فالوم

#فالوم در دی کمی افت کرد و ۲۰۹ میلیارد ریال فروش داشت اذر با فروش خاص ۴۷۹ میلیارد ریالی مواجه شد و به فروش ۲۱۷۱ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه این عدد ۵۹۸ میلیارد ریال بود.

خدیزل

#خدیزل در ۲ ماه گذشته بسیار جالب بوده سهمی که شهریور ۷۸۹ میلیارد ریال و مهر ۴۴۳ میلیارد ریال و ابان ۲۳۰ میلیارد ریال فروش داشته است اذر ۱۵۵۶ میلیارد ریال و دی ۱۰۳۸ میلیارد ریال شدو عدد خوبی داشت . ۱۰ماهه فروش شرکت ۶۳۷۱ میلیارد ریال بوده است.

ذوب

#ذوب در دی ۱۹۴۰۹ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۱۹,۴۴۸,۳۴۰ ریال است اذر ۱۸۴۵۹ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۱۰,۸۲۰,۵۶۷ ریال . ابان خوبی داشته سهم ۱۹۷۷۵ میلیارد ریال فروش داشته. نرخ فروش تیر آهن ۹۷,۱۹۲,۴۰۲ ریال بوده
در مهر ۱۸۵۴۵ میلیاردریال فروش داشته است. جمعا ۱۰ ماهه به فروش ۱۵۱۸۴۸ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه ۸۶۱۲۴ میلیارد ریال بوده است.

سنیر

#سنیر در شهریور ۱۰۷ میلیارد ریال ، مهر هم ۹۹ و ابان ۱۰۱ میلیارد ریال و اذر ۱۵۰ میلیارد ریال فروش داشت
در دی با رشد خوب این عدد ۱۶۶ میلیرد ریال شد سهم ۱۰ ماهه ۹۰۳ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد ۴۳۳ میلیارد ریال بوده است

ارفع

#ارفع در دی با فروشی خوب ۹۹۱۶ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۱۱۲,۷۷۵,۸۰۲ ریال است اذر ۶۱۵۰ میلیارد ریال فروش داشته نرخ فروش نیز در داخل ۹۷,۳۱۶,۷۸۹ ریال است . ابان ۶۳۲۱ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۰۱,۱۸۹,۷۸۰ ریال بوده است مهر ۴۹۶۱ میلیارد ریال فروش و نرخ ۱۰۱,۷۲۷,۶۳۴ ریالی را داشته. ۱۰ ماهه ۵۳۰۲۴ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد ۲۶۲۲۰ میلیارد ریال است.

زاگرس

#زاگرس در دی در فروش افت کرد و ۱۱۴۲۸ میلیارد ریال فروش داشت ۱۴۶ هزار تن با نرخ ۷۳,۳۰۴,۴۵۶ ریال فروخته است .در اذر ۱۸۱۲۰ ، در ابان ۱۶۳۵۸ میلیارد ریال مهر۱۶۶۵۱ میلیارد ریال فروش داشته در اذر ۲۷۰ هزار تن با نرخ ۶۳,۷۹۵,۱۱۲ ریال صادر کرده . ابان ۲۷۱ هزار تن با نرخ ۵۷,۹۵۴,۶۳۲ ریال صادر کرده در مهر ۳۳۵ هزار تن با نرخ ۴۸,۰۷۱,۰۲۴ ریال صادر کرده رشد نرخ ها بسیار جالب است به خصوص در دی سهم ۱۰ماهه ۱۱۷۳۷۲ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۷۰۶۷۲ میلیارد ریال بوده است .

خرینگ

#خرینگ در ۳ ماهه اخیر فروش ها ی خوبی را داشت سهمی که در شهریور ۷۱۲ میلیارد ریال در آغاز ۳ ماهه سوم مهر با ۷۴۰ میلیارد ریال آغاز کرده است و ابان ۱۰۲۶ میلیارد ریال و اذر هم ۹۹۹ میلیارد ریال و دی ۱۱۸۴ میلیارد ریال فروش داشته . ۱۰ماهه ۷۳۵۰ میلیارد ریال فروش زد . مدت مشابه قبل این عدد ۲۶۴۱ میلیارد ریال بوده است.

بموتو

#بموتو دی ماه عالی را داشت سهمی که در مهر ۴۳۰ میلیارد ریال فروش و ۳۲,۱۸۱,۱۷۴ نرخ فروش بوده است . در ابان فروش ۵۴۹ میلیارد ریال بوده و نرخ ۳۶,۰۹۹,۷۰۹ ریال . اذر با رشدی خوب این عدد ۸۹۲ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۳۹,۲۳۵,۲۴۹ ریال . دی به ۱۱۱۱ میلیارد ریال رسید و نرخ صنعتی ۴۰,۸۴۳,۱۹۶ ریال بود . جمع فروش ۴ ماهه ۲۹۸۴ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه این عدد ۱۹۴۷ میلیارد ریال بوده است.

سفار

#سفار در دی در حد ماه های قبل بود و ۱۲۵ میلیارد ریال فروش داشت ، اذر با فروش ۱۳۵ میلیارد ریالی ، ابان ۱۳۲ ، مهر ۱۲۸ میلیارد ریال فروش داشته ۱۰ ماهه به ۱۲۱۹ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه این عدد ۹۲۴ میلیارد ریال بوده است.

دابور

#دابور دی در حد اذر بود و ۶۵۰ میلیارد ریال فروش داشت در مهر ۵۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ابان هم ۵۶۶ میلیارد ریال شد و اذر با رشدی خوب ۶۲۴ میلیارد ریال بود و دی ۶۵۰ . ۱۰ ماهه ۵۵۸۲ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه این عدد ۳۶۳۹ میلیارد ریال بوده است

خراسان

#خراسان ۲ ماه ابان و اذر خوب بود در دی البته کمی افت کرد و ۲۷۰۴ میلیارد ریال فروش داشت نرخ نیز ۵۵,۹۰۴,۵۲۵ ریال است اذر ۳۴۱۶ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۵۴,۴۳۹,۸۵۹ ریال است . ابان ۲۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۵۱,۹۰۶,۶۲۹ ریال است . در مهر ۲۱۱۵ میلیارد ریال فروش داشت
جمعا ۱۰ ماهه ۱۸۰۵۲ میلیارد ریال فروش زده مدت مشابه ۱۲۰۹۹ میلیارد ریال بوده است

رنیک

#رنیک در دی ۱۰۱۹ و اذر ۱۴۱۵ میلیارد ریال درامد ثبت کرده است
سهمی که در ۶ماهه ۶۵۱۹ میلیارد ریال فروش داشته و مهر ۷۹۶ میلیارد ریال و آبان ۱۶۵۰ میلیارد ریال درامد داشته جمعا۱۰ ماهه ۱۱۳۹۹ میلیارد ریال درامد داشته و کل سال قبل ۶۰۳۹ میلیارد ریال بوده است.

تایرا

#تایرا دی طلایی را ثبت کرد با فروش ۵۸۰۳ میلیارد ریال سهمی که در اذر ۲۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشته است. ابان با کمی افت۲۴۷۶ میلیارد ریال فروش زد . مهر ۳۳۰۱ میلیارد ریال فروش داشته است جمع فروش۱۰ ماهه ۳۱۱۲۵ میلیارد ریال بود . در ۱۰ ماهه قبل فروش ۱۸۲۵۹ میلیارد ریال بوده است.

فملی

#فملی سهمی که در اذر ۴۸۸۶۵ میلیارد ریال فروش داشت . فملی نزدیک ۱۰ هزار تن با نرخ ۱,۹۷۷,۷۸۶,۲۴۰ ریالی صادر کرده و داخل فروشش ۱,۹۰۸,۱۶۸,۶۶۵ ریال بوده . ابان ۳۶۰۱۰ میلیارد ریال فروش داشت . نرخ فروش داخلی ۱,۶۳۱,۶۵۸,۳۰۸ و نرخ صادراتی حدود ۱۰هزار تن ۱,۷۴۰,۶۵۵,۵۸۷ ریال بود . مهر ۳۲۸۸ میلیارد ریال فروش داشته . حالا با این فروش دی در ۱۰ ماهه به عدد ۳۱۱۹۱۴ میلیارد ریال رسیده ۱۰ ماهه قبل ۱۸۳۱۱۰ میلیارد ریال بود

#فملی در دی با فروش ۳۲۱۹۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۲۱۰۰ تن کاتد با نرخ ۱,۷۲۱,۸۴۷,۱۳۱ ریالی صادر کرده در داخل نیز ۶ هزار تن با نرخ ۲,۰۹۹,۷۸۱,۳۰۲ ریالی فروخته است .

خبهمن

#خبهمن و تغییر در گزارش توجیهی و درصد که ۱۹۷۷% شد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۷,۷۴۰,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و بهره مندي از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۰۵ قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين بهره مندي از شرايط و مزاياي مقرر در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب ۹۸/۲/۱۵ مجلس شوراي اسلامي که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

مهم برای #خبهمن

شناسایی ۱۰۷۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها عمدتا از محل فروش بیمه ملت ولبهمن . سهم تا دی ۹۹۵۸۷۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

خزامیا

#خزامیا دی خوبی را داده است در ابان فروش به ۲۷۲۷ میلیارد ریال رسیده و ۲۱۰۰ دستگاه داشته . در اذر ۲۳۰۲ میلیارد ریال و فروش ۱۳۶۴ دستگاه بوده و روند کاهشی بوده است . در دی این عدد با رشدی خوب ۴۹۲۴ میلیارد ریال بوده و ۳۳۰۰ دستگاه فروخته است . جمعا ۱۰ ماهه ۲۶۳۵۲ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل عدد ۲۱۸۵۰ میلیارد ریال بود.

سفانو

#سفانو در مهر ۲۴۴ میلیارد ریال و ابان ۲۵۰ میلیارد ریال فروش داشته و اذر با رشدی خوب ۳۹۱ میلیارد ریالیشده و صادرات خوبی را رقم زده است در دی دوباه با رشدی خوب در فروش و صادرات ۳۳۳ میلیارد ریال بوده و ۲ ماهه اخیر عالی حرکت کرده است
در نهایت ۲۷۶۸ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل در۱۰ ماهه ۱۹۹۹ میلیارد ریال بوده است.

آریا

#آریا ۲ ماه اخیر عالی بوده اذر طلایی را داشت ۲۲۷۹۰ میلیارد ریال فروش داشته است در دی فروش به ۲۱۶۴۱ میلیارد ریال رسید
سهمی که
در شهریور ۱۳۵۶۳ میلیارد ریال فروش بوده و مهر به ۱۶۰۳۵ میلیارد ریال رسیده است و رشد کرده است ابان هم ۱۵۶۲۵ میلیارد ریال بوده و رشد نرخ را نیز داریم و عدد خوبی در فروش ۳ماهه اخیر داشته است
جمعا۱۰ ماهه ۱۳۶۱۷۱ میلیارد ریال بوده و از مدت مشابه ۷۱۳۵۲ میلیارد ریال است . گزارش خوبی برای سهم است.

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *