معاملات بورس کالا

روز شنبه هر تن #اوره ۱۲۶ – ۱۳۶ میلیون ريال توسط شپدیس #کرماشا #شیراز به فروش رسید.

#شسپا پارافین واکس سنگین را ۲۵۵میلیون ريال بدون رقابت فروخت.

پلی بوتادین رابر توسط #شجم ۴۰۳میلیون ريال قیمت خورد.

#شپترو pvc خود را با متوسط نرخ ۳۶۲میلیون ريال فروخت که ۲-۸درصد رقابت شد.

تیرآهن #ذوب به طور متوسط ۱۴۲٫۷میلیون ريال به فروش رسید.

قیمت پایه سیمان تیپ ۲ فله ۴۰۶۴هزار ريال گزارش شد.

کنسانتره سنگ آهن توسط #کچاد ۲۷٫۷۷میلیون ريال به فروش رسید. گندله سنگ آهن #کگهر پس ازان ۳۶٫۱میلیون ريال معامله شد.

#فولاد #مبارکه ورق سرد خودرو را ۲۱۶٫۷میلیون ريال و ورق گرم خودرو را ۱۸۹٫۵میلیون ريال فروخت. این شرکت ۱٫۹۲همت در روز گذشته محصول فروخته است!

ولید هلالات

#گزارش_بازار

شپدیس شپدیس

روز شنبه هر تن اوره ۱۲۶ – ۱۳۶ میلیون ريال توسط شپدیس کرماشا شیراز به فروش رسید.

شسپا پارافین واکس سنگین را ۲۵۵میلیون ريال بدون رقابت فروخت.

پلی بوتادین رابر توسط شجم ۴۰۳میلیون ريال قیمت خورد.

شپترو pvc خود را با متوسط نرخ ۳۶۲میلیون ريال فروخت که ۲-۸درصد رقابت شد

تیرآهن ذوب به طور متوسط ۱۴۲٫۷میلیون ريال به فروش رسید.

قیمت پایه سیمان تیپ ۲ فله ۴۰۶۴هزار ريال گزارش شد.

کنسانتره سنگ آهن توسط کچاد ۲۷٫۷۷میلیون ريال به فروش رسید. گندله سنگ آهن کگهر پس ازان ۳۶٫۱میلیون ريال معامله شد

فولاد مبارکه ورق سرد خودرو را ۲۱۶٫۷میلیون ريال و ورق گرم خودرو را ۱۸۹٫۵میلیون ريال فروخت. این شرکت ۱٫۹۲همت در روز گذشته محصول فروخته است!

فولاد مبارکه ورق سرد خودرو را ۲۱۶٫۷میلیون ريال و ورق گرم خودرو را ۱۸۹٫۵میلیون ريال فروخت. این شرکت ۱٫۹۲همت در روز گذشته محصول فروخته است!

روز شنبه هر تن اوره ۱۲۶ – ۱۳۶ میلیون ريال توسط شپدیس کرماشا شیراز به فروش رسید.

شسپا پارافین واکس سنگین را ۲۵۵میلیون ريال بدون رقابت فروخت.

شپترو خود را با متوسط نرخ ۳۶۲میلیون ريال فروخت که ۲-۸درصد رقابت شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *