#خاذین  ۳ماهه   ۲۷ ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرد و ۱۲۰  میلیارد ریال زیان عملیاتی و زیان خالص دارد در ۶ماهه  زیان به  ۳۳۲ ریال  رسید و ۱۳۴۹ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۱۴۷۸ میلیارد ریال زیان خالص دارد

سال مالی #غچین متفاوت است ۳ماهه ۱۱۹ ریال سود هرسهم بود و ۲۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#وغدیر را باید ۱۲ماهه دید و بعد مجمع پارسان ولی در هر صورت ۹ماهه ۶۵۶ ریال سود محقق کرده است
#پارس باید با سود آریا پیش برود و بخشی از سود پارس به واسطه شناسایی سود آریا ساسول است
سهم ۳ماهه ۷۸ریال سود محقق کرده ۶ماهه ۱۰۳ ریال بود
۳۴۴۷۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و۳۷۳۱۳  میلیارد ریال سود خالص ۳ماهه داشت و ۳۹۵۷۶ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۴۸۸۶۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#کروی در ۹ماهه به سود ۵ ریالی رسیده و باید البته ۱۲ماهه و تلفیقی به سهم نگاه کرد
#وسدید انعقاد قراراداد به ارزش ۳٫۶۲۹٫۳۱۵ یورو در شرکت فرعي پمپهای بزرگ و توربین آبی (پتکو)
#خمهر به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#ثامید در ۹ماهه به سود ۳۰۶ ریالی رسیده است .
#ومعلم در ۶ ماهه ۷۴ ریال سود محقق کرده است و  ۴۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
#لسرما در ۶ماهه ۷۸۷ ریال سود محقق کرده است و ۲۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#تنوین در ۶ماهه  ۲۷۲ ریال سود محقق کرده است .
#فگستر در ۳ماهه به سود  ۷۵ ریال و ۶ماهه  به  ۱۷۸ ریالی رسیده است
علت کاهش درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ جهانی روی ، افزایش نرخ مصرف کنسانتره و عدم افزایش نرخ فروش به همین میزان و همچنین افزایش هزینه های تبدیل نسبت به دوره مشابه قبلی می باشد
#دقاضی در ۳ماهه به سود ۷۶۷ ریالی رسیده
۱۷۶۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ماهه به سود ۱۷۷۰ ریالی رسیده است و ۳۹۸۴ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۳۰۰۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سپرده در ۶ماهه ۶۱ ریال سود محقق کرده است
#خچرخش در ۳ماهه به سود ۲۸۰ ریالی رسیده است و ۳۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۹۰۹ و سود خالص ۷۴۰ میلیارد ریال شد و ۷۷۸ ریال سود محقق کرده است
#کاوه ۶ماهه  ۱۵۷۹ و در ۳ماهه به سود  ۸۴۳ ریالی رسیده است .در ۳ماهه سهم  ۳۲۰۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۹۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۵۷۱۱۲ و سود خالص ۵۰۵۲۸ میلیاردریال بود
#آبادا در ۶ماهه  ۱۰ ریال سود محقق کرده است
#درهاور خوب پیش رفت
 در ۳ماهه به سود ۲۵۶۰ ریالی  و ۶ماهه ۵۲۴۰ ریالیرسیده و رشد ۶۳% را نسبت به مدت مشابه دارد
در۳ماهه سهم ۷۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۳۹ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۶۵۴ و سود خالص ۱۳۰۹ میلیارد ریال بود
#غویتا در ۹ماهه  ۸۳ ریال سود داشت  سود عملیاتی ۸۸۹ و سود خالص ۵۸۱ میلیارد ریال بود
۶ماهه ۸۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۴۰ میلیارد ریال سود خالص دارد 
۳ماهه  ۳۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی ۲۱۶ میلیارد ریال سود خالص داشته است
#همراه بدون سود های غیرعملیاتی ۳ماهه به سود  ۱۵۹ ریالی رسیده است که ۲۰۲۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹۵۳ میلیاردریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود هر سهم  ۳۵۷ ریال بود و ۴۴۱۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۸۲۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#دعبید در ۶ماهه تلفیقی ۴۰۳ ریال و در سود اصلی ۴۰۱ ریال بوده است در ۹ماهه این عدد  به  ۶۰۶ ریال رسید و ۲۲۵۱۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۱۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#مادیرا در ۶ ماهه تلفیقی  ۲۸۹ ریال سود محقق کرد و ۴۱۰۵ میلیارد ریال سود خالص داشت
#شاروم ۶ماهه ۹۴۵ ریال محقق کرده است  در ۳ماهه سهم ۱۴۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۷۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۸۶۵ و سود خالص ۱۸۹۰ میلیارد ریال بود
#دفارا با سود سرمایه گذاری ها در ۱۲ماهه سود اصلی را محقق میکند با این حال ۳ماهه  ۱۴۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۷۹ میلیارد ریال سود خالص دارد و ۷۳۷  ریال سود محقق کرده است
در ۶ماهه ۳۱۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۲۴ میلیارد ریال سود خالص دارد  . ۶ ماهه  ۱۵۱۵ ریال محقق کرده است
#تکمبا در مهر خوب بود و ۹۹۷ میلیارد ریال فروش داشت 
مرداد  ۹۸۴ میلیارد ریال و شهریور ۶۲۶ میلیارد ریال بود
۷ ماهه ۵۰۷۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل  ۲۲۹۶  میلیارد ریال است
#غدشت در ۳ماهه به سود ۲۲۳ ریالی رسیده است و ۱۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#زشریف در ۶ماهه به سود  ۳۶۱ ریالی رسیده  و ۹ماهه این عدد ۵۸۳ ریال بود .
سهم ۷۹۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۱ میلیارد ریال فروش دام و ۸۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۲۶۷ و سود خالص ۱۴۰۲ میلیارد ریال بود
#فرود گزارش خوبی در ۳ماهه داشته ۲۵۲ ریال به ازای هرسهم محقق کرده است . سهم  ۱۴۰۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۵۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود هر سهم ۴۳۰ ریال شده و ۲۳۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۲۳ میلیارد ریال سود خالص دارد  .
#سیدکو  در ۶ ماهه به سود ۲۶۴  ریالی رسیده است که البته سهم را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید
#اتکای در ۹ماهه به سود ۴۵۱ ریالی رسیده است ۳۶۱۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
#اردستان در ۳ماهه به سود  ۱۲۰۲ ریالی رسیده  و ۶ماهه این عدد ۲۵۵۱ ریال بود و ۸۱% بیشتر از مدت مشابه قبل رشد داشت
 سهم  ۱۳۳۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۷۳۰ و سود خالص ۲۸۹۵ میلیارد ریال است
افزایش سرمایه ۱۵۰۰% درصدی #زنگان از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#وبانک  سهام شرکت دوده صنعتی پارس به تعداد ۱۲۲٫۵۳۸٫۳۹۹ در تاریخ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ به قیمت پایه ذکر شده در اطلاعیه عرضه(۲۵٫۱۵۰ ریال به ازای هر سهم) واگذار گردید. شایان ذکر است بهای تمام شده سهام معادل ۸۹٫۳۹۹ میلیون ریال،و خالص مبلغ واگذاری و سود حاصل از فروش به ترتیب معادل ۳٫۰۶۵٫۳۷۱ و ۲٫۹۷۵٫۹۷۲ میلیون ریال می باشد.
#وتوشه تا مهر ۱,۱۳۰,۴۵۴  میلیون ریال سود مجمع داشته است
#گوهران در مهر ۱۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر ۳,۷۰۲,۷۹۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#چکاوه در ۶ماهه  به  سود ۴۹ ریالی رسیده است
#وتوکا  در مهر ۵۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  است
کار مهم #ومهان  در مهر با  فروش بلوک فملی  ۱۸۴۵۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر  ۲۴,۱۲۵,۷۳۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#ولصنم  در مرداد  ۱۹۱ و شهریور ۱۴۴ میلیارد ریال درامد داشته
در ماه مهر در شروع این عدد ۱۲۳ میلیارد ریال شد و  ۱۰ ماهه  ۱۳۷۴  میلیارد ریال فروش و درامد داشته است
#آبادا در شهریور با فروش و درامد  ۵۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود و مهر با کمی افت ۴۳۲ میلیارد ریال بود و به جمع درامد  ۷ماهه  ۳۰۰۳  میلیارد ریال رسیده است
#سدبیر ۶ماهه  ۸۵۹ ریال سود محقق کرده است و ۲۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#دحاوی در ۶ماهه به سود ۱۰۹۹ میلیارد ریالی رسیده است
#ثمسکن در ۶ماهه به تحقق سود ۷۲۰ ریالی رسیده و البته سهم  را باید ۱۲ماهه  بررسی کرد
#کاما در ۶ماهه  تلفیقی به سود ۱۶۱ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۱۱۹ ریال است
#شپترو در ۳ماهه ۱۴۲  ریال زیان محقق کرده بود در ۶ماهه این عدد  به  ۵۳۷ ریال زیان رسیده است و ۴۳۵۶ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۵۳۷۳ میلیارد ریال زیان خالص دارد
#پیزد رشد چشمگیری در درامد های عملیاتی نسبت به مدت مشابه داشت  به طور کلی از زیان ۲ ریالی سال قبل به سود ۱۰۶۳ ریالی این دوره رسیده
سهم  ۳ماهه  ۳۷۱ و ۶ماهه  ۱۰۶۳ ریال سود دارد
سهم  ۱۱۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۹۳۸ و سود خالص ۲۱۶۸ میلیارد ریال بوده است
#خاهن در ۶ماهه  ۱۵۶ ریال سود محقق کرده است وبخشی از سود در ۱۲ماهه  شناسایی می شود درهر صورت در ۶ماهه ۴۰۰۹ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۳۱۰۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فایرا در ۳ماهه به سود ۲۲۵ ریالی۶ماهه نرمال بود و ۵۶۵ ریال سود محقق کرد . سهم ۳ماهه  ۹۵۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۵۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۱۲۲۰  و سود خالص ۲۱۴۴۲ میلیارد ریال است
#شیراز در ۳ماهه به سود ۱۳۰۹ ریالی رسیده بود و در ۶ماهه  این عدد  ۲۲۴۲ ریال شد 
نسبت به دوره مشابه قبل کاهشی بود
سهم  ۲۳۲۷۰ میلیاردریال سود عملیاتی و ۲۰۰۲۰ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۳۷۵۲۴ و سود خالص ۳۴۲۹۸ میلیارد ریال است
#فوکا در ۳ماهه در گزارش خود ۴۰۴ ریال سود محقق کرده بود در ۶ماهه این عدد کمی با سرعت کمتری می رفت و ۶۹۰ ریال سود محقق کرد
۳ماهه  ۳۱۸۰ میلیاردریال سود عملیاتی و ۲۴۱۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۵۲۷۱ و سود خالص ۴۱۲۲ میلیارد ریال بود
#خپویش به استحضار می رساند احترامأ ، پيرو ارسال صورت هاي مالي حسابرسي نشده براي دوره مالي شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۲، به اطلاع مي‏رساندگزارش فوق الذکر بر اساس آخرين توافقات صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ ارائه گرديده است .لازم به ذکر است پس از نهايي شدن مذاکرات در جريان با مشتري در صورت اخذ هرگونه تعديل،آثار آن بر صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور اضافه و بلافاصله خدمت سهامداران محترم گزارش خواهد شد.
سرمايه گذاري هامون صبا #وهامون در ۶ماهه به سود ۵۹۲ ریالی رسیده است
#قمرو  در ۳ماهه به سود ۳۴۸ ریالی رسیده است
#فرآور در ۳ماهه به سود ۲۶۹۹ ریال رسیده است  و ۱۷۸۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است در ۶ماهه این عدد به ۵۱۸۳ ریال  رسیده و ۳۴۲۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#قهکمت هم  فصلی است ولی در هر صورت در ۶ماهه به سود  ۵۵۲ ریالی رسیده است
#دسینا در ۳ماهه به سود  ۴۷۴ ریالی و ۶ماهه به عدد ۱۱۳۷ ریالی رسیده است
۳ماهه ۱۴۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۳۴۸۸ و سود خالص ۲۷۲۸ میلیاردریال است
#دتماد در ۶ماهه با رشد ۱۹% در سود نسبت به دوره مشابه ۶ماهه  ۳۶۵۵ ریال سود محقق کرده است و ۳ماهه این عدد  ۱۸۰۴ ریال بود 
در ۳ماهه  ۱۵۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۸۹ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۳۵۲۴ و سود خالص ۲۶۱۳ میلیارد ریال بوده
#قچار در ۶ماهه به سود ۴۰۰ ریالی رسیده است
#ومعادن در ۶ماهه به سود ۸۳ ریالی رسیده است
#دامین در ۳ماهه به سود ۱۱۳ ریالی  و ۶ماهه به عدد  ۳۲۰ ریالی رسیده است
سهم  ۳ماهه ۱۲۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۲۱ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۹۸۶ و سود خالص ۱۷۵۷ میلیارد ریال است
#دجابر در ۳ماهه به سود  ۲۳۴ ریالی و۶ ماهه ۶۰۴ ریالی رسیده و البته باید ۱۲ماهه به سهم نگاه کرد .سهم  ۳ماهه  ۹۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۳۰  میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۱۸۲۱ و سود  خالص ۱۳۷۰ میلیارد ریال بود
سرمايه گذاري ايرانيان از زیرمجموعه های #وتجارت در ۶ ماهه به سود ۲۸۰۷۰ میلیارد ریالی رسیده است
#غشان  ۱۱۲ ریال سود در ۳ماهه محقق کرده است  و ۶ماهه ۲۶۳ ریال سود محقق کرده است
سهم  ۲۷۸  میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۲ میلیارد ریال سود خالص دارد و ۶ماهه ۶۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#شصفها در ۶ماهه به سود ۱۷۴۷۰ ریالی رسیده است و ۵۲۴۱ میلیارد ریال سود خالص و ۷۴۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد
#غشهداب در ۶ماهه  ۹۹ ریال سود محقق کرده است
#وپست 
 وپست در ۳ماهه به سود ۵۶۰  ریالی  و ۶ماهه به عدد ۱۲۲۱ ریالی رسیده است و ۲برابر   بیش از مدت مشابه قبل است
#دالبر ۳ماهه  ۳۲۷ ریال سود محقق کرده است .سهم  ۲۷۷۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد  . سهم  ۵۱۸ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد
در ۶ماهه  سود با سرمایه جدید  ۴۹۵ ریال شد و سود عملیاتی با رشد ۶۹۷۴ و سود خالص ۴۷۰۶ میلیارد ریال بود
#غبهار  در ۳ماهه به سود ۳۵۸ ریالی رسیده  و ۶ماهه این عدد  ۱۱۷۴ ریال بود
#تبرک را هم باید در ۱۲ماهه بررسی کرد ولی در هر صورت در ۶ماهه به سود  ۱۱۸ ریالی رسیده است
#پارتا را باید با سود تلفیقی و شناسایی سود زیرمجموعه ها دید ولی در هر صورت در ۶ماهه به سود ۲۴ ریالی رسیده   باید تا گزارش زیرمجموعه ها  صبر کرد
#لابسا در ۳ماهه به سود ۲۲۸ ریالی رسیده است و ۸۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه به سود ۳۳۷ ریالی رسیده است سود عملیاتی ۱۲۰۰  میلیارد ریال بوده و ۹۰۹ میلیارد ریال سود خالص داشت
#کپشیر  در ۶ ماهه به سود  ۹۹۹  ریالی رسیده ۳ماهه این عدد ۵۶۹ ریال است . سهم ۳ماهه ۹۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۱۶۰۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
#قصفها در ۶ماهه ۲۳۴۵ ریال سود محقق کرده است
#سصوفی در ۳ماهه به سود ۱۶۲۷ ریالی ۶ ماهه  ۳۳۶۷ ریالی رسیده است
در ۳ماهه سهم  ۱۷۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی ، ۳۵۶ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۱۷۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۳۷۰۳ و سود غیرعملیاتی ۵۷۴  سود خالص ۳۷۰۴ میلیارد ریال بود
#سخاش  تابستان در مرداد  ۵۷۰ میلیارد ریال و شهریور ۶۱۴  میلیارد ریال بود که در پاییز با مهر رشد کرد و ۷۱۶ میلیادر ریال فروش داشت
 ۷ ماهه این عدد ۳۹۸۲  میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل   ۲۹۲۴  میلیارد ریال بود
#چکاوه در مهر با فروش ۳۶۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۲۵۴۹ میلیارد ریال  رسیده است
#خساپا  تمديد زمان مزايده فروش سهام شرکت خودرو سازي بنيان توسعه صنعت پارس (تاپکو)
#چخزر
در  تیر ۴۵۷ میلیارد ریال  و مرداد با کمی افت  ۴۰۰  میلیارد ریال شد
سهم در شهریور با ثبات  ۴۰۶  میلیارد ریال فروش داشت
در مهر ۴۸۲ میلیارد ریال فروش داشت    ۷ ماهه به   ۳۲۸۷   میلیارد ریال رسیده  مدت مشابه قبل این عدد  ۲۶۱۰ میلیارد ریال بود
#نوری به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#زگلدشت  طی صورتجلسه شماره ۲۱۶ هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین، تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های در جریان ساخت از طریق ایجاد شرکت پرژه با محوریت شرکت ارس دام آرشام به تصویب رسیده است. همچنین این موضوع طی جلسه ۹۴۸/۱۴۰۲/ص به تایید هیات مدیره شرکت کشت و دامداری فکا و جلسه ۰۳/۱۴۰۲ به تایید هیات مدیره شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان رسیده است. ضمنا به استحضار می رساند این مصوبات به عنوان یک طرح داخلی بین شرکت های همگروه با سهامدار عمده است و هرگونه اقدامی در این خصوص منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح و سازمان بورس می باشد
#وبوعلی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-119 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن همايش هاي مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد به نشاني: تهران، شهرک قدس، فاز ۲، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، پلاک ۷۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#سصفها در مهر ۶۷۸ و شهریور خوب بود و ۷۱۰ میلیارد ریال و مرداد با فروش ۶۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۷ ماهه به عدد ۵۶۱۲  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد ۲۹۴۳   میلیارد ریال است
#فولاژ  در مهر با کمی افت  ۱۴۴۱۸ میلیارد ریال فروش داشت 
شهریور با کمی افت ۱۲۷۸۰ میلیارد ریال شد و نرخ  ۳۸۳,۰۲۹,۸۵۶ ریال  
 در مرداد ۱۴۲۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۷۷,۹۱۳,۱۳۳ ریال است 
۷ ماهه به عدد ۱۰۱۹۴۴   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل  ۷۲۷۳۳  میلیارد ریال بود
#فرآور به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تعلیق می گردد.
#اخابر تسویه اوراق تبعی و آزادسازی سهام وثیقه
#قشهد اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۷۶۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#لبوتان  مهر خوبی داشت
 در ۳ ماهه دوم در تیر ۶۷۱۱ میلیارد ریال  و مرداد ۵۵۵۷ میلیارد ریال  و شهریور با رشد خوب ۶۹۵۹ میلیارد ریال  و مهر با رشد چشم گیر ۹۸۵۸ میلیار ریالی مواجه بوده و فروش داشت  و۷ ماهه   ۴۶۳۰۹   میلیارد ریال  و  مدت مشابه قبل  ۲۸۱۳۶  میلیارد ریال بوده است
#والبر در مهر ۵۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
توکا توليد اسپادان از زیرمجموعه های #وتوکا   ۶۳۰ میلیارد ریال سود خالص در ۶ماهه داشته است
#ساراب تابستان بدی نداشت و خوب بود
در تابستان  در تیر به ۷۱۳ میلیارد ریال و مرداد ۷۴۱ میلیارد ریال رسیده  و شهریور هم ۷۹۰  میلیارد ریال بود
مهر هم  با ثبات ۷۴۸ میلیارد ریال است
 ۷ماهه  به   ۴۹۶۴   میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل   ۳۷۴۵  میلیارد ریال بود
#فلامی اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۷ میلیارد ریالی اغاز کرده است
#دسانکو  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور حفظ و تامين سرمايه در گردش جهت خريد مواد اوليه و جانبي محصولات توليدي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#اردستان
تابستان  را در تیر با فروش ۸۰۵ میلیارد ریالی اغاز کرد و مرداد ۹۰۸ میلیارد ریال بود  و شهریور به عدد ۸۹۵ میلیارد ریالی رسیده است 
در مهر به  فروش ۸۸۰ میلیارد ریالی رسیده است .
  ۷ ماهه  ۵۷۸۰  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال  قبلش  ۱۲۰۰  میلیارد ریال بود
#قصفها مهر خوبی داشت و با فروش ۳۲۳۸ میلیارد ریالی به عدد ۹۵۵۴ میلیارد ریال رسید
بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم از زیرمجموعه های #خبهمن در ۶ماهه به سود ۲۸۶۰ میلیارد ریال رسید
#غسالم در مهر ۱۶۰۳ و شهریور ۱۱۵۵ و مرداد  ۱۲۵۰  میلیارد ریال  فروش داشت
 ۷ ماهه به عدد ۸۶۳۰  میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۶۷۹۰  میلیارد ریال بود
#تاپکیش   فروش ۲۰،۰۰۰ دستگاه کارتخوان (۱۰،۰۰۰ دستگاه کارتخوان سیار و ۱۰،۰۰۰ دستگاه کارتخوان ثابت) به شرکت پرداخت نوین آرین 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ 
طرف قرارداد  شرکت پرداخت نوین آرین 
مبلغ قرارداد  ۸۴۸,۲۰۰ میلیون ریال 
نحوه تسویه  مطابق ماده ۴ قرارداد 
شرح جزئيات قرارداد  فروش ۲۰،۰۰۰ دستگاه کارتخوان (۱۰،۰۰۰ دستگاه کارتخوان سیار و ۱۰،۰۰۰ دستگاه کارتخوان ثابت) 
تاريخ مؤثر اجراي قرارداد  ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
#وجامی گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و حفظ پرتفوي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#دبالک  با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-02A-087 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ تمدید گردید
#غدانه در مهر با فروش ۶۶۶ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۶۷۸ میلیارد ریالی رسیده است  .
#سفار ۶ماهه ۸۳۹۷ و ۳ماهه ۴۲۳۶ ریال محقق کرده است.
در ۳ماهه  ۸۱۵ میلیاردریال سود عملیاتی و ۳۳۸ میلیارد ریال غیرعملیاتی و در نهایت ۹۸۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۱۷۵۶ و سود خالص ۱۹۵۶ و سود غیرعملیاتی ۵۷۱ میلیارد ریال بود
#پرداخت در ۳ماهه به سود  ۱۰۲ ریالی ۶ماهه  ۱۹۴ ریالی رسیده است  و ۹ماهه به ۴۰۷ ریال رسیده است .
سهم ۳ماهه  ۱۰۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۱۱۵ میلیارد ریال و سود خالص ۱۵۵۳ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه ۴۳۶۴ میلیارد ریال سود محقق کرده است و ۳۲۵۲ میلیارد ریال سود خالص داشت
به به #وآیند ! نمیدانیم چرا هربار وایند را می بینیم یاد این  ضرب المثل می افتیم که گاو ما  شیر نمیداد ولی …
وایند در ۶ماهه به زیان ۲۶ هزار میلیارد تومانی رسیده است
#خلنت در ۳ماهه به سود ۲۹۳ ریالی و ۶ماهه به عدد ۷۱۲ ریالی رسیده است که نسبت به دوره مشابه قبل از نظر عملیاتی کمی بهبود داشته است در ۳ماهه سهم ۲۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۶ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۵۵۸و سود خالص ۴۲۷ میلیارد ریال است
#کایزد در ۶ماهه به سود  ۳۹۴ ریالی رسیده است . و ۴۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ساروج در ۶ماهه به سود ۲۲۵۳ در تلفیقی و ۲۲۹۰ ریالی در سود اصلی رسیده است. در ۹ماهه ۵۰۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۰۰۹ میلیارد ریال سود خالص دارد . ۹ماهه  ۳۷۳۸ ریال سود محقق کرده است
#شرانل ۶ماهه ۵۷۶۳ و ۳ماهه ۲۵۲۲ ریال سود محقق کرده است. در ۳ماهه ۶۳۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۰۴۳ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ماهه ۱۴۸۴۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۵۲۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سشمال در ۳ماهه با کمک سود غیرعملیاتی ۱۴۵۴ میلیارد ریالی و همچنین ۳۲۸ میلیارد ریال سود عملیاتی به سود خالص ۱۷۳۹ میلیارد ریالی رسیده است و به ازای هرسهم ۱۰۲۳ ریال سود محقق کرده بود
در ۶ماهه سود هرسهم ۱۵۶۳ ریال بوده و ۸۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۵۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود هر سهم ۲۱۷۷ ریال شد و سود عملیاتی ۱۹۶۵ و سود خالص ۳۷۰۱ میلیارد ریال است
#پرسپولیس شکایت باشگاه از عضو سابق باشگاه که از استرداد دلار های اخذ شده از AFC خودداری کرده و باشگاه بابت تصرف غیر قانونی و تضییع وجوه دولتی-اختلاس شکایت نمود و رای نهایی بر رد مال به نفع باشگاه پرسپولیس به مبلغ ۷۲۱۰۰ دلار صادر شده است
#شپاس در ۳ماهه به سود ۱۵۹۸ ریالی همراه بود و ۶ماهه این عدد  ۲۷۰۴ میلیارد ریال شد
سهم در ۳ماهه ۴۵۰۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۵۳ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۳۸۳۳ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
در ۶ماهه ۷۴۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۰۳۰ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد و به  سود خالص ۶۴۹۰ میلیارد ریالی رسیده است
#فخوز در۶ماهه کمی عقب گرد کرد و۲۷۰ ریال سود داشت  . در ۳ماهه به سود ۲۴۲ ریالی رسیده بود
فخوز ۵۵۱۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۵۹۲۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی با رشد هزینه ها  ۵۹۴۶۵ و سود خالص ۵۱۲۵۴ میلیارد ریال بود
#کلر پارس در گزارش ۳ماهه به سود  ۱۳۷۸ ریالی رسیده و ۱۰۵۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۰۲ میلیاردریال سود خالص دارد
در ۶ماهه این عدد با رشد خوب ۳۰۹۷ ریال شد و ۲۵۰۹ میلیاردریال سود عملیاتی و ۲۰۲۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز #وامین در ۶ماهه ۱۸۳ ریال سود محقق کرده است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *