فولاژ

#فولاژ در ۹ماهه ۱۲۲۳ ریال با سرمایه جدید سود محقق کرده است . سهم در ۳ ماهه ۲۵۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۸۵ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۶ ماهه ۶۸۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۶۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۹ماهه سود عملیاتی با رشد خاص داشته و۱۴۹۳۰ میلیارد ریال بوده و ۱۲۲۳۱ میلیارد ریال سود خالص دارد

ختراک

#ختراک در ۹ ماهه ۸۲۴ ریال سود محقق کرده است . در ۶ماهه ۵۱۱ ریال سود محقق کرده . سهم در۳ ماهه ۱۴۲ ریال با سرمایه جدید سود داشته است. سهم پیشرفت خوبی در ۳ ماهه دوم داشته است. در ۹ ماهه ۳۷۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۳ میلیارد ریال سود خالص دارد.

پلوله

#پلوله در ۹ماهه به سود رسید و ۴۲۲ ریال سود محقق کرد .در ۶ ماهه کمی سرعت زیان دهی را کنترل کرده و ۳۱۶ ریال زیان محقق کرده و در ۳ ماهه نیز ۲۲۳ ریال زیان داشت . سهم ۹ ماهه ۱۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .

سقاین

#سقاین در ۳ ماهه به سود ۱۰۸۷ ریالی رسیده بود که این عدد در ۶ ماهه ۱۹۶۷ ریال و ۹ماهه ۴۹۱۳ ریال شده است که عدد خوبی است . ۳ ماهه سود عملیاتی ۱۳۱ میلیارد ریال بوده و با کمک سود غیرعملیاتی به تحقق سود ۲۷۱ میلیارد ریالی رسیده است در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۷۴ میلیارد ریال و سود خالص ۴۹۱ میلیارد ریال شده است . ۹ماهه سود عملیاتی ۵۶۶ و سود خالص ۱۲۲۸ میلیارد ریال بوده و بخشی غیرعملیاتی است .

غگیلا

#غگیلا گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۶,۳۰۹,۸۱۱,۴۹۲ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. ۶۸% افزایش سرمایه

غمهرا

#غمهرا به سود ۵۵۷۵ ریالی به ازای هر سهم رسیده بود . سود عملیاتی ۵۰۲ میلیارد ریال و سود خالص ۵۲۱ میلیارد ریال است . در ۶ ماهه به سود ۳۷۶۵ ریالی رسیده که حدود ۱۶ میلیارد تومان از این سود ناشی از سرمایه گذاری شرکت کامیار است. در مجموع ۲۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد.

زشگزا

#زشگزا در ۳ماهه ۷۶۲ ریال و ۶ ماهه ۱۷۳۶ و ۹ماهه ۲۹۱۳ ریال سود محقق کرده است . سهم در۶ ماهه با ۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۲ میلیارد ریال درامد غیرعملیاتی به سود ۱۳۸میلیارد ریالی رسیده .در ۹ماهه به سود ۱۶۶ میلیارد ریالی در سود عملیاتی رسیده است.

زاگرس

#زاگرس در ۹ ماهه ۲۱۸۲۶ و ۶ ماهه ۱۱۳۳۶ ریال سود داشت سهمی که ۳ ماهه ۴۳۵۴ ریال سود محقق کرده بود . زاگرس در ۳ ماهه ۱۰۱۷۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۴۴۹ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ ماهه این عدد ۲۶۷۴۷ و سود خالص ۲۷۲۰۵ میلیارد ریال بود . در ۹ماهه سود عملیاتی ۵۲۳۵۶ میلیارد ریال و سود خالص ۵۲۳۸۶ میلیارد ریال است .

کاذر

#کاذر با سرمایه قدیم در ۳ ماهه به سود ۳۳۸ ریالی و۶ماهه به ۸۸۴ ریال رسیده بود در ۹ ماهه این عدد ۱۳۶۵ ریال است . در این سهم ۳ماهه ۱۶۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۶ ماهه سود عملیاتی ۴۵۱و سود خالص ۳۹۷ میلیارد ریال بود ورشد خوبی در سود عملیاتی داشت. در ۹ماهه این عدد ۶۸۸ میلیارد ریال و سود خالص ۶۱۴ میلیارد ریال است.

دامین

#دامین در ۹ماهه ۷۸۰ ریال سود محقق کرده است ۶ماهه ۵۱۶ و ۳ ماهه ۲۱۴ ریال سود محقق کرده بود در ۳ ماهه سهم ۴۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۹ میلیارد ریال سود خالص دارد .در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۰۰۶ و سود خالص ۶۹۷ میلیارد ریال بود در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۵۳۴ و سود خالص ۱۰۵۲ میلیارد ریال است .

غپینو

#غپینو ۹ماهه ۱۹۴ و ۶ ماهه ۹۷ ریال سود محقق کرده است در ۶ماهه ۸۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۴۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۹ماهه این عدد ۱۷۳۳ و سود خالص ۱۲۸۳ میلیارد ریال است.

شاروم

#شاروم ۳ماهه ۹۲ ریال با سرمایه جدید محقق کرده است ۶ ماهه این عدد ۱۹۷ ریال و ۹ماهه به ۴۵۶ ریال رسیده است  سهم در۳ماهه ۷۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد.
۶ ماهه ۱۲۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۹ماهه سود عملیاتی ۲۸۷ و سود خالص ۳۱۹ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی در سود عملیاتی داشته است.

دقاضی

#دقاضی در ۹ ماهه با سرمایه جدید ۲۲۱۲ ریال سود محقق کرده است .۲۴۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی . ۱۸۷۹ میلیارد ریال سود خالص دارد . سهم ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۵۷۳ میلیارد ریالی را داشته و رشد خوبی داشته است.

بتاسهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *