دجابر

دجابر در مهر ۳۸۶ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا به عدد ۱۹۷۴ میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۴۶ میلیارد ریال است.

رکیش

رکیش در ۳ ماهه اول ۱۳۸۰ میلیارد ریال درامد داشته در تیر با رشد ۵۲۷ میلیارد ریال شده و مرداد ۵۵۱ میلیارد ریال و شهریور ۵۸۴ میلیارد ریال و مهر ۵۹۶ میلیارد ریال فروش داشته
در مجموع ۳۵۹۰ میلیارد ریال فروش داشته .
کل سال قبل ۵۲۷۳ میلیارد ریال بود

خدیزل

خدیزل تا خرداد ۸۵۵ میلیارد ریال فروش داشت در تیر فقط ۸۱۰ میلیارد ریال فروش زد و مرداد ۵۸۷ میلیارد ریال و شهریور هم ۷۸۹ میلیارد ریال و مهر ۴۴۳ میلیارد ریال فروش داشته است
۷ ماهه فروش شرکت ۳۵۱۶ میلیارد ریال بوده است.

لوتوس

لوتوس در مهر کمی کاهشی بود و ۷۵۰ میلیارد ریال فروش داشت
شهریور ۱۰۰۴ و مرداد ۹۱۱ میلیارد ریال درامد داشته است . تیر ۱۲۵۱ میلیارد ریال بوده و کمی مهر کم کار بود
جمع فروش۹ماهه ۷۰۴۰ میلیارد ریالی رسید . از کل درامد سال قبل عبور کرد که ۵۰۴۹ میلیارد ریال بود

کویر

کویر در تیر ۵۰۰۸ میلیارد ریال فروش زده است و مرداد ۴۲۸۷ میلیارد ریال فروش داشته است در مرداد ۹۱,۷۷۳ ریال نرخ بود . در شهریور با رشدی بهتر ۶۸۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۰۰,۲۱۴ ریال است
در مهر دوباره با رشد فروش ۷۹۱۶ میلیارد ریال شده و نرخ ۱۱۸,۴۲۶ ریال بود
در مجموع ۷ ماهه ۳۶۹۷۴ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۳۳۶۵ میلیارد ریال بوده است

زاگرس

زاگرس در مهر با فروشی خوب ۱۶۶۵۱ میلیارد ریال فروش داشته و عدد خوبی را ثبت کرده است ۳۳۵ هزار تن با نرخ ۴۸,۰۷۱,۰۲۴ ریال صادر کرده .
در شهریور ۷۳۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش نیز ۳۷,۲۷۳,۹۳۹ ریال بود و ۱۸۶ هزار تن صادر کرده است .
در مرداد ۷۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۳۰,۸۱۶,۴۸۳ ریال است. سهم ۷ماهه ۶۵۰۰۲ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۴۹۸۵۴ میلیارد ریال بوده است .

حتوکا

حتوکا در خرداد ۱۰۲ میلیارد ریال و تیر ۱۷۹ میلیارد ریال فروش داشته و مرداد ۱۵۶ میلیارد ریال و شهریور ۱۴۹ میلیارد ریال و مهر ۱۴۰ میلیارد ریال بود
جمعا۷ ماهه ۱۰۱۱ میلیارد ریال فروش۷ ماهه بوده است .

پارس

پتروشیمی #پارس هم ۲ ماهه گذشته خوب بوده و مهر و شهریور هم خوب بوده است .
شهریور رویایی داشت سهمی که خرداد ۱۱۵۸۹ میلیارد ریال و تیر ۱۴۰۵۹ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۴۳۰۹ میلیارد ریال فروش داشت در شهریور این عدد به ۲۴۸۹۲ میلیارد ریال رسید .
در مهر این عدد ۲۴۰۷۰ میلیارد ریال بود
نرخ استایرن در مهر ۱۲۰,۹۰۹,۰۰۹ ریال بوده ، شهریور ۱۰۵,۵۴۵,۰۱۵ ریال بوده و البته پروپان را از موجودی صادر کرده است .
در استایرن مرداد ۹۹,۷۹۲,۹۰۴ ریال ، تیر ۹۲,۴۱۸,۷۴۴و ۷۸,۱۱۱,۵۹۳ ریال در خرداد بوده است
جمع فروش ۷ماهه ۱۱۸۵۹۱ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه این عدد ۹۱۵۸۴ میلیارد ریال می باشد.

غمارگ

غمارگ ناگهان فروش شهریورش افت کرد …
تیر ۶۹۵ میلیارد بوده و ۷۳,۱۲۵,۵۱۹ ریال نرخ داشت در مرداد با رشد ۹۲۶ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۸۲,۵۵۶,۸۳۳ ریال در شهریور ۲۵۷ میلیارد ریال و نرخ ۷۹,۴۲۹,۶۲۳ ریال
مهر ۴۴۳ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش ۸۷,۸۹۹,۰۷۹ ریال است .
در مجموع ۱۰ ماهه ۷۲۵۰ میلیارد ریال فروش داشته است

کرماشا

کرماشا کل ۵ ماهه ۵۵۰۵ میلیارد ریال در شهریور ۴۴۲۵ میلیارد ریال و مهر ۱۵۱۳ میلیارد ریال فروش داشته است .
نرخ فروش شهریور ۳۹,۹۸۰,۷۸۵ ریال بوده بیش از ۸۰ هزار تن فروخته است نرخ فروش مهر نیز ۴۶,۶۰۵,۸۶۱ ریال بوده . جمع فروش ۷ ماهه ۱۱۴۴۴ میلیارد ریال و مدت مشابه سال قبل ۷۲۰۶ میلیارد ریال است.

اپرداز

اپرداز کمی از ماه های قبل بهتر شده سهمی که درتیر ۲۴۲ میلیارد ریال و مرداد ۲۵۵ میلیارد ریل فروش داشته و شهریور ۲۹۴ میلیارد ریال و مهر با افت ۲۳۴ میلیارد ریال شده
۷ماهه ۱۵۸۶ میلیارد ریال درامد داشته است . کل سال قبل شرکت ۱۹۲۳ میلیارد ریال بوده است.

 

دتولید

دتولید در ۳ماهه اخیر ۷۷۷ میلیارد ریال فروش داشت در تیر با رشدی بهتر از میانگین ماه های قبل به فروش ۴۱۲ میلیارد ریالی رسید و مرداد با کمی افت ۲۴۹ میلیارد ریال و شهریور هم ۲۶۸ میلیارد ریال و مهر ۳۵۴ میلیارد ریال فروش زده است . ۷ ماهه ۲۰۶۲ میلیارد ریال فروش داشته

شخارک

شخارک در این چند ماه روند صعودی در فروش گرفته است . در تیر تقریبا چیزی کاسب نبود و ۳۲۰ میلیارد ریال فروش داشت . در مرداد ۳۷۴۸ میلیارد ریال فروش کرد و نرخ به ۳۲,۹۲۰,۷۲۲ ریال رسید
در شهریور هم خوب بود و۴۳۴۸ میلیارد ریال فروخت و نرخ به ۴۰,۷۴۵,۹۸۶ ریال رسیده بود . در مهر ۶۰۱۳ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۴۸,۴۰۴,۲۹۲ ریال بوده .جمعا ۷ماهه ۱۹۸۹۰ میلیارد ریال بوده مدت مشابه ۱۵۵۲۶ میلیارد ریال بوده است.

پاکشو

 

پاکشو در تیر با رشدی خوب ۲۳۳۵ میلیارد ریال شد و مرداد ۲۴۳۹ میلیارد ریال و شهریور ۲۹۱۴ میلیارد ریال و مهر با رشدی خوب ۲۹۳۳ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه اخیر رشد خوبی داشت
۷ ماهه ۱۶۴۱۸ میلیارد ریال درامد داشت . نرخ درتیر ۱۰۱,۳۶۳,۰۱۰ ریال بوده و مرداد ۱۱۰,۶۶۶,۹۱۹ ریال و شهریور ۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال و مهر ۱۱۷,۳۱۲,۲۶۷ ریال است. مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۲۷۱ میلیارد ریال بوده است.

بالاس

بالاس در مهر به فروش خوب ۳۵۱ میلیارد ریالی رسیده و در مجموع ۷ ماهه ۶۸۰ میلیارد ریال درامد داشته است . افزايش درآمد پيمانکاري پروژه ها در دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ عمدتا براي تعديل و افزايش ۲۵% در برخي از پروژه هاي اين شرکت در شهريور ماه مي باشد.

خمهر

خمهر در تیر رشد کرد و ۸۷۵ میلیارد ریال بود ولی مرداد کاهشی بود و ۵۹۹ میلیارد ریال درامد داشت شهریور این عدد با رشد ۸۱۸ میلیارد ریال شد و مهر هم ۸۹۲ میلیارد ریال . جمعا ۷ ماهه ۶۳۴۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل ۲۹۹۴ میلیارد ریال بوده است.

سپ

سپ در تیر ۲۲۰۹ میلیارد ریال و مرداد هم ۲۲۳۰ میلیاردریال درامد داشته و شهریور با کمی افت ۱۹۷۳ میلیارد ریال شد. مهر هم با رشد ۲۱۶۳ میلیارد ریال شده است
میانگین کل درامد سال قبل در هر ماه ۱۲۰۵ میلیارد ریال بوده است و به نظر در این ۳ ماه به خصوص ماه تیر و مرداد بهتر شده و ۱۰ ماهه ۱۹۴۲۵ میلیارد ریال است . کل سال قبل شرکت ۱۶۴۶۳ میلیارد ریال است

وپست

وپست در تراز مهر مثبت بوده و ۱۵۱۲میلیارد ریال سود تسهیلات و ۸۹۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده را دارد تا ۷ ماهه تراز ۳۲۶۳ میلیارد ریال مثب است

غزر

غزر احتراماً به استحصار می رساند با توجه به فک رهن کلیه اسناد ملکی و ماشین آلات شرکت صنعتی زرماکارون، ۲۲ درصد از سهام کلیه سهامداران که در توثیق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بود، آزاد گردید.

افق

افق در مهر بهتر از شهریور بوده و ۱۳۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشت
شهریور ۱۲۴۸۴ میلیارد ریال درامد داشته است و تیر ۱۰۹۷۶ و مرداد هم ۱۱۸۴۱ میلیارد ریال بود
جمعا ۶ ماهه به ۷۵۶۵۸ میلیارد ریال فروش داشته است .مدت مشابه ۴۴۷۹۰ میلیارد ریال درامد داشته است

شتوکا

شتوکا در مهر ۹۰ ، شهریور ۸۲ ،مرداد ۸۰ و در تیر به فروش ۶۳ میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی داشته سهم ۴۷۴ میلیارد ریال فروش زده و مدت مشابه هم ۴۷۲ میلیارد ریال بوده است

زنگان

زنگان در مهر با فروش خوب ۱۰۹ میلیارد ریالی در مجموع ۷ ماهه ۲۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد ۲۱۸ میلیارد ریال بود

وتوکا

وتوکا و شناسایی ۳۲۸ میلیارد ریال سود
واگذاری حق تقدم افزایش سرمایه شرکت آتیه فولاد نقش جهان (سهامی خاص) از مبلغ ۲٫۷۷۲ میلیون ریال به ۴٫۰۰۰ میلیون ریال طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مزبور و تنفیذ هیات مدیره شرکت توکا فولاد.

شپلی

شپلی گزارش خوبی داشته در شهریور ۱۰۰۴ میلیارد ریال فروش داشت در مهر نیز این عدد ۱۰۰۴ میلیارد ریال شده و ۱۰ ماهه به عدد ۷۳۷۴ میلیارد ریالی رسیده است که رشد خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد

 

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *