وساپا

وساپا پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ارزيابي سهام شرکت سايپا به استحضار می رساند ۱-از آنجائي که بر اساس برنامه هاي کلان عرضه خودروهاي جديد، افزايش ۵۰% در توليد،کاهش خودروهاي ناقصي کف و افزايش کيفيت استفاده از کليه ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در گروه سايپا جهت تأمين منابع مالي اهداف مذکور ضروري مي باشد.لذا يکي از برنامه هاي مهم جهت دستيابي به اهداف مذکور واگذاري سهام شرکت مادر(سايپا) نزد شرکت هاي زيرمجموعه (سهام تودلي) در چارچوب” برنامه اصلاح ساختار مالي و سهامداري خودروسازان” مي باشد.

براين اساس شرکت هاي گروه سرمايه گذاري سايپا، سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا و گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا به صورت مشترک هم اکنون عمليات ارزيابي سهام سايپا و شرکت هاي تابعه را با همکاري مرکز وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضائيه آغاز نموده اند. ۲-بديهي است پس از مشخص شدن نتايج کارشناسي و بررسي جوانب،موضوع از طريق سامانه کدال به اطلاع عموم خواهد رسيد. ۳-مزيد استحضار بجزء مراتب ذکر شده به شرح فوق که اخبار آن به طور گسترده در جرايد و رسانه ها منشر گرديده است، هيچ گونه اطلاعات نهاني و يا با اهميت ديگر،جهت اعلام و شفاف سازي وجود ندارد.

بسویچ

#بسویچ کمی روال و ثبات در فروش گرفته است و زمستان خوبی داشت
در زمستان در دی ۵۸۹ میلیارد ریال بوده است و بهمن با رشدی خوب ۱۱۶۵ میلیارد ریال شد و اسفند ۱۰۳۱ میلیارد ریال بوده است
۱۲ ماهه ۸۲۱۱ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل۵۰۴۳ میلیارد ریال بود

وبهمن

#وبهمن در اسفند ۲۰۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اسفند ۳۱۷,۲۴۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است

#ورنا و شفاف سازی

بازگشت به نامه آن اداره محترم در رابطه با استقبال سهامداران محترم در روزهاي معاملاتي اخير جهت خريد سهام شرکت گروه سرمايه گذاري رنا موارد ذيل را باستحضار مي رساند: ۱- از آنجائي که براساس برنامه هاي کلان عرضه خودروهاي جديد ، افزايش ۵۰% در توليد ، کاهش خودروهاي ناقصي کف و افزايش کيفيت استفاده از کليه ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در گروه سايپا جهت تامين منابع مالي اهداف مذکور ضروري مي باشد. لذا يکي از برنامه هاي مهم جهت دستيابي به اهداف مذکور واگذاري سهام شرکت مادر (سايپا) نزد شرکت هاي زير مجموعه (سهام تودلي ) در چارچوب ” برنامه اصلاح ساختار مالي و سهامداري خودروسازان ” مي باشد .

بر اين اساس شرکت هاي گروه سرمايه گذاري رنا ، گروه سرمايه گذاري سايپا و گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا بصورت مشترک هم اکنون عمليات ارزيابي سهام سايپا و شرکت هاي تابعه را با همکاري مرکز وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضائيه آغاز نموده اند. ۲- بديهي است پس از مشخص شدن نتايج کارشناسي و بررسي جوانب ، موضوع از طريق سامانه کدال به اطلاع عموم خواهد رسيد . ۳- مزيد استحضار بجزء مراتب ذکر شده بشرح فوق که اخبار آن به صورت گسترده در جرايد و رسانه ها منتشر گرديده است ، هيچ گونه اطلاعات نهاني و يا با اهميت ديگر، جهت اعلام و شفاف سازي وجود ندارد.

دیران

#دیران در دی با اولین ماه سال مالی به فروش ۳۱۳ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۳۲۰ میلیارد ریال بود و اسفند هم ۳۰۱ میلیارد ریال و ۳ ماهه ۹۳۵ میلیارد ریال فروش داشته مشابه سال قبل ۶۶۸ میلیارد ریال بوده است

چافست

#چافست در فروش منظم عمل نمیکند در ۵ ماه اخیر ۲۴۷ میلیارد ریال فروش داشت در اسفند با فروش ۷۷۸ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۲۶ میلیارد ریالی رسید

آریا

#آریا زمستان داغی داشت
سهمی که دی ۲۰۰۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
در بهمن دوباره با رشد ۲۷۰۲۷ میلیارد ریال بوده اسفند به ۲۹۲۸۶ میلیارد ریالی رسیده است
۱۲ ماهه ۲۶۵۳۲۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبلش ۱۸۰۴۹۷ میلیارد ریال بود

کهمدا

#کهمدا رشد خوبی در اسفند داشت
فروشش در دی ۵۶۵ میلیارد ریال بوده است و نرخ فروش ۱۰۲,۸۴۳,۶۹۷ ریال است.
بهمن به فروش ۵۰۷ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۰۳,۲۴۴,۲۸۶ ریال بوده است در اسفند این عدد ۸۴۲ میلیارد ریال بوده و نرخ خوبی داشته است
۹ ماهه ۵۲۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه قبل ۲۹۸۶ میلیارد ریال بود

سیلام

#سیلام اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۲۷ میلیارد ریالی و اسفند ۲۶۸ میلیارد ریال بوده و کار را خوب آغاز کرد که ۲ماهه ۶۹۶ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه ۳۶۴ میلیارد ریال بوده است

فلوله

#فلوله در اسفند ۸۰۸ ، بهمن ۸۶۳ میلیارد ریال فروش داشت ، دی ۸۱۰ میلیارد ریال فروش داشت .۱۲ ماهه ۵۸۴۹ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۳۲۳۶ میلیارد ریال است

خاور

#خاور زمستان خوبی داشت
در دی با یک فروش خاص ۲هزار میلیارد تومان فروش داشت در بهمن هم به ۱۷۱۸۳ میلیارد ریال رسید و اسفند ۱۸۷۷۷ میلیارد ریال بود
جمعا به ۱۱٫۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نیمی ازان در ۳ ماهه چهارم است

شپلی

#شپلی در ۱۲ماهه به سود ۸۱ ریالی رسیده است سال قبل ۳۲۶ ریال زیان بود به ازای هرسهم .

ومهان

#ومهان تا اسفند ۱۸,۶۸۲,۳۱۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فزر

#فزر تا ۱۰ ماهه به درامد ۱۸۸۲ میلیارد ریالی رسیده بود در بهمن با درامد ۱۰۹ میلیارد ریالی و اسفند ۸۰ میلیارد ریالی رسیده و به عدد ۲۰۷۲ میلیاردریال رسید
۱-به علت سرمای شدید در منطقه، امکان آتشباری و استخراج وجود ندارد.

-درخصوص کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوی کانسنگ باطله سال های قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است. ۲-در شرکت های تابعه ( فرآوری پویازرکان آق دره و استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ) فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات تا پایان بهمن ۱۴۰۰ برابر ۱۶،۹۳۲ میلیارد ریال و در اسفند ۱۴۰۰ برابر ۷،۵۹۷ میلیارد ریال می باشد ؛ که جمع فروش سال ۱۴۰۰ برابر ۲۴،۵۲۹ میلیارد ریال است. همچنین شرکت های فوق مجوز صادرات ۱۳۱/۹۸۹ کیلوگرم مصنوعات عیار ۷۵۰ اخذ نموده اند که صادرات آن درحال انجام است. موجودی شمش طلا عیار ۹۹۹ ، برابر ۴۶۴/۹۴۴ کیلوگرم و موجودی مصنوعات طلا عیار ۷۵۰،برابر۱۳۲/۰۲۱ کیلوگرم است ؛ که جمع موجودی همگن شده طلا عیار ۹۹۹ ،برابر ۵۶۴/۰۵۹ کیلوگرم می باشد.

بهپاک

#بهپاک سال مالی را با فروش ۸۸۴میلیارد ریال آغاز کرد و بهمن ۷۱۶ میلیارد ریال بود و اسفند ۸۷۵ میلیارد ریال شد و ۳ماهه ۲۴۳۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۱۴۴۳ ریال بوده است

رمپنا

#رمپنا با توجه به اینکه افشای اطلاعات صورت گرفته در سود و زیان امسال این شرکت تاثیری ندارد. افشا به گروه ب منتقل میگردد.

غگل

#غگل در آذر ۱۰۶۲ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۰۳,۱۱۳,۹۹۷ ریال و دی به ۱۰۱۴ میلیارد ریال و بهمن ۱۰۱۷ میلیارد ریال و اسفند ۱۲۱۴ میلیارد ریال رسیده است و ۶ ماهه ۶۲۰۴ میلیارد ریال بود . مشابه قبل ۴۳۷۶ میلیارد ریال بوده است

سغرب

#سغرب در اسفند ۷۸۳ ،بهمن ۷۳۱ و دی ۴۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲ماهه اخیر خوب بوده
سهم در ۱۲ ماهه به عدد ۴۴۱۳ میلیارد ریال رسیده است. مدت مشابه ۲۳۹۵ میلیارد ریال بود.

بالاس

#بالاس اسفند با فروش ۱۷۳ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و ۱۲ماهه به درامد ۱۵۵۷ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۱۶۲۳ میلیارد ریال بود

کترام

#کترام در اسفند ۳۱۴ میلیارد ریال ، بهمن ۲۰۸ و دی ماه به فروش ۲۳۸ میلیارد ریالی رسیده بود
۱۲ ماهه ۲۵۶۹ میلیارد ریال شد
مدت مشابه ۱۶۱۲ میلیارد ریال بود

کمرجان

#کمرجان اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۷ میلیارد ریالی پیش برد و بهمن هم ۴۸ میلیارد ریال شده در اسفند این عدد ۵۰ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۱۴۶ میلیارد ریال رسید . مشابه سال قبل ۹۷ میلیارد ربال بود

خساپا

#خساپا فروشش در دی عالی بود ولی در بهمن و اسفند کمترشد .
در دی ۵۲۳۷۲ میلیارد ریال فروش داشته عملکرد خوبی داشته است و ۳۳ هزار دستگاه فروش داشته است .
در بهمن ۳۱۴۹۹ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۵ هزار دستگاه فروخت در اسفند ۲۲۸۸۶ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۷ هزار دستگاه فروخته است
سهم به جمع فروش ۳۳۳۳۶۰ میلیارد ریالی رسیده مدت مشابه قبل ۱۶۳۳۷۳ میلیارد ریال بود

مارون

#مارون در دی و بهمن رشد فروش داشت و اسفند هم ۳۱۸۲۲ میلیارد ریال فروش زد و شرایط خوبی را داشته
سهمی که فروشش در اذر ۲۵۷۵۱ میلیارد ریال بود
زمستان را خوب اغاز کرد در دی به ۲۹۵۷۵ میلیارد ریال رسید و بهمن ۳۰۶۰۸ میلیارد ریال شد
۱۲ ماهه به ۳۲۵۵۶۷ میلیار ریال رسیده است
مدت مشابه سال گذشته ۲۱۱۳۴۳ میلیارد ریال را نشان می دهد و رشد خوبی کرده است.

کنور

فروش #کنور در دی پرش کرد و ۵۰۹۵ میلیارد ریال شد ولی در بهمن افت داشت و ۱۷۴۸ میلیارد ریال فروش زد در اسفند متعادل بود و ۳۵۵۸ میلیارد ریال فروش داشت

مجموع ۱۲ ماهه به ۳۰۹۳۸ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۲۲۰۷۲ میلیارد ریال بوده است.
نرخ کنسانتره ابان۲۹,۱۱۲,۴۹۲ ریال و اذر ۲۸,۹۲۸,۰۲۸ ریال و دی ۲۸,۹۱۱,۹۴۴ ریال و بهمن ۲۷,۶۱۸,۵۹۶ ریال و اسفند ۲۸,۳۶۸,۰۸۳ ریال است

کطبس

#کطبس فروشش همین حوالی ۲۶ و ۲۷ است …
در دی به فروش ۲۴۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش ۱۱,۱۰۸,۵۱۰ ریال و بهمن هم ۲۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۱,۷۵۲,۶۵۵ ریال شد در اسفند هم ۲۶۶ میلیاردریال بود
۲۸۹۹ میلیارد ریال فروش۱۲ ماهه داشته است . مدت مشابه سال قبل ۱۸۵۳ میلیارد ریال بود

شفارس

#شفارس در اسفند با فروش ۵۵۸ میلیارد ریالی به عدد ۵۶۱۰ میلیارد ریالی رسیده
جمع فروش ۱۲ ماهه ۵۶۱۰ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل ۳۱۱۴ میلیارد ریال بود

زماهان

#زماهان در اسفند ماه به فروش ۲۳۶ میلیارد ریالی رسیده است و ۳ماهه ۷۲۵ میلیارد ریال فروش داشته است
در توضیح اورده است در طی ماه جاری تعداد ۳.۱۸۱.۰۱۲ عدد تخم مرغ نطفه دار معادل ۲.۶۶۴.۵۴۰ قطعه جوجه به سفارش مشتریان در دستگاه های جوجه کشی خوابانده شد که تعداد ۲.۵۸۷.۵۷۰ قطعه جوجه به مشتریان تحویل داده شده و تعداد ۷۶.۹۷۰ قطعه به واحد زنجیره تولید گوشت مرغ منتقل شد . و وزن کل گوشت مرغ تولیدی ۶۶۱.۰۰۰ کیلو میباشد که مقدار ۴۰۶.۳۰۴ کیلو سهم طرف مشارکت میباشد .

دماوند

#دماوند در بهمن با درامد ۵۵۱ میلیارد ریالی و اسفند ۷۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۲۰۰۹ میلیارد ریالی رسیده است

کاما

#کاما اسفند با فروش ۲۲۹ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و ۱۲ماهه به فروش ۷۶۴۴ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۷۴۰۷ میلیارد ریال بود

وبملت

سرمايه گذاري توسعه معين ملت از زیر مجموعه های #وبملت تا اسفند ۱۹۸۵۷۱۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده و۱۲۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها دارد

کاوه

#کاوه بهمن و اسفند خوبی داشت
در دی با فروش ۱۶۹۸۷ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۱۳۹,۶۱۳,۶۳۸ ریال و ۷۶ هزار تن صادر کرده است
در بهمن با فروش ۱۹۸۸۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است ۱۱۸ هزار تن با نرخ ۱۳۱,۴۴۰,۴۲۴ ریال صادر کرده بوده
در اسفند با فروش ۱۸۷۵۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۷۷هزار تن با نرخ ۱۳۴,۹۲۱,۱۵۸ ریال صادر کرده
جمعا ۱۲ ماهه ۱۸۸۰۴۸ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه قبل ۱۳۴۱۸۰ میلیارد ریال بوده است

کسرا

#کسرا در اسفند ۴۲۵ ،بهمن ۳۲۳ میلیارد ریال و دی ۳۰۳ میلیارد ریال فروش داشت .
۱۲ ماهه این عدد ۳۳۸۸ میلیارد ریال است
مدت مشابه قبل ۱۹۲۷ میلیارد ریال است

ارفع

#ارفع در دی کمی افت کرد ولی اسفند و بهمن جبران کرد.
در اسفند فروش ۱۴۵۴۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۲۹,۳۰۱,۴۱۲ ریال ۷۱ هزار تن صادر کرده است
بهمن به ۱۱۲۲۳ میلیارد ریال فروش رسیده است و نرخ ۱۴۵,۸۴۶,۸۶۲ ریال بود
در دی ۵۰۵۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۳۰,۷۱۷,۵۸۰ ریال است .جمع۱۲ ماهه ۹۶۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه قبل این عدد ۶۹۱۹۸ میلیارد ریال بود

دامین

#دامین ۶ماهه دوم بهتر بود
در دی هم با رشد خوب ۵۴۸ میلیارد ریال بوده است و بهمن ۴۵۷ میلیارد ریال و اسفند ۵۶۴ میلیارد ریال بوده است
۱۲ ماهه به ۵۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه ۴۳۰۰ میلیارد ریال بوده

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا وساپا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *