#وتوسم  قطعیت معامله عمده سهام شرکت سرمايه‌گذاري توسعه ملي (وتوسم۴) به شرح زیر می‌باشد: بر اساس گزارش مدیریت عملیات بازار؛ روز چهارشنبه مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۴۰۲ – تعداد ۲٫۱۳۹٫۵۲۷٫۷۹۱ سهم معادل ۱۶٫۴۶ درصد از سهام شرکت سرمايه‌گذاري توسعه ملي متعلق به بانك ملي ايران، به صورت شرايطي به قيمت پايه ۴۵۴۷ ريال در نماد معاملاتي (وتوسم۴) انجام شده بود پس از احراز شرایط قطعی شد.

 

#وتجارت ۹ماهه ۲۴۹ و در ۶ماهه به ازای هر سهم، ۱۹۵ ریال سود محقق کرده بود سهمی که   ۳ماهه  ۴۱ ریال سود محقق کرد .مدت مشابه  قبل در ۹ماهه تحقق سود  ۷۰ ریالی را داشت و رشد خوبی نسبت به مدت مشابه  قبل دارد
#کسرا  را هم باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید سهم در ۳ماهه با ۳۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی به سود  ۳۲۱ میلیارد ریالی رسیده است  و ۷۴ ریال به ازای هر سهم محقق کرده بود
در ۶ماهه سود هرسهم ۱۶۳ ریال شد و ۸۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۱۲  میلیاردریال سود خالص دارد
۹ماهه خوب بود و ۲۹۱ ریال سود محقق کرده است  ۱۴۰۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#کرمان در۶ماهه  ۴ ریال سود محقق کرده است و باید ۱۲ماهه و تلفیقی به سهم نگاه کرد
#خکرمان در ۹ماهه به سود ۳۷۲ ریالی رسیده است
#چافست  ۵۰۰  ریال در مجمع تقسیم کرد
#سخواف ۹ماهه  ۶ ریال  زیان محقق کرده است  البته در سود عملیاتی کمی بهتر بود و نوشته است  افزایش سود عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ، ناشی افزایش نرخ ارائه خدمات کارمزدی(سایش سنگ آهن ) بوده است .
#حاسا افزایش سرمایه می‌دهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور استفاده از معافيت مالياتي و جبران مخارج سرمايه گذاري که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#غدیس ۳ماهه ۹۳۴ ریال و ۶ماهه ۱۶۲۳ ریال سود محقق کرد
در ۹ماهه با رشد خوب ۲۲۰۰ ریال شد  و رشد خوبی را نسبت به مدت مشابه داشته است 
سهم ۳ماهه  ۱۵۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۹۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ماهه ۲۸۶۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و۱۸۹۷  میلیارد ریال سود خالص دارد
۹ماهه سود عملیاتی ۳۹۶۵ میلیارد ریال و سود خالص ۲۵۷۳ میلیارد ریال بوده است
#خلنت در ۳ماهه به سود ۲۹۳ ریالی و ۶ماهه به عدد ۷۱۲ ریالی رسیده و ۹ماهه ۱۳۱۴ ریال بوده  که نسبت به دوره مشابه قبل از نظر عملیاتی  بهبود داشته است
 در ۳ماهه سهم ۲۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۶ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۵۵۸و سود خالص ۴۲۷ میلیارد ریال است
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۰۱۲ و سود خالص ۷۸۸ میلیارد ریال بوده است
#غمایه رشد خوبی در سود داشت
 ۳ماهه  ۱۶۳۳ ریال و ۶ماهه ۳۱۹۱ ریال سود محقق کرده است و ۹ماهه به سود ۵۷۳۵ ریال رسیده است  .
#آسیاتک ۹ماهه خوبی زد و ۱۱۰۱ ریال محقق کرده است
در گزارش ۳ماهه به سود ۲۸۶ ریالی رسیده است و۶ ماهه  ۶۳۱ ریال سود داشت 
 ۸۵۸  میلیارد ریال سود خالص و ۱۱۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت در ۳ماهه و در ۶ماهه ۲۳۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۹۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۳۹۰۰ و سود خالص ۳۳۰۲ میلیارد ریال بود
#کصدف رشد ۲برابری سود را نسبت به مدت مشابه دارد ۶ ماهه  ۱۱۳۴ و ۳ماهه ۶۹۶ ریال سود داشته است
در ۹ماهه این عدد  ۲۲۵۱ ریال  سود محقق کرد 
سهم در ۳ماهه  ۱۷۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۶ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۹۳ و سود خالص ۲۷۲ میلیارد ریال  بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۵۷۱ و سود  خالص ۵۴۰ میلیارد ریال است
#نوری در ۹ماهه  ۱۵۷۶۱ ریال  بود  .  ۶ماهه خوبی زد و ۹۸۲۳ ریال سود محقق کرده است سهم  در ۳ماهه به سود ۳۳۷۸ ریالی رسیده بود  
سهم در۳ماهه   ۲۸۴۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۰۴۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد  .
در ۶ماهه سود عملیاتی ۸۴۱۷۴  سود خالص ۸۸۴۱۰ میلیارد ریال است
در۹ماهه  سود عملیاتی ۱۴۳۱۰۹ میلیارد ریال  و سود خالص ۱۴۱۸۵۱ میلیارد ریال بود 
۱۹۶۴۰ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد
#زدشت در ۹ماهه به سود ۲۹۵۴ ریالی رسیده است و ۱۳۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۳۸ میلیارد ریال سود خالص دارد که ۶۶۰ میلیارد ریال آن سود فروش دارایی زیستی مولد است
#تکنو  تار در ۹ماهه به سود  ۵۰ ریالی رسیده است
#کساپا در ۶ماهه به سود ۳۷ ریالی رسیده بود و ۹ماهه این عدد ۹۰ ریال شد و ۱۰۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#هرمز با سرمایه جدید در ۹ماهه به سود ۵۱۵ ریالی رسیده است که ۵۶۱۸۶ میلیارد سود عملیاتی و ۴۳۲۷۴ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۳ماهه  ۲۵۰۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۹۳۹  میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ماهه ۳۶۴۱۶ ميليارد ريال سود عملیاتی و ۲۷۲۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#اردستان در ۹ماهه ۱۸۸۱ ریال سود محقق کرده  ۵۰% بیشتر از مدت مشابه قبل رشد داشت
سهم ۳ماهه  ۱۳۳۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۷۳۰ و سود خالص ۲۸۹۵ میلیارد ریال است
در ۹ماهه ۳۹۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۲۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سدور در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به  سود ۷۹۲ ریالی رسیده بود در ۹ماهه این عدد ۱۱۲۱ ریال بوده است .
#شلعاب در ۹ماهه با  سرمایه جدید  به سود ۵۴ ریالی رسیده است و ۴۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۴۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#قهکمت در ۹ماهه به سود ۱۲۸۸ ریالی رسیده است
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد از زیرمجموعه های #فارس در ۹ماهه به سود ۷۰۵۵ میلیارد ریالی رسیده است
#شبریز در ۶ماهه به سود ۹۳۲ ریالی رسیده و ۹ماهه با رشدی خوب به  ۱۶۰۳ ریال  رسیده  است و بخشی از سود غیرعملیاتی است که در ۱۲ماهه  شناسایی می شود ۳ ماه اول درگیر اورهال بود
#وآیند همچنان با  قدرت به سمت زیان دهی می رود سهم  ۹ماهه  رکورد شکست و ۴۸۱۳۵ ریال  زیان به ازای هر سهم محقق کرده و ۷۷۰۱۶۳ هزار میلیارد ریال !!!!!! زیان  محقق کرده است
#گشان در ۹ماهه به سود ۳۰۱۰ ریالی رسیده است و ۴۴۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
مهم برای #وتجارت 
سرمايه گذاري ايرانيان در ۹ماهه به تحقق سود ۲۸۷۴۳ میلیارد ریالی رسیده است
#قنقش در ۳ماهه به سود ۴۹۶ ریالی رسیده است  .
#قاسم  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-190 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ، سال ورزشي شرکت پارس مينو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
بیمه #پارسیان  از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۱۲/۹/۶/۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.
#قشکر ۳ ماهه ۴۴ ریال سود محقق کرده است
#شتران و اطلاع رسانی در مورد یک رویداد مهم 
ثبات قیمت گذاری پالایشی ها از ابتدای ۱۴۰۲ تا  ۱۴۰۴
#خپارس در ۹ماهه به زیان ۵۰۴ ریالی رسیده است  در ۶ماهه به  ۴۰۶ ریال زیان رسید ه بود
.سهم ۳ماهه ۸۶۴۶ میلیارد ریال زیان عملیاتی داشت و ۹۷۰۴ میلیارد ریال زیان خالص محقق کرده است
در ۶ماهه ۴۳۴۱۳ میلیارد ریال زیان عملیاتی و در نهایت  ۴۶۱۰۷ میلیارد ریال زیان خالص دارد
در ۹ماهه  زیا عملیاتی ۵۲۲۷۹ و زیان خالص ۵۷۲۴۴ میلیارد ریال  بود و فقط کمی سرعت  زیان کردن کم شده است
#بپیوند در ۹ماهه به سود ۵۳۶ ریالی رسیده است .
بیمه سینا #وسین ۲۹۰ ریال در ۹ماهه سود محقق کرده و ۱۷۰۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی #خبازرس از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#خموتور هم  افزایش نرخ گرفت 
بر اساس مذاكرات بعمل آمده با مشتري عمده و تصويب هيئت مديره، نرخهاي فروش محصولات اين شركت به طور ميانگين به ميزان ۱۵ درصد افزايش مي يابد.
#دسبحان ۶ماهه با  سرمایه جدید  ۶۵۵ ریال سود محقق کرده و ۹ماهه این عدد  ۸۷۳ ریال  شد . در ۶ماهه  ۴۵۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۴۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۶۶۴۵ و سود خالص ۴۶۵۴ میلیارد ریال بود 
در ۳ماهه  سهم  ۱۹۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۵۰ میلیارد ریال سود خالص  که درامد ۴۱۴ میلیارد ریالی سود غیرعملیاتی هم به کمک  شرکت امده است
#زگلدشت در ۶ماهه حسابرسی شده ۱۰۸۱ ریال سود محقق کرده بود در ۹ماهه با یک گزارش خوب این عدد ۱۷۱۴ ریال بوده است و ۸۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
#غشوکو  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-188 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج – شرکت مينو – سالن ورزشي شرکت پارس مينو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#حتوکا در ۹ ماهه ۲۸۳ ریال سود محقق کرده و ۱۰۰۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#درهاور خوب پیش رفت و ۹ماهه به سود ۹۹۰۴ ریالی رسیده است  .
 در ۳ماهه به سود ۲۵۶۰ ریالی  و ۶ماهه ۵۲۴۰ ریالی رسید
در۳ماهه سهم ۷۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۳۹ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۶۵۴ و سود خالص ۱۳۰۹ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۳۱۰۱ و سود خالص ۲۴۷۵ میلیارد ریال بود
#غگلستا در ۹ماهه به سود ۸۴۶ ریالی رسیده است و ۸۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۳۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
شرکت مهندسي وساخت پره توربين مپنا – پرتو از زیرمجموعه های #رمپنا در ۶ماهه به سود ۴۷۹۶ میلیارد ریالی رسیده است
#شبریز به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#فجر ۶ماهه بسیار خوبی زد و ۱۲۵۱ ریال سود محقق کرده است در  ۳ماهه ۶۲۲ ریال بود ولی در ۹ماهه اندکی عقب گرد کرد  ۱۵۶۸ ریال سود محقق کرده است 
  کل سال قبل ۱۰۱۱ ریال بود و مدت مشابه قبل ۴۳ ریال بود.
سهم ۳ماهه  ۶۰۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۲۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۱۶۸۸ و سود خالص ۱۰۵۷۷ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۴۴۹۹ و سود خالص ۱۳۲۶۵ میلیارد ریال بود
افزایش سرمایه در #وبهمن را داریم 
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#سنیر ۳ماهه  ۱۸۵۰ و ۶ماهه  ۳۵۲۴ ریال و ۹ماهه  ۴۷۷۳ ریال سود محقق کرده است
در ۳ماهه سهم  ۵۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۲۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
 در ۶ماهه سود عملیاتی ۹۲۳ و سود خالص ۸۱۰  میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۲۵۱ و سود خالص ۱۰۹۷ میلیارد ریال بود
#کتوکا در ۹ماهه  ۳۵۸ و  ۶ ۲۹۷ ریال سود محقق کرده است و خاص نبود و سهم  ۱۲۹ ریال ۳ماهه محقق کرده بود
در ۳ماهه  ۳۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۸۰۳ و سود خالص ۵۹۴ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  ۱۰۳۱ میلیارد ریال  سود عملیاتی و ۷۱۵ میلیارد ریال  سود خالص دارد
#شملی ۵۴ تومان تقسیم کرد(اصلاح شد )
#سمتاز در ۹ماهه به سود ۴۸۳۴ ریالی رسیده است
#داوه  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-141 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر- ضلع شمالي پارک ساعي- سراي محله ساعي- سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#ونیرو  را هم باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید ولی در هر صورت ۹ماهه  ۱۳۸ ریال سود محقق کرده است
#پلاست با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-198 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – منطقه ۱۴ – شهرستان تهران بخش مرکزي – شهر تهران – محله چيتگر – بلوار گلستانک – خيابان زامياد – پلاک ۴ – طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#وتوسم ۱۲ماهه  ۷۸۲ ریال سود محقق کرده است
#بپاس در ۹ماهه به سود  ۲۰۱ ریالی رسیده و ۱۵۰۶۰  میلیارد ریال سود خالص دارد
#بکام ۹ماهه به سود  ۱۳۱ ریالی رسیده است
#کسرام  شرکت پارس سرام (سهامی عام) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ۲ باب مغازه به صورت یکجا یا تکی به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید به شرح ذیل اقدام نماید. آدرس: شهرستان قرچک،خیابان امام خمینی،جنب درب ورودی کارخانه پارس سرام نوع کاربری تجاری هر باب ۸۱/۲۹۲ متر مربع همکف و ۹۲/۷۵ متر نیم طبقه قیمت پایه ملک : هر باب ۳۰۶ میلیارد ریال مجموع قیمت پایه ۶۱۲ میلیارد ریال
#کمنگنز نرمال پیش رفت
در ۳ماهه ۴۸۰ ریال سود محقق کرده و ۴۶۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۱۱ میلیارد ریال سود خالص داشت
دراین سهم شاهدیم با کمک ۳۴۹ میلیارد ریال سایر درامد ها به  سود خالص ۷۱۱ میلیارد ریالی رسیده است
در ۶ماهه  سود ۷۳۸ ریال بود که ۸۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۹۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود هر سهم  ۱۱۲۶ ریال است و ۱۶۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فاما  در ۹ماهه با سرمایه جدید به سود  ۸۷۶ریالی رسیده است  در ۳ماهه   ۱۶۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۸۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۴۱۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۳۰  میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۶۰۵۹ و سود خالص ۴۸۱۵ میلیارد ریال  بود و گزارش خوبی داشت
#زفکا در ۹ماهه ۱۶۲۰ ریال سود محقق کرده است و در۶ماهه خوب بود و ۱۰۵۳ ریال و در  ۳ماهه به سود  ۵۰۹ ریالی رسیده است
سهم در ۳ماهه  ۶۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۶۳ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ماهه سود عملیاتی ۷۰۲۸ و سود خالص ۱۵۷۹ میلیارد ریال شده
در ۹ماه سود عملیاتی ۱۷۶۳ و سود خالص ۲۴۲۹ میلیارد ریال  بوده است
#ستران با سرمایه جدید  ۶ماهه به سود ۳۶۶ ریالی رسیده است  و ۶۹۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۲۱۶ میلیارد ریال سود خالص دارد بخشی از سود  ستران در ۱۲ماهه  شناسایی می شود
در ۹ماهه  ۴۹۰ ریال سود شناسایی کرده و ۸۶۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۳۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#شصدف در ۶ماهه به سود ۲۱۷۲ ریالی رسیده است و ۱۸۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۲۰ میلیارد ریال سود خالص دارد  . ۹ماهه این عدد به  ۲۹۱۶ ریال رسید و ۲۶۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#غپینو  ۹ماهه خوبی  داشت و ۴۲۱ ریال محقق کرده است در ۶ماهه سود اصلی ۲۴۵ ریال سود محقق کرده بود  
سهم در ۳ماهه به سود ۱۴۷ ریالی رسیده است و رشد ۴۳% نسبت به مدت مشابه دارد  . سهم  ۱۹۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۲۶ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۳۱۹۰ و سود خالص ۲۲۰۶ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۵۶۸۴ و سود خالص ۳۷۹۲ میلیارد ریال بود
#بنو در ۹ماهه ۱۱۶۹ ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرده است 😐
#بالبر  ۲۰ ریال در مجمع تقسیم کرد
#فسوژ در ۶ماهه به سود ۲۰۳۸ ریال رسیده بود در ۹ماهه این عدد ۳۰۶۵ ریال شد و ۱۵۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۳۹  میلیارد ریال سود خالص دارد  .
#سبجنو ۹ماهه ۶۷۸۴ و  ۶ماهه ۵۲۶۶ و  در ۳ماهه به سود  ۲۷۰۱ ریالی رسیده است
سهم ۳ماهه ۱۲۳۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۵۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۲۴۳۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۶۴  میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۳۱۴۶ و سود خالص ۲۶۵۹ میلیارد ریال است
#فرآور ۹ماهه به سود  ۵۴۱۷ ریالی رسیده است
#شاروم  در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۹۴۴  ریالی رسیده بود در ۹ماهه پیسرفت خاصی نداشت و ۱۰۷۶ ریال محقق کرد  . سهم  در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۸۶۵ و سود خالص ۱۸۹۰ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۳۲۱۵ و سود خالص ۲۱۵۲ میلیارد ریال

 

#مبین در ۹ماهه به سود ۱۳۹۳ ریالی رسیده است و ۲۵۷۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۸۷۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

 

بتا سهم

#کدال_نگر

سهام شرکت / سهام شرکت / سهام شرکت / سهام شرکت / سهام شرکت / سهام شرکت / سهام شرکت / سهام شرکت / سهام شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *