گزارشات منتشر شده در کدال ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

ونوین
تراز #ونوین در دی مثبت بود. ونوین در دی ماه ۱۰۶۱۶ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی , ۸۴۱۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . تراز عملیاتی بانک تا پایان دی ماه ۱۱۷۷۵ میلیارد ریال مثبت است . تا ۶ ماهه تراز ونوین ۲۸۳۳ میلیارد ریال مثبت بود و تراز ۳ ماهه ونوین ۵۱۵ میلیارد ریال بود
کاذر
#کاذر در ۳ ماهه دوم مهر ۱۷۸ میلیارد ریال وابان با افت ۱۵۷ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۱۹۵ میلیارد ریالی بود . در ۳ ماهه چهارم دی ۲۰۰ میلیارد ریال بود . ۱۰ ماهه ۱۸۱۷ میلیارد ریال شده که از مدت مشابه قبل که ۱۳۶۶ میلیارد ریال بود بیشتر است.
مداران
#مداران در دی ۲۱۴ میلیارد ریال ، اذر به درامد ۱۸۵ میلیارد ریالی رسیده و ۲۱۱۶ میلیارد ریال درامد ۱۰ماهه دارد و کل سال قبل ۲۴۱۰ میلیارد ریال بود
دروز
#دروز در دی ۱۳۹ میلیارد ریال ، اذر ۱۸۰ ،ابان ۱۱۷ و در مهر ۱۱۶ و شهریور با فروش ۱۴۷ میلیارد ریالی به جمع فروش ۱۲۸۵ میلیارد ریالی در ۱۰ماهه رسیده مدت مشابه این عدد ۹۵۰ میلیارد ریال بود.
حپارسا
#حپارسا در اولین ماه سال مالی به درامد ۲۲۰ میلیارد ریالی رسیده است و ماه بعد نیز ۲۲۳ میلیارد ریال بوده و اذر ۲۱۱ میلیارد ریال در دی ۲۵۶ میلیارد ریال بود جمعا ۴ ماهه ۹۳۰ میلیارد ریال درامد داشته است . میانگین سال قبل شرکت در هر ماه حوالی ۱۶۰ میلیارد ریال بود.
شاروم
#شاروم مرد تازه وارد بازار در دی ۲۹۰ میلیارد ریال بود و رشد کرد سهم در اذر ۲۰۸ ، آبان ۱۷۲ ، مهر ۱۴۷ ، شهریور ۱۴۳ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۱۰ ماهه به ۱۶۳۴ میلیاردریال رسیده است.
وبصادر
تراز #وبصادر در دی منفی شده ۱۶۷۳۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۰۰۴۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها . تراز در کل ۱۰ ماهه ۲۳۳۴۱ میلیارد ریال مثبت است.
وخاور
#وخاور در دی با ۳۵۱۶ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۲۳۹۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده بازهم مثبت بود. در مجموع ۹ ماهه تراز ۹۷۶۶ میلیارد ریال مثبت بود در ۱۰ماهه به ۱۰۹۶۸ میلیارد ریال رسید
شغدیر
#شغدیر در دی با کمی افت ۲۰۳۷ میلیارد ریال فروش داشت ولی به ماه های بعد منتقل کرده موجودی را نرخ فروش ۳۱۱,۰۵۸,۷۵۰ ریال بود و رشد کرده آذر با رشدی نسبی ۲۶۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۷۴,۳۳۷,۵۹۲ ریال شد .
ابان شبیه مهر بود در ابان سهم ۲۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۴۴,۹۷۵,۱۹۵ ریال نرخ داخلی دارد. جمعا ۱۰ ماهه ۱۶۸۲۳ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۷۹۳۲ میلیارد ریال بوده است.
شسینا
#شسینا در دی ۱۰ ، آذر ماه حدود ۱۳ میلیارد تومان فروش داشت و جمع فروش دوره ۱۰ ماهه را به محدوده ۹۳ میلیارد تومان رساند. فروش نه ماهه سال قبل ۶۵ میلیارد تومان بود.
شسپا
#شسپا دی رکورد شکست و ۸۷۱۰ میلیارد ریالی بود در مهر برگشت خوبی زد و ۷۳۲۰ میلیارد ریال فروش داشته و ابان ۶۷۸۳ میلیارد ریال و اذر ۷۹۱۳ میلیارد ریال فروش داشته ابان داخلی ۱۳۷,۹۰۳,۲۳۴ و صادراتی ۱۲۳,۷۳۵,۵۹۴ ریال بوده
اذر هم داخلی۱۷۹,۶۹۶,۹۸۵ و صادراتی ۱۲۳,۲۴۵,۹۴۲ ریال بوده جمع فروش به ۵۵۱۲۷ میلیارد ریال رسید سال قبل ۳۸۳۱۳ میلیارد ریال بود.
پدرخش
#پدرخش در دی کمی افت کرد و ۶۵ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که اذر ۸۴ میلیارد ریال ، ابان ۵۳ ، مهر ۷۷ میلیارد ریال فروش داشت . در جمع ۱۰ماهه به ۵۷۷ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه این عدد ۳۵۷ میلیارد ریال بود.
شبصیر
#شبصیر که گزارش خوبی زد در دی ماه عالی بود و ۲۰۳۱ میلیارد ریال فروش داشت در مهر به فروش ۱۱۵۳ میلیارد ریالی رسیده و ابان با رشدی خوب ۱۳۷۱ میلیارد ریال و اذر ۱۴۹۶ میلیارد ریال بوده است
جمع فروش ۱۱۱۴۲ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه این عدد ۵۵۱۱ میلیارد ریال بود. در نرخ فروش مهر ۳۸۰,۳۸۷ ریال و ابان ۴۸۵,۹۱۰ ریال و اذر۵۸۴,۷۲۴ ریال و دی ۵۹۸,۱۹۱ ریال بود رشد نرخ خوبی بوده است.
دلر
#دلر کمی در دی بهتر بود ۹۵۰ میلیارد ریال فروش داشت اذر هم خوب بود و ۹۷۳ میلیارد ریال فروش داشت تا ۳ ماهه خوبی بدهد در ابان ۱۰۰۹ میلیاردریال تمام کرده است و۱۰ماهه ۸۹۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است .
آپ
#آپ با ثبات عمل کرده است ولی کمی بهتر شده در دی در مهر ۴۸۲۷ میلیارد ریال بود و ابان نیز به ۴۹۲۸ میلیارد ریال رسید و اذر مثل ماه قبل ۴۹۲۸ میلیارد ریال بود و دی ۵۰۷۲ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه ۵۱۷۷۲ میلیارد ریال فروش داشته است .کل درامد سال قبل ۵۲۱۴۷ میلیارد ریال بوده است
پلاسک
#پلاسک در دی رشد کرد و ۷۴۴ میلیارد ریال فروش داشت در اذر با فروش ۶۲۸ میلیارد ریالی به فروش ۴۹۹۱ میلیارد ریالی رسیده است از مدت مشابه قبل که ۳۹۵۷ میلیارد ریال است
شپارس
#شپارس اولین ماه سال مالی را با فروش ۵۴۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است و نرخ فروش ۱۰۲,۲۳۸,۳۰۵ ریال بود
در ابان ۵۷۸ میلیارد ریال شده اذر هم ۶۰۸ میلیارد ریال و در دی ۶۲۰ میلیارد ریال بود و نرخ به ۱۴۸,۱۴۷,۴۲۳ ریال رسیده است
جمع فروش ۴ماهه ۲۳۵۱ میلیارد ریال است نرخ ابان ۱۲۰,۱۸۹,۴۶۱ ریال و اذر ۱۵۰,۳۰۹,۳۴۶ ریال بوده
وایران
#وایران در دی ۵۹ میلیارد ریال درامد داشته و جمعا به ۵۱۹ میلیارد ریال رسیده است است جمع هزینه های مالی نیز ۱۸۸ میلیارد ریال بوده است ۳۳۱ میلیارد ریال سود ناخالص دارد
تنوین
#تنوین در مهر ۸۰۰ میلیارد ریال و ۹۰۱ میلیارد ریال در ابان فروش داشت
در اذر این عدد ۷۸۰ میلیارد ریال شده و کمی افت کرد در دی با رشد خوب ۹۵۴ میلیارد ریال درامد داشته است
سهم ۱۰ ماهه ۸۴۹۰ میلیارد ریال درامد داشته است و کل سال قبل ۷۸۰۶ میلیارد ریال بوده است
دکپسول
#دکپسول مهر هم رشد کرد و ۲۰۶ میلیارد ریال شده است در ابان این عدد ۲۰۰ میلیارد ریال بود و اذر هم ۲۰۱ میلیارد ریال شد . در دی این عدد ۲۰۵ میلیارد ریال است .
جمعا ۱۵۲۳ میلیارد ریال فروش داشت در ۱۰ ماهه قبل این عدد ۷۶۲ میلیارد ریال بود.
خمهر
#خمهر درمهر هم ۸۹۲ میلیارد ریال بود در ابان با رشد ۹۷۹ میلیارد ریال و اذر ۱۴۶۷ میلیارد ریال شدو رشد کرد در دی نیز به عدد ۱۲۵۱ میلیارد ریالی رسیده و کمی کاهش داشت
جمعا ۱۰ ماهه ۱۰۲۷۲ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل ۴۹۷۷ میلیارد ریال بوده
قاسم
#قاسم در دی ۳۶۸ و آذر ماه ۳۸۴ میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به فروش حدود ۳۶۱ میلیارد تومانی آبان ماه رشد را نشان می دهد. جمع فروش ۱۰ ماهه سال جاری به ۳۱۴۰ میلیارد تومان رسیده که کل سال قبل ۲۶۹۲ میلیارد تومان بود
سشرق
#سشرق در دی و اذر کمی افت کرد و در دی ۳۱۹ و اذر ۳۷۶ میلیارد ریال فروش داشت در ابان ۴۰۳ ، مهر ۴۴۰ میلیارد ریال بود . جمعا ۴ ماهه ۱۵۳۹ میلیارد ریال بوده است
فباهنر
#فباهنر در دی افت اخیر را جبران کرد و ۳۱۵۳ میلیارد ریال فروش داشت
اذر اندکی کاهشی بود و ۲۴۸۰ میلیارد ریال فروش داشت ابان با کمی افت ۲۹۰۰ و مهر ۳۲۵۲ میلیارد ریال فروش داشت
تسمه و ورق مسی در شهریور ۱,۵۴۹,۵۶۱,۹۳۰ ریال نرخ خورده است و مهر ۱,۶۷۵,۵۸۷,۳۶۱ ریال و ابان ۱,۹۶۵,۹۸۶,۳۶۴ ریال که رشد کرده است و اذر برخلاف قیمت مس ۱,۸۸۳,۴۹۸,۹۷۸ ریال بود و دی ۱,۸۶۲,۲۵۵,۴۱۸
کم شده
مجموع۱۰ماهه به فروش ۲۴۰۴۲ میلیارد ریالی رسیده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

کدال / کدال / کدال / کدال / کدال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *