زاگرس

#زاگرس هر چه در ۲ ماهه اخیر نفروخته بود در اسفند با صادرات ۲۴۰ هزار تن و نرخ ۷۰,۴۳۲,۹۸۳ ریالی به فروش ۱۸۲۰۲ میلیارد ریالی رسید
در بهمن افت داشت و ۹۶۹۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ بهمن در فروش ۷۲,۵۶۷,۵۹۷ ریال بود . در بهمن ۱۲۰ هزار تن فروخته است . در دی نیز ۱۱۴۲۸ میلیارد ریال فروش داشت
۱۴۶ هزار تن با نرخ ۷۳,۳۰۴,۴۵۶ ریال فروخته است

سهم ۱۲ماهه ۱۴۳۶۴۸ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۷۸۰۳۱ میلیارد ریال بوده است .

شخارک

#شخارک در اسفند ۹۰۱۶ و بهمن ۴۵۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و متانول صادر نکرده و از بقیه مشتقات بوده در اسفند برعکس متانول صادر کرده با نرخ ۷۲,۸۴۱,۷۸۸ و بقیه صفر بوده
دی یک فروش خاص ۹۲۹۳ میلیارد ریالی را ثبت کرد و نرخ فروش نیز در متانول ۷۸,۳۹۶,۷۷۰ ریال .

جمعا ۱۲ ماهه ۵۱۹۳۶ میلیارد ریال بوده مدت مشابه ۲۶۱۹۳ میلیارد ریال بوده است.

فسازان

#فسازان در اسفند ۱۵۰۷ و در نرخ نیز شمش را با ۱۱۵,۳۸۷,۳۳۳ ریال فروخته است
بهمن خوبی را داشت و ۱۸۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ نیز ۱۰۷,۲۵۹,۴۱۵ ریال است .
در دی فروش به ۹۷۹ میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش ۱۰۴,۱۸۱,۱۸۹ ریال است
جمعا ۱۲ ماهه ۱۳۸۹۸ میلیارد ریال فروش داشته
مدت مشابه قبل این عدد ۵۶۴۵ میلیارد ریال بوده است .
بهمن و اسفند گزارش خوبی زده است

نوری

#نوری بهمن و اسفند عالی را داشته و بهمن ۴۵۸۷۸ میلیارد ریال و اسفند۵۲۵۲۷ میلیارد ریال فروش زد
در دی هم خوب بود و ۳۹۲۰۲ میلیارد ریال فروش زد یک زمستان عالی را داشت .
افزایش نرخ ها دیده می شود و در مجموع ۱۲ ماهه ۳۷۸۴۹۳ میلیارد ریال فروش داشته است. ۲۴۱۹۶۱ میلیارد ریال گزارش ۱۲ماهه سال قبل است.

ذوب

#ذوب در۲ ماه اخیر عالی بوده در اسفند ۲۴۶۳۴ و بهمن ۲۳۹۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ بهمن ۱۱۴,۶۵۵,۱۵۸ ریال و اسفند ۱۲۰,۱۹۴,۳۷۶ ریال است
دی ۱۹۴۰۹ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۱۹,۴۴۸,۳۴۰ ریال است
جمعا ۱۲ ماهه به فروش ۲۰۰۳۸۸ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه ۱۰۸۶۲۷ میلیارد ریال بوده است.

سیستم

#سیستم در اسفند ۳۹۹ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲۵۵۰ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل ۱۴۸۹ میلیارد ریال بود.

مادیرا

#مادیرا دی و بهمن ماه خوبی داشت و رشد کرد ولی در اسفند افت داشت .
سهم در بهمن ۲۴۶۲ و دی ۲۶۸۵ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که ابان ۲۰۴۵ میلیارد ریال و اذر ۲۲۶۷ میلیارد ریال بود در اسفند به ۱۵۶۳ میلیارد ریال رسید
مجموع ۱۲ ماهه به فروش ۲۲۲۶۸ میلیارد ریالی رسیده است
نکته جالب در مادیرا است که نرخ اذر ۵۶,۶۰۸,۴۵۴ ریال و دی ۵۲,۹۹۳,۶۰۲ ریال و بهمن ۵۰,۰۶۵,۹۰۲ ریال و اسفند با رشد ۶۸,۰۴۴,۸۵۴ ریال است .

شسپا

#شسپا زمستان خوبی را سپری کرد
دی و بهمن و اسفند خوبی داشته و رکورد شکست اسفند ۸۳۰۳ ، بهمن ۸۲۸۹ و دی هم ۸۷۱۰ میلیارد ریالی بود
سهم در ابان ۶۷۸۳ میلیارد ریال و اذر ۷۹۱۳ میلیارد ریال فروش داشته
جمع فروش به ۷۱۷۲۰ میلیارد ریال رسید
سال قبل ۴۷۳۵۸ میلیارد ریال بود.

دریشمک

#دریشمک فعلا فروشی را ثبت نکرده و اسفند بدون فروش با تولید ۳۳ هزار تنی پیش رفت . کل ۳ ماهه فعلی ۳۲ میلیارد ریال بوده است

کمنگنز

#کمنگنز اسفند افت کرد
در دی ماه ۲۱۱میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش به ۲۳,۴۱۲,۷۲۳ ریال رسیده است
در بهمن ۱۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است ۲۵,۱۰۴,۵۸۵ نرخ فروش داشته است .
در اسفند فروش ۱۲۴ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۳,۰۸۵,۲۴۱
جمع فروش به ۱۹۱۷ میلیارد ریال رسیده مشابه این عدد ۱۰۷۷ میلیارد ریال بوده است

فجر

#فجر هم زمستان بدی نداشت
در اسفند ۲۷۵۲ میلیارد ریال و نرخ فروش ۲۲۵,۸۸۵,۳۹۹ ریال بود
در بهمن ۳۲۰۰ میلیارد ریالی بود . نرخ فروش هم ۲۲۶,۴۶۲,۵۷۳ ریال
دی خوب بود و ۳۲۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ هم ۲۲۷,۸۸۳,۰۳۱ ریال شده

جمعا۱۲ ماهه ۲۷۵۵۵ میلیارد ریال فروش داشته . مدت مشابه این عدد ۱۱۹۵۰ میلیارد ریال بوده است

افق

#افق در اسفند در ۱۷۸۹۶ میلیارد ریال ، بهمن ۱۴۷۸۷ میلیارد ریال بود در دی ماه ۱۴۳۸۱میلیارد ریال فروش داشته است
مجموع به ۱۵۲۷۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است .مدت مشابه ۹۱۱۵۶ میلیارد ریال درامد داشته است

ولملت

#ولملت در اسفند ۷۸ میلیارد ریال درامد داشت .۱۰۲۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۵۰ میلیارد ریال هزینه مالی دارد

کاما

#کاما اسفند را بدون فروش خاصی پیش برد و جمع فروش ۷۴۰۷ میلیارد ریال شد در توضیح اورده است
علت کاھش فروش شرکت در دوره مورد گزارش ناشی از عدم فروش صادراتی بوده که در ماھھای آتی انجام میشود.

رمپنا

#رمپنا در اسفند ۴۹۳۲ و بهمن عالی بود و ۷۹۹۱ میلیارد ریال درامد داشت در دی کمی کمتر شد و ۳۳۷۷ میلیارد ریال درامد داشت ، در مجموع در ۱۱ ماهه عدد ۵۶۱۳۶ محقق شده و کل سال قبل ۵۶۸۵۲ میلیارد ریال بوده

دماوند

#دماوند در اسفند با فروش ۴۲۵ میلیارد ریالی به عدد فروش ۷۸۲۲ میلیارد ریالی رسیده که کل سال قبل ۷۳۹۷ میلیارد ریال بوده است

خمهر

#خمهر در دی به عدد ۱۲۵۱ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۱۲۶۵ میلیارد ریال بوده در اسفند به ۱۰۸۶ میلیارد ریال. جمعا ۱۲ ماهه ۱۲۶۲۴ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل ۶۱۸۹ میلیارد ریال بوده است.

جم

#جم در بهمن و اسفند هم خوب بوده است .
در ۳ماهه اول ۲۶۶۹۳ میلیارد ریال فروش داشت
در ۳ ماهه دوم ۴۲۰۹۳ میلیارد ریال
در دی این عدد ۲۶۶۲۶ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۱۶۷,۴۷۲,۱۱۴ ریال بود
در بهمن این عدد ۳۲۵۶۹ میلیارد ریال و نرخ پلی ایتلن سنگین ۲۳۴,۵۸۷,۶۳۴ ریال بوده و رشد کرد
در اسفند نرخ فروش ۳۱۷۲۲ و نرخ ۲۲۱,۳۲۵,۶۷۲ ریال شد
جمعا ۱۲ ماهه به فروش ۲۶۲۸۵۹ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل این عدد ۱۳۴۴۶۱ میلیارد ریال بوده است

پکویر

#پکویر در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۱۹۲ میلیارد ریالی رسیده است نرخ نیز ۶۱۷,۳۳۵,۲۳۳ ریال است
در بهمن این عدد ۱۳۵۶ میلیارد ریال شد و رشد کرد و نرخ نیز ۶۳۷,۱۳۵,۵۶۸ ریال بود
در اسفند این عدد ۱۵۸۸ و نرخ ۶۴۴,۳۵۵,۹۴۱ ریال است
جمعا ۳ ماهه ۴۱۳۷ میلیارد ریال فروش داشته است

کساوه

#کساوه در اسفند ۶۵۷ ، بهمن با فروش ۵۱۸ میلیارد ریالی به عدد ۵۷۲۰ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۲۸۳۴ میلیارد ریال است

فملی

#فملی در اسفند طلایی بود
در یک فروش خاص ۷۲۷۰۳ میلیارد ریال فروش زده است نرخ فروش ۲,۲۱۹,۳۹۲,۴۵۴ و ۱۷ هزار تن صادر کرده است

در دی با فروش ۳۲۱۹۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۲۱۰۰ تن کاتد با نرخ ۱,۷۲۱,۸۴۷,۱۳۱ ریالی صادر کرده در داخل نیز ۶ هزار تن با نرخ ۲,۰۹۹,۷۸۱,۳۰۲ ریالی فروخته است .
در بهمن با فروش ۳۴۷۸۳ میلیارد ریالی مواجه شد
۷هزار تن با نرخ ۱,۹۸۵,۳۱۰,۷۳۶ ریال صادر کرده است . نرخ داخل ۱,۸۸۰,۲۳۷,۳۹۵ ریال بود
در ۱۲ ماهه ۴۱۹۴۰۱ و ۱۲ ماهه مدت مشابه قبل ۲۲۴۱۰۴ میلیارد ریال بوده است
فروش عالی در ۳ ماهه چهارم داشته است.

کاوه

#کاوه در زمستان خوش درخشید در اسفند ۱۶۲۳۲ و بهمن ۱۸۴۷۲ میلیارد ریال فروش داشت
در دی ۱۶۳۶۵ میلیارد ریال فروش داشت
در نرخ ها دی ۱۰۲,۲۴۰,۸۷۲ ریال و بهمن ۱۱۸,۴۵۳,۱۰۵ ریال و اسفند ۱۲۳,۰۲۱,۳۳۵ ریال صادر کرده و جمع فروش ۱۲ ماهه ۱۳۴۱۸۰ میلیارد ریال است

وپاسار

#وپاسار تراز خوبی در اسفند داشت ۲۸۱۲۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۵۱۷۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده در نهایت در ۱۲ماهه تراز ۵۶۱۱۶ میلیاردریال مثبت است

خراسان

#خراسان ۲ ماه ابان و اذر خوب بود در دی البته بهمن کمی افت کرد
دی ۲۷۰۴ میلیارد ریال فروش داشت نرخ نیز ۵۵,۹۰۴,۵۲۵ ریال بود در بهمن ۱۲۶۴ میلیارد ریال و نرخ فروش ۵۰,۷۷۷,۹۱۳ ریال
در اسفند با رشدی خوب فروش به۲۶۳۷ میلیارد ریال رسید و نرخ ۵۵,۳۲۱,۰۴۸ ریال شد
جمعا ۱۲ ماهه ۲۱۹۵۴ میلیارد ریال فروش زده مدت مشابه ۱۴۱۲۴ میلیارد ریال بوده است

شپاکسا

#شپاکسا در اولین ماه سال مالی ۱۱۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و در بهمن ماه با رشدی خوبی مواجه است و به فروش ۱۸۴۴میلیارد ریال رسیده و اسفند با پرشی خوب ۲۲۹۵ میلیارد ریال بود
مجموع ۵۳۴۲میلیارد ریال و در مدت مشابه ۲۶۶۸رمیلبارد ریال بوده است

آریا

#آریا زمستان را داغ بود …
در دی فروش به ۲۱۶۴۱ میلیارد ریال رسید و بهمن ۱۸۵۳۷ میلیارد ریال بود
سهمی که اسفند به ۲۵۷۶۰ میلیارد ریال رسید .
جمعا۱۲ ماهه ۱۸۰۴۹۷ میلیارد ریال بوده و از مدت مشابه ۸۹۵۹۳ میلیارد ریال است .
افزایش نرخ هم داشته است

فلامی

#فلامی در اذر ۶۷ میلیارد ریال شد ولی در دی افت کرد و ۴۱ میلیارد ریال بوددر بهمن دوباره به ۶۳ میلیارد ریال و ۶۷ میلیارد ریال در اسفند فروش داشته است
۶ماهه اخیر به فروش ۳۷۴ میلیارد ریالی رسیده است ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است

هرمز

#هرمز در اسفند هم به مانند دی و بهمن عالی بوده و ۲۵۶۱۳ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ هم ۱۳۲,۸۹۷,۰۰۴ ریال بود
بهمن ۱۶۰۵۳ و دی به فروش ۱۵۹۹۷ میلیارد ریالی رسیده است. ۳ ماهه چهارم عالی را داشته است
۱۲ ماهه به جمع فروش ۱۳۴۴۱۱ میلیارد ریالی رسیده است
نرخ فروش دی ۱۱۳,۲۰۱,۰۰۴ ریال و بهمن ۱۲۳,۱۵۸,۲۳۴ ریال بود بوده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

صادرات / صادرات / صادرات / صادرات / صادرات / صادرات / صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *