فسازان

#پسهند در فروردین با فروش ۲۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود
اردیبهشت ۲۵۵ میلیارد ریال شده و خرداد ۲۴۶ میلیارد ریال بود
در تیر هم ۲۲۴ میلیارد ریال شد و مرداد ۲۱۶ میلیار ریال
۵ماهه ۱۱۴۲ میلیارد ریال است . مدت مشابه قبل ۷۰۱ میلیارد بوده است

خودرو

#خودرو تیر با فروش بسیار خوب ۶۰۹۱۴ میلیارد ریالی مواجه شده و کل ۳ ماهه قبل ۱۱۳۹۶۳ میلیارد ریال بود
مرداد به عدد ۴۵۱۱۶ میلیارد ریال رسیده و کمی کاهش داشت
جمعا ۵ ماهه ۲۱۹۹۹۴ میلیارد ریال شده و مشابه قبل این عدد ۹۲۶۹۳ میلیارد ریال است

وخاور

تراز #وخاور مثل همیشه مثبت است در مرداد
۴۳۳۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۸۷۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده
۵ ماهه تراز ۶۲۴۶ میلیارد ریال مثبت است

دی

بانک #دی همچنان در تراز منفی است ولی اندکی بهتر شده
۲۷۰۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۵۵۳۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده تراز بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان منفی است

شتوکا

#شتوکا در گزارش ماهانه خرداد ۱۷۷ میلیارد ریال و تیر ۱۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۱۲۹ میلیاردریال بوده است
۵ ماهه ۶۴۱ میلیارد ریال شده مدت مشابه قبل ۳۰۲ میلیارد ریال بوده است

لوتوس

#لوتوس ۶ماهه خوبی میدهد سهمی که تیرو مرداد خوبی ثبت کرد
در فروردین ۱۰۶۰ میلیارد ریال درامد داشت
در اردیبهشت ۹۵۹ میلیارد ریال شد و خرداد ۱۱۸۱ میلیارد ریال و تیر هم ۱۰۹۵ میلیارد ریال شد در مرداد این عدد ۱۲۲۰ میلیارد ریال شده و
۷ ماهه به ۷۲۳۴ میلیارد ریال رسیده کل سال قبل ۱۰۰۸۱ میلیارد ریال بود

بوعلی

#بوعلی در فروش
خرداد به ۱۷۹۰۲ میلیارد ریال رسید
تیر هم ۱۸۹۷۳ میلیارد ریال بود و مرداد با کمی افت ۱۴۰۶۳ میلیارد ریال
مجموع ۷۷۶۰۹ میلیارد ریال مدت مشابه ۲۷۶۸۷ میلیارد ریال بوده است
احتراما به اطلاع مي رساند گزاش مربوط به فروش هاي داخلي و صادراتي، تا پايان تیر ماه سال ۱۴۰۰ بروز رساني گرديد. اصلاحات اعمال شده به دلیل تعیین نرخ قطعی فروش محصولات در تیر ماه ۱۴۰۰ می باشد

شفن

#شفن هم فروش خوبی در مرداد ثبت کرد
سهم در خرداد به ۷۷۷۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۶۷,۶۳۸,۷۱۱ ریال بود
تیر به ۶۶۴۹ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۶۷,۷۰۰,۱۷۲ ریال بود
مرداد ۸۴۱۶ و نرخ ۷۲,۵۱۹,۳۳۴ ریال
۵ماهه ۳۲۲۶۸ میلیارد ریل فروش داشته است ۲ ماهه گذشته خوبی داشته
مدت مشابه ۱۲۹۲۸ میلیارد ریال بوده است

وبصادر

#وبصادر در تراز مرداد هم مثل تیر یر به یر بود ۲۷۵۲۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۷۶۶۴ میلیارد ریال سود سپرده دارد تا ۵ماهه تراز ۵۰۳۷ میلیارد ریال مثبت است .

رمپنا

#رمپنا را باید با گزارش زیر مجموعه ها سنجید ولی در کل در مردا د۱۵۳۴ ،تیر ۴۵۳۳ میلیارد ریال ،در خرداد ۱۸۳۸ میلیارد ریال درامد شناسایی کرده و ۱۱۴۴۶ میلیارد ریال ۴ ماهه درامد داشته است

مدار

#مدار در مرداد ۱۲۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد ۸۶۶,۷۶۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

تاپکیش

#تاپکیش در چند ماه گذشته خوب عمل کرده است
سهم ۹۷۵ میلیارد ریال در مرداد فروش داشت
در اردیبهشت به ۲۱۴ میلیارد ریال رسید و خرداد ۱۲۷۶ میلیارد ریال و تیر ۵۵ میلیارد ریال بوده است
مجموع فروش ۴۸۵۲ میلیارد ریال رسیده است و کل سال قبل ۵۲۱۵ میلیارد ریال بوده است

کاسپین

#کاسپین تا ۲ماهه ۶۳۵ و در خرداد ۵۰۰ میلیارد ریال و تیر ۶۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۶۸۸ میلیارد ریال
۵ ماهه به ۲۴۴۵ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل ۱۹۶۲ میلیارد ریال بود

کاذر

#کاذر در فروردین با فروش ۲۶۵ میلیارد ریالی مواجه بوده
اردیبهشت ۳۰۰ میلیارد ریال و خرداد ۲۸۰ میلیارد ریال شد
در تیر به ۲۴۷ میلیارد ریال رسیده
در مرداد افت کرد و این عدد ۱۵۸ میلیارد ریال بود
و ۵ ماهه ۱۲۵۷ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد ۸۵۶ میلیارد ریال است

ثالوند

#ثالوند در مرداد ۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است و در جمع ۱۱ ماهه ۸۸۴ میلیارد ریال فروش داشت

کمرجان

#کمرجان در کرداد ۴۰ ، تیر ۴۱ و خرداد ۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۳۰۷ میلیارد ریالی رسید خیلی با مدت مشابه قبل اختلافی ندارد مدت مشابه ۲۶۷ میلیارد ریال بود

خرینگ

#خرینگ هم تجدیدی شد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۲۹۸,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختارمالي که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

مارون

#مارون فروردین خوبی داشته و ۲۹۴۴۶ میلیارد ریال فروش زده است
اردیبهشت هم مثل فروردین بود و ۲۹۰۷۸ میلیارد ریال بود
خرداد به ۱۹۰۳۳ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد و تیر هم با رشد ۲۲۳۲۰ میبیارد ریال شده و عدد خوبی است
مرداد اندکی افت کرد و ۱۹۰۹۴ میلیارد ریال فروش داشت
۵ ماهه به ۱۱۷۹۲۷ میلیار ریال رسیده است
مدت مشابه سال گذشته ۵۳۳۹۷ میلیارد ریال را نشان می دهد و رشد خوبی کرده است

خدیزل

#خدیزل تیر مرداد خوبی داشت
در خرداد ۸۴۴ میلیارد ریال فروش داشته و تیر ۱۳۰۰ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۱۴ میلیارد ریال است و ۵ ماهه ۴۰۲۰ میلیارد ریالی مواجه است
مدت مشابه قبل ۲۲۵۴ میلیارد ریال است

ستران

#ستران خرداد ۱۱۲۱ میلیارد ریال مواجه شده و تیر این عدد ۹۱۷ میلیارد ریال بود و مرداد با کاهش ۵۸۶ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه ۴۲۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است کل سال قبل ۲۴۸۴ میلیارد ریال بود

مادیرا

#مادیرا را باید با زیرمجموعه ها دید و در زیرمجموعه ها در مرداد ۲۰۷۷ میلیارد ریال و تا ۵ ماهه ۱۱۲۳۲ میلیارد ریال فروش داشته است

آبادا

#آبادا در مرداد ۳۲۳ میلیارد فروش داشته است
تیر با رشد مصرف برق ۳۵۷ و خرداد ۲۵۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و به مجموع ۱۳۴۶ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه سال قبل ۱۲۲۴ میلیارد ریا ل بود

کفرا

#کفرا در مرداد ۵۳۶ ، تیر ۷۰۸ و خرداد ۷۲۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه به عدد ۳۱۲۲ میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۱۶۱۹ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی کرده است

کویر

#کویر خرداد ۱۱۶۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ به ۱۳۱,۰۴۵ ریال رسیده است
تیر انگار قطعی برق موثر بود و ۷۸۹۳ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۷۱,۶۱۷ ریال بود .
مرداد هم ۶۶۴۲ میلیارد ریال و نرخ ۱۸۸,۶۵۳ ریال بود
رشد نرخ داشتیم ولی مقدار فروش کم شد
۵ماهه به ۴۶۲۱۵ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه ۲۱۷۸۳ میلیاد ریال است

شیران

#شیران در مرداد ۲۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۴۰۲,۰۵۵,۳۰۴ ریال است .
تیر با فروش ۴۰۸۷ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ ۳۸۱,۷۶۹,۷۱۷ ریال است .
در مجموع ۸ ماهه به عدد فروش ۳۵۱۵۹ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۱۴۴۵۷ میلیارد ریال بود

ونیکی

#ونیکی در مرداد ۲۷۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد عدد قابل توجه ۱۴,۶۶۸,۸۷۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

اخابر

#اخابر از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه همت، ابتداي بلوار سردار جنگل، نبش خيابان فرزانه شرقي، ساختمان دکتر وفا غفاريان برگزار میگردد
– دستور جلسه :
سایر موارد
اتخاذ تصميم در خصوص دستورالعمل نحوه تنظيم هزينه ماهانه تلفن ثابت

غگرجی

#غگرجی خیلی تغیرات نداشت و خرداد ۲۷۵ میلیارد ریال و تیر ۲۷۲ میلیارد ریال و مرداد ۲۸۳ میلیارد ریال مواجه بوده و۵ ماهه ۱۲۴۴ر میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۷۳ میلیارد ریال بود

ارفع

#ارفع تیر و مرداد خوبی داشت
مرداد ۸۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۱۴۹,۲۱۲,۱۸۹ ریال
خرداد به ۷۷۷۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۲۷,۳۰۵,۰۷۰ ریال است
تیر با عدد قابل توجه ۱۴۰۸۴ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۲۱,۸۶۴,۰۲۰ ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد
جمعا۵ ماهه ۳۹۲۱۳ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه قبل این عدد ۲۰۱۵۸ میلیارد ریال بود

اخابر

درامد #اخابر در مرداد ۵۱۵۲ میلیارد ریال بوده است .
سهم درخرداد ۴۴۵۰ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد ۵۰۷۵ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه به ۲۶۶۸۲ میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل ۵۶۰۳۸ میلیارد ریال بود

غویتا

#غویتا با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات این شرکت، جدول تغییر قیمت برخی از محصولات که مجوز افزایش قیمت آنها از انجمن شیرینی و شکلات

دارو

#دارو گزارش خوبی برای تیر و مرداد زده است با هم مروری بر سهم داشته باشیم
سهم فروردین را با فروش ۱۱۵۴ میلیارد ریالی اغاز کرده است
اردیبهشت این عدد ۱۳۰۰ و خردا د ۱۵۰۰ میلیارد ریال بود
تیر ۲۳۰۳ میلیارد ریال و مرداد ۳۰۰۵ میلیارد ریال شده است
۵ ماهه به ۹۲۶۴ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل ۴۴۵۵ میلیارد ریال بود

دزهراوی

#دزهراوی در مرداد ۵۳۰ و تیر ۵۱۳ و خرداد ۴۵۵ ، میلیارد ریالی بود و۵ ماهه به عدد ۲۲۷۳ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۱۷۴۲ میلیارد ریال بوده است.

وصنا

#وصنا در مرداد ۳۱۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد ۵۴۴,۲۲۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

پخش

#پخش البرز با فروش ملک بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال سود فروش دارایی شناسایی کرده است

خپارس

#خپارس تیر خوبی داشت و دست به کار بزرگی زده و کل ۳ماهه اول سال ۱۰۶۶۳ میلیارد ریال بوده و در تیر به عدد فروش ۱۶۱۱۶ میلیارد ریال رسیده و مرداد هم ۴۴۷۸ میلیارد ریال بود
جمعا ۵ ماهه ۳۱۲۵۸ میلیارد ریال بود
کل ۵ ماهه قبل ۹۳۵۳ میلیارد ریال بود

فولای

#فولای در ۲ ماه اخیر عالی بوده سهمی که مرداد ۳۶۸ و تیر با فروش ۳۳۶ میلیارد ریالی به عدد ۲۰۸۰ میلیارد ریال رسیده و ۲ برابر مدت مشابه قبل است که ۱۰۵۱ میلیارد ریال بوده است

انرژی

#انرژی در مرداد ۳۴ میلیارد ریال درامد داشته و ۵ ماهه ۱۸۳ میلیارد ریال بوده است کل عدد سال قبل شرکت ۳۸۵ میلیارد ریال بوده است

آپ

#آپ در مرداد ۵۵۰۹ ، تیر ۵۳۶۷ و خرداد ۵۲۴۰ و اردیبهشت ماه ۵۲۲۴ میلیارد ریال فروش داشته است ۵ ماهه ۲۶۴۵۳ میلیارد ریال شده است. کل سال قبل ۶۱۹۱۴ میلیارد ریال است.

ونیرو

#ونیرو در مرداد ۱۴۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد ۶۰,۹۸۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

کحافظ

#کحافظ فروش خوبی در۳ ماهه گذشته داشته است .
سهم در فروش فروردین ۱۸۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۸۵ میلیارد ریال وخرداد ۳۴۰ میلیارد ریال
تیر ۳۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مرداد ۳۸۱ میلیارد ریال شده
و۵ ماهه ۱۵۳۴ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل ۶۷۳ میلیارد ریال بوده است

کگاز

#کگاز در مرداد ۱۷۵ و تیر با فروش ۲۶۸ میلیارد ریالی به عدد ۱۱۷۳ میلیارد ریال رسیده و متعادل پیش می رود سهم مدت مشابه قبل ۹۶۸ میلیارد ریال فروش داشت

سیلام

#سیلام در فروردین ۱۹۲ میلیارد ریال در اردیبهشت به ۳۳۹ میلیارد ریال و خرداد ۳۲۱ میلیارد ریال رسیده است در تیر هم ۳۳۰ میلیارد ریال و مرداد ۲۹۴ میلیارد ریال
۷ ماهه ۱۹۷۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه ۹۲۳ میلیارد ریال بوده است

ساروم

#ساروم در فروردین ۴۶۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۰۳ میلیارد ریال فروش داشته است خرداد به عدد خوب ۷۱۴ میلیارد ریالی رسیده
تیرهم ۷۶۲ میلیارد ریال بود و مرداد با رشدی خوب ۸۶۷ میلیارد ریال شد و۵ ماهه ۳۵۱۳ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل ۲۰۵۰ میلیارد ریال بود

فنورد

#فنورد خرداد و تیر خوبی را ثبت کرده است ولی مرداد افت کرد
سهم اردیبهشت ۱۴۸۹ و نرخ فروش ۱۶۰,۹۵۸,۲۸۴ ریال است
خرداد با پرش در فروش ۲۴۷۸ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۸۱,۰۹۲,۱۳۵ ریال است
در تیر به فروش ۲۲۷۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۸۱,۱۹۶,۱۸۸ ریال بود
مرداد ۱۱۸۲میلیارد ریال و نرخ ۱۸۱,۶۹۳,۵۱۴ ریال
۵ ماهه عدد فروش به ۸۶۳۶ میلیارد ریا لبوده و مدت مشابه قبل ۴۵۸۰ میلیارد ریال بوده است

خپویش

#خپویش در خرداد به ۱۶۷۸ میلیارد ریال رسید در تیر دوباره اوج گرفت و ۲۱۵۷ میلیارد ریال فروش داشت مرداد به ۱۲۵۹ میلیارد ریال رسیده و افت کرده است
۵ ماهه ۸۶۶۵ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۷۴۰۵ میلیارد ریال بود

وکار

#وکار در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت بانك كارآفرين(وكار)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي، متوقف خواهد شد

امید

#امید شرایط خاصی را دارد در مرداد ۱۰۰۵ و ۴۱۸ میلیارد ریال در تیر ، ۱۵۳ میلیارد ریال درامد خرداد سهم بوده و۸ ماهه به جمع فروش ۳۸۶۲ میلیارد ریال رسیده
کل سال قبل ۶۳۶۵ میلیارد ریال بود

غگرجی

#غگرجی هم سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-004 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۳۴۹,۷۹۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۵۹۹۷۹۰ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

فمراد

#فمراد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-056 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴۹,۵۳۵ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰۴۶۵ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

خمحرکه

#خمحرکه در خرداد فروش جالبی را ثبت کرده و با عدد ۱۳۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود در تیر ۱۱۸۶ میلیارد ریال شد و مرداد با کمی افت ۹۲۵ میلیارد ریال و به جمع ۵ ماهه ۶۱۰۱ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه سال قبل ۴۸۵۲ میلیارد ریال بود

پکرمان

#پکرمان مرداد کمی کم شد و ۳۶۰۲ میلیارد ریال بود نرخ ۵۳۶,۳۷۶ ریال
روند خوبی گرفته در تیر ۴۵۱۱ و نرخ فروش ۵۴۲,۷۲۷ ریال است
خرداد ۴۷۸۸ و نرخ ۵۲۳,۸۵۲ ریال بود
اردیبهشت ماه ۴۴۲۸میلیارد ریال فروش داشته است
مجموع فروش به ۱۹۶۵۲ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۹۳۲۵ میلیارد ریال بوده است

لوتوس

درامد برای #لوتوس
تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر بمبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال -شروع پذیره نویسی۱۴۰۰/۰۶/۰۶- تاریخ سررسید۱۴۰۴/۰۶/۰۶- نرخ اوراق ۱۸درصد سالانه-درآمد تعهدپذیره نویسی مبلغ ۵۰ میلیارد ریال و درآمد بازارگردانی طی چهار سال ۳۵۰ میلیارد ریال می باشد.

وهور

شفاف سازی #وهور
در راستای سیاستهای کلی شرکت و اجرای پروژه های نیروگاهی، این شرکت جهت تسهیل در روند اجرا، اقدام به تأسیس و ثبت ۳ شرکت به شرح زیر نموده است. ۱- شرکت مولد نیروگاهی جاسک: این شرکت جهت اجرای پروژه نیروگاه ۱۴ مگاواتی در شهرستان جاسک به روش BOT شش ساله با درصد سهامداری ۱۰۰% متعلق به شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور تأسیس گردید. جزئیات قرارداد مذکور در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۸ از طریق سامانه کدال برای عموم افشاء گردید. پیشرفت پروژه تا این تاریخ حدود ۷۳% می باشد. ۲- شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان: این شرکت جهت اجرای پروژه احداث بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان به روش BOT تأسیس گردید. برنده شدن شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در مناقصه مذکور در تاریخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۰ از طریق سامانه کدال افشاء شده است.

شایان ذکر است انعقاد قرارداد در حال انجام بوده و پس از نهایی شدن برای عموم افشاء می گردد. درصد سهامداری در شرکت مذکور به صورت: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ۹۶% و شرکت مپنا ۶% می‌باشد. ۳- شرکت مولد نیروگاهی تابان آسیا: این شرکت جهت احداث یک واحد نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات با مشارکت شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به نسبت ۴۵% ، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به نسبت ۴۵% و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به نسبت ۱۰% تأسیس گردید. شایان ذکر است در حال حاضر مطالعات اولیه، رایزنیها و مذاکرات با تامین کنندگان تجهیزات در دست اقدام می‎باشد.

کساوه

#کساوه در فروردین۱۹۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۰۵ میلیارد ریال و خرداد ۶۲۹ و تیر ۶۴۳ میلیارد ریال و مرداد ۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشت
۵ ماهه ۲۷۶۰ میلیارد ریال بود
مدت مشابه این عدد ۱۷۵۱ میلیارد ریال است

ومهان

#ومهان در مرداد ۲۸۸۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اخر مرداد ۸,۷۷۷,۲۰۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

خاور

فروش #خاور در مرداد ۶۰۳۶ میلیارد ریال بوده و در تیر ۴۹۹۴ میلیارد ریال فروش داشت ۳۵۰ دستگاه فروخته است
در خرداد با فروش جالب ۸۰۰ دستگاه و عدد ۱۱۶۴۳ میلیارد ریال بود
۵ ماهه به عدد ۲۵۰۲۸ میلیارد ریالی رسیده است که سال قبل ۶۵۱۸ میلیارد ریال بود

آریا

#آریا گزارش خوب را در تیر داده است و ۲۵۴۹۱ میلیارد ریال فروش داشته
در مرداد این عدد با کمی افت ۱۸۳۵۵ میلیارد ریال بوده است .
سهم فروردین ۱۷۵۳۹ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۱۶۲۶۱ و خرداد ۱۴۳۴۱ میلیارد ریال
۵ ماهه ۹۱۱۳۴ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبلش ۴۷۱۷۰ میلیارد ریال بود

تملت

#تملت سال مالی را با درامد ۵۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت هم ۴۵۸ میلیارد ریال بود خرداد به ۴۴۷ میلیارد ریال رسید و تیر ۵۰۷ میلیارد ریال
در مرداد ۴۴۴ میلیارد ریال بود
۵ماهه ۲۳۹۲ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل درامد تملت ۵۹۸۱ میلیارد ریال بود

مداران

#مداران در مرداد با فروش ۱۲۷ ، تیر با فروش ۱۳۷ میلیارد ریالی به عدد ۵ ماهه ۳۵۵۵ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل این عدد ۳۱۹۱ میلیارد ریال بود

دسانکو

#دسانکو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-043 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۹۶۱,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۳۱۱,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

زقیام

#زقیام در مرداد ۴۲۹ ، تیر ۳۷۴ میلیارد ریال ،خرداد با درامد ۳۸۳ میلیارد ریالی به عدد ۱۹۱۱ میلیارد ریالی رسیده و ۵ ماهه سالقبل این عدد ۱۱۴۰ میلیارد ریال بود.

همراه

#همراه در درامد ماهانه در خرداد ۲۲۷۱۰ میلیارد ریال درامد داشته است و تیر به ۲۳۶۳۸ میلیارد ریال رسیده است و مرداد ۲۳۹۳۰ میلیارد ریال بود

۵ ماهه ۱۱۳۲۶۰ میلیارد ریال بوده است . کل سال قبل شرکت ۲۳۴۳۷۳ میلیارد ریال بود.

غالبر

#غالبر در مرداد ۲۰۹ ، تیر ۱۳۸ میلیارد ریال ، خرداد ۱۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و۵ ماهه ۸۷۱ میلیارد ریال بود مشابه قبل ۴۰۷ میلیارد ریال

فسبزوار

#فسبزوار که درمسیر بازاراست در مرداد ۳۱۳۵ میلیارد ریال فروش داشته و ۸ ماهه به ۳۶۰۵۵ میلیارد ریال فروش رسیده است . فروش اهن اسفنجی داشته و با نرخ ۸۷,۵۹۹ ریال فروخته است

سبزوا

#سبزوا افزایش سرمایه شرکت فرعی (شرکت بنیان بتن سبزوار(سهامی خاص)) از مبلغ ۲۰۰،۰۰۰میلیون ریال به ۳۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *