وامید

وامید در مهر ۲۳۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته . تا مهر ۳۵۲۰۱۲۱۴ میلیون ریال سود مجامع محقق کرده است

زشگزا

زشگزا در مهر ۱۳۲ و در شهریور ۱۲۷ میلیارد ریال فروش داشته وجمعا۷ ماهه ۸۵۶ میلیارد ریال فروش داشت

مداران

مداران کار بزرگی کرده تا ۵ ماهه ۷۱۶ میلیارد ریال بوده در شهریور با درامد ۶۰۴ میلیارد ریالی و مهر ۲۳۵ میلیار ریال به جمع عدد ۱۵۵۵ میلیارد ریالی رسیده است . کل سال قبل ۲۴۱۰میلیارد ریال بود

خاهن

خاهن مرد آهنی قطعه سازی ها روند جالبی را داشته است و ۳ ماهه اول ۱۳۱۹ میلیارد ریال فروش داشته است .
تیر ۱۰۰۰ میلیارد ریالی بود و رشد خوبی داشته ومرداد ۹۰۰ میلیارد ریال شده و شهریور ۹۰۷ میلیارد ریال بوده و مهر ۱۲۰۰ میلیارد ریال به فروش۷ ماهه ۵۳۲۸ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه سال قبل ۱۱۳۱ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی را ثبت کرده

جم پیلن

جم پیلن فروش در مهر ۵۳۹۶ میلیارد ریال با نرخ ۲۷۸,۹۴۵,۱۰۲ ریال فروش داشت شهریور خوبی زد و ۶۲۱۹ میلیارد ریال با نرخ قابل توجه ۲۲۷,۷۷۶,۲۲۳ ریال فروش رفت . افزایش نرخ خوبی گرفته

تیر به ۴۸۱۰ میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش با رشد ۱۵۵,۳۹۱,۲۴۵ ریال .
در مرداد این عدد ۴۹۲۷ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۱۹۴,۲۰۹,۲۷۴ ریال شده است
جمعا۷ ماهه ۲۸۸۳۴ میلیارد ریال فروش زده است البته مدت مشابه قبل عدد ۱۷۹۷۰ میلیارد ریال بود

کگل

کگل در مهر ۱۸۶۹۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ گندله ۱۵,۹۱۲,۸۷۵ ریال است و جالب است که تغییر نکرده .
شهریور فروش بسیار خوب ۲۱۴۵۶ میلیارد ریالی را زده است نرخ گندله نی ۱۵,۸۹۹,۹۰۷ ریال است .

در تیر فروش ۱۴۸۷۵ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۱۱,۸۸۰,۶۰۲ ریال
در مرداد ۱۳۹۷۳ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۱,۸۶۹,۵۹۴ ریال است

جمعا ۷ ماهه ۱۲۲۲۶۳ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه قبل این عدد ۷۴۳۵۵ میلیارد ریال بوده است.

ومهان

ومهان ۸۵۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و ۵۳۱۵۵۲۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است .

خساپا

خساپا در مهر با کمی رشد ۱۰۷۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و حدود ۲۲ هزار دستگاه فروش داشت
شهریور ۹۸۸۵ میلیارد ریال بود و حدود ۲۳ هزار دستگاه فروش داشت
مرداد ۶۹۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۸ هزار دستگاه فروخت
تیر فروش خوبی داشته و ۱۰۷۴۹ میلیارد ریال فروش و ۲۸ هزار دستگاه فروش داشته است. جمعا۷ ماهه ۶۴۷۹۶ میلیارد ریال فروخته مدت مشابه ۷۴۳۷۷ میلیارد ریال بود

ستران

ستران در تیر به فروش ۵۷۲ میلیارد ریال و مرداد ۶۹۸ میلیارد ریال رسیده است در شهریور ۶۳۷ میلیارد ریال بود مهر این عدد ۶۰۶ میلیارد ریال شده و سهم ۷ ماهه ۳۷۲۸ میلیارد ریال فروش داشته
مدت مشابه این عدد ۲۶۴۲ میلیارد ریال بوده است .

اوان

اوان در مهر ۲۰۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و جمع فروش ۷ ماهه به ۱۰۶۶ میلیاردریال رسیده است کل مدت مشابه قبل ۱۱۷۰ میلیارد ریال بود

بسوئیچ

بسویچ هم خیلی منظم نمیفروشد ولی ۳ ماهه اخیر خوبی داشت
در تیر ۳۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۴۷۹ میلیارد ریال و شهریور ۴۷۶ میلیارد ریال بود در مهر به ۳۶۵ میلیارد ریال فروش داشته ۷ماهه ۲۴۰۲ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه ۱۹۰۹ میلیارد ریال بوده است

ارفع

ارفع مهر ۴۹۶۱ میلیارد ریال فروش و نرخ ۱۰۱,۷۲۷,۶۳۴ ریالی را داشته
فروش شهریور ۵۵۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۸۵,۳۹۷,۴۱۱ ریال بود در تیر این عدد ۴۲۴۴ میلیارد ریال شده و نرخ فروش۷۱,۵۶۳,۰۸۵ ریال بوده است
در مرداد ۴۹۷۷ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۸۵,۰۴۷,۳۰۹ ریال بوده . ۷ ماهه ۳۰۶۳۶ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۸۵۴ میلیارد ریال است

فولاد

فولاد به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم حمايت شرکت و سهامداران حقوقي از سهام شرکت به استحضار می رساند در راستاي برنامه شرکت جهت خريد سهام خزانه و در اجراي مجوزها مبني بر حمايت شرکت فولادمبارکه اصفهان از سهام خود به مبلغ کل ۴۰٫۰۰۰ ميليارد ريال تا ۱۲ آذرماه سال جاري ،تاکنون بيش از۲۰٫۰۰۰ ميليارد ريال در جهت اجراي برنامه خريد سهام خزانه و حمايت سهام از طرف شرکت انجام شده است و طي اين مدت هيچکدام از سهامداران حقوقي عمده شرکت فروشنده سهام خود نبوده اند.

کاوه

و دوباره یک فروش خوب دیگر از کاوه که در مهر ۱۲۱۸۹ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش داخلی ۹۴,۸۴۵,۸۳۲ و صادیاتی ۱۲۴,۲۰۵,۸۵۰ ریال است
شهریور ۱۱۹۸۲ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش نیز در صادرات ۱۰۴,۸۵۰,۸۱۱ ریال بوده است
در مرداد ۸۳۶۵ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا۷ ماهه به ۵۵۴۷۶ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۳۰۵۹۲ میلیارد ریال بوده است
به نظر۳ ماه اخیر عالی بوده

دارو

دارو در ۳ ماه گذشته عالی بوده و مهر ۱۱۰۸ میلیارد ریال ، شهریور ۱۱۰۵ ، مرداد ۱۰۳۲ و تیر ۱۰۳۲ میلیارد ریال فروش داشت جمعا۷ ماهه ۶۶۶۹ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه ۴۳۸۰ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی بوده است

تنوین

تنوین در تیر ۸۳۵ میلیارد ریال درامد داشته است و مرداد ۷۲۲ میلیارد ریال و شهریور ۹۱۱ میلیارد ریال و مهر ۸۰۰ میلیارد ریال فروش دارد
سهم ۷ ماهه ۵۸۵۳ میلیارد ریال درامد داشته است و کل سال قبل ۷۸۰۶ میلیارد ریال بوده است

شپدیس

شپدیس در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۶۸۴۶ میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش صادراتی ۴۷,۹۵۲,۴۲۳ ریال است .

فسازان

فسازان در تیر ۱۰۲۱ میلیارد ریال شده و رشد خوبی داشته و مرداد ۹۳۸ میلیارد ریال و شهریور ۱۱۸۶ میلیارد ریال و مهر ۱۰۷۹ میلیارد ریال فروش داشته
جمعا ۷ ماهه ۶۴۲۵ میلیارد ریال فروش داشته
مدت مشابه قبل این عدد ۲۹۴۲ میلیارد ریال بوده است .تیر ۷۲,۰۳۱,۶۱۲ ریال و مرداد ۸۴,۷۳۶,۰۶۱ ریال و شهریور ۸۶,۸۴۳,۳۰۹ ریال و مهر ۱۰۱,۱۸۶,۵۹۸ ریال بوده است

وبوعلی

وبوعلی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-066 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

حخزر

حخزر به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۳دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۳ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

کچاد

پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر موضوع حمايت سهامداران عمده به استحضار می رساند هيأت مديره شرکت با اعتقاد راسخ به حمايت از بازار سرمايه ، اقدامات زير را در اين راستا پيگيري و انجام داده است.
۱- عقد قرارداد بازارگرداني با شرکت تأمين سرمايه اميد صندوق بازارگردان (اميد ايرانيان) در تاريخ ۸/۷/۱۳۹۹ به شماره ۱۱۲۱/ق/۱۳۹۹ و ازتاريخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ نسبت به بازارگرداني اقدام نموده است.
۲- تداوم اجراي توافق نامه چند جانبه بين شرکتهاي گروه در راستاي حمايت از سهام شرکت.
۳- پرداخت سود سهامداران عمده حقوقي زودتر از موعد تعيين شده.
۴- حمايت مستمر سهامداران عمده از سهام شرکت در سال جاري.

بهپاک

بهپاک در خرداد با رشدی خوب ۴۶۲ میلیارد ریال بوده تیر با کمی افت ۳۱۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۸۹ میلیارد ریال شد و شهریور دوباره با رشد ۳۸۸ میلیارد ریال و مهر ۳۲۰ میلیارد ریال
۱۰ ماهه ۳۵۳۲ میلیارد ریال فروش داشته است

آریا

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی آریا مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

غدیس

غدیس فصلی است و ۶ ماهه اول بهتر می فروشد البته کرونا هم موثر بوده به هر حال در تیر ۵۶۴ میلیارد ریال و مرداد ۵۷۶ میلیارد ریال وشهریور ۵۱۸ و مهر ۳۹۴ میلیارد ریال فروش داشته است .۷ ماهه ۳۳۷۰ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه این عدد ۱۹۳۳ میلیارد ریال بوده است

بکام

بکام در ۳ ماهه اخیر ۱۰۸۶ میلیارد ریال فروش داشته و در تیر ۳۶۰ میلیارد ریال فروش شرکت بوده است در شهریور هم ۳۰۱ میلیارد ریال و مهر ۳۳۱ میلیارد ریال و ۷ ماهه ۲۲۸۷ میلیارد ریال فروش داشته است.

غفارس

غفارس درتیر ۵۳۳ میلیارد ریال و مرداد ۵۷۸ میلیارد ریال بوده و شهریور ۵۵۴ میلیارد ریال و مهر ۴۹۵ میلیارد ریال مجموع۷ ماهه سهم ۳۵۵۷ میلیارد ریال شده است.

خپویش

خپویش در تیر به ۷۸۹ میلیارد ریال و مرداد ۷۴۷ میلیارد ریال و شهریور ۷۳۹ میلیارد ریال و مهر ۸۰۱ میلیادر ریال فروش رسیده جمع فروش ۷ ماهه به ۴۹۵۱ میلیارد ریال رسیده است.

تاپکیش

تاپکیش تا تیر ۱۷۸۹ میلیارد ریال درامد داشت و مرداد به عدد خوب ۴۱۹ میلیارد ریالی رسید و شهریور ۵۴۶ میلیاردریال و مهر ۵۰۹ میلیارد ریال بود . تا ۱۰ ماهه ۳۲۶۵ میلیارد ریال فروش داشته باشد . کل سال قبل این عدد ۳۸۹۵ میلیارد ریال بود

دزهراوی

دزهراوی در مهر ۳۸۰ و شهریور ۴۹۷ ، مرداد ۵۲۱ و تیر ۳۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش ۷ ماهه ۲۶۱۹ میلیارد ریال رسید مدت مشابه این عدد ۱۸۸۴ میلیارد ریال است.

حریل

حریل ۳ ماهه اول بد نبود ولی تیرو مرداد بهتر شده است. در تیر فروش به ۳۲۴ میلیارد ریال رسیده و مرداد ۴۱۶ میلیارد ریال و شهریور ۳۴۴ میلیارد ریال فروش داشت . در مهر به ۳۰۷ میلیارد ریال رسید
در مجموع به درامد ۲۰۹۱ میلیارد ریالی رسیده است . سال قبل میانگین هر ماه ۱۸۳ میلیارد ریال بوده است.

بفجر

بفجر مهر شرایط خوبی ندارد و ۱۷۹۱ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به ماه های قبل کمتر است .خرداد با جهشی خوب ۲۴۱۲ و تیر ۲۴۱۹ میلیارد ریال و مرداد هم ۲۴۱۴ میلیارد ریال درامد زد در شهریور این عدد ۲۶۵۸ میلیارد ریال بود جمعا۷ ماهه فروش ۱۵۵۸۴ میلیارد ریال بوده است .مشابه سال قبل این عدد ۱۴۵۸۸ میلیارد ریال بوده است.

بتا سهم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *