مهم برای #شپنا 

افزایش سرمایه از انباشته 

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل اندوخته طرح و توسعه به منظور به منظور جبران مخارج سرمايه اي انجام شده در مجموعه طرحهاي بهبود فرآيند و بهينه سازي پالايشگاه، اصلاح ساختار مالي، جلوگيري از خروج نقدينگي از شرکت و تامين سرمايه در گردش که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

 

#ولپارس فروش شش دانگ سه باب خانه مسكوني در شهرهاي بروجرد، بخش ملكشاهي (استان ايلام) و قائمشهر
#کحافظ آبان ۱۴۳۲ و  مهر  ۱۴۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
در ۳ماهه دوم در تیر هم به ۱۴۱۸ میلیارد ریال و مرداد  ۱۶۱۳ و شهریور ۱۵۳۳  میلیاردریال رسید
۸ ماهه به  ۱۰۹۹۰  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل ۷۱۹۸ میلیارد ریال بود
#غمارگ که این مدت درگیر حاشیه ها بود در شهریور ۱۹۹۰ میلیارد ریال  و مهر  ۱۳۷۴ میلیارد ریال و ابان با  رشد خوب ۳۴۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۲۸۵۴۸  میلیاردریال رسید
#فروسیل در شهریور کمی افت کرد  ولی مهر بهتر بود و ۶۲۵ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان به  ۴۱۷ میلیاردریال رسید
شهریور به ۴۴۴ میلیارد ریال رسید
۸ماهه ۴۲۰۹   میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل این عدد   ۲۵۳۲  میلیارد ریال بوده است
#غزر افزایش نرخ گرفته است  و همین امر منجر به رشد فروش در مهر تا ۵۲۵۸ میلیارد ریال  شد  در ابان  به ۴۷۵۷ میلیارد ریال رسید  .
 شهریور ۴۳۷۴ میلیارد ریال بوده و ۸ ماهه  ۳۹۸۶۶   میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه  ۲۷۶۸۴   میلیاردریال است
#سپاها در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۷۷۹ میلیارد ریالی رسیده است  در ابان به  ۲۲۰۱ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه  ۴۹۸۰ میلیارد ریال بود
#زمگسا    فروش انواع مختلف پسته منجمله پسته خندان، پسته روآبی، پسته دهن بسته، پسته زردو، پسته نخودی که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ روز سه شنبه برگزار گردید از پسته های ذکر شده فقط پسته خندان به فروش رسید در خصوص باقی مانده پسته های فروخته نشده به دلیل عدم متقاضی و نرسیدن قیمت به پایه کمیسیون مقرر گردید مطابق آئین نامه معاملات شرکت اقدام گردد
#حافرین با فروش ۷۵۴ میلیارد ریالی در مهر مواجه بود
در ابان به ۸۰۶ میلیاردریال رسید و ۸ماهه به عدد ۶۱۴۶  میلیارد ریال   رسیده است
#ریشمک تولید داشته ولی فروش خاصی نداشت و فقط ۳۲ میلیارد ریال فروش زد ۱۱ماهه به عدد  ۱۴۰۵ میلیارد ریال رسیده است
#کساوه در آبان عدد بدی نداشت و ۱۵۸۱ میلیاردریال فروش زدو جمعا ۸ ماهه به عدد  ۱۰۴۸۷ میلیارد ریالی رسیده است  .
#پلاسک  مهر و ابان متحول شده
سهم در شهریور ۲۸۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است
در مهر ۳۵۴۹ میلیارد ریال و ابان ۳۹۱۰ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی زد
 در مجموع ۸ ماهه  ۲۵۶۰۶  میلیارد ریال فروش داشت که حدود ۲  برابر مدت مشابه سال قبل است.
#انتخاب را باید تلفیقی دید  ولی در هر صورت مهر ۱۳۵۱۷ میلیارد ریال و ابان  ۱۴۷۱۶ میلیارد ریال فروش داشت  .
شهریور این عدد  به ۱۶۰۲۰ میلیارد ریال رسید و ۱۱ ماهه  به عدد   ۱۵۷۷۰۹   میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه این عدد    ۹۶۸۲۸  میلیارد ریال است
باید  سود و عملکرد  زیرمجموعه ها را نیز در نظر گرفت
#ذوب  مهر و ابان کمی افت داشت
سهم تابستان را در شهریور خوب تمام کرد و ۵۵۴۱۴ میلیاد ریال فروش داشت  نرخ شهریور ۲۳۷,۸۵۴,۲۶۶ ریال بود
مهر به ۴۴۳۱۶ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد  ابان هم  ۳۶۱۸۱ میلیارد ریال بود
 ۸ ماهه  ۳۸۰۱۱۰ میلیارد ریال فروش داشت  فروش مدت مشابه قبل   ۲۸۲۷۹۰   میلیارد ریال بود
#شیران مهر و ابان خوبی داشت و مهر به ۸۷۲۳ میلیارد ریالی رسیده است  و ابان  ۸۴۲۷ میلیارد ریال بود
در شهریور با رشد ۵۴۳۳ میلیاردریال بود
۱۱ ماهه به ۷۸۹۴۳   میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه     ۶۷۶۱۷ میلیار ریال بود
#فسازان ابان  ۳۰۵۱ و  در مهر هم  شبیه ماه های قبل بود و ۳۵۷۲ میلیاردریال فروش داشت
شهریور فروش ۳۴۲۲ میلیارد ریال بود و نرخ  صادرات  ۲۰۲,۱۰۶,۵۳۱ ریال است
 ۸ماهه  ۳۳۰۲۵   میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه سال قبل ۱۹۴۵۴ میلیارد ریال بود
#اپرداز در مهر ۵۳۳ میلیارد ریال و ابان ۶۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه  ۴۸۳۳ میلیارد ریال فروش رسیده است
#شسپا  مهر کمی افت کرد و ۱۸۵۸۵ میلیارد ریال فروش داشت در ابان ۱۹۶۹۸ میلیارد ریال فروش داشت 
شهریور ۲۰۵۰۶ میلیارد ریال بوده
۸ ماهه ۱۴۰۷۰۸  میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۲۱۸۸۸ میلیارد ریال بود
#فلوله  ابان خوبی زد و   ۲۰۰۷ میلیارد ریال فروش داشت 
در مهر ۱۷۸۵ میلیارد ریال و  شهریور این عدد ۱۵۳۹ میلیارد ریال بود ۸ ماهه ۱۴۷۱۱  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد   ۹۴۶۱ میلیارد ریال شده بود
#غشان  شهریور ۱۵۰۷ میلیارد ریال و مهر ۱۶۰۴  میلیارد ریال فروش داشت در ابان این عدد به ۱۹۵۰ میلیارد ریال رسیده  بود
۸ماهه  فروش به   ۱۲۶۴۲میلیارد ریالی رسیده  و  ۹۴۷۸  میلیارد ریال فروش مشابه سال قبل بوده است
#پاکشو  کمی در ابان  بهتر بود و ۸۹۷۳ میلیارد ریال فروش داشت 
سهم فروشش در  شهریور ۸۰۶۵ میلیارد ریال شده
در مهر به ۷۴۹۰ میلیارد ریال  رسید و ۸ ماهه به ۵۷۰۲۵  میلیارد ریال بوده  است
#فسازان در ۶ماهه تلفیقی حسابرسی شده  ۷۰۳ ریال و در سود اصلی ۷۰۰ ریال محقق کرده است
#پارس روند  صعودی در فروش داشت 
در شهریور با کمی افت ۴۴۷۷۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۳۱۷,۹۷۳,۹۱۴ ریال بود  
در مهر به ۴۸۷۳۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۴۱,۶۶۴,۵۷۶ ریال است
در ابان این عدد ۵۲۹۱۵ میلیارد ریال شد و نرخ  ۲۹۴,۰۹۷,۰۲۴ ریال و افت کرد
۸ ماهه به   ۴۰۴۸۸۵  میلیارد ریال رسیده است  که کمی از  سال  قبل بیشتر است
#بمپنا در آبان با فروش ۴۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۵۶۲۲ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه قبل ۳۵۵۹ میلیارد ریال بوده است
#کتوکا ابان خوبی زد و ۹۳۲ میلیارد ریال فروش داشت 
  شهریور ۷۷۵ میلیارد ریال  و مهر با کمی افت ۶۹۴ میلیاردد ریال شد و ۸ ماهه به  ۶۴۳۲  میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#آپ  در مهر ۸۵۱۶ میلیادر ریال فروش و درامد داشت و ابان به ۸۷۰۰ میلیارد یال رسید و ۸ ماهه به  ۶۳۳۵۶  میلیارد ریال فروش رسیده است   .
#دعبید سال مالی متفاوتی دارد مهر ۵۷۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و ابان ۷۱۹۶ میلیارد ریال فروش زد و ۱۱  ماهه ۵۹۴۸۸    میلیارد ریال فروش داشته است
#بهپاک در ابان ۱۷۲۰ و مهر ۲۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و جمع فروش ۱۱ماهه به  ۲۲۹۹۷  میلیارد ریال رسیده است
#بالاس در ابان به عدد  ۱۸۹ میلیارد ریالی رسیده است و فعلا  ۲ماهه  ۲۲۹ میلیار ریال فروش و درامد دارد که کل سال قبل ۱۲۶۵ میلیارد ریال  بود
#خمهر  مهر خوبی داشت و ۴۲۱۷ میلیارد ریال فروش زد .
در ابان این عدد  ۴۴۷۳ میلیارد ریال شد 
 ۸ ماهه  به   ۳۸۱۸۸  میلیارد ریال رسید  . مدت مشابه قبل این عدد   ۲۵۹۸۸    میلیاردریال بود
#کگل ابان بد نبود و از ۲ ماه  قبل بهتر بود 
 در شهریور فروش  ۵۵۲۷۶ میلیارد ریال و مهر ۵۰۶۶۵ میلیارد ریال بود  در ابان  به ۵۹۷۹۸ میلیادر ریال رسید
 ۸ ماهه  ۴۱۱۴۱۰    میلیارد ریال بوده  و نرخ گندله   مهر ۴۸,۱۳۶,۷۹۱ ریال و ابان ۴۹,۲۲۳,۱۸۲ ریال  خورده است
#حتاید در مهر ۷۱۷ میلیارد ریال و ابان ۹۱۷ میلیارد ریال درامد داشت
 درامدسهم ۸ ماهه ۶۹۳۷  میلیارد ریال بوده و کل سال  قبل ۵۴۷۲ میلیارد ریال بوده است
#خکاوه کمی روند  مداوم  افت  فروش داشت 
 مهر حوالی ۴۱۰۳ میلیارد ریال بود 
در ابان ۲۰۷۴ میلیارد ریال فروش داشته است 
  شهریور ۶۹۶۶ میلیارد ریال بوده است
۸ ماهه  ۳۲۰۵۸   میلیارد ریال بود
#رتاپ در مهر با فروش و درامد ۳۷۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود  ابان به  ۳۹۱۰  میلیادر ریال رسید و به عدد ۲۹۰۲۹ میلیارد ریال در ۸ ماهه  رسیده است
#خساپا
شهریور به ۸۰۲۵۴ میلیارد ریال رسید و ۳۳هزار دستگاه فروخت
در مهر خیلی خاص نبود و ۶۹۹۴۵ میلیارد ریال فروخت و ۲۵ هزار دستگاه فروخت
در ابان به فروش ۷۰۶۰۷ میلیارد ریالی رسیده و حدود  ۲۷ هزار دستگاه  فروخته است 
۸ ماهه به فروش  ۵۱۲۴۶۰   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل  ۳۷۳۰۳۸  میلیارد ریال است
#فنفت  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) با شرکت کشتیرانی ج.ا.ا (IRISL) برای بررسی مشترک جنبه های فنی و مالی اجرای واحد گوگردزدایی از نفت کوره مخازن شرکت ستاره قشم ابراز تمایل نموده و تفاهمنامه ای را امضا نموده اند.
#حسینا در ابان ۳۴۲۰ و  مهر ۳۳۱۰  میلیارد ریال فروخت 
شهریور خاصی زد و ۳۹۴۷ میلیترد ریال فروش ودرامد داشت 
۸ماهه به فروش ۲۱۹۶۴   میلیاردریالی رسیده و کل سال قبل شرکت ۱۶۳۱۱ میلیارد ریال بود
#ومعادن در ابان  ۱۶۱۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت
بين المللي نور توشه به سود خالص ۵۶۳ میلیارد ریالی در ۶ماهه  رسیده است #وتوشه
#دابور در ۶ماهه حسابرسی شده به سود  ۴۹۲ ریالی رسیده است
#خمحرکه در ابان با عدد فروش جالب ۵۲۸۴ میلیارد ریالی مواجه بود و به فروش ۳۴۹۶۷ میلیارد ریالی رسیده است
#خفناور در ابان عدد فروش ۷۲ میلیارد ریالی را زد و ۴۴۱ میلیارد ریال فروش داشت  عدد مشابه سال  قبل ۳۳۹ میلیارد ریال بود
#تنوین  آبان  با درامد ۴۸۲ میلیارد ریالی به عدد  ۸ماهه  ۳۸۸۰ میلیارد ریال رسیده است کل سال  قبل ۱۰۰۲۸ میلیارد ریال بود
#بموتو در ۱۲ماهه تلفیقی ۴۵۹ و در سود اصلی ۴۶۳ ریال سود محقق کرده است
#بزاگرس در ابان با درامد ۲۷۶ میلیاردریالی مواجه بود و به عدد ۳۲۵۵ میلیارد ریال رسید
#رکیش در ابان با عدد ۸۳۸ میلیاردریالی به عدد  ۸۶۰۲ میلیارد ریال رسید و ۱۲ماهه  قبل ۸۹۹۲ میلیارد ریال درامد داشت
#دشیمی ابان  ۱۳۸۳ میلیارد ریال و مهر ۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشت 
  شهریور به ۱۳۳۴ میلیارد ریال رسید
 ۸ ماهه  ۱۰۲۰۰  میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد  ۵۱۳۱ میلیارد ریال بود
#شپاکسا  خرید تعداد ۴۱٫۹۴۱٫۲۸۴ سهم معادل ۹۹/۸۶درصد از سهام شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ با موضوع فعالیت تولید انواع جعبه‌های مقوایی و کارتن از طریق مزایده عمومی
#پتایر به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ (بند ۴)دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#بموتو خوب ظاهر شد و اولین ماه سال مالی با فروش ۲۷۷۹  میلیارد ریالی اغاز کرده و ۱۳۴۸ میلیارد ریال فروش ۲ماهه  ۴۱۲۸ میلیارد ریال است
تراز #وبملت در آبان ۱۱۴۴۴۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۶۹۵۳۴   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در تراز در ۳ماهه به ۱۵۵۳۱۴ میلیارد ریال رسید .
 در ۶ماهه این عدد به ۳۱۳۳۰۵ میلیارد ریال  و ۷ماهه ۳۷۰۸۸۶ میلیارد ریال رسید و ۸ماهه ۴۴۹۰۷ از نظر عملیاتی نرمال پیش می رود
#غپاک در مهر و ابان  کم  شد 
ابان ۳۳۴۰  میلیارد ریال فروش داشت  ، در مهر انگار تب بستنی خوابید و فروش ۳۵۳۶ میلیاردریال شد 
  شهریور ۸۸۳۰ میلیارد ریال بود
 ۸ ماهه به ۳۵۳۵۷    میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد   ۲۰۵۱۰   میلیارد ریال بود
#افق روند نرم صعودی را حفظ کرده است 
شهریور ۵۴۳۴۸ میلیارد ریال بود
در مهر ۵۳۴۸۴ میلیارد ریال
در ابان ۵۵۸۵۷ میلیارد ریال بود که ۸ ماهه به  ۳۷۹۶۲۰   میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد  ۲۱۴۹۵۶ میلیارد ریال بود
#داسوه هم مهر خاصی نزد و ۴۲۸ میلیارد ریال فروش داشت  در  ابان ۷۷۶ میلیارد ریال بود و ۸ ماهه فروش به ۶۵۴۱  میلیارد ریال رسیده و باید منتظر ماه های بعد  بود
#زماهان در مهر ۱۸۳ و ابان  ۲۶۰ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش ۱۱ ماهه  ۲۹۱۳ میلیارد ریالی رسیده است
#وسکاب  در آبان  ۱۰  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان  ۵,۶۹۷,۴۵۷  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#شپترو  مهر کمی کم شد و ۴۲۷ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان این عدد  ۲۹۰ میلیارد ریال بود و افت کرد  .
در شهریور ۵۲۶ میلیارد ریال بوده و  ۸ ماهه به فروش ۵۷۹۲  میلیار ریالی رسیده است که از مدت مشابه قبل کمتر است.
#تپسی در ابان با درامد ۹۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸ ماهه به عدد  ۶۴۵۴ میلیارد ریالی رسیده و از کل درامد سال  قبل عبور کرد
#شوینده و شناسایی ۴۰۰ میلیارد ریال سود
پس از بازگشایی پاکات، شرکت پاکسان بعنوان برنده مزایده انتخاب و کتبا به آن شرکت ابلاغ گردید. متعاقب ابلاغ برنده مزایده، ترتیبات مربوط به تنظیم و امضای قرارداد در حال انجام می باشد. 
مبلغ مورد توافق  ۴۰۴,۹۰۱ میلیون ریال
#قشرین و تجدید
 در خصوص پیشنهاد افرایش سرمایه موضوع در جلسه هیات مدیره مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون آن، هیات مدیره با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، آورده نقدی و مطالبات موافقت نمود و مقرر گردید گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط مدیرعامل تهیه و گزارش بازرس قانونی جهت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردد.
#غبشهر ابان ۱۵۵۸۰ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۵۸۸,۵۲۶,۹۹۱ ریال است
مهر خوبی داشت و ۱۶۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۵۸۹,۳۲۴,۷۵۴ ریال بود 
شهریور به ۱۱۵۱۵ میلیاردریال فروش رسیده است و نرخ  ۶۰۱,۴۴۴,۱۱۶ ریال است 
۱۱ ماهه   ۱۷۲۹۵۲   میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد   ۱۳۶۲۴۰   میلیاردریال بود
#خبهمن  در آبان  ۵۱۶  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان  ۵۶۵,۴۴۵  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#سیستم در آبان با درامد ۱۰۱۳ میلیارد ریالی به عدد  ۷۷۱۹ میلیارد ریال رسیده است  و از کل سال قبل عبور کرد
#دروز  در مهر ۶۴۱  و ابان ۶۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه به فروش ۵۴۴۴ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد  ۳۲۴۵ میلیارد ریال بود
#دلقما شهریور کمی افت کرد  و مهر بهتر شد ابان هم همان حوالی بود و ۸۲۹ میلیاردریال فروش داشت 
 شهریور با افت ۷۸۰ میلیارد ریال و مهر ۸۷۲ میلیارد ریال فروش داشته است  ۸ ماهه ۷۷۸۳    میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل ۴۱۴۵  میلیاردریال بوده است
#شکلر ابان خوبی داشت و ۹۸۹ میلیارد ریال فروش زد و سال مالی را تمام کرد
 مهر در حد ماه  قبل بود و ۸۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
شهریور ۷۸۱ میلیارد ریال  رسید و ۱۲ ماهه به عدد ۱۰۰۲۶   میلیارد ریالی رسیده است
#کشرق در مهر ۱۸۶ و ابان ۱۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ماهه ۱۵۷۸ میلیارد ریال فروش داشته است  .
#بوعلی مهر و ابان خوب بود
ابان ۵۳۷۶۱ و در سوی دیگر  فروش خوبی در مهر ثبت کرد و ۵۶۸۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
 شهریور ۳۳۴۷۱ میلیارد ریال بوده
۸ ماهه  ۳۳۶۳۷۸ میلیارد ریال فروش داشته  و مدت مشابه  قبل       ۳۲۵۷۵۸ میلیاردریال بود
#شبهرن متعادل پیش رفته 
 در تابستان تیر به عدد ۱۶۰۲۴ میلیارد ریالی رسیده مرداد با رشد ۱۸۸۳۸ میلیارد ریال و شهریور ۲۰۷۵۰ میلیارد ریال بود
در پاییز در مهر ۱۷۷۹۷ و ابان  ۱۷۶۹۷ میلیارد ریال بود
۸ ماهه ۱۳۷۷۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۱۳۹۵۸  میلیارد ریال بود
#کیمیاتک شهریور خاصی زد و ۴۱۹۴ میلیارد ریال فروش داشت ولی مهر کم شد
 در مهر به  ۳۱۱۱ میلیارد ریال  رسیده است و ابان  ۳۹۲۶ میلیادر ریال بود
۸ماهه به ۲۶۰۵۵  میلیارد ریال رسیده و رشد فروش نسبت به مدت مشابه  قبل دارد که ۱۶۸۰۳  میلیارد ریال بود
#آسیاتک  مهر  ۱۶۰۴ و ابان  ۱۷۱۵ میلیارد ریال فروش داشت  .
شهریور ۱۷۲۸ میلیاردریال بوده و۸  ماهه  ۱۲۹۸۰  میلیارد ریال درامد داشته است  . کل سال قبل ۱۳۰۰۳ میلیاردریال است
#دابور  پاییز خوب بود
در تیر ۱۲۳۴ میلیارد ریال ، مرداد  ۱۲۳۰ میلیارد ریال و شهریور هم  ۱۳۱۴ میلیاردریال فروش داشت
در مهر به  ۱۴۳۹  و ابان ۱۴۴۸ میلیارد ریال رسید و ۸ماهه  ۹۴۶۵    میلیارد ریال بوده و حوالی  مشابه سال قبل است
#غکورش رشد خوبی در شهریور داشت ولی مهر دوباره کم شد و ۱۲۴۶۰  میلیارد ریال فروش زد اما ابان خوبی زد و ۱۸۷۶۵ میلیارد ریال فروش داشت 
البته ناگفته نماند سهم در شهریور ۲۵۲۸۸ میلیارد ریال فروش داشت
  ۸ ماهه ۱۲۴۱۴۰  میلیارد ریال فروش زد که ۲۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#حخزر در مهر ۱۸۵۰ و ابان ۱۹۷۰  میلیارد ریال فروش داشت 
 شهریور ۱۸۹۸ میلیارد ریال  شده و ۸ ماهه  ۱۴۵۴۴  میلیارد ریال بود
#دجابر در مهر ۹۱۶ و ابان  ۱۰۰۰ میلیارد ریال فروش ثبت کرده و ۸ماهه ۹۷۲۷ میلیارد ریال فروش داشت
#فغدیر ابان کمی افت کرد
شهریور به ۱۰۰۲۰ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ  ۱۲۱,۵۲۷,۳۳۱ ریال شده
در مهر ۱۱۷۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۰,۵۳۶,۱۱۱ ریال بوده  در ابان  به ۹۳۱۹ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۱۱۷,۵۹۹,۷۳۸ ریال است 
۸ ماهه  ۷۸۷۴۵  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد  ۵۰۱۹۰  میلیارد ریال بوده
#بکام در آبان ۷۵۳ میلیاردریال فروش زد و جمعا ۸ ماهه به ۵۳۲۹  میلیاردریال رسید
#پاسا  هم مثل بقیه فروش متفاوتی داشت 
 در ابان  ۳۹۵۷ و مهر ۱۹۷۶ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و رشد کرد
۸ ماهه ۱۷۱۱۴    میلیارد ریال بودمدت مشابه  سال قبل  ۱۰۸۶۷ میلیارد ریال بود
#دزهراوی ابان خاصی داشت 
در مهر با فروش ۴۲۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان ۱۱۴۹ میلیارد ریال شد و به عدد  ۴۸۸۰ میلیارد ریالی رسیده است که کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#شیراز  پاییز خوبی داشته 
مهر خوبی داشت و با فروش ۱۹۲۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۹ هزار تن با نرخ  ۱۲۸,۴۷۷,۸۳۰ ریال صادر کرده است 
ابان به  عدد  ۲۲۹۵۴ میلیارد ریال رسید و ۷۴ هزار تن با نرخ  ۱۳۲,۰۹۴,۳۲۸ ریالی صادر کرده است 
  ۸ماهه  ۱۳۵۶۲۱   میلیارد ریال بوده است  که کمی کمتر از مدت مشابه سال قبل است
#فولای در مهر ۸۶۰ و ابان  ۹۸۶ میلیاردریال فروش داشت و۸ ماهه    ۶۹۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است
#سپیدار در ابان  ۴۰۱ و مهر با فروش و درامد  ۳۶۰  میلیارد ریالی به عدد  ۴۲۵۹  میلیارد ریال رسیده است  که از کل سال قبل بیشتر شد
#وگستر به استحضار می رساند درخواست ناشر برای ارایه مهلت جهت رعایت ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نگرفته است، لکن به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،
تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ادامه می یابد.
#لوتوس در آبان  ۱۷۱۶ و مهر با درامد ۹۵۲ میلیارد ریالی به عدد  ۱۲۸۹۸ میلیارد ریال در ۱۰ماهه  رسیده است که  بیش از عدد کل سال  قبل است
#ساروج در مهر با فروش ۱۳۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان به ۱۸۴۳ میلیارد ریال رسید و ۱۱ ماهه  ۱۳۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشت. ۱۰۰۲۶ میلیاردریال فروش مشابه  قبل است
سمند از زیرمجموعه های #خودرو  تا ابان  ۱۱۳۷۰۴۱۴ میلیون ریال سود مجمع داشت
#افق با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-109 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹  افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#خمهر در ۶ماهه حسابرسی شده به  سود ۵ ریالی رسیده است
#مرقام  شرکت در مناقصه پشتیبانی و نگهداری ، نصب و راه اندازی مجدد تعداد ۴۵۶ دستگاه خودپرداز NCR 
تاريخ شروع مناقصه  ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ 
طرف برگزارکننده  بانک کشاورزی
#شرانل ابان خوبی داشت و به عدد ۱۳۸۳۲ میلیارد ریال رسید
در مهر ۱۱۸۹۴ میلیادر ریال بود و کمی افت کرد
  شهریور  ۱۲۴۸۸ میلیارد ریال رسید و۸  ماهه ۹۲۸۲۷  میلیارد ریال است
 و مدت مشابه قبل ۸۶۶۶۷ میلیارد ریال بوده است و اندکی بیشتر شده است
#شاراک شهریور با کمی رشد ۲۳۹۵۵ میلیارد ریال بوده 
در مهر به ۲۶۲۲۷ میلیارد ریال رسید 
در ابان به ۲۶۶۶۳ میلیارد ریال رسید  .
جمعا۸ ماهه  ۱۸۶۵۷۹   میلیارد ریال بود  . این عدد مدت مشابه  قبل ۱۵۵۴۲۹ میلیارد ریال بود
#های_وب در ابان ۲۱۳۵ میلیارد ریال ، مهر به فروش و درامد ۲۱۲۷ میلیارد ریالی رسیده است و۸ ماهه  ۱۵۶۷۷ میلیارد ریال رسیده است
#واتی در ابان  ۱۲۵۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا ابان به سود ۱,۹۵۸,۲۵۰ میلیون ریالی رسیده است
#حریل در آبان با فروش ۴۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۳۷۲۷ میلیارد ریالی رسیده است
بانک  #دی
موضوع: لغو پذیرش اوراق بهادار
به استناد ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران به استحضار می رساند به علت شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(عدم خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طی مهلت مقرر توسط هیئت پذیرش) ، پذیرش اوراق بهادار ناشر از فهرست اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران لغو گردید.
مجوز افزایش سرمایه ۲۳۳ درصدی #لپارس از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.
#فنورد سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-110 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰  افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۸۴,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۱۶۸,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۸۴۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#فرود مهر و ابان خوبی داشت
در شهریور ۲۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و مهر به  ۲۳۲۴ میلیاردریال رسید و ابان ۲۱۵۸ میلیارد ریال بود
 ۸ ماه به عدد ۱۹۰۸۱  میلیارد ریالی رسیده
۸  ماهه  ۱۲۰۹۹ میلیارد ریال فروش  مشابه سال قبل بوده است
#ونیرو 
به استحضار می رساند، با عنایت به نامه ۴۰۲/۲۲۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۸شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا، درآمد شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب ( نیروگاه آریان زنجان) در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۱٫۰۶۹٫۰۵۳٫۶۰۴٫۰۶۰ ریال افزایش یافته است. توجه سهامداران محترم را به نکات زیر جلب می نماید: ۱٫ براساس قرارداد فروش انرژی شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب به شرکت مدیریت شبکه برق ایران (بشماره ۱۴۰۱/۲۱۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲) از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۲متوسط نرخ فروش انرژی بازای هر کیلو وات ساعت مبلغ ۳٫۲۰۰ ریال و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱متوسط نرخ فروش انرژی مبلغ ۱٫۲۴۰ ریال محاسبه شده است. ۲٫ شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب طی نامه های شماره ۱۴۰۲/۱۶۳۱مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰و ۴۰۲/۱۹۲۷مورخ ۱۴۰۲/۸/۸نسبت به نرخ فروش انرژی از ۱۴۰۲/۰۳/۲۲لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱اعتراض نموده و درخواست اصلاح نرخ را نمود. ۳٫ پس از پیگیری و جلسات متعدد با شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴طی نامه ۱۰۰۰/۲۶۸۴۳، مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، درخواست شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب را در خصوص اصلاح نرخ فروش انرژی پذیرفته و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵معاون برق و انرژی وزارت نیرو دستور اقدام صادر نموداند . که درآمد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب به میزان ۱٫۰۶۹٫۰۵۳٫۶۰۴٫۰۶۰ ریال افزایش یافت. ۴٫ با توجه به اینکه نیروگاه آریان زنجان هنوزCOD نشده است ( بهره برداری تجاری نشده است)درآمدهای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خارج از درآمد شرکت از محل قرارداد خرید تضمینی برق (ECA) بوده و درآمد ۵ ساله قرارداد خرید تضمینی برق به قوت خود باقی است.
#سکرد جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) خيابان نهم پلاک ۲۲ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان برگزار میگردد
#گدنا مهر با کمی افت ۷۷۱ میلیارد ریال شد  و ابان هم ۷۹۱ میلیارد ریال بود
 شهریور  با رشد ۹۵۶ میلیارد ریال شده بود
در مجموع ۸ ماهه به ۶۱۸۴   میلیارد ریال رسیده است و کل سال  قبل ۶۰۲۴ میلیارد ریال بود
#وتجارت در  ابان ۵۸۹۵۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۴۷۹۸۵  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز  ۶ماهه  ۱۰۷۱۹۲ میلیارد ریال و ۸ماهه ۱۲۹۰۹۲ میلیارد ریال بود
#بنیرو  در فروش منظم نیست و سهم  ابان  ۵۹۶ میلیارد ریال فروش داشت در ۸ماهه به عدد ۸۷۲۹ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه  ۵۲۰۲ میلیارد ریال است
#شاروم مهر  و آبانخوبی نداشت . مهر ۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ابان ۴۸۷ میلیارد ریال که ۸ ماهه به ۱۰۹۹۹  میلیارد ریال رسیده است
#نوری مهر متفاوتی داشت  ولی ابان افت کرد و به عدد ۸۴۶۵۷ میلیارد ریال در فروش رسیده است .
در شهریور به عدد  ۱۲۰۳۹۳ میلیارد ریال رسیده  و مهر ۱۵۱۸۳۲ میلیارد ریال بود
  ۸ ماهه  ۸۰۶۷۰۹  میلیارد ریال بوده
 مدت مشابه  سال قبل  ۶۴۱۶۰۰ میلیارد ریال بود
#وبانک  در آبان  ۳۳۰۸  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان  ۵,۳۴۸,۹۴۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کپرور  در ابان  ۸۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و افت کرد و نرخ ۵۵,۳۸۰,۹۳۹ ریال است
مهر کمی افت کرد  ۱۰۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۷,۷۷۳,۸۱۶ ریال است
 در شهریور با فروش ۱۶۹۱ میلیارد ریالی و نرخ ۵۹,۱۲۸,۵۷۰ ریالی مواجه بود
۸ ماهه   ۱۰۹۰۷   میلیارد ریال فروش رسیده 
مدت مشابه قبل این عدد   ۶۲۱۵ میلیارد ریال بود
#فسپا آبان خوبی داشت و به عدد ۴۴۷۲ میلیارد ریالی رسیده است و ۸ماهه  ۲۵۷۱۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  ۲۱۳۵۳  میلیارد ریال بود
#کرماشا مهر خوبی داشت و ۹۲۱۹  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۹,۳۲۶,۸۹۸ ریال است
در ابان ۸۹۶۵  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۲,۴۷۶,۱۹۶ ریال
در شهریور ۴۷۱۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۳۸,۹۰۲,۶۵۴ ریال
۸  ماهه  ۵۰۵۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه       ۵۰۷۳۵ میلیارد ریال است
#کگهر در  مهر و ابان کمی افت کرد 
آبان ۲۴۹۸۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۷,۲۲۹,۳۲۶ ریال شد
در مهر به ۳۳۲۸۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۶,۸۴۴,۱۲۸ ریال است
در شهریور ۴۲۰۹۴ و نرخ گندله  ۴۵,۶۸۱,۲۱۴ ریال بود
 ۱۱ ماهه به ۳۵۱۷۲۲   میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل ۲۶۰۶۷۳ میلیارد ریال است
#بترانس در آبان  ۳۶۹۰ و مهر ۱۹۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۸ ماهه  ۲۵۶۹۶ میلیارد ریال رسید
 تیر به ۲۴۰۴ میلیارد ریال  و مرداد ۳۰۶۵ میلیارد ریال رسید و شهریور با رشد چشم گیر ۷۳۲۲ میلیارد ریال شد باید منتظر ماه اخر دوره ماهه یعنی اذر بود
#ودنا سرمايه گذاري توسعه نور دنا در آبان  ۸۶۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا آبان  ۶۴۸۵۴۰۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#لطیف شهریور کمی افت فروش داشت و ۵۰۰ میلیاردریال عدد زده ولی مهر بهتر شد و ۶۱۰  میلیارد ریال فروش داشت در ابان  ۶۸۴ میلیارد ریال شد .
   ۸ماهه   ۵۰۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل   ۴۵۱۰  میلیارد ریال بود
#خاور پاییز خوبی را پیش می برد 
در آبان  ۵۰۱۷۲ و در  مهر ۴۰۱۴۹  میلیارد ریال فروش داشت
سهم در شهریور ۲۰۳۵۰ میلیاردریال  فروش محقق کرده  بود  .
۸ ماهه به ۲۴۹۰۱۰  میلیارد ریال رسید در حالی که ۸ ماهه  قبل کل فروش به  ۱۹۰۴۸۰  میلیارد ریال رسیده بود
#کسرام اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۲۶ میلیارد ریالی اغاز کرد در ابان به  ۱۳۱ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه  ۲۵۷ میلیارد ریال بود
#تفارس در  ابان ۲۱۲ و مهر با فروش و درامد ۲۰۷ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۷۲۵  میلیاردریال  رسیده است
#لکما  فروش یک قطعه زمین به متراژ یک هکتار واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
#شبصیر شهریور  ۲۹۶۹ میلیارد ریال  بود و آبان به ۳۲۵۵ میلیارد ریال رسید
در مهر به ۲۹۴۰ میلیارد ریال رسید  و ۸ ماهه به   ۲۴۴۶۶  میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه  قبل این عدد   ۱۹۸۳۶  میلیاردریال بوده است
#کسرا  ابان  ۵۰۶ و مهر  ۸۰۳ میلیارد ریال فروش زد ۸  ماهه به ۴۳۲۲  میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل   ۲۹۲۱ میلیارد ریال است
#دلر مهر خوبی زد و ۴۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت  و ابان ۴۰۰۱ میلیارد ریال است
در ۳ماهه دوم در تیر به ۳۶۵۲ میلیارد ریال و مرداد ۳۸۰۵ میلیارد ریال و شهریور ۳۸۷۱ میلیارد ریال رسیده
 ۸ ماهه ۲۷۹۴۲   میلیارد ریال بود و  مدت مشابه قبل ۱۷۴۴۲  میلیاردریال
#وسبحان  در آبان  ۳۰۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا  ابان  ۲۷۰,۶۸۲  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#توریل آبان ۲۹۵۹  میلیاردریال فروش داشت
 مهر با کمی افت ۲۵۸۶ میلیاردریال بود
 در شهریور هم با رشد ۲۹۶۷ میلیارد ریال شد 
۸ ماهه  ۲۰۰۳۸  میلیارد ریال درامد داشته است
#سهگمت  شهریور خوبی زد ولی مهر کمی افت کرد و ۱۳۶۴ میلیارد ریال فروش داشت در ابان به  ۱۳۸۵ میلیارد ریال بود
سهم در شهریور ۱۶۰۸ میلیارد ریال بود ۱۱  ماهه به عدد  ۱۳۳۱۱  میلیارد ریالی رسیده است  مدت مشابه  قبل ۹۳۳۰   میلیارد ریال است
#کیمیا هم در فروش منظم نیست در مهر ۲۷۷ میلیارد ریال و ابان  ۶۷۳ میلیارد ریال فروخت و به جمع ۸ ماهه  ۴۵۷۱ میلیارد ریال رسید
#دیران در آبان ۵۰۰ و مهر هم ۵۰۰  میلیاردریال فروش و درامد داشت و به عدد  ۴۷۹۱ میلیارد ریالی در۸ ماهه  رسیده است
شفاف سازی #وملی از طرح شرکت 
شرکت فرعی مدیریت و توسعه ملی مبادرت به راه اندازی خط تولید جعبه کفش به شرح زیر نموده است. ۱- موقعیت مکانی واقع در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم تهران – کرج (اتوبان فتح) گروه صنعتی ملی ۲- خرید دستگاه‌ های تولید جعبه کفش (ساخت ایران) بالغ بر ۴٫۵۰۰ میلیون ریال ۳- تولید ۲٫۰۰۰ جعبه کفش روزانه بصورت آزمایشی در سالجاری و پیش بینی تولید ۵٫۰۰۰ جعبه کفش در روز پس از بهره برداری کامل (بدیهی است درصورت گسترش فعالیت تولید و خرید تجهیزات و ماشین آلات مجهز و اتوماتیک جدید جهت ساخت کارتن و جعبه میزان تولید تا ۲۰٫۰۰۰ جعبه در روز قابل افزایش خواهد بود.) شایان ذکر است فعالیت یادشده درحال حاضر تاثیر قابل توجه سود و زیانی نداشته و عملکرد مالی شرکت بر اساس تولید در قالب صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع زمانی تعیین شده توسط آن سازمان جهت اطلاع عموم منتشر می گردد
#کاذر  مهر خوبی ثبت کرد و ۵۸۰ میلیارد ریال فروش داشت 
 در ابان به ۵۷۸ میلیارد ریال رسید 
در شهریور  ۴۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و در ۲ماه اخیر بهتر بود
۸ ماهه ۳۷۷۱   میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل  ۲۷۳۲  میلیارد ریال بوده است
#غگرجی در ابان ۳۷۸ میلیارد ریال فروش زد و بهتر بود
سهم مهر ۲۵۷ ، شهریور ۲۲۱ و مرداد ۲۸۸ میلیارد ریالی مواجه  بود و۸ ماهه به ۲۲۹۶  میلیارد ریال رسیده است 
 مدت مشابه  قبل ۲۷۵۹   میلیارد ریال بوده است

بتا سهم

#کدال_نگر

 

افزایش سرمایه  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *