کپارس

#کپارس به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۴۵ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

فایرا

#فایرا ابان و اذر خوبی را داشت ولی بهمن به خوبی قبل نبود
درپاییز در مهر ۸۳۰۷ میلیارد ریال بوده و ابان با جهش فروش به ۱۱۳۵۴ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۹۷۱۳ میلیارد ریال بود در دی این عدد ۹۱۴۳ میلیارد ریال بوده و بهمن با افت ۵۲۰۳ میلیارد ریال شده است
جمعا ۱۱ ماهه ۹۱۴۵۴ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۶۳۲۲۲ میلیارد ریال بوده است

فالوم

#فالوم در بهمن با فروش ۴۵۲ میلیارد ریالی به عدد ۴۴۳۱ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۲۶۰۹ میلیارد ربال بود

خکمک

#خکمک در بهمن ۴۴۵، دی ۴۴۷ ، اذر ۴۸۷ میلیارد ریال فروش دشت
جمعا ۱۱ ماهه ۵۳۳۶ میلیارد ریال بوده است مدت مشایه قبل این عدد ۴۷۶۳ میلیارد ریال بود

#جم_پیلن

روند کاهشی فروش دی را در بهمن کمی جبران کرد
سهم در ابان ۱۰۹۱۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۰۳,۹۱۶,۱۴۱ ریال شد
در آذر فروش به ۹۵۲۱ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۸۸,۴۴۹,۳۳۵ ریال
در دی هم با کمی افت ۶۰۴۹ میلیارد ریال بوده است و نرخ با رشد ۳۷۶,۷۶۵,۱۰۷ ریال بود
در بهمن به فروش ۷۱۸۲ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۳۹۵,۱۱۳,۷۱۹ ریال
۱۱ ماهه این عدد ۸۴۵۵۴ میلیارد ریال بوده
سال قبل این عدد ۵۶۹۶۹ میلیارد ریال بود

پلاسک

#پلاسک در بهمن کمی افت کرد و ۶۳۲ میلیارد ریال فروش داشت در دی ۱۳۲۹ میلیارد ریال فروش داشته و آذر ۱۴۴۳ میلیارد ریال بود . در جمع۱۱ ماهه به عدد ۱۳۵۷۷ میلیارد ریالی رسیده است

وتوس

#وتوس در بهمن با فروش ۵۱۳ میلیارد ریالی در پروژه قطعه شماره ۵ اراضي زکريا در مجموع ۵ ماهه به عدد ۶۰۶ میلیارد ریالی رسیده است

قلرست

#قلرست در بهمن با فروش ۴۰۷ میلیارد ریالی به عدد فروش ۱۷۸۹ میلیارد ریالی رسیده است

ولساپا

#ولساپا گزارش خوبی در چند ماهه اخیر رده و بهمن ۷۶۱ میلیارد ریال بود .دی ۷۸۸ میلیارد ریال ، اذر ۸۳۲ ، آبان ۷۵۶ میلیارد ریال درامد داشت جمعا به ۷۸۴۲ میلیارد ریال رسیده و ۳۲۳۴ میلیارد ریال هزینه مالی دارد و خوب پیش رفته است

فولاد

#فولاد بازهم یک فروش خوب دیگر را ثبت کرد در بهمن ۱۲۷۴۷۰ میلیارد ریال فروش داشت ۲۰۵,۴۲۷ ریال نرخ بود
دی ۱۳۲۹۱۹ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ ورق گرم هم ۲۱۳,۵۹۶ ریال بوده است
سهم در آذر با فروش ۱۳۵۲۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ورق گرم ۲۰۹,۹۶۲ ریال شد
ابان خوبی هم داشت و ۱۲۷۰۶۶ میلیارد ریال فروش داشت نرخ ورق گرم ۲۱۴,۸۴۸ ریال بوده
سهم در۱۱ ماهه ۱۳۱۰۰۸۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۶۶۲۹۳۰ میلیارد ریال بوده

سشمال

#سشمال سال مالی خود را با فروش ۳۰۰ میلیارد ریالی در دی آغاز کرده و بهمن ۸۵ میلیارد ریال شد و جمعا ۲ ماهه ۳۸۵ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۲۷۳ میلیارد ریال بود

امید

تامین سرمایه #امید در مجمع از ۵۰۰ ریال ۵۰ ریال را تقسیم کرد

غگرجی

#غگرجی سهمی که در ابان به ۳۵۵ میلیارد ریال رسیده است و اذر ۳۶۹ میلیارد ریال بود . در دی این عدد با افت ۲۹۸ میلیارد ریال شد و بهمن ۳۲۰ میلیارد ریال
۱۱ ماهه ۳۲۰۴ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۶۶۰ میلیارد ریال بود

فنوال

#فنوال جالب پیش می رود در بهمن ۱۱۰۶ ، دی ۱۰۰۴ و اذر با فروش ۹۱۶ میلیارد ریالی عملکرد خوبی را ثبت کرد
جمعا ۱۱ ماهه ۸۲۰۹ میلیارد ریال بوده است
مدت مشایه سال قبل ۵۳۰۰ میلیارد ریال بود .

خکار

#خکار هم ۲ماه اخیر رشد در فروش داشت و در بهمن۲۱۰ ، دی ۲۳۲ میلیارد ریال فروش زد . سهم در اذر ۲۴۰ ،در ابان ۱۵۴ و مهر ۱۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است
۱۱ ماهه ۱۸۸۲ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل ۱۰۴۴ میلیارد ریال بود

فاذر

#فاذر در بهمن با درامد ۲۴۸ میلیارد ریالی به عدد ۴۰۷۳ میلیارد ریالی رسیده است کل فروش سال قبل ۵۱۴۴ میلیارد ریال بوده است

شاروم

#شاروم بهمن جالبی را زد
سهم در بهمن ۱۵۲۲ و دی ۸۴۹ میلیارد ریال دراین دو ماه رشد فروش خوبی را ثبت کرد سهم در آذر ۵۱۰ ، ابان ۳۳۷ ، مهر ۲۸۳ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع به ۵۴۴۴ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۹۸۷ میلبارد ریال بوده است

ونفت

#ونفت در بهمن۲۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

فلوله

#فلوله در بهمن ۸۶۳ میلیارد ریال فروش داشت ، دی ۸۱۰ و آذر خوب بود و ۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشت .۱۱ ماهه ۵۰۴۱ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۲۹۷۴ میلیارد ریال است

داوه

#داوه در بهمن ۱۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ ماهه به عدد ۹۳۵ میلیارد ریالی رسیده است

فجهان

#فجهان در بهمن با فروش ۷۶۴۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۱۲۴,۶۰۶,۳۷۱ ریال بود
دی ماه خوبی داشت سهم در مهر با فروش ۱۰۱۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۴۴,۵۴۱,۲۹۱ ریال بود
در ابان این عدد ۷۸۶۴ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۳۳,۹۱۷,۸۱۰ ریال
۱۱ ماهه ۹۲۶۶۸ میلیارد ریال فروش داشت

ستران

#ستران فروشش در اذر ۹۲۳ میلیارد ریال شد در دی این عدد ۱۰۱۴ میلیارد ریال بود و بهمن ۱۰۸۰ میلیارد ریال
۱۱ ماهه ۱۰۶۱۶ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه سال قبل ۵۸۰۶ میلیارد ریال بود

سهرمز

#سهرمز در اولین ماه سال مالی به فروش ۷۴۹ میلیارد ریالی رسیده بود و در دی ماه ۹۳۸میلیارد ریال فروخته است و بهمن ۱۲۱۰ میلیارد ریال و جمع فروش به ۲۸۹۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۷۸۵ میلیارد ریال بوده است

کهمدا

#کهمدا در ابان این عدد ۶۱۹ و نرخ ۱۰۱,۷۵۶,۸۴۰ ریال بود اذر هم به فروش ۵۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۰۱,۸۹۱,۳۶۸ ریال شد
در دی این عدد ۵۶۵ میلیارد ریال بوده است و نرخ فروش ۱۰۲,۸۴۳,۶۹۷ ریال است.
بهمن به فروش ۵۰۷ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۰۳,۲۴۴,۲۸۶ ریال بوده است
۸ ماهه ۴۴۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه قبل ۲۵۷۶ میلیارد ریال بود

بالبر

#بالبر در اولین ماه سال مالی به فروش جالب ۸۸۹ میلیارد ریالی رسیده است و ابان هم ۱۱۲۹ میلیارد ریال بود
اذر به ۱۰۷۶ میلیارد و دی ۴۳۰ ریالی رسیده است در بهمن با رشدی خوب ۹۴۹ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۴۴۷۲ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۲۳۳ میلیارد ریال بود

شخارک

#شخارک دی و بهمن ماه متفاوتی را داشت و در بهمن ۱۲۳۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۸۴,۸۷۸,۸۰۳
ریال بوده است
در دی ۱۳۴۸۴ میلیارد ریال فروش زد و ۶۸ هزار تن با نرخ ۷۲,۰۴۴,۰۳۴ ریالی صادر کرده است
در مهر با فروش ۷۹۲۳ میلیارد ریال مواحه بود و صادرات متانول نداشته در ابان هم صادرات متانول نداشته و ۵۴۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است
در اذر به فروش ۶۳۹۷ میلیارد ریالی رسیده ۷۵ هزار تن با نرخ ۸۴,۳۶۲,۳۶۰ ریالی صادر کرده
۱۱ ماهه ۸۷۷۱۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۴۲۹۹۳ میلیارد ریال بود

ثپردیس

#ثپردیس در بهمن با فروش ۱۷۷ میلیارد ریالی به عدد ۴۶۳ میلیارد ریالی در ۵ ماهه رسیده است

سبجنو

#سبجنو در ابان هم ۴۹۲ میلیارد ریال شد در اذر این عدد ۵۳۱ میلیارد ریال بود و دی هم با کمی افت ۴۱۳ میلیارد ریال بود در بهمن به فروش ۳۲۴ میلیارد ریالی رسیده است
۱۱ ماهه به عدد ۵۲۶۲ میلیاردریالی رسیده مدت مشابه ۲۷۹۸ میلیارد ریال بود

شفن

#شفن سهمی که در اذر نیز فروش ۹۷۹۰ میلیارد ریال شده و نرخ ۷۷,۱۹۰,۰۴۷ ریال
در دی با فروش ۸۵۱۱ میلیارد ریالی پیش رفت و نرخ ۷۸,۳۳۳,۰۵۰ ریال بود
بهمن به عدد ۱۱۴۱۷ میلیارد ریالی رسید و نرخ فروش ۸۰,۰۶۲,۳۵۱ ریال است
۱۱ ماهه ۸۹۸۸۳ میلیارد ریال فروش داشته است

حپترو

#حپترو در بهمن ۷۴ میلیارد ریال ، دی با درامد ۷۰ میلیارد ریالی در کل ۱۰ ماهه۹۲۶ میلیارد ریال شده است . سال قبل در ۱۲ماهه این عدد ۷۸۱ میلیارد ریال بود

غدام

#غدام در بهمن ۱۱۰ میلیارد ریال فروش داشت و مبلغ فروش جمعا ۲ ماهه ۲۵۴ میلیارد ریال بوده است

فوکا

#فوکا در دی کمی افت کرد و ۲۶۶۲ میلیارد ریال فروش داشت بهمن به عدد ۲۸۱۴ میلیارد ریالی رسید . در آذر ۴۱۶۰ میلیارد ریال ، ابان ۴۶۲۵ میلیارد ریال فروش داشت.
در مجموع به فروش ۳۵۹۶۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۸۴۰۵ میلیارد ریال بوده است

خاذین

#خاذین سهمی که فروشش در مهر ۶۱۸ میلیارد ریال بوده و ابان به ۷۹۷ میلیارد ریال رسید
اذر ۸۱۶ میلیارد ریال بود و دی به ۵۹۹ میلیارد ریال رسیده است در بهمن این عدد ۴۷۲ میلیارد ریال بوده است
۱۱ ماهه ۸۸۹۹ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۹۲۵ میلیارد ریال بود

دزهراوی

#دزهراوی در ابان به ۵۲۲ میلیارد ریال رسیده و متعادل بود اذر ۷۲۷ میلیارد ریال شد . دی به ۵۷۴ میلیارد ریال رسید و بهمن ۵۷۰ میلیارد ریال بود
۱۱ماهه به عدد ۵۹۰۴ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۴۷۶۶ میلیارد ریال بوده

اپال

صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان از زیر مجموعه های #اپال در ۱۲ماهه با تحقق سود ۳۸۱۸۴ میلیارد ریالی مواجه شده است که دو برابر مدت مشابه است

اتکام

#اتکام با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-090 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

وصنا

#وصنا با سرمایه جدید به ازای هر سهم ۹۷۵ ریال محقق کرده است

والبر

#والبر در بهمن ۲۸۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

هرمز

#هرمز در بهمن خوب بود ۱۷۲۷۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۴۹,۰۲۶,۲۰۸ ریال شد
دی کمی افت کرد و ۱۵۸۴۰ میلیارد ریال فروش داشت ولی در نرخ فروش خوب عمل کرده سهم ۱۰۰ هزار تن با نرخ ۱۵۷,۰۷۵,۰۷۲ ریال فروخته است
اذر با فروش ۲۲۱۰۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است نرخ ۱۵۷,۷۰۳,۸۵۷ ریال بوده است
ابان با فروشی عجیب ۲۴۰۳۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۵۷,۱۱۸,۵۲۴ ریال

۱۱ ماهه ۱۹۶۹۷۷ میلیارد ریال بود و مدت مشابه ۱۰۸۷۹۷ میلیارد ریال است

خدیزل

#خدیزل در مهر با رشد خوب ۴۷۳۱ میلیارد ریال بود و ابان ۹۸۷ میلیارد ریال
در اذر این عدد۲۴۲۷ میلیارد ریال شده و و دی این عدد ۳۸۲۱ میلیارد ریال بوده و و بهمن ۴۱۲۴ میلیارد ریال شده و ۱۱ ماهه ۲۳۶۳۶ میلیارد ریال درامد داشته
مدت مشابه قبل ۷۵۴۵ میلیارد ریال است

فسبزوا

#فسبزوا در بهمن تولید وفروش نداشته و گفته است
با توجه به قطعی گاز شرکت در بهمن ماه و افشاهای مربوطه صوزت گرفته شرکت در بهمن ماه تولید نداشته است.

سبزوا

#سبزوا در مهر در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۴۱ میلیارد ریالی رسیده است در ابان این عدد ۱۶۶ میلیارد ریال بود و آذر به ۲۰۱ میلیارد ریال رسیده است
در دی این عدد ۱۶۱ میلیارد ریال بود و بهمن ۱۶۷ میلیارد ریال شد جمعا۵ ماهه ۸۳۸ میلیارد ریال بود

وهامون

#وهامون در بهمن ۲۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا بهمن ۷۸۴,۸۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وکبهمن

#وکبهمن در بهمن ۲۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا بهمن ۲,۸۹۷,۲۹۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

سهگمت

سهگمت در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۹۲ میلیارد ریالی رسیده است

چکاپا

#چکاپا در اولین ماه از فروش خود به عدد ۸۴۸ میلیارد ریالی رسیده است در دومین ماه این عدد ۱۰۰۱ میلیارد ریال و بهمن ۱۱۰۵ میلیارد ریال شده است . جمع فروش به ۲۹۵۵ میلیارد ریال رسیده است

حتاید

#حتاید تا دی تکرار عدد ۳۹۸ میلیارد ریالی برای هرماه بود !۱۰ ماهه ۳۹۸۰ میلیارد ریال درامد داشته در بهمن عدد ۴۵۵ میلیارد ریال شده و۱۱ماهه به ۴۸۹۵ میلیارد ریال رسیده است کل سال قبل ۵۸۵۷ میلیارد ریال بود.

کزغال

#کزغال در دی و بهمن با کمی افت مواجه بود سهم دردی ۱۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ هم ۳۴,۸۹۳,۸۶۸ ریال است در بهمن این عدد ۱۱۶۷ میلیارد ریال شد و نرخ ۳۴,۶۸۲,۶۱۳ ریال حدود ۳۸ هزار تن تولید کرده است
آذر فروش خوبی داشت ۱۶۲۲ میلیارد ریال فروش داشته نرخ ۳۵,۷۰۸,۰۳۶ و مقدار فروش ۴۴ هزار تن بود
جمع فروش به ۱۳۱۳۱ میلیارد ریال رسیده

چکارن

#چکارن در بهمن با فروش ۲۹۱ میلیارد ریالی به عدد ۳۰۳۷ میلیاردریالی رسیده است مشابه سال قبل ۱۳۹۲ میلیارد ریال بود

جم

پتروشیمی #جم فروش خوبی در دی و بهمن ثبت کرد و بهمن ۳۵۴۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰۲,۱۶۶,۱۲۹ ریال شد
در دی ۳۵۸۰۴ میلیارد ریال فروش و نرخ ۱۹۵,۸۵۹,۱۴۲ ریال است و از موجودی هم فروش داشته و دیخوبی را ثبت کرده
در ابان ۳۵۴۵۶ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۰۵,۲۸۵,۱۰۲ ریال شد
در اذر با فروش ۲۲۲۹۰ میلیارد ریالی به نرخ ۱۹۱,۳۴۲,۱۸۷ ریالی رسیده است
۱۱ماهه به ۳۲۷۲۶۵ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۲۳۱۱۳۶ میلیارد ریال بود

ثباغ

#ثباغ در بهمن به فروش ۳۷ میلیارد ریالی رسیده است و جمعا ۵ ماهه ۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است

فاراک

#فاراک اولین ماه سال مالی را با درامد ۳۶۴ میلیارد ریالی آغاز کرد در ابان ۴۵۵ میلیارد ریال بودو اذر ۶۲۲ میلیارد ریال شد و دی با ثبات ۶۰۸ میلیارد ریال بوده است در اسفند به ۶۳۲ میلیارد ریال رسید و ۵ماهه ۴۶۳۶ میلیارد ریال بوده است .

کفپارس

#کفپارس در حالی که در دی ۲۷۴ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن به ۲۰۶ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۴۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است

زاگرس

#زاگرس زمستان سختی داشته در دی با صادرات ۵۳,۶۶۲ تن با نرخ ۸۱,۹۴۳,۵۱۷ ریالی موجودی را افزایش داد و به امید ماه های بعد می رود در دی ۵۹۱۸ میلیارد ریال فروش داشته و بهمن با کمی رشد ۷۹۷۵ میلیارد ریال شده و حدود ۸۰ هزار تن با نرخ ۸۴,۷۹۳,۸۱۴ ریالی فروخته ۱۱ماهه به ۱۶۷۸۸۸ میلیارد ریال فروش رسیده است

درهاور

#درهاور در بهمن با فروش ۲۰۹ میلیارد ریالی به فروش ۲۱۰۷ میلیارد ریال رسیده است . مشابه قبل ۱۵۰۹ میلیارد ریال بوده است

سمایه

#سمایه به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر معافيت سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي به استحضار می رساند با عنايت به اينکه وضعيت ارزي اين بانک در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ منفي بوده است (بدهي هاي ارزي بيشتر از دارايي هاي ارزي مي باشد) مشمول اين موضوع نمي گردد.

فجر

#فجر بهمن خوبی نداشت
در بهمن ۳۱۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲۵۷,۸۴۹,۱۷۱ ریال شده است
دی با فروش ۶۰۲۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است و نرخ ۲۷۹,۷۹۰,۶۱۳ ریال بوده است
در اذر با فروش ۶۶۱۹ میلیارد ریالی و نرخ ۲۸۱,۹۹۱,۶۸۹ ریال است
۱۱ ماهه ۴۷۳۷۹ میلیارد ریال شده است .مدت مشابه ۲۴۸۰۲ میلیارد ریال بوده است

پیزد

#پیزد در اذر۱۴۵۴ میلیارد ریال بوده و دی با کمی رشد ۱۵۴۳ میلیارد ریال بوده است . در بهمن به ۱۶۵۶ میلیارد ریال رسیده و کمی رشد کرد
جمعا ۱۱ ماهه ۱۶۶۴۴ میلیارد ریال شده است
مدت مشابه قبل ۱۱۳۹۵ میلیارد ریال بود

وساپا

#وساپا تا بهمن ۵۹۶,۹۷۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

کساوه

#کساوه فروش سهم ابان ۷۰۱ میلیارد ریال بوده است در اذر این عدد ۸۳۷ میلیارد ریال بوده و دی به ۷۴۳ میلیارد ریال رسیده است در بهمن ۷۷۸ میلیارد ریال شد .
۱۱ ماهه ۷۴۴۷ میلیارد ریال بود
مدت مشابه این عدد ۵۰۶۳ میلیارد ریال است

سکرد

#سکرد سال مالی را با فروش ۳۷۱ میلیارد ریالی آغاز کرده و ابان هم ۳۷۰ میلیارد ریال و اذر ۴۳۴ میلیارد ریال بود در دی این عدد ۱۶۱ میلیارد ریال بوده است و بهمن دوباره با رشد ۳۹۵ میلیارد ریال شد ۵ ماهه ۱۷۳۴ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۶۸۴ میلیارد ریال

تلیسه

#تلیسه در بهمن ۳۲۱ ، دی ۳۲۵ ، آذر ۴۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است و ۱۱ ماهه ۳۳۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است و مشابه قبل ۱۹۱۶ میلیارد ریال بوده است

بتا سهم

 

بورس اوراق بهادار تهران  بورس اوراق بهادار تهران  بورس اوراق بهادار تهران  بورس اوراق بهادار تهران  بورس اوراق بهادار تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *