#غبشهر اسفند خوبی داشت

در اولین ماه سال مالی به عدد ۱۳۱۴۶ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر بود  .بهمن به ۱۶۸۹۰ میلیارد ریال و اسفند ۲۲۶۱۶ میلیارد ریال رسیده است .

۳ ماهه ۵۲۶۵۲ میلیارد ریال فروش داشت  .۵۸۶۲۲  میلیارد ریال مدت مشابه  قبل بود

 

#زمگسا در دی اندکی بهتر شد و ۵۲۵ میلیارد ریال فروش داشت    بهمن به ۵۲۴ میلیارد ریال و اسفند ۵۷۰ میلیارد ریال رسید . 
۱۲  ماهه ۷۰۱۱  میلیارد ریال فروش داشته است. مدت مشابه قبل ۵۱۴۱ میلیارد ریال بود .
#دتماد  در زمستان هم خوب بود ولی اسفد با افت ۱۲۶۸ میلیارد ریال بود
بهمن  ۲۴۱۳ و دی  ۲۱۱۱ میلیارد ریال فروش داشت  .
  ۱۲ ماهه  ۱۹۲۲۳  میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۰۸۴  میلیارد ریال است. در  ۶ماهه  ۸۲۲۹ میلیارد ریال بود.
#کگهر در اولین ماه در دی با فروش خوب ۵۰۶۵۹ میلیارد ریالی اولین ماه سال مالی را اغاز کرده است .در بهمن ۵۹۷۵۴ میلیارد ریال و اسفند ۲۱۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشت
 ۳ماهه ۱۳۴۵۳۵   میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه قبل  ۵۳۸۰۹ میلیارد ریال بود
#زفجر  در دی با رشد ۱۰۴۹ میلیارد ریال شد و بهمن باردیگر با افت ۸۸۹ میلیارد ریال شد.در اسفند دوباره با آفت با فروش ۷۳۷ میلیارد ریالی مواجه بود.
۱۲ ماهه  به عدد۱۱۰۶۲  میلیارد ریال  رسیده است و مدت مشابه   قبل  ۷۵۱۷ میلیارد ریال بود
#کسرا در زمستان بهتر بود
بهمن با رشد فروش ۸۰۱ میلیارد  ریال فروش داشت و اسفند ۶۹۲ میلیارد ریال و در مجموع ۱۲ ماهه  ۶۹۲۱ میلیارد ریال  رسیده است  و ۵۴۷۲  میلیارد ریال فروش بوده است  .
#زقیام با ثبات پیش می رود
مهر با ثبات در فروش ۱۰۷۴ میلیارد ریال بود  و آبان ۱۰۶۴ میلیارد ریال شد و اذر ۱۰۹۲ میلیارد ریال بود
در دی با کمی رشد ۱۱۲۱ میلیارد ریال فروش داشت
در بهمن به عدد ۱۱۰۰ میلیارد ریالی رسید و اسفند ۱۰۶۲ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ماهه به  ۱۲۸۲۴ میلیارد ریال رسیده که مشابه سال قبل ۹۵۳۷ میلیاردریال بود
#پخش البرز سهم در مهر ۱۹۳۷۳ میلیارد ریال  و ابان ۱۸۹۷۲ میلیارد ریال و اذر ۱۷۵۳۰ میلیارد ریال درامد بود
در زمستان در دی به فروش ۱۶۶۶۲ میلیارد ریالی رسید  و بهمن به ۱۹۷۴۸  میلیارد ریال رسید و رشد کرد اسفند با کمی افت ۱۶۵۸۱ میلیارد ریال بود
  ۱۲ ماهه ۲۰۷۹۱۷ میلیارد ریال فروش داشت . کل عدد سال قبل ۱۶۵۸۱ میلیارد ریال بوده است
#سخوز  در زمستان  کمی کاهشی بود  و اسفند ۱۶۳۱ و بهمن هم با فروش ۱۷۲۵ میلیارد ریالی مواجه  بود 
مهر خوب و گرمی را داشت و ۳۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۷۵۹ میلیارد ریال آن صادرات بوده است
در ابان این عدد  ۲۴۴۴ میلیارد ریال بود و ۱۰۶۰  میلیارد ریال آن صادرات بود
در اذر به فروش ۳۰۸۲ میلیارد ریالی رسید و ۱۳۰۶ میلیارد ریال آن صادرات
در دی ۲۵۸۴ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه عدد  ۲۴۸۲۲ میلیارد ریالی رسیده است  و ۱۹۹۷۷ میلیارد ریال فروش مشابه  سال  قبل است
#خپویش در اسفند ۲۶۶۶ میلیارد ریال فروش داشت.  بهمن کمی بهتر بود و ۳۲۳۲ میلیارد ریال فروخت.
دی ۲۷۴۵ میلیار ریال فروش داشته  ، اذر ۲۸۲۶ و  ابان ۲۹۸۵ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه  ۴۰۲۳۶ میلیارد ریال فروش داشت.
#خشرق  اسفند کمی افت داشت و ۲۷۷۶ میلیارد ریال فروش داشت.
در زمستان در دی ۳۸۰۰ میلیارد ریال رسید و بهمن  ۳۶۶۹ میلیارد ریال بود
  ۱۲ ماهه به ۳۹۰۷۷ میلیارد ریال رسیده است
  در مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۷۹۷۶  میلیارد ریال بود
۶ ماهه به ۱۹۳۴۹  میلیارد ریال  بود
#وخارزم تا اسفند ۴,۸۴۴,۴۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.
#دزهراوی اسفند ۱۳۲و  بهمن با فروش ۳۵۸ میلیاردریالی مواجه بود و در اسفند کمی افت داشت . در دی فقط ۴۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ ماهه به عدد  ۶۳۴۳ میلیارد ریالی رسیده است که کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
گروه مالی ملت از زیرمجموعه های #وبملت در اسفند ۳۱۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند۳۰٫۰۳۴٫۶۲۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#خزامیا زمستان خوبی داشت انصافا
اسفند ۵۳۰۴۵ میلیارد ریال بود و ۹۷۰۰ دستگاه  فروخت 
در بهمن با کمی افت  ۳۳۸۹۳ میلیارد ریال شد . ۶۴۰۰ دستگاه فروخته است  .
 در دی با یک  فروش جالب ۴۳۱۲۲ میلیارد ریال فروش داشت 
۷۳۰۰  دستگاه  فروش داشته است 
  ۱۲ ماهه این عدد  ۲۷۶۴۹۸   میلیارد ریال بود و ۶ ماهه این عدد   ۱۰۱۵۲۷  میلیارد ریال بود
مشابه  قبل    ۱۷۴۱۵۲ میلیار ریال
#شملی در اسفند با فروش ۱۲۳۵ میلیارد ریالی عدد خوبی را داشت و ۶ماهه به  ۳۲۰۴ میلیارد ریال  رسیده است  مدت مشابه  قبل این عدد  ۲۷۴۰ میلیارد ریال بود
#سپ اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۵۸۹ میلیارد ریالی  و بهمن را با عدد  ۴۵۲۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است  فروردین با  رشد ۶۰۰۹ میلیارد ریال بود که۳ماهه  ۱۵۱۲۲ میلیاردریال  بود
#کساوه بهمن و اسفند خوبی زد  اسفند با کمی رشد ۱۶۵۳ میلیارد ریال بود و ۱۲ماهه  ۱۶۱۴۱ میلیارد ریال بود  
در آبان عدد بدی نداشت و ۱۵۸۱ میلیاردریال فروش زدو اذر با کمی افت  ۱۳۶۵ میلیارد ریال بود
در دی این عدد  ۱۱۹۷ میلیادر ریال بود و بهمن به ۱۴۳۷ میلیارد ریال رسید . جمعا ۱۲ ماهه به عدد  ۱۶۱۴۱  میلیارد ریالی رسیده است  .مدت مشابه  قبل  ۱۲۲۶۹ میلیاردریال است .  ۶ ماهه ۷۶۵۲  میلیارد ریال بوده
#سامان  در اسفند  ۲۶۷۷۲    میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۲۵۰۲۷  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد که رشد کرده است  و۹  ماهه   ۲۷۴۸۱  میلیارد ریال تراز مثبت است ۱۲ ماهه این عدد  ۳۴۷۳۵ میلیارد ریال بود
#انتخاب در اولین ماه سال مالی  ۱۰۷۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن با رشد ۱۲۷۲۸ میلیارد ریال و اسفند ۱۸۹۴۷ میلیارد ریال شد ۳ ماهه به ۴۲۳۹۹ میلیارد ریال رسیده است   کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است .
#تنوین در اسفند  ۸۰۶ میلیارد ریال فروش و درامد دات و به عدد  ۶۳۰۴ میلیارد ریالی رسیده است
#کویر در زمستان بهتر بود 
مهر ۱۴۰۶۹ میلیارد ریال  و ابان ۱۳۳۶۲ میلیارد ریال فروش داشت
اذر با رشد ۱۲۷۸۱ میلیارد ریال بود
در زمستان در دی با رشد ۱۳۸۷۶ میلیارد ریال بود  و بهمن  به  ۱۳۲۰۰ میلیارد ریال رسید و اسفند  ۱۲۹۱۵ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه به عدد  ۱۵۰۴۲۱   میلیاردریالی رسیده است . ۶ ماهه به عدد ۷۰۲۳۶ میلیاردریالی رسیده  بود
#کیمیاتک  رشد منظمی در فروش پاییز داشت ولی اسفند بهتر بود در دی ولی افت کرد و ۲۸۰۳ میلیاردریال فروش داشت  بهمن جبران کرد و به عدد  ۳۲۵۸ میلیاردیال رسید  . اسفند ۴۰۵۱ میلیارد ریال بود  و ۱۲ماهه به  ۴۰۳۲۶ میلیارد ریال رسید
 ۱۲ ماهه به ۲۷۲۶۰   سال قبل میلیارد ریال بود
#پاسا در اسفند  ۱۸۲۹ و در بهمن ۱۵۶۸ ، دی ۱۷۲۰  و آذر ۲۴۴۰ میلیاردریال بود .
۱۲ ماهه ۲۴۶۷۳    میلیارد ریال بودمدت مشابه  سال قبل ۱۷۵۹۵   میلیارد ریال بود
#دارو  دی   ۱۶۵۰ میلیاردریال فروش داشت  و بهمن  ۱۲۷۹ میلیارد ریال بود در اسفند  این عدد  ۱۲۰۹ میلیارد ریال بود
 ۱۲ ماهه  فروش  ۳۷۰۶۸   میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل این عدد  ۳۳۰۶۸  میلیارد ریال شده است
#کاما سال مالی را با عدد ۲۱۹۳ میلیارد ریالی در فروش اسفند تمام کرد و عدد خوبی را ثبت کرد . ۹۱۸۵ میلیارد ریال  فروش ۱۲ماهه سهم  بود
بلوک #پرسپولیس معامله نشد.
تراز #وبصادر در اسفند بهتر بود و ۵۸۰۴۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   با رشدی خاص ۵۲۷۱۴  میلیارد ریال سود سپرده بوده است .  ۳ماهه ۳۴۲۶۴  و ۶ ماهه  ۵۷۰۸۷  میلیارد ریال  ۹ماهه این عدد ۷۱۰۷۳ میلیارد ریال بود
در ۱۰ ماهه این عدد ۷۸۰۵۷ میلیارد ریال  و ۱۱ ماهه۸۹۸۲۲ میلیارد ریال است و ۱۲ماهه با  عدم رشد جدی ۹۵۱۵۷ میلیارد ریال بود
#سپاها خوب پیش می رود زمستان خوبی داشت
در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۷۷۹ میلیارد ریالی رسیده است  در ابان به  ۲۲۰۱  و آذر با کمی افت  ۱۷۲۵میلیارد ریال رسید 
در دی به ۲۴۶۸ میلیارد ریال رسیده است و بهمن ۲۱۴۴ میلیارد ریال بود و اسفند  به  ۲۶۳۴ میلیارد ریال رسید
۶ ماهه  ۱۳۹۵۳   میلیارد ریال بود که ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#بالاس در اسفند  ۱۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ماهه به  ۱۳۸۹ میلیارد ریال رسید
#امید اولین ماه سال مالی را با فروش ۷۸۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است در اسفند  ۵۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه به ۱۸۸۴ میلیارد ریال رسیده است

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *