ریال رسید و۴ ماهه ۶۴۳۸۳ میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۳۸۰۷ میلیارد ریال بود
#فباهنر در فروردین با فروش ۴۰۷۳ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت ۹۰۷۷ میلیارد ریال و خرداد هم ۹۳۳۰ میلیارد ریال شد
در تیر فروش خوب تداوم داشت و ۹۹۷۰ میلیارد ریال فروش داشت ۴ ماهه ۳۲۴۵۱ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل این عدد ۲۱۳۶۷ میلیارد ریال بود
#فرابورس در ماه رکودی بازار ۳۴۶ میلیارد ریال درامد داشت و به فروش ۱۸۰۵ میلیارد ریالی رسیده است
#زشریف در فروردین با فروش ۷۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۹۰۲ میلیارد ریال و خرداد ۸۶۷ میلیارد ریال رسید
در ۳ماهه سوم در تیر ۸۶۷ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و ۷ماهه به عدد ۵۴۴۶ میلیاردریالی رسیده است
#کالا در تیر با درامد ۶۸۱ میلیارد ریالی به عدد ۳۰۱۸ میلیارد ریال در ۴ماهه رسیده است و کل سال قبل ۶۵۱۹ میلیارد ریال بود
#کیمیا در تیر با فروش خوب ۸۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه به عدد ۲۶۵۳ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۱۵۳۹ میلیارد ریال بود
#ثجنوب در تیر ۷۸۱ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و جمعا ۱۰ ماهه به عدد ۳۰۲۴ میلیارد ریال رسیده است
#غبهنوش در تابستان خوب می تازد !
در فروردین ۲۹۲۹ میلیارد ریال و اردیبهشت با عدد فروش ۳۸۳۵ میلیارد ریالی مواجه بود
خرداد ۴۴۸۵ میلیارد ریال بود و تیر با فروش ۵۱۳۸ میلیارد ریالی آغاز کرد
۴ماهه ۱۶۳۷۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۹۷۰۳ میلیارد ریال بود
#دروز در خرداد با فروش ۷۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود و تیر به ۷۳۰ میلیارد ریال رسیده و ۴ماهه فروش به عدد ۲۷۲۵ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه سال قبل ۱۰۶۵ میلیاردریال بود
سرمایه گذاری #وصنا در تیر ۷۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۷۰۹,۰۳۲ میلیون ریال سود محقق کرده است
#کپارس تیر و خرداد خوبی داشت سهم در فروردین ۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت به ۹۳۹ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۴۸ میلیارد ریال و تیر ۹۵۸ میلیارد ریال رسیدو ۶ ماهه ۵۲۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل ۳۲۶۵ میلیارد ریال شده است
تراز #وبصادر در تیر ۴۲۸۸۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۵۳۹۴ میلیارد ریال سود سپرده بوده است. ۲ماهه ۲۳۱۳۵ میلیارد ریال و ۳ماهه ۳۴۲۶۴ و ۴ماهه ۴۱۷۵۴ میلیارد ریال تراز مثبت دارد
#بهپاک در خرداد خیلی خاص نبود و ۳۹۰ میلیادر ریال فروش و درامد ثبت کرد سهم در تیر به عدد ۱۹۲۱ میلیارد ریال رسیدو ۷ ماهه به عدد ۱۵۵۶۱ میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه سال قبل ۵۲۹۲ میلیارد ریال بود
#فتوسا در تیر با فروش خاص ۱۵۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و کل ۳ماهه قبل ۱۳۸۹ میلیارد ریال شده بود ۴ماهه ۲۹۵۸ میلیارد ریال فروش داشته و مشابه سال قبل این عدد ۱۷۰۳ میلیارد ریال بود
#سامان در خرداد ۱۹۳۴۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۵۷۸۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد و۴ ماهه ۱۳۲۱۶ میلیارد ریال تراز مثبت است
#غبشهر ۳ماهه گذشته خوب بود ولی تیز کمی افت کرد
در فروردین به فروش ۱۴۵۸۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۶۶۰,۱۶۳,۴۶۴ ریال است
اردیبهشت با فروش ۱۵۳۷۴ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ ۶۵۸,۴۲۰,۵۸۹ ریال است
در خرداد ۱۶۵۵۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۶۵۶,۸۹۳,۷۰۰ ریال
در تیر به فروش ۱۲۵۵۸ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۶۶۹,۵۷۶,۳۰۳ ریال
۷ ماهه ۱۱۷۶۹۹ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد ۷۵۲۳۱ میلیاردریال بود
#دشیمی در فروردین با فروش ۸۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت این عدد ۱۴۷۸ میلیارد ریال و خرداد ۱۴۸۵ میلیارد ریال شده
سهم در تیر به ۱۱۸۵ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه ۵۰۴۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد ۱۶۶۲ میلیارد ریال بود
#درازک در اردیبهشت با فروش ۱۴۵۴ میلیارد ریالی و خرداد ۱۵۹۷ میلیارد ریال وتیر با افت ۴۷۵ میلیارد ریال مواجه بود و ۴ماهه ۴۱۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۳۵۱۶ میلیارد ریال است
سرمایه گذاری #وبانک تا تیر ۵,۱۵۴,۲۰۹ میلیون ریال سود محقق کرده است
#شپترو
در فروردین با فروش ۸۱۹ میلیارد ریال آغاز کرده و نرخ فروش ۳۴۹,۱۸۵,۹۸۶ ریال است و اردیبهشت با عدد ۱۱۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۳۴۰,۹۱۴,۱۳۴ ریال است
در خرداد این عدد ۹۴۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۳۹,۶۰۳,۱۴۵ ریال است
در تیر به فروش ۷۸۹ میلیارد ریالی رسیده و افت داشت و ۴ ماهه به فروش ۳۷۶۸ میلیار ریالی رسیده است که از مدت مشابه قبل کمتر است.
#سپیدار در تیر با فروش ودرامد ۵۲۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است و جمعا ۴ ماهه ۲۷۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است کل سال قبل ۲۳۶۴ میلیارد ریال بود
#پارس در تیر کمی افت کرد
فروردین با فروش ۴۶۹۳۸ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ فروش استایرن ۳۱۲,۲۸۴,۶۱۴ ریال است . در اردیبهشت با رشد ۶۳۱۲۷ میلیارد ریال و خرداد ۶۰۴۰۱ میلیادریال بود و نرخ ۲۷۶,۹۵۲,۶۲۵ ریال
در تیر به عدد فروش ۴۴۲۶۷ میلیارد ریالی رسیده و ۴ماهه به ۲۱۰۴۶۹ میلیارد ریال رسیده است که کمی از میزان سال قبل کمتر است
#حتاید در فروردین ۵۳۷ میلیارد ریال و اردیبهشت و خرداد و تیر ۶۳۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است ۴ماهه ۲۴۴۸ میلیارد ریال بوده و کل سال قبل ۵۴۷۲ میلیارد ریال بوده است
#آسیاتک در فروردین با فروش و درامد ۱۳۸۵ میلیارد ریالی آغاز به کار کرده است
در اردیبهشت ۱۵۲۰ میلیاردریال و خرداد ۱۶۵۳ میلیارد ریال بود
در تیر به ۱۷۰۰ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه ۶۲۵۹ میلیارد ریال درامد داشته است . کل سال قبل ۱۳۰۰۳ میلیاردریال است
#خاهن در فروردین با فروش ۱۲۹۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۰۷۰ میلیارد ریال و خرداد ۱۹۵۹ میلیارد ریال بود
در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۹۱۴ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه به ۷۲۳۹ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۴۰۷ میلیارد ریال بود
#رکیش در تیر به عدد ۷۰۰ میلیارد ریالی رسیده و به عدد ۵۰۳۵ میلیارد ریالی در ۷ ماهه رسیده که کل سال مالی قبل ۸۹۹۲ میلیارد ریال بود
#پاسا در فروردین با فر وش ۱۰۵۵ میلیارد ریالی کار را اغاز کرده و اردیبهشت به ۲۳۴۵ میلیارد ریال و در خرداد ۲۳۷۲ میلیارد ریال بود
در تیر به ۱۷۸۰ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد
۴ ماهه ۷۵۵۴ میلیارد ریال بودمدت مشابه سال قبل ۵۳۴۴ میلیارد ریال بود
#کبافق در تیر فروش خوبی را ثبت کرد و ۳۹۰۲ میلیارد ریال فر وش زد و نزدیک ۴ هزار تن با نرخ ۹۸۵,۹۶۱,۵۹۷ ریال فروش داشت
تراز #وبملت در تیر مثبت بود و ۹۹۴۲۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۵۲۱۳۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ماه اول ۴۵۵۱۹ میلیارد ریال مثبت است
۲ ماهه تراز ۱۰۷۲۹۰ میلیارد ریال مثبت بود و ۳ماهه به ۱۵۵۳۱۴ میلیارد ریال رسید .
تراز ۴ماهه نیز به ۲۰۲۵۹۸ میلیارد ریال است
#تپسی در تیر با درامد جالب ۹۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ ماهه ۲۹۳۴ میلیارد ریال بوده است . کل عدد سال قبل ۶۲۵۸ میلیارد ریال بود
#انتخاب تازه وارد بازار در فروردین با فروش ۷۸۶۳ میلیارد ریالی و اردیبهشت با رشدی چشم گیر با فرو ش ۱۶۵۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد هم ۱۵۹۱۵ میلیارد ریال فروش ثبت کرد
در تیر رکورد شکست و ۱۷۴۰۹ میلیارد ریال بود
۷ماهه به عدد ۹۶۹۹۴ میلیارد ریال رسید که البته سهم را باید در تلفیق و با سود زیرمجموعه ها دید .
#فسپا تیر و خرداد خوبی داشت
سهم سال مالی را در فروردین با فروش ۱۳۸۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و نرخ ۳۴۹,۳۸۳,۴۵۱ ریال بود
در اردیبهشت با فروش ۲۹۴۱ میلیاردریالی و نرخ ۳۷۴,۵۳۸,۳۴۹ ریالی تمام کرد
خرداد فروش ۳۱۱۱ میلیاد ریال بود و نرخ ۳۳۷,۱۱۹,۲۷۱ ریال
در تیر به فروش ۳۳۰۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۳۴۶,۸۸۲,۷۲۷ ریال
و ۴ ماهه ۱۰۷۴۷ میلیارد ریال فرو ش داشت و مدت مشابه ۹۶۰۰ میلیارد ریال بود
#غپاک در فروردین با فروش ودرامد ۴۳۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۸۴۷ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۵۲۳۰ میلیارد ریال شد و تیر هم به ۴۹۱۸ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه به ۱۹۳۰۵ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۲۶۲ میلیارد ریال بود
#غکوروش در فروردین با فر وش ۹۲۴۵ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ ۶۸۳,۷۲۰,۵۱۰ ریال در اردیبهشت به ۱۶۸۵۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۵۹۷ میلیارد ریال و نرخ فرو ش ۶۸۱,۹۴۰,۴۷۴ ریال رسیده است
در تیر این عدد ۱۷۳۳۹ میلیارد ریال بود و۴ ماهه ۵۹۰۳۳ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل فر وش ۵۸۱۵۹ میلیارد ریال بوده است
#کپرور در فروردین با فروش ۱۱۵۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۵۴,۵۴۹,۲۱۰ ریال شده است .
در اردیبهشت به ۱۱۵۷ میلیارد ریال رسیده و نرخ اردیبهشت ۶۲,۱۱۵,۹۷۳ ریال است
در خرداد بافروش ۱۵۸۵ میلیارد ریالی به عدد ۶۱,۱۱۱,۳۸۷ ریالی رسیده است
تیر هم ۱۹۱۴ میلیارد ریال بود و رشد کرد و نرخ ۶۰,۱۶۲,۵۲۳ ریال است
۴ماهه ۵۸۱۴ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۳۱۹۰ میلیارد ریال بود
#شیران
در فروردین فروش ۵۲۱۷ و نرخ با کمی افت ۳۴۵,۳۶۲,۴۹۳ ریال بوده است
در اردیبهشت ۹۳۶۳ میلیارد ریال و نرخ ۴۰۸,۴۵۴,۵۳۴ ریال است و خرداد ۵۲۳۵ میلیارد ریال فرو ش داشت و نرخ ۳۹۸,۱۴۰,۵۲۵ ریال است .
در تیر به ۶۶۵۰ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۸۹,۶۴۲,۸۹۲ ریال است
۷ ماهه به ۵۲۲۳۹ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه ۳۵۳۰۸ میلیار ریال بود
#فرود در فروردین با ۲۱۰۵ میلیارد ریال فروش آغاز کرد و نرخ فروش ۲۲۶,۲۹۸,۳۳۴ ریال است در اردیبهشت این عدد ۲۷۵۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۳۸,۱۲۷,۰۰۱
در خرداد ۲۴۹۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۴۰,۵۴۶,۸۵۱ ریال شد
در تیر به عدد ۲۴۱۷ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۲۸,۶۰۸,۳۵۹ ریال بوده است
۴ ماهه ۹۷۰۸ میلیارد ریال فرو ش .
#لوتوس در تیر با عدد ۹۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶ماهه به عدد ۸۱۵۴ میلیارد ریال رسید
#کشرق در تیر ب عدد ۱۹۱ میلیارد ریالی رسیده و ۴ماهه ۷۹۷ میلیارد ریال فر وش داشت
#کاذر در اولین ماه سال مالی به فروش ۴۴۴ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش ۱۷۶,۸۷۲,۰۷۷ ریال است
در اردیبهشت این عدد ۴۵۹ میلیارد ریال و خرداد ۴۹۷ میلیارد ریال بود و نرخ اردیبهشت ۲۲۲,۸۱۰,۶۶۲ ریال و خرداد ۱۹۲,۲۱۶,۹۳۵ ریال شد
در تابستان در تیر به فروش ۴۲۷ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۲۰۹,۳۷۶,۲۸۰ ریال شد
۴ ماهه ۱۸۳۹ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۱۳۲۳ میلیارد ریال
#همراه در فروردین ۳۲۶۵۹ و اردیبهشت ۳۵۳۸۰ میلیارد ریال و خرداد ۳۸۰۷۶ میلیارد ریال ثبت کرد
در تیر این عدد با ثبات ۳۸۲۰۶ میلیارد ریال شد و ۴ ماهه با عدد ۱۴۶۸۵۰ میلیارد ریالی مواجه بود
#دعبید در فروردین فروش ۳۹۱۴ میلیارد ریال و اردیبهشت به ۵۹۱۷ میلیارد ریال و خرداد ۵۳۵۴ میلیارد ریال رسید
سهم در تیر به عدد ۴۹۵۷ میلیارد ریالی رسیده و ۷ ماهه ۳۵۳۶۷ میلیارد ریال فروش داشته است
#رتاپ فروردین با فروش ۳۲۵۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت ۳۴۶۴ و خرداد ۳۷۰۹ میلیارد ریال بود در تیر این عدد ۳۶۲۸ میلیارد ریال شد و ۴ماهه ۱۴۰۶۰ میلیارد ریال شد و کل عدد سال قبل ۳۶۱۲۵ میلیارد ریال بود
#ثبهساز تا ۶ماهه ۵۸۵۵ میلیارد ریال و در تیر ۴۱۳۰ میلیارد ریال درامد کسب کرد و ۷ماهه به عدد ۹۹۸۵ میلیارد ریالی رسیده است
#شرانل در فروردین با فروش ۶۸۱۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت این عدد ۹۴۴۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۵۹۰ بود
در تیر با رشد به ۱۳۶۳۹ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه ۴۱۴۹۰ میلیارد ریال است
و مدت مشابه قبل ۴۴۲۸۰ میلیارد ریال بوده است و کمتر شده است
سرمایه گذاری #صبا در تیر ۲۰۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۷,۹۱۲,۰۷۹ میلیون ریال سود محقق کرده است
#دجابر خرداد خوبی داشت
سهم در فروردین با فروش ۱۱۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۴۲۰ میلیارد و خرداد به عدد خوب ۱۵۱۹ میلیارد ریالی رسیده
در تیر با کمی افت ۱۰۸۹ ملیارد ریال رسید و ۴ماهه ۵۱۴۵ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۱۷۳۹ میلیارد ریال بود
#فزر در تیر ۶۹۱ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۲۰۴۳ میلیارد ریالی رسیده است .
۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) در تیر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱،۲۱۹ میلیارد ریال است.
#سشمال در خرداد با فروش ۶۴۳ میلیارد ریالی و تیر با عدد ۷۵۰ میلیارد ریالی مواجه بود و رشد کرد و ۷ماهه به عدد ۳۷۴۲ میلیارد ریال رسید و ۲۵۲۸ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل است
#پسهند در فروردین با فروش ۴۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد به ۵۱۹ میلیارد ریال و خرداد ۵۲۵ میلیاردریال رسید
در تیر به عدد ۷۲۷ میلیارد ریالی رسیده و رشد خوبی داشته است ۴ ماهه ۲۲۰۳ میلیارد ریال بود . مدت مشابه این عدد ۱۴۷۰ میلیارد ریال بود
#افق سال مالی را با فروش و درامد ۳۴۱۴۸ میلیارد ریالی سپری کرد و اردیبهشت ۴۰۱۵۹ میلیارد ریال و خرداد ۴۴۲۷۸ میلیارد ریال شد
تیر به ۴۶۹۸۹ میلیارد ریال رسید و ۴ماهه به ۱۶۵۵۷۴ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد ۱۰۲۲۲۳ میلیارد ریال بود
#شبهرن در فروردین ۱۲۶۳۱ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۶۴۱۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر به عدد ۱۶۰۲۴ میلیارد ریالی رسیده و شبیه ماه های قبل بود
۴ ماهه ۶۴۰۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و در مدت مشابه ۵۱۰۳۹ میلیارد ریال بود و رشد کرد .
#غمارگ در تیر با درامد ۲۹۴۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و جمعا ۷ ماهه به ۱۷۶۵۳میلیارد ریال رسیده است که ۲ برابر مدت قبل است
#فروی در تیر فقط ۷۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه ۱۳۳۲ میلیارد ریال فروش داشت
#آپ در خرداد ۷۶۰۲ میلیارد ریال و تیر ۷۹۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به ۲۹۸۷۵ میلیارد ریال فروش داشت .
#غگرجی در ۳ماهه به سود ۳ ریالی رسیده و ۱۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سپ اردیبهشت با فروش و درامد ۴۳۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد ۴۱۶۰ میلیارد ریال و تیر ۴۱۷۰ میلیارد ریال شدو ۷ ماهه به ۲۷۴۹۸ میلیارد ریال رسیده است
#شکلر در فروردین با فروش خوب ۹۱۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۹۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد با افت ۷۴۲ میلیارد ریال شد و تیر به ۸۵۲ میلیارد ریال رسید و ۸ ماهه به عدد ۶۷۵۱ میلیارد ریالی رسیده است
#حخزر در فروردین با فروش ۱۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۷۷۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۱۸ میلیارد ریال رسید
در تیر با اندکی رشد ۱۸۲۷ میلیارد ریال شده و ۴ ماهه ۷۱۱۲ میلیارد ریال بود .
#ولکار در تیر با درامد ۱۷۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۵۶۲ میلیارد ریال رسید و ۲۵۲ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#خبهمن شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان را واگذار کرد
سود و زيان واگذاري پس از كسر مخارج انتقال: ۷۹۶,۲۲۴ میلیون ریال
#کگهردر تیر با فروش خوب ۴۴۰۶۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ گندله ۳۵,۴۲۱,۳۳۷ و نرخ کلوخه ۱۶,۶۹۸,۵۵۷ ریال بود
۷ ماهه به ۲۰۴۰۳۸ میلیارد ریال رسیده است و ۲ماهه قبل خوب بوده
سرمایه گذاری #وامین در تیر ۵۲۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۱,۷۵۱,۹۰۲ میلیون ریال سود محقق کرده است
سرمايه گذاري هامون سپاهان از زیرمجموعه های #پارسان تا تیر ۸۷۱۶۵۸۲ میلیون ریال سود مجمع و در تیر ۴۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#شنفت در فروردین با فر وش ۷۷۴۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت با رشد ۱۰۵۰۳ میلیارد ریال و خرداد ۹۱۵۲ میلیارد ریال بود
در تیر ۱۱۷۱۹ میلیارد ریال فر وش داشت و به عدد ۳۹۱۱۹ میلیارد ریالی رسیده است
۴ ماهه ۳۹۱۱۹ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل ۳۰۰۵۸ میلیارد ریال است
#حافرین در تیر با درامد ۶۴۲ میلیارد ریالی به عدد ۲۸۵۷ میلیارد ریالی رسیده است که کل سال قبل ۷۹۲۷ میلیارد ریال بود
#انرژی در ۳ماهه ۱۳۹ و در تیر ۵۹ میلیارد ریال فر وش داشت و به عدد ۱۹۹ میلیارد ریالی رسیده است
#فزرین در تیر با فرو ش جالب ۹۷۲ میلیارد ریالی به عدد ۲۰۸۲ میلیارد ریال رسیده است که شبیه مدت مشابه قبل است که ۱۷۸۴ میلیارد ریال بود
#کیمیاتک در تیر ۳۱۶۶ و خرداد ۳۷۵۶ و اردیبهشت با فرو ش ۳۴۴۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ ماهه به ۱۱۸۴۵ میلیارد ریال رسیده و رشد فرو ش نسبت به مدت مشابه قبل دارد که ۷۶۵۶ میلیارد ریال بود
#شاراک در ۳ماهه گذشته ۶۴۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به ۲۲۸۵۵ میلیارد ریال رسید و جمعا ۴ ماهه ۸۷۱۴۹ میلیارد ریال بود . این عدد مدت مشابه قبل ۸۰۸۳۶ میلیارد ریال بود
#فولای در تیر با درامد و فروش ۱۰۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۳۴۴۸ میلیارد ریال رسیده است
#قرن در ۲ماه اخیر خوب بوده
فروردین با فروش ۲۳۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد خوب ۴۲۸۰ میلیارد ریال و خرداد ۴۰۴۹ میلیارد ریال شد
در ۳ماهه دوم در تیر ۴۰۲۲ میلیاردریال فروش داشت و ۴ ماهه به ۱۴۷۱۷ میلیارد ریال رسیده است . تقریبا ۲ برابر مدت مشابه سال قبل فرو ش داشت .
#شکربن خرداد خوبی زد
در فروردین با فرو ش ۱۴۴۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۳۸۲,۰۰۲,۳۸۲ ریال بوده است
در اردیبهشت فروش ۱۶۶۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۴۱۸,۲۶۷,۶۸۹ ریال
خرداد به ۲۲۶۰ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۳۰,۲۶۲,۴۱۳ ریال بود
در تیر این عدد با کمی افت ۱۸۷۳ میلیارد ریال شد و نرخ ۴۴۲,۳۴۹,۴۳۰ ریال
۴ ماهه ۷۲۳۸ میلیارد ریال فروخته و مدت مشابه قبل ۵۵۸۵ میلیارد ریال بود
#غالبر در اردیبهشت با فر وش ۴۰۷ میلیارد ریال و خرداد ۳۵۷ میلیارد ریالی مواجه  بود و تیر به عدد  ۴۱۶ میلیارد ریال رسید و ۴ماهه فرو ش به عدد  ۱۸۱۷  میلیارد ریال رسیده است
#سقاین با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-069 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد مطهري-بعد از چهار راه قائم مقام فراهاني-پلاک ۳۳۴-سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري(IGI) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#تماوند افزایش سرمایه میرود 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-056 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ونک، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهائي ، کوچه دانشگاه الزهرا ، درب شرقي دانشگاه الزهرا (س) ، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا (س) ، سالن کنفرانس پروين اعتصامي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *