وبانک

#وبانک در شهریور ۳۶۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا شهریور ۱۱۶,۸۸۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

کروی

سرمايه گذاري انديشه محوران از زیر مجموعه های #کروی ۴۱۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳۵۰,۸۷۰ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است .

سشرق

#سشرق در مرداد ۴۵۴ ، تیر ۴۴۹ و خرداد بهتر بود و ۷۳۷ میلیارد ریال فروش داشت
جمعا ۱۲ ماهه ۶۰۰۴ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه سال قبل ۴۷۰۷ میلیارد ریال بود

فولاژ

افزایش سرمایه ۱۰۰% #فولاژ
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگيري از خروج نقدينگي در آينده و مديريت جريان نقدينگي شرکت جهت انجام طرح هاي توسعه يزد يک و نورد واير که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده

خودرو

#خودرو شهریور ۴۳۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و نزدیک ۳۰ هزار دستگاه فروخته است#خودرو
تیر با فروش بسیار خوب ۶۰۹۱۴ میلیارد ریالی مواجه شده و کل ۳ ماهه اول ۱۱۳۹۶۳ میلیارد ریال بود
مرداد به عدد ۴۵۱۱۶ میلیارد ریال رسیده
جمعا ۶ ماهه ۲۶۳۳۳۲ میلیارد ریال شده و مشابه قبل این عدد ۱۳۲۳۵۹ میلیارد ریال است

فجهان

#فجهان هم شهریور خوبی داشته سهمی که در ۵ ماهه گذشته ۳۸۲۷۸ میلیارد ریال بود در شهریور به فروش ۱۲۱۸۳ میلیار ریالی رسیده و شمش را با نرخ ۱۴۳,۰۶۲,۸۵۴ ریال صادر کرده است
۶ماهه ۵۰۴۶۱ میلیارد ریال فروش داشت حدود ۲ برابر سال قبل

خمهر

#خمهر هم شهریور خوبی داشت و ۲۴۶۱ میلیارد ریال فروش زد
در مرداد ۱۵۸۲ و تیر ۱۸۸۴ میلیار ریال فروش داشت و کل ۶ ماهه ۱۰۵۹۳ میلیارد ریال شد
مدت مشابه قبل ۵۵۴۶ میلیارد ریال است

فسازان

#فسازان شهریور خوبی داشت
سهمی که
در خرداد با رشدی خوب ۲۲۹۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۲۶,۳۱۰,۵۱۶ ریال است .
در تیر این عدد ۱۵۰۳ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۳۲,۱۷۳,۰۱۵ ریال بود در مرداد به ۹۷۲ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۴۵,۵۶۶,۶۹۵ ریال
در شهریور ۲۱۹۹ میلیارد ریال بوده و نرخ عمده ان صادرات شمش بوده با نرخ ۱۵۲,۱۱۹,۲۱۴ ریال
۶ماهه ۱۰۶۰۹ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۵۳۴۶ میلیارد ریال بوده است .

حریل

#حریل ۲ ماهی است بهتر شده در شهریور ۵۵۶ و مرداد ۵۳۱ میلیارد ریال بود ، تیر ۴۴۱ میلیارد ریال درامد ثبت کرده است تا به عدد ۲۴۲۰ میلیارد ریال برسد و از میانگین جلوتر باشد کل سال قبل ۳۵۵۰ میلیارد ریال بود

ذوب

#ذوب برخلاف بسیاری از فولادی ها مرداد خوبی داشت ۲۸۷۱۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۴۵,۲۰۹,۰۳۰ ریال است
در شهریور ۲۹۴۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۸,۵۴۴,۲۴۹ ریال
در تیر خوب بود ۲۶۳۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۴,۳۵۹,۳۹۷ ریال بوده است
۶ ماهه ۱۶۰۳۷۹ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل عدد ۷۵۶۵۸ میلیارد ریال

وپارس

#وپارس در شهریور ۱۲۱۵۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۸۱۸۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . تراز فعلا منفی است

شسینا

#شسینا در خرداد به ۱۴۴ میلیارد ریال رسید و تیر ۱۵۰ میلیارد ریال بود و مرداد ۲۱۵ میلیارد ریال شد
در شهریور این عدد ۱۸۰ میلیارد ریال شده است
۶ ماهه ۹۷۸ و مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۰۲ میلیارد ریال بود

زماهان

#زماهان در شهریور ۲۰۰ و مرداد ۱۱۷ میلیارد ریالی بود و در مجموع به عدد ۱۶۵۷ میلیارد ریالی رسیده است .۹ ماهه قبل این عدد ۸۰۳ میلیارد ریال بود

وتجارت

تراز شهریور #وتجارت هم مثبت بود
۳۳۸۲۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۶۴۷۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها دارد
تراز ۴ ماهه ۱۸۰۴۲ میلیارد ریال مثبت بود و ۵ ماهه ۲۷۵۹۷ میلیارد ریال و ۶ ماهه ۳۴۹۴۳ میلیارد ریال بوده

سشمال

#سشمال در شهریور ۳۵۶ و مرداد ۲۷۳ میلیارد ریال فروش داشت
تیر افت کرد و ۱۴۷ میلیارد ریال بود
در مجموع به ۲۲۱۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۵۹۳ میلیارد ریال بوده است.

شغدیر

#شغدیر در مرداد عدد بالایی را ثبت کرده و ۴۱۴۸ میلیارد ریال فروش زد در شهریور به ۳۸۴۰ میلیارد ریال رسید ولی ۲ ماهه اخیر خوب بوده
تیر کمی افت کرده بود و ۱۴۵۰ میلیارد ریال بود
۶ماهه ۱۷۳۰۴ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۷۲۹۷ میلیارد ریال
نرخ پی وی سی در خرداد ۳۱۲,۶۳۶,۲۹۸ ریال و تیر ۳۱۶,۲۴۸,۵۵۵ بوده و مرداد ۳۳۳,۳۰۸,۴۱۹ ریال و شهریور ۳۳۲,۰۵۴,۱۸۷ ریال

خدیزل

#خدیزل تابستان خوبی را ثبت کرد
در خرداد ۸۴۴ میلیارد ریال فروش داشته و تیر ۱۳۰۰ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۱۴ میلیارد ریال شد
در شهریور این عدد ۳۵۲۳ میلیارد ریال بوده است و ۶ ماهه ۷۵۴۴ میلیارد ریالی مواجه است
مدت مشابه قبل ۳۰۴۳ میلیارد ریال است

شپارس

#شپارس به اخرهای سال مالی میرسد
سهم در شهریور ۸۶۱ میلیارد ریال فروش داشت و رشد کرده است مرداد ۵۹۸ و تیر ۵۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۷۱۰۰ میلیارد ریال فروش ۱۲ ماهه بوده است.

فنوال

#فنوال شهریور خوبی داشت
سهم در تیر با کمی افت ۴۸۲ میلیادر ریال بوده و مرداد ۵۸۱ میلیارد ریال و شهریور هم ۸۹۱ میلیارد ریال شد و رشد خوبی کرد
جمعا ۶ ماهه ۳۴۵۶ میلیارد ریال بوده است
مدت مشایه سال قبل ۲۳۴۱ میلیارد ریال بود .

شکلر

#شکلر در شهریور ۴۲۹ و مرداد شبیه ماه های قبل بود و ۳۹۷ میلیارد ریال فروش داشت تیر ۳۶۶ و خرداد ۳۱۴ میلیارد ریالی رسیده است سال مالی را اتغییر داده و۶ ماهه ۲۰۳۸ میلیارد ریال است . مشابه سال قبل ۱۶۹۰ میلیارد ریال بود .

درهاور

#درهاور در شهریور ۲۲۲ و مرداد ۲۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و۶ ماهه به ۱۱۰۷ میلیارد ریال رسیده است. مدت مشابه قبل ۸۶۱ میلیارد ریال بود

قشرین

#قشرین با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-113 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، ميدان فاطمي، خيابان شهيد گمنام، پلاک ۱۴ طبقه ۴ انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران برگزار میگردد

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

شبهرن

#شبهرن در شهریور خوب بود و رشد خوبی در فروش دارد سهم در خرداد ۷۶۵۱ میلیارد ریال و نرخ صادرات ۱۸۷,۳۹۳ ریال شده
در تیر این عدد ۷۶۲۴ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۰۷,۵۲۰ ریال شد
در مرداد به ۸۵۲۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۷۲,۵۴۸ ریال بود
در شهریور با رشد ۱۲۱۴۸ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۸۵,۹۰۴ ریال
۶ ماهه به ۴۶۴۹۹ میلیارد ریال رسید ۶ ماهه سال قبل ۲۲۰۸۵ میلیارد ریال بود

بوعلی

#بوعلی شهریور خوبی داشت
در فروش خرداد به ۱۷۹۰۲ میلیارد ریال رسید
تیر هم ۱۸۹۷۳ میلیارد ریال بود و مرداد با کمی افت ۱۴۰۶۳ میلیارد ریال شد در شهریور این عدد با رشدی چشم گیر ۲۳۸۰۰ میلیارد ریال شده و
مجموع ۱۰۱۲۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه ۳۶۲۸۵ میلیارد ریال بوده است

ثباغ

#ثباغ در شهریور ۱۴۹ و مرداد ۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است . ۱۲ ماهه ۵۲۲ میلیارد ریال فروش داشته است .

شاروم

#شاروم در تیر و مرداد افت کرد ولی شهریور مثبت شد
سهم در شهریور ۳۲۴ و مرداد ۲۲۲ و تیر ۲۶۸ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع به ۱۹۴۱ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۸۱۴ میلبارد ریال بوده است

پکرمان

#پکرمان در شهریور با رشد جدی ۴۹۴۱ میلیارد ریال فروش مواجه بود و نرخ ۵۴۶,۱۰۴ ریال است
مرداد کمی کم شد و ۳۶۰۲ میلیارد ریال بود نرخ ۵۳۶,۳۷۶ ریال
روند خوبی گرفته در تیر ۴۵۱۱ و نرخ فروش ۵۴۲,۷۲۷ ریال است
مجموع فروش به ۲۴۵۹۳ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۱۲۸۷۵ میلیارد ریال بوده است

وسپهر

سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات #وسپهر در شهریور ۲۴۵۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است . ۱,۹۹۹,۶۳۶ میلیون ریال سود مجمع داشته است .

سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران از زیر مجموعه های #وسپهر در ۶ ماهه ۳۴۱۰ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است .

تاپکیش

#تاپکیش سهم در شهریور ۸۰۹ و ۹۷۵ میلیارد ریال در مرداد فروش داشت تیر ۵۵ میلیارد ریال بوده است
مجموع فروش ۵۶۶۲ میلیارد ریال رسیده است و کل سال قبل ۵۲۱۵ میلیارد ریال بوده است

مارون

#مارون خرداد به ۱۹۰۳۳ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد و تیر هم با رشد ۲۲۳۲۰ میبیارد ریال شده و عدد خوبی است
مرداد اندکی افت کرد و ۱۹۰۹۴ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۱۹۰۹۴ میلیارد ریال شد
۶ ماهه به ۱۱۷۹۲۷ میلیار ریال رسیده است
مدت مشابه سال گذشته ۵۳۳۹۷ میلیارد ریال را نشان می دهد و رشد خوبی کرده است.

غپاک

#غپاک درتابستان تیر ۱۷۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد به ۱۸۵۸ میلیارد ریال رسید و شهریور با رشد ۲۰۹۳ میلیارد ریال بود
کل فروش ۶ ماهه ۱۱۱۰۴ میلیارد ریال بوده مدت مشابه ۵۹۱۳ میلیارد ریال

سمازن

#سمازن در شهریور ۱۰۸۵ میلیارد ریال فروش داشته است
جمعا۹ ماهه به ۶۳۲۵ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۳۱۸۳ میلیارد ریال بوده است .

لوتوس

#لوتوس در شهریور با درامد جالب ۱۳۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۸۵۴۷ میلیارد ریال در درامد ۸ماهه رسیده است کل سال قبل ۱۰۰۸۱ میلیارد ریال بود

بالبر

#بالبر در خرداد به ۶۰۶ میلیارد ریال و تیر ۸۶۳ میلیارد ریال بود و شهریور به ۶۴۶ میلیارد ریال رسیده است .
کل فروش به ۸۶۷۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۲۷۸۹ میلیاردریال بوده است

وخارزم

#وخارزم جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران سعادت آّباد بلوار فرهنگ نبش خيابان بيست و چهارم شرقي پلاک ۱۸ برگزار میگردد

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

سرمایه گذاری  سرمایه گذاری  سرمایه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *