گزارشات منتشر شده در کدال ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

سپ
#سپ در دی ۲۲۴۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است .
مبالغ درج شده از آخرين اطلاعات مالي شرکت استخراج شده است. با توجه به زمانبر بودن استخراج اطلاعات صورت وضعيت بانک ها و شاپرک و اپراتورها،اطلاعات بصورت برآوردي لحاظ گرديده و پس از نهائي شدن در گزارشات آتي افشا خواهد شد. شايان ذکر است بخشي از درآمد شناسايي شده در ماه جاري مربوط به تعديل درآمد هاي ماههاي قبل بوده که در نتيجه تاييد صورت وضعيتها لحاظ و اعمال گرديده است. به علاوه فروش شارژ تلفن همراه به صورت ناخالص در درآمدها ثبت و قيمت تمام شده آن نيز در هزينه ها لحاظ ميگردد.
کویر
#کویر را با هم مرور کنیم سهمی که
در مهر روش ۷۹۱۶ میلیارد ریال شده و نرخ ۱۱۸,۴۲۶ ریال بود
در ابان بازبهتر شد و ۹۰۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادراتی ۱۱۶,۸۷۹ ریال بوده
در اذر این عدد کمی بهبود داشت و ۹۶۵۴ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۱۰,۰۶۱ ریال بود
در دی با افت به ۸۸۳۶ میلیارد ریال رسید و نرخ صادرات ۱۱۲,۲۸۲ ریال بود
در مجموع ۱۰ ماهه ۶۴۵۰۶ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۴۳۲۷ میلیارد ریال بوده استچ
دتماد
#دتماد گزارش خوبی داشت سهمی که
در ۳ ماهه سوم در مهر ۸۰۳ میلیارد ریال و ابان با کمی افت ۶۴۲ میلیارد ریال و اذر با رشد ۱۰۲۵ میلیارد ریال فروش داشته
در دی این عدد ۶۵۶ میلیارد ریال بود و کمی افت کرد و۱۰ ماهه ۶۵۰۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۳۱۸۰ میلیارد ریال بود
کگل
#کگل دی ماه خوبی داشت و مثل اذر خوب بود ۲ ماهه است وضعیت شرکت بهتر شده
در دی ۲۷۸۱۲ و در اذر ۲۹۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است
در اذر نرخ ۲۳,۴۹۳,۳۵۶ ریال بوده است و در دی ۲۳,۴۸۶,۵۴۷ ریال
ابان بالای ۲۰۰۰ بود و ۲۰۰۳۱ میلیارد ریال فروش داشت
جمعا ۱۰ ماهه ۲۲۰۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۶۰۸۹ میلیارد ریال بوده است.
فلوله
#فلوله مهر و ابان جذابی نداشت و لی دی و اذر بهتر بود
سهم در ابان ۱۸۸ و مهر ۱۸۰ میلیارد ریال فروش زد
در اذر ولی بهتر شد و ۲۷۹ میلیارد ریال فروش داشت
در دی این عدد با رشدی خوب ۳۶۲ میلیارد ریال شده است
جمعا ۱۰ ماهه ۲۶۳۱ میلیارد ریال فروش زده ومدت مشابه این عدد ۱۵۱۱ میلیارد ریال بوده است
خوساز
#خوساز عملکرد بدی نداشته و در دی ۶۰۲ میلیارد ریال ، اذر ۵۷۷ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا به عدد ۵۰۵۹ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۲۴۸۸ میلیارد ریال است
شپترو
#شپترو یک حرکت خاص در ۲ ماهه اخیر داشت
سهمی که تا ۷ ماهه ۱۹۳۰ و در ابان فقط ۱۳۲۲ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش او نیز در صادرات ۲۷۸,۲۵۵,۸۵۷ ریال بود
در اذر این عدد به ۱۱۵۸ میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش ۲۸۳,۰۲۴,۹۶۶ ریال بود
در دی با کمی افت این عدد ۳۳۹ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۳۳۷,۸۶۲,۶۲۶ است
جمعا ۱۰ ماهه ۴۷۵۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۵۴۸ میلیارد ریال
کتوکا
فروش #کتوکا
در مهر با کمی افت ۳۶۷ میلیارد ریال و ابان ۴۱۹ میلیارد ریال و در اذر ۶۷۳ میلیارد ریال فروش داشته و در دی ۴۰۹ میلیارد ریال بوده است
۱۰ماهه ۴۰۶۵ میلیارد ریال فروش داشته.
غگل
#غگل در دی ۶۹۸ و نرخ فروش ۶۸,۶۷۱,۱۰۰ ریال بود
اذر ۷۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۶۹,۰۵۰,۴۸۲ نرخ بوده
ابان افت کرد ۳۰۵ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۶۹,۴۵۲,۳۴۵ ریال بوده مهر ۷۴۰ میلیارد ریال فروش داشته
فعلا ۴ ماهه ۲۴۶۱ میلیارد ریال فروش داشت است
توریل
#توریل دی خوبی داشت و ۸۱۰ میلیارد ریال فروش زد
اذر ۶۱۰ میلیارد ریال بود و کمی بهتر شد ابان ۵۷۳ ، مهر ۶۱۵
جمع درامد ۹ ماهه ۷۰۰۳ میلیارد ریالی رسیده . سال قبل در کل سال این عدد ۵۴۷۵ میلیارد ریال بود.
خودرو
#خودرو در ۴۹۳۰۰ میلیارد ریال فروش در دی داشته است و ۴۲ هزار دستگاه فروخته است
سهم در اذر با فروش ۶۶۳۳۹ میلیارد ریالی یک رکورد خوب را ثبت کرد
سهمی که در ابان شبیه ماه قبل بود و ۳۷۷۲۳ میلیارد ریال فروش داشت
در مهر اندکی از شهریور کمتر بود و ۳۷۲۸۹ میلیارد ریال فروش کرد
۳۲۲۰۲۸ میلیارد ریال فروش ۱۰ ماهه بوده که بخش عمده ای از ان در ۳ ماهه اخیر است
فولای
#فولای گزارش خوب فولای در دی ۴۹۰ میلیارد ریال فروش داشت
فروش ۵۵۰ میلیارد ریالی در آذر ماه که نسبت به ماه قبل رشد خوبی داشته مجموع فروش تا دی ماه ۳۱۰۹ میلیارد ریال ، مدت مشابه سال قبل ۱۳۶۹ میلیارد ریال
بسوئیچ
#بسویچ هم خیلی منظم نمیفروشد
در مهر به ۳۶۵ میلیارد ریال و ابان با رشد ۶۰۶ میلیارد ریال رسید و اذر ۵۰۷ میلیارد ریال و دی ۳۰۰ میلیارد ریال بوده و افت کرد
۱۰ماهه ۳۸۱۵ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه ۳۰۶۴ میلیارد ریال بوده است
کحافظ
#کحافظ فروش های خوبی رادر این مدت داشته و دی ۲۸۲ اذر با ۲۹۳ و ابان ۲۵۴ میلیارد ریال بود که هر سه ماه خوب بوده
جمعا به ۱۹۰۶ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۶۹۲ میلیارد ریال بوده
سمگا
#سمگا شناسایی سود
همچنین ۲۰ درصد شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا در مالکیت شرکت مجمتع پارس زیگورات می باشد در این تاریخ تعداد سهم ۸۰۰ر۹۹۸ر۲۳۹ نیز بمیلغ هر سهم ۸۴۴ ریال مبلغ ۲۰۰ر۹۸۷ر۵۵۸ر۲۰۲ ریال بفروش رسیده بنابراین در مجموع دو قراداد مبلغ ۶۰۰ر۹۶۱ر۱۱۶ر۴۰۵ریال خواهد بود که جمعا ۴۰۰ر۴۳۸ر۸۷۹ر۷۴ ر
یال زیان شناسایی می گردد شرکت گروه نظر پردازان اکسیر می باشد
شخارک
#شخارک در دی یک فروش خاص ۹۲۹۳ میلیارد ریالی را ثبت کرد و نرخ فروش نیز در متانول ۷۸,۳۹۶,۷۷۰ ریال است .
در مهر ۶۰۱۳ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۴۸,۴۰۴,۲۹۲ ریال بوده
در ابان ۵۷۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ با رشد ۶۱,۹۹۹,۲۶۶ ریال شده
اذر این عدد با افت۲۰۶۹ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۶۹,۵۳۰,۱۴۸ ریال است .
جمعا ۱۰ماهه ۳۶۹۵۳ میلیارد ریال بوده مدت مشابه ۲۱۰۵۹ میلیارد ریال بوده است
شنفت
#شنفت دی و اذر خاصی داشت در دی ۴۲۰۸ و آذر خاصی را زد و ۴۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است
در ابان کمی کاهشی بود و ۲۶۶۷ میلیارد ریال فروش داشت
مهر ۳۸۴۹ میلیارد ریال فروش داشته
ریال است در صادرات البته و رشد نرخ خوبی داشته
۱۰ ماهه عالی میزند
جمعا۱۰ ماهه فروش ۲۸۵۵۲ میلیارد ریال است .مدت مشابه قبل ۱۸۲۹۹ میلیارد ریال بوده است

بت سهم

#کدال_نگر

کدال / کدال / کدال / کدال / کدال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *