همراه

سرمايه گذاری توسعه نور دنا از زیر مجموعه های #همراه در ۳ ماهه اخیر ۲۷۶۲ میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها داشته است ۲,۸۵۲,۱۵۸ میلیون ریال سود مجمع تا مهر داشته است .

وبهمن

#وبهمن در مهر ۱۰۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا شهریور ۱,۳۸۴,۰۹۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

شفارس

#شفارس در تیر با فروش ۴۱۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است و مرداد ۳۷۷ میلیارد ریال بوده و شهریور ۴۹۶ میلیارد ریال و مهر با رشد ۵۱۶ میلیارد ریال شد
جمع فروش ۷ ماهه ۲۸۸۶ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل ۱۵۲۹ میلیارد ریال بود

کمرجان

افزایش سرمایه در #کمرجان
با عنایت به مصوبه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ هیات مدیره مبنی بر اصلاح ترکیب افزایش سرمایه به منظور سهولت و تسریع مراحل ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها، مقرر گردید افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۷۳،۵۹۶،۹۳۶،۰۰۰ ریال صرفاً از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین به مبلغ ۶۰۳،۵۹۶،۹۳۶،۰۰۰ ریال انجام گردد.

شفاف سازی در #کاذر

پیرو اطلاعیه مورخ ۰۴ / ۰۷ / ۱۴۰۰ به اطلاع سهامداران محترم میرساند بر اساس توافقات صورت گرفته با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و قراداد تنظیم شده بر این اساس مقرر گردید در قبال تامین آجرهای دولومیتی مورد نیاز شرکت فوق تمامی دولومیت زینتره تولید شده مازاد بر مصرف شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بصورت انحصاری به شرکت فرآوردهای نسوز آذر فروخته شود . لازم به ذکر است این قرارداد به مدت یکسال و قابل تمدید برای سه سال میباشد . همچنین مقرر گردید دولومیت زینتر مورد مصرف داخلی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان طی قرارداد جداگانه توسط این شرکت پیش فرآوری گردد .

غبشهر

#غبشهر در مهر ۵۱۸۰ و نرخ ۱۴۹,۷۶۱,۴۳۰ ریال بود و مرداد با عدد ۵۲۲۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ نیز با رشد ۱۴۹,۳۹۴,۲۰۶ ریال بود
در شهریور به ۵۳۵۵ میلیارد ریال رسید و تیر ۶۳۴۸ میلیارد ریال بود نرخ شهریور تقریبا همان قبل است
۱۰ماهه ۴۹۹۰۶ میلیارد ریال فروش داشت

دبالک

#دبالک در مهر ۱۹۳ ، شهریور ۱۷۴ و مرداد ۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است
مجموعا ۱۰ ماهه ۱۹۳ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه ۱۹۲۴ میلیارد ریال است .

وسینا

#وسینا با عنایت به اینکه سهامدار عمده این بانک در راستای اجرای مفاد ماده ۱۸ دستور العمل تملک سهام بانک ها ،نسبت به انتشار آگهی عرضه مدیریتی غیر کنترلی ۳۳درصدی سهام خود در بانک سینا اقدام نموده است ،لذا مقرر گردید آگهی مزایده سهام شرکت توسعه اعتماد مبین لغو و بعد از تعیین تکلیف عرضه بلوک ۳۳ درصدی سهام بانک ،مجددا اقدامات و تشریفات آگهی انجام گردد.

سپ

#سپ در مهر با کمی رشد ۲۹۰۲ میلیارد ریال بود شهریور ۲۷۹۲ ، مرداد ۲۷۲۵ و تیر ۲۹۶۶ میلیارد ریال فروش داشته است
۱۰ ماهه این عدد ۲۵۸۳۹ میلیارد ریال بوده است. کل سال قبل ۲۳۸۵۰ میلیارد ریال بود

مداران

#مداران در مهر ۱۷۶ و شهریور ۵۷۷ میلیارد ریال فروش داشته است
مرداد با فروش ۱۲۷ ، تیر با فروش ۱۳۷ میلیارد ریالی به عدد ۷ماهه ۴۳۹۲ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل این عدد ۳۱۹۱ میلیارد ریال بود

ستران

#ستران شهریور و مهر خوبی داشت
سهم در تیر ۹۱۷ میلیارد ریال بود و مرداد با کاهش ۵۸۶ میلیارد ریال بوده است در شهریور با رشد ۱۲۰۵ میلیارد ریال شد و مهر ۱۰۳۵ میلیارد ریال بوده است
۷ ماهه ۶۵۲۲ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه سال قبل ۳۷۲۸ میلیارد ریال بود

بگیلان

#بگیلان در مهر با فروش ۵۹۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است مشابه سال قبل ۴۳۳ میلیارد ریال بود

لخزر

#لخزر در شهریور و مهر رشد خوبی در فروش و نرخ داشت
سهم در تیر ۱۱۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد به ۸۹۷ میلیارد ریال رسید و شهریور ۱۱۳۰ میلیارد ریال
در مهر این عدد ۱۰۰۰ میلیارد ریال بود
۷ ماهه ۶۲۴۴ میلیارد ریال و مدت مشابه قبل ۵۳۰۹ میلیارد ریال است

شکام

#شکام در مهر ۱۴۲۶ و شهریور به فروش ۱۳۳۹ میلیارد ریالی رسیده است و جمع فروش ۷۳۴۸ میلیارد ریال است مشابه این عدد سال قبل ۳۸۳۵ میلیارد ریال بود

لوتوس

#لوتوس در مهر ۱۳۵۷ ،شهریور با درامد جالب ۱۳۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۹۹۰۵ میلیارد ریال در درامد ۹ ماهه رسیده است کل سال قبل ۱۰۰۸۱ میلیارد ریال بود

زگلدشت

#زگلدشت در تابستان و تیر ۲۱۰ میلیارد ریال فروش داشت در مرداد هم همین مقدار ۲۲۲ میلیارد ریال بود در شهریور با رشد ۲۷۷ میلیارد ریال شد و مهر ۲۶۷ میلیارد ریال بوده است .
۷ ماهه ۱۶۹۷ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۸۶۹ میلیارد ریال بود

کهمدا

#کهمدا در اولین ماه سال مالی تیر را با فروش ۴۹۱ میلیارد ریالی اغاز کرده است و نرخ ۸۳,۵۹۸,۷۰۸ ریال بوده
در مرداد ۵۷۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۸۷,۳۹۰,۶۲۵ ریال بود
شهریور با فروش ۶۳۸ میلیارد ریال بوده است و نرخ ۸۷,۷۵۹,۵۲۱ ریال و مهر ۴۸۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۹۶,۷۵۰,۷۸۹ ریال بوده
۴ماهه ۲۱۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه قبل ۱۷۰۰ میلیارد ریال بود

ثامان

#ثامان در مهر ۶۳ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است

آینده

#آینده پیرو تعلیق نماد معاملاتی، موضوع بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی به استناد تبصره ۱ماده مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ادامه می یابد.

امید

#امید شرایط خاصی را دارد در مهر ۵۶۸ ، شهریور ۴۱۶ و مرداد ۱۰۰۵ و ۴۱۸ میلیارد ریال در تیر ، ۱۵۳ میلیارد ریال درامد خرداد سهم بوده و۱۰ ماهه به جمع فروش ۴۸۴۷ میلیارد ریال رسیده
کل سال قبل ۶۳۶۵ میلیارد ریال بود

کپارس

#کپارس در مهر ۴۴۸ و شهریور با رشد ۴۱۳ میلیارد ریال فروش داشت
مرداد ۳۶۶ ، تیر ۳۳۷ ، خرداد ۳۴۷ میلیارد ریال بوده است. ۷ماهه ۲۳۲۷ میلیاردریال فروش داشته مدت مشابه این عدد ۱۴۷۳ میلیارد ریال بود

کساوه

#کساوه تیر ۶۴۳ میلیارد ریال و مرداد ۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشت وشهریور به ۹۲۰ میلیارد ریال رسیده و مهر ۷۱۰ میلیارد ریال
۷ ماهه ۴۳۸۸ میلیارد ریال بود
مدت مشابه این عدد ۲۸۰۵ میلیارد ریال است

غدشت

#غدشت در مرداد ۲۲۷ میلیارد ریال شد و شهریور ۲۹۷ میلیارد ریال بوده و مهر به ۳۱۸ میلیارد ریال رسید
جمعا ۴ ماهه ۱۰۸۰ میلیارد ریال شده است.

تاپکیش

#تاپکیش سهم درمهر ۹۰۵ میلیارد ریال بود و شهریور ۸۰۹ و ۹۷۵ میلیارد ریال در مرداد فروش داشت
مجموع فروش ۶۵۶۸ میلیارد ریال رسیده است و کل سال قبل ۵۲۱۵ میلیارد ریال بوده است

آپ

#آپ در مهر ۵۵۵۴ و شهریور ۵۵۰۴ ، مرداد ۵۵۰۹ ، تیر ۵۳۶۷ میلیارد ریال فروش داشته است ۷ ماهه ۳۷۵۱۲ میلیارد ریال شده است
کل سال قبل ۶۲۰۹۵ میلیارد ریال است

وتوس

#وتوس گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اجراي پروژه هاي ساختماني که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

ورنا

#ورنا در مهر ۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است .

خکاوه

#خکاوه تابستان خوبی را دارد
تیر ۹۹۷ میلیارد ریال و مرداد ۹۰۰ میلیارد ریال و شهریور ۱۰۰۱ میلیارد ریال بود و مهر با رشد ۱۰۱۲میلیارد ریال شد
۷ ماهه ۵۲۹۷ میلیارد ریال شده
مدت مشابه قبل ۱۰۲۸ میلیارد ریال بود

زشگزا

#زشگزا در مهر۲۲ ، شهریور ۲۴۹ ، مرداد ۲۲۹ ، تیر ۵۳۳ ، خرداد ۱۷۱میلیارد ریالی مواجه بوده که۷ ماهه ۱۴۱۶ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۱۲۰۰ میلیارد ریال بود

شپاکسا

#شپاکسا در ۳ ماهه اخیر خوب بوده است
در تیر ۲۰۸۴ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۸۵,۲۹۳,۶۶۱ ریال نرخ
مرداد به ۱۸۹۹ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱۷۸,۷۹۵,۴۰۳ ریال است
شهریور به فروش خوب ۲۹۱۷ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۸۴,۸۸۶,۸۹۶ ریال است
در مهر ۲۷۴۴ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۸۰,۰۶۹,۸۱۲ ریال
مجموع فروش ۱۹۰۹۷ میلیارد ریال و در مدت مشابه ۹۹۲۵ رمیلبارد ریال بوده است

سیمرغ

#سیمرغ ۲ماهه اخیرخوبی داشته

در مهر ۱۶۱۸ و شهریور ۱۷۳۶ ، مرداد  ۱۳۸۵ و تیر  ۱۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشته است  کل ۱۰ماهه به  ۱۱۲۴۱   میلیارد ریال رسیده و عدد خوبی است  سهم در مدت مشابه  ۹۶۲۳  میلیارد ریال فروش داشت

کیسون

دعوت به مجمع در #کیسون با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-128 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن هگمتانه هتل المپيک تهران واقع در ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ساروم

#ساروم در شهریور خوب ظاهر شد ولی مهر کمی افت کرد
 تیر ۷۶۲ میلیارد ریال بود و مرداد با رشدی خوب ۸۶۷ میلیارد ریال شد و شهریور هم  ۱۱۳۸  میلیارد ریال  در مهر این عدد  ۷۱۳ میلیاردریال بوده و۷ ماهه  ۵۳۶۵  میلیارد ریال بوده است

مدت مشابه سال قبل ۲۸۷۷  میلیارد ریال بود

خمهر

#خمهر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-118 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۴,۷۴۷,۷۱۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۶۲۷,۷۱۸ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

زقیام

#زقیام در مهر ۴۳۶، شهریور ۴۸۰ ، مرداد ۴۲۹ ، تیر ۳۷۴ میلیارد ریال به عدد ۲۸۲۷ میلیارد ریالی رسیده و ۷ماهه سال قبل این عدد ۱۶۶۶ میلیارد ریال بود

کنور

#کنور در مهر ۱۵۲۵ و شهریور ۱۴۷۹ میلیارد ریال بود
مرداد ۲۳۵۰ و تیر ۲۱۵۳ و خرداد با فروش خوب ۲۸۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود
مجموع ۷ ماهه به ۱۶۴۴۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۶۰۷۹ میلیارد ریال بوده است.
نرخ کنسانتره نیز شهریور ۲۸,۲۰۶,۸۶۵ ریال و مهر ۲۸,۵۱۶,۴۳۱ ریال است

خزامیا

یک فروش خوب در #خزامیا
زامیاد در مهر ۷۰۸۹ میلیارد ریال فروش داشته  کل ۶ ماهه  قبل این عدد  ۱۵۰۹۷ میلیارد ریال بوده است

جمع  فروش ۷  ماهه  ۲۲۱۸۷ میلیارد ریال بوده و مشابه قبل ۱۶۳۹۷  میلیارد ریال

چکاپا

#چکاپا در مرداد کمی رشد کرد و ۸۱۵ میلیارد ریال فروش داشت شهریور به ۸۸۹ میلیارد ریال رسید و مهر ۹۱۴ میلیارد ریال بوده است
تیر ۷۱۹ و درخرداد ۷۰۷ میلیارد ریال بود کل۱۰ ماهه به ۹۲۱۶ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۴۴۰۰ میلیارد ریال بوده است.

پرداخت

#پرداخت در تیر ۲۶۲۵ میلیارد ریال و مرداد ۲۵۳۰ میلیارد ریال بود وشهریور ۲۶۵۷ میلیارد ریال و مهر ۲۵۸۷ میلیارد ریال بوده است
۷ ماهه ۱۷۶۶۷ میلیارد ریال بود
کل سال قبل ۲۷۰۵۹ میلیارد ریال بوده است

پاسا

#پاسا در مهر ۸۹۸ میلیارد ریال بود و کم شد شهریور رشد خوبی داشت و ۱۰۴۰  میلیارد ریال  فروخت
مرداد کمی افت کرد و ۸۹۲ میلیارد ریال فروش داشت

 تیر خوب بود و ۱۰۳۷  میلیارد ریال  فروش داشته است  جمعا ۷ ماهه  ۶۵۳۷  میلیارد ریال  فروش داشت  مشابه  سال  قبل ۳۸۶۹  میلیارد ریال  بود

شسینا

#شسینا در تیر ۱۵۰ میلیارد ریال بود و مرداد ۲۱۵ میلیارد ریال شد
در شهریور این عدد ۱۸۰ میلیارد ریال شده است و مهر به ۲۰۸ میلیارد ریال رسیده
۷ ماهه ۱۱۸۶ و مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۴۲ میلیارد ریال بود

سفانو

#سفانو در تیر با کمی افت ۲۴۳ میلیارد ریال  و مرداد  ۳۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۵۹۳ میلیارد ریال شد و مهر ۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است .
۷ ماهه  ۲۵۷۵  میلیارد ریال فروش داشته است

مدت مشابه قبل ۱۷۹۲  میلیارد ریال بوده است

دارو

#دارو روی روال ۳۰۰ افتاده است و روند خوبی در فروش دارد
با هم مروری بر سهم داشته باشیم
تیر ۲۳۰۳ میلیارد ریال و مرداد ۳۰۰۵ میلیارد ریال شده و شهریور هم ۳۰۱۶ میلیارد ریال شده و مهر ۳۰۱۷ میلیارد ریال بوده است
۷ ماهه به ۱۵۲۹۸ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل ۶۶۶۹ میلیارد ریال بود

شفن

#شفن هم فروش خوبی در مهر ثبت کرد
تیر به ۶۶۴۹ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۶۷,۷۰۰,۱۷۲ ریال بود
مرداد ۸۴۱۶ و نرخ ۷۲,۵۱۹,۳۳۴ ریال و شهریور هم با فروش ۷۹۱۶ میلیارد ریالی به نرخ جالب ۷۶,۰۸۲,۷۸۳ ریالی رسیده
در مهر فروش ۷۱۹۴ و نرخ ۱۰۶,۲۸۰,۶۲۵ ریال است
رشد خوبی در نرخ داریم
۷ماهه ۴۸۵۵۹ میلیارد ریل فروش داشته است ۲ ماهه گذشته خوبی داشته
مدت مشابه ۲۱۶۸۱ میلیارد ریال بوده است

آریا

#آریا   روند خوب فروش را در مهر نیز ادامه دارد
سهم گزارش خوب را در تیر داده است و ۲۵۴۹۱ میلیارد ریال فروش داشته
در مرداد این عدد با کمی افت ۱۸۳۵۵ میلیارد ریال بوده است . در شهریور با رشد ۲۳۳۸۸ میلیارد ریال شد و مهر ۲۴۰۸۰ میلیارد ریال بود
۷ ماهه  ۱۳۸۵۳۹  میلیارد ریال فروش داشت

مدت مشابه سال قبلش ۷۶۷۷۰   میلیارد ریال بود

پتایر

تیر به ۱۰۲۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۵۴۶,۹۵۳,۴۳۳ ریال بود
مرداد به فروش ۱۰۰۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۵۴۸,۷۴۳,۹۴۲ ریال است در شهریور این عدد ۱۳۸۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۵۴۶,۰۱۶,۶۷۷ ریال شد
در مهر ۱۲۲۶ میلیارد ریال شده ست و نرخ ۵۴۵,۹۵۹,۷۰۹ ریال است
جمع فروش۷ ماهه ۷۹۹۳ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۵۱۷۹ میلیارد ریال بود.

فسرب

#فسرب در مهر با فروش ۳۴۸ میلیارد ریالی به عدد ۳۲۷۹ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۱۸۲۵ میلیارد ریال بود

کدما

#کدما در مهر با فروش ۱۳ میلیارد ریالی به عدد ۳۴۴ میلیارد ریال رسیده است البته سهم در فروش منظم نیست

فاذر

#فاذر در مهر ۳۶۶ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و به عدد  ۲۸۳۷  میلیارد ریال در ۷ ماهه  رسیده است  کل سال  قبل ۵۱۴۴ میلیارد ریال بود

زدشت

#زدشت شرکت در سال ۹۸ طبق مصوبه شماره ۳۰۸۷۷۶/۱۰ را از ستاد برنامه بنیاد جهت احداث باغ گردو به مساحت ۹۵ هکتار در مدت زمان ۸۰ ماه احداث و نگهداشت ( از سال ۹۸ لغایت ۱۴۰۵) و حجم سرمایه گذاری ۲۷۵ میلیارد ریال دریافت نمود. در مقطع کنونی با توجه به تغییر محدوده، اضافه شدن ماشین آلات برداشت، کارخانه فرآوری، اصلاح مصوبه افزایش سطح باغات تا ۲۰۰ هکتار و افزایش هزینه های احداث و نگهداشت به ۲٫۷۵۷ میلیارد ریال طبق مصوبه شماره ۴۰/۳/۱۶۹۸۲۴ دریافت نموده است.

فسپا

#فسپا مهر خوبی داشت  سهمی که
 تیر ۲۳۷۶ میلیارد ریال فروش  و نرخ ۲۲۱,۲۱۷,۹۵۵ ریال بود
مرداد به ۲۳۳۹ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۲۳۲,۶۹۱,۳۳۶ ریال
 شهریور با کمی افت ۱۹۸۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۵۰,۲۷۸,۰۹۲ ریال
در مهر فروش ۲۲۳۵ میلیارد ریال بود و نرخ  ۲۴۴,۶۴۱,۲۳۹ ریال
  ۷ ماهه  ۱۳۵۱۸  میلیارد ریال است

سال قبل نیز فروش ۹۲۳۷  میلیارد ریال بود

شصدف

#شصدف در تیر به  ۷۳۷  میلیارد ریال رسیده
 مرداد هم  ۸۳۲ میلیارد ریال بود و شهریور ۸۸۸ میلیارد ریال بوده است
در مهر این عدد  به  ۸۳۹  میلیارد ریال رسیده و روند خود را حفظ کرد
۷ ماهه ۵۵۳۳   میلیارد ریال است

  مدت مشابه ۲۳۲۰  میلیارد ریال شده است .

ولغدر

#ولغدر در مهر ۲۴ میلیارد ریال درامد داشت و جمع درامد ۱۰ماهه به ۲۲۵ میلیارد ریال رسیده است و روی متوسط از نظر درامدزایی حرکت میکند

دسانکو

#دسانکو روند صعودی در فروش داشت
تیر ۶۰۲ میلیارد ریال شد و مرداد با رشدی چشم گیر در نرخ و مقدار ۱۰۰۲ میلیارد ریال شد و فروش شهریور ۸۲۴ میلیارد ریال بود و مهر با افت به ۳۹۸ میلیارد ریال رسید
۷ ماهه ۳۹۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۰۹۹ میلیارد ریال بود

 

بتا سهم

#کدال_نگر

سرمايه گذاری  سرمايه گذاری  سرمايه گذاری  سرمايه گذاری  سرمايه گذاری  سرمايه گذاری  سرمايه گذاری  سرمايه گذاری  سرمايه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *