کمنگنز

#کمنگنز ارام پیش می رود
سهم در ابان ۲۸۱ و مهر ۲۹۰ میلیارد ریال بود در ابان نرخ ۳۱,۶۹۶,۶۱۸ ریال و مهر نرخ فروش ۳۴,۳۹۸,۹۸۱ ریال است
شهریور ۲۵۱ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۳۲,۶۰۶,۵۳۲ ریال .

جمعا۸ ماهه ۱۹۵۹ میلیادر ریال شد
مدت مشابه سال قبل ۱۱۵۸ میلیاردریال بود ثبت کرد

ثتران

#ثتران در مهر با درامد ۵۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان هم ۳۸۸ میلیارد ریال بود . ۲ ماهه ۴۴۱ میلیارد ریال فروش داشت

جم پیلن

#جم_پیلن آبان خوبی ثبت کرد
فروش سهم در مرداد ۶۰۲۷ میلیارد ریال بوده ونرخ ۳۰۴,۱۵۰,۴۹۸ ریال
شهریور به ۷۷۴۲ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۳۷,۱۶۴,۷۰۰ ریال
مهر به ۸۱۴۰ میلیارد ریال رسیده و نرخ با رشد ۳۷۷,۸۰۸,۳۸۹ ریال شده و ابان هم ۱۰۹۱۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۰۳,۹۱۶,۱۴۱ ریال شده است
۸ ماهه این عدد ۶۱۶۵۳ میلیارد ریال بوده
سال قبل این عدد ۳۴۵۵۱ میلیارد ریال بود

غصینو

آب معدني رباط زاگرس در ۶ ماهه از زیر مجموعه های #غصینو با سود غیرعملیاتی به سود ۷۷۸ میلیارد ریالی رسیده است

ثتران

#ثتران در مهر با درامد ۵۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان هم ۳۸۸ میلیارد ریال بود . ۲ ماهه ۴۴۱ میلیارد ریال فروش داشت

ساوه

#ساوه در مرداد ۶۸۸ میلیارد ریال فروش داشت
این عدد شهریور با رشد خوب ۱۱۸۳ میلیارد ریال شده است و مهر با کمی افت ۹۳۷ میلیارد ریال و ابان با رشد ۱۰۲۷ میلیارد ریال بود
۸ ماهه ۷۲۱۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۶۱۸۴ میلیارد ریال بود

افرا

#افرا در ابان ۱۵۵و مهر ۱۶۸ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع تا مهر ۱۲۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است

فولاد

#فولاد ابان خوبی داشت و ۱۲۷۰۶۶ میلیارد ریال فروش داشت نرخ ورق گرم ۲۱۴,۸۴۸ ریال است
مهر ۱۲۶۴۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ورق گرم ۲۰۹,۰۷۵ ریال شده است
شهریور ۱۲۰۵۷۸ میلیارد ریال فروش زد
سهم در۸ ماهه ۹۱۴۳۹۹ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۴۱۶۱۸۲ میلیارد ریال بوده

فسرب

#فسرب در ابان ۵۱۸ و مهر با فروش ۳۴۸ میلیارد ریالی به عدد ۳۷۹۸ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۱۹۰۹ میلیارد ریال بود

چافست

#چافست اولین ماه سال مالی را با فروش و درامد ۱۰۷ میلیارد ریالی پیش برد و ابان هم ۳۹ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۱۴۷ میلیارد ریال تحقق فروش داشته است

مارون

#مارون مهر و ابان خوبی داشت
سهمی که تیر ۲۲۳۲۰ میبیارد ریال فروش داشت و
مرداد اندکی افت کرد و ۱۹۰۹۴ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۲۸۱۶۶ میلیارد ریال شد
در مهر این عدد ۲۷۷۱۲ میلیارد ریال بوده است و ابان با رکورد خوب ۳۰۹۵۹ میلیارد ریال فروش داشت
۸ ماهه به ۲۰۶۱۸۳ میلیار ریال رسیده است
مدت مشابه سال گذشته ۱۰۷۵۳۹ میلیارد ریال را نشان می دهد و رشد خوبی کرده است.

فجهان

#فجهان سهمی که در ۵ ماهه اول سال فروشش ۳۸۲۷۸ میلیارد ریال بود در شهریور به فروش ۱۲۱۸۳ میلیار ریالی رسیده و شمش را با نرخ ۱۴۳,۰۶۲,۸۵۴ ریال صادر کرده است
در مهر با فروش ۱۰۱۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۴۴,۵۴۱,۲۹۱ ریال
در ابان این عدد ۷۸۶۴ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۳۳,۹۱۷,۸۱۰ ریال است .
۸ ماهه ۶۸۵۰۹ میلیارد ریال فروش داشت بیش از ۲ برابر سال قبل

کاوه

#کاوه در مهر عالی بود ۲۱۱۶۷ میلیارد ریال فروش داشت بیش از ۱۰۰ هزار تن با نرخ ۱۴۸,۱۷۵,۳۹۰ ریال صادر کرده است
در ابان این عدد به ۱۷۸۳۷ میلیارد ریال رسیده و یک ماه خوب دیگر را داشت نرخ صادرات هم ۱۴۸,۶۸۳,۴۸۴ ریال است
شهریور با فروشی خوب به عدد ۱۴۰۰۴ میلیارد ریالی رسیده است نزدیک ۶۰ هزار تن با نرخ ۱۴۲,۷۶۶,۲۹۶ ریال صادر کرده است
جمعا ۸ماهه ۱۱۵۸۲۵ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه قبل ۷۰۰۰۸ میلیارد ریال بوده استچ

سیمرغ

#سیمرغ ۳ ماهه اخیرخوبی داشته
در ابان ۱۷۰۶ و مهر ۱۶۱۸ و شهریور ۱۷۳۶ میلیارد ریال بود
در مرداد ۱۳۸۵ و تیر ۱۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشته است کل ۱۱ماهه به ۱۲۹۴۹ میلیارد ریال رسیده و عدد خوبی است سهم در مدت مشابه ۱۱۲۴۱ میلیارد ریال فروش داشت

کاذر

#کاذر شهریور خوبی زد  ولی مهر و ابان کمی عقب نشینی کرد
 فروش در مرداد  ۱۵۸ میلیارد ریال بود و شهریور  ۲۸۰ میلیارد ریال شد
 مهر ۱۵۸ میلیارد ریال  و ابان ۱۷۷ میلیارد ریال بوده است
و ۸ ماهه  ۱۷۸۳  میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد  ۱۴۲۱  میلیارد ریال است

امید

#امید شرایط خاصی را دارد در ابان ۵۳۵ ، مهر ۵۶۸ ، شهریور ۴۱۶ و مرداد ۱۰۰۵ میلیارد ریال درامد داشت و۱۱ ماهه به جمع فروش ۵۳۸۳ میلیارد ریال رسیده
کل سال قبل ۶۳۶۵ میلیارد ریال بود

حسینا

#حسینا در ابان رشد کردو ۹۱۳ میلیارد ریال درامد داشت در مهر کمی افت کرد و ۷۴۸ میلیارد ریال درامد گرفت
سهم در شهریور ۹۱۳ ، مرداد ۹۱۵ میلیارد ریال درامد کسب کرد
۸ ماهه ۶۷۸۶ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل شرکت ۸۵۰۳ میلیارد ریال بوده است

شفن

#شفن هم فروش خوبی در مهر . ابان ثبت کرد
سهمی که مرداد ۸۴۱۶ و نرخ ۷۲,۵۱۹,۳۳۴ ریال و شهریور هم با فروش ۷۹۱۶ میلیارد ریالی به نرخ جالب ۷۶,۰۸۲,۷۸۳ ریالی رسیده
در مهر فروش ۷۱۹۴ و نرخ ۱۰۶,۲۸۰,۶۲۵ ریال است
در ابان فروش ۱۱۴۶۵ و نرخ ۸۹,۷۸۱,۶۲۸ ریال شده !!
۸ ماهه ۶۰۲۶۵ میلیارد ریل فروش داشته است ۲ ماهه گذشته خوبی داشته
مدت مشابه ۲۷۲۶۵ میلیارد ریال بوده است

کفرا

#کفرا در ابان ۶۴۶ ، مهر ۶۹۴ ، شهریور ۶۹۵ و مرداد ۵۳۶ ، میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه به عدد ۵۱۵۹ میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۲۸۳۵ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی کرده است

زمگسا

#زمگسا در ابان ۲۳۶ ، مهر ۲۷۴ ، شهریور ۲۲۳ ،مرداد ۲۰۷ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۸ ماهه به ۱۷۹۹ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۹۹۱ میلیارد ریال بود

بکام

#بکام شهریور خوبی داشت و ۷۶۰ میلیارد ریال فروش زد در مهر این عدد با افت ۸۱ میلیارد ریال شد و ابان به ۱۸۸ میلیارد ریال رسید .کل فروش ۸ماهه ۲۷۰۰ و مدت مشابه قبل ۲۷۱۶ میلیارد ریال است

واعتضاد

#واعتضاد در آبان ۶۸۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آبان ۶۳۱۸۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

ختراک

#ختراک در شهریور ۱۰۰ و مهر و ابان ۱۲۰ را زد
۸ ماهه ۸۲۷۲ میلیارد ریال بوده است
بهتر از مدت مشابه سال قبل بود که ۴۳۲۵ میلیارد ریال فروش داشت

تاپکیش

#تاپکیش سهم در ابان ۴۵۴ ، مهر ۹۰۵ میلیارد ریال بود و شهریور ۸۰۹ میلیارد ریالفروش داشت
مجموع فروش ۷۰۲۲ میلیارد ریال رسیده است و کل سال قبل ۵۲۱۵ میلیارد ریال بوده است

فنفت

گسترش شير سازي از زیر مجموعه های #فنفت در ۶ ماهه به سود خالص ۲۹۰ میلیارد ریالی رسیده است

افزایش سرمایه در #ساروم

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهسازي خط توليد يک که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

غپاک

#غپاک در مرداد به ۱۸۵۸ میلیارد ریال رسید و شهریور با رشد ۲۰۹۳ میلیارد ریال بود و مهر ۱۹۵۷ میلیارد ریال شد
در ابان این عدد ۱۷۲۶ میلیارد ریال بوده
کل فروش۸ ماهه ۱۴۹۰۸ میلیارد ریال بوده مدت مشابه ۸۱۶۴ میلیارد ریال

شکلر

#شکلر در ابان ۵۲۲، مهر ۴۸۸ و شهریور ۴۲۹ میلیارد ریال فروش داشت
سهم سال مالی را اتغییر داده و۸ ماهه ۳۰۴۹ میلیارد ریال است . مشابه سال قبل ۲۲۰۵ میلیارد ریال بود .

غشهداب

#غشهداب در ۲ ماهه گذشته خوب بوده
در ابان ۷۰۶ و مهر ۵۸۶ میلیارد ریال فروش داشت
شهریور ۵۴۳ ، مرداد به فروش ۵۰۴میلیارد ریالی رسیده است و در ۸ ماهه ۳۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۱۵۷۲ میلیارد ریال بوده است.
نرخ هم در مهر ۲۲۲,۷۸۹,۴۹۹ ریال بود و ابان ۲۶۰,۴۲۰,۹۴۹ ریال شد

مادیرا

#مادیرا در گزارش زیر مجموعه ها در شرکت های فرعی ۳۰۷۷ میلیارد ریال فروش داشته است .

درهاور

#درهاور در ابان ۲۵۲ ، مهر ۱۷۳ ، شهریور ۲۲۲ و مرداد ۲۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و۸ ماهه به ۱۵۳۳ میلیارد ریال رسیده است. مدت مشابه قبل ۱۰۹۰ میلیارد ریال بود

وامید

#وامید تا آبان ۸۶,۰۲۴,۲۱۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

لوتوس

#لوتوس در ابان ۱۳۷۷ و مهر ۱۳۵۷ ،شهریور با درامد جالب ۱۳۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۱۲۸۲ میلیارد ریال در درامد ۱۰ ماهه رسیده است کل سال قبل ۱۰۰۸۱ میلیارد ریال بود

سهگمت

#سهگمت فروشش در تیر ۳۲۱ میلیارد ریال بوده است مرداد این عدد ۵۷۶ میلیارد ریال شده و شهریور هم ۵۹۴ میلیارد ریال در مهر با ثبات فروش ۵۳۹ میلیارد ریال فروخت و ابان با افت ۴۲۹ میلیارد ریال شد
۱۰ ماهه ۴۷۶۹ میلیارد ریال بوده و۱۰ماهه قبل ۳۵۳۷ میلیارد ریال بوده است

وپاسار

تراز #وپاسار در آبان مثبت بود
۳۵۲۷۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۲۹۰۵ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز کل ۶ ماهه ۴۹۴۱۶ میلیارد و ۷ ماهه ۶۶۴۷۶ میلیارد ریال بود و ۸ماهه به ۷۸۸۴۵ میلیارد ریال رسیده است

وتوسم

#وتوسم در آبان ۱۰۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آبان ۲,۶۶۳,۷۹۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

سپاها

#سپاها ۱۱۰۰ ریال تقسیم کرد

وتجارت

#وتجارت تراز ابان را دارد
۳۵۲۶۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۶۵۸۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها دارد
تراز ۶ ماهه ۳۴۹۴۳ میلیارد ریال بوده ۷ ماهه ۳۴۵۳۴ میلیارد ریال و حالا ۸ماهه با رشد ۴۳۰۳۶ میلیارد ریال رسیده است .

توریل

#توریل در شهریوری خوب ۱۴۸۰ میلیارد ریال درامد داشت ولی مهر کمی افت کرد و ۱۰۳۶ میلیادر ریال بود و ابان هم ۹۸۳ میلیارد ریال شد
سهم ۸ماهه ۸۰۶۶ میلیارد ریال درامد داشته است
عدد خوبی است کل سال قبل ۹۳۱۱ میلیارد ریال است

حپارسا

#حپارسا هم حداکثر سود را تقسیم کرد ۳۴۵۰ ریال تقسیم شد

بگیلان

#بگیلان در مهر با فروش ۵۹۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است و ابان ۵۲۷ میلیارد ریال بود ۲ماهه ۱۱۲۷ میلیارد ریال شدو مشابه سال قبل ۷۷۷ میلیارد ریال بود

اخابر

درامد #اخابر در ابان ۷۰۲۷ میلیارد ریال ، مهر با رشد ۶۲۶۷ میلیارد ریال شده شهریور ۵۵۷۷ و مرداد ۵۱۵۲ میلیارد ریال بوده است .
۸ ماهه به ۴۵۵۵۴ میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل ۵۶۰۳۸ میلیارد ریال بود

شتوکا

#شتوکا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-119 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

لسرما

#لسرما فروش منظمی ندارد در مرداد ۲۵ میلیارد ریال و شهریور ۸۹ و مهر ۶۵ میلیارد ریال فروش داشت در ابان به ۳۰ میلیارد ریال رسید و ۸ ماهه ۶۹۰ میلیارد ریال فروش داشته است

غشان

#غشان در ابان ۵۵۴ ، مهر ۴۴۵ و شهریور با رشد خوب ۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشته و ۸ ماهه به ۳۹۷۰ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه ۲۴۹۷ میلیارد ریال بوده است

تملت

#تملت در مرداد ۴۴۴ میلیارد ریال بود و شهریور ۶۱۳ میلیارد ریال مهر این عدد ۴۰۵ میلیارد ریال شده و ابان ۴۲۶ میلیارد ریال بوده است
۸ ماهه ۳۸۳۶ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل درامد تملت ۵۹۸۱ میلیارد ریال بود

دزهراوی

#دزهراوی شهریور خوب بود و ۸۰۳ میلیارد ریال فروش داشت ولی مهر دوباره افت کرد ۴۳۲ میلیارد ریال شد در ابان به ۵۲۲ میلیارد ریال رسیده و متعادل بود
۸ماهه به عدد ۴۰۳۱ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۳۲۲۳ میلیارد ریال بوده است.

#فجر آبان و مهر خوب بود

در ابان با فروش ۴۹۳۷ میلیارد ریالی با نرخ ۲۸۵,۰۵۱,۵۴۴ ریالی فروش داشت
در مهر ۴۴۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۸۲,۲۵۸,۸۹۸ ریال شده
در شهریور ۳۹۶۰ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش ۲۹۱,۶۲۲,۸۷۷ ریال بود
۸ماهه ۳۱۵۵۲ میلیارد ریال شده است .مدت مشابه ۱۵۷۵۵ میلیارد ریال بوده است

تراز آبان #وسینا مثبت است

سهم ۴۹۶۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۲۶۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد .۹۲۷۳ میلیارد ریال تراز ۶ماهه مثبت بود و ۱۰۶۷۸ میلیار ریال تراز ۷ ماهه مثبت است و ۱۲۳۸۲ میلیارد ریال تراز ۸ ماهه

خکمک

#خکمک در ابان ۵۱۸ ، مهر ۴۸۱ و شهریور رشد کرد و ۵۶۱ میلیارد ریال فروخت
جمعا ۸ ماهه ۳۹۵۵ میلیارد ریال بوده است مدت مشایه قبل این عدد ۳۲۷۶ میلیارد ریال بوده است

بالبر

#بالبر در اولین ماه سال مالی به فروش جالب ۸۸۹ میلیارد ریالی رسیده است و ابان هم ۱۱۲۹ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۲۰۱۸ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۱۹ میلیارد ریال بود

فپنتا

#فپنتا ابان خوبی داشت
سهمی که شهریور ۱۹۵۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۲۵۶,۰۴۰,۰۰۰ ریال بود در مهر با فروش ۱۲۲۱ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ با رشد ۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود
ابان به ۱۳۱۷ میلیارد ریال فروش خوبی را ثبت کرد و نرخ فروش ۲۵۱,۴۶۲,۱۸۸ رریال بود
۸ماهه ۹۳۳۳ میلیارد ریال فروش داشت سال قبل عدد فروش ۷۰۵۳ میلیارد ریال بود

ثپردیس

#ثپردیس در ابان ۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و جمع ۲ ماهه به ۱۲۶ میلیارد ریال رسیده است .

ولشرق

#ولشرق با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-126 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

کگاز

#کگاز به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت يک ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

آریا

#آریا روند خوب فروش را در مهر و ابان نیز ادامه داد و به نظر تکرار ان گزارش ۹ ماهه خوبی را رقم میزند .
سهم گزارش خوب را در تیر داده است و ۲۵۴۹۱ میلیارد ریال فروش داشته
در مرداد این عدد با کمی افت ۱۸۳۵۵ میلیارد ریال بوده است . در شهریور با رشد ۲۳۳۸۸ میلیارد ریال شد و مهر ۲۴۰۸۰ میلیارد ریال بود
در ابان به ۲۵۱۷۲ میلیارد ریال رسیده و رشد نرخ و فروش داشت
۸ ماهه ۱۶۳۵۴۲ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبلش ۹۲۳۸۸ میلیارد ریال بود

شپلی

#شپلی فروشش در ۳ماهه اخیر بهتر شد
سهم درتیر ۱۶۲۷ میلیارد ریال بود در مرداد به ۱۲۷۵ میلیارد ریال رسیده و شهریور ۱۶۵۹ میلیارد ریال بود
در ۳ ماهه سوم در مهر ۱۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشته و ابان ۱۷۱۴ میلیارد ریال بود و نرخ ها نیز رشد داشته
کل فروش به ۱۵۹۱۷ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۸۳۱۴ میلیارد ریال بود

سجام

#سجام با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-155 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۵,۲۸۳,۸۴۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۶۶۸,۹۴۴ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱,۳۸۵,۱۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

#کباده و نوسان گیرها !

از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۱۲/۹/۶/۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر مي رسد تغييرات قيمت سهام شرکت طي روزهاي معاملاتي اخير ناشي از عرضه وتقاضا وشرايط حاکم بر بازار بورس مي باشد.بنابراين توجه سهامداران محترم را قبل از هرگونه معامله بر آخرين اطلاعات منتشره شرکت در سامانه کدال جلب مي نمايد تاموجب زيان ناخواسته سهامداران نگردد.

ولملت

شفاف سازی #ولملت به استحضار سهامداران محترم می¬رساند ، بدهی شرکت امین تجارت ماهان ، احدی از بدهکاران سنواتی شرکت مطابق با یادداشت شماره ۱-۱۸ صورت های مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ ، معادل ۲۷ میلیارد ریال بوده است . پیگیری های شرکت و اقدامات حقوقی انجام شده ، منجر به صدور حکم علیه بانک ملی شعبه خرمشهر جهت پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی شرکت مذکور گردید که از این بابت در تاریخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۰ ، مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به حساب شرکت واریز گردید . با توجه به مانده بدهی شرکت مذکور در دفاتر شرکت واسپاری ملت ، حدودا مبلغ ۳ میلیارد ریال به عنوان درآمد عملیاتی شرکت ( سود تسهیلات ) و مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال به عنوان سود جریمه دیرکرد در طبقه سایر درآمد های عملیاتی در آذر ماه ۱۴۰۰ ثبت خواهد شد .

کماسه

شفاف سازی #کماسه پیرو برگزاری نوبت اول مزایده عمومی فروش بخشی از اراضی مازاد کارخانه به مساحت ۶۰,۳۱۱ متر مربع به صورت نقد و یکجا و به علت عدم حصول نتیجه در موعد مقرر و از طرفی با توجه به شرایط رکود حاکم بر بازار املاک و مستغلات، هیأت مدیره شرکت مصوب نمود تشریفات قانونی برگزاری مزایده عمومی واگذاری اراضی مزبور با شرایط پرداخت به صورت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقساط (۱۸ماهه با اعمال نرخ سود سالانه ۱۸%) و یا تهاتر با املاک سهل البیع انجام پذیرد.

شاروم

#شاروم در تیر و مرداد افت کرد ولی شهریور و مهر بهتر شد و ابان هم خوش درخشید
سهم در ابان ۳۳۷ ، مهر ۲۸۳ میلیارد ،شهریور ۳۲۴ و مرداد ۲۲۲ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع به ۲۵۶۱ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۱۳۴ میلبارد ریال بوده است

شگل

#شگل در ابان ۷۵۸ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش ۱۱ ماهه به ۱۰۱۸۴ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه این عدد ۷۰۰۷ میلیارد ریال بود

زقیام

#زقیام در ابان ۴۵۲ ، مهر ۴۳۶، شهریور ۴۸۰ ، مرداد ۴۲۹ ، تیر ۳۷۴ میلیارد ریال به عدد ۳۲۷۹ میلیارد ریالی رسیده و ۸ماهه سال قبل این عدد ۱۹۴۴ میلیارد ریال بود

هجرت

#هجرت در تیر این عدد ۶۰۰۰ میلیارد ریال شده و مرداد با رشد ۷۲۲۳ میلیارد ریال و شهریور ۵۴۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و مهر ۵۸۸۳ میلیارد ریال بوده است و ابان ۶۰۰۶ میلیارد ریال شده است .
سهم۸ ماهه به ۴۲۹۷۵ میلیاردریال رسیده
کل سال قبل این عدد ۳۶۶۴۳ میلیارد ریال بود

خاهن

#خاهن تفاهم نامه در زمینه تهیه ماشین آلات وتجهیزات خط سوپاپ
تفاهم نامه در زمینه تهیه ماشین آلات وتجهیزات خط سوپاپ با همکاری سهامداران عمده شرکت ،شرکت تدبیر فردای نیک وشرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه مبلغ تفاهم نامه ۳۷۵ میلیارد تومان

خساپا

#خساپا به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ تعلیق می گردد.

غچین

#غچین در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۴۴ میلیارد ریالی رسیده است در مرداد این عدد ۴۳۵ میلیارد ریال شد وشهریور ۴۸۲ میلیارد ریال بوده و مهر ۴۲۰ میلیارد ریال شده بود و ابان ۴۲۲ میلیارد ریال
۵ ماهه ۲۰۰۶ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۱۴۱۹ میلیارد ریال شد

زبینا

#زبینا در مهر ۲۴۲ میلیارد ریال فروش داشته است و ابان به ۲۸۷ میلیارد ریال رسیده
۸ ماهه ۱۸۳۳ میلیارد ریال فروش بوده مدت مشابه قبل ۱۰۷۰ میلیارد ریال است

قهکمت

قند هگمتان #قهکمت در ابان با فروش ۱۶۶۲ میلیارد ریالی به عدد ۳۱۴۶ میلیارد ریال رسیده و کل فروش به ۱۱۲۰ میلیارد ریال رسیده است

زکشت

#زکشت در مرداد ۱۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۱۵۸ میلیارد ریال و مهر به ۱۸۳ ریال رسید ابان هم به ۱۳۸ میلیارد ریل کاهش یافت
۸ماهه به ۱۱۲۱ میلیارد ریال رسید
مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۴۳ میلیارد ریال بوده است

پکویر

#پکویر به موجب اعلام سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان، متاسفانه قيمت محصولات توليدي اين شرکت مشمول افزايش قيمت نگرديده و صرفا افزايش قيمت در خصوص تايرهاي وانتي و باري راديال ۱۵% و تايرهاي وانتي و باري باياس۲۵% نسبت به نرخ هاي قبل تصويب گرديد. ضمنا شرکت در حال پيگيري و برنامه ريزي لازم جهت دريافت مجوز افزايش نرخ فروش محصولات طبق افشاي الف انجام شده بوده که متعهد مي شود به محض تصويب و دريافت مجوز افزايش نرخ محصولات ، موضوع بلافاصله از طريق سايت جامع اطلاع رساني ناشران( کدال) به اطلاع کليه سهامداران محترم رسانده شود.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *