تنوین

تنوین در اسفند ۲۰۱۴ ، بهمن ۱۱۵۶ ، دی ۱۳۲۲ و اذر ۱۱۰۲ میلیارد ریال درامد داشت
جمع درامد۱۲ ماهه ۱۴۰۶۳ میلیارد ریال بوده است
کل سال قبل ۱۳۲۱۷ میلیارد ریال بود

حپارسا

فروش #حپارسا در اذر به ۳۸۲ میلیارد ریال رسیده است و و دی ۳۶۴ میلیارد ریال بوده در بهمن هم همین حوالی ۳۶۹ میلیارد ریال بوده است در اسفند به ۴۱۶ میلیارد ریال رسیده است
۶ ماهه ۲۳۵۴ میلیاردریال فروش داشت. کل سال قبل این عدد ۳۸۶۷ میلیارد ریال بود

فارس

سرمايه گذاري مدبران اقتصاد از زیر مجموعه های #فارس تا اسفند ۱۴۲۶۰۳۸ میلیون ریال سود محقق شده داشته و در اسفند ۸۷ میلیارد ریال سود فروش دارایی داشته است

بفجر

#بفجر بهمن هم همین حوالی فروش داشت و ۱۹۰۸ میلیارد ریال فروش زد و اسفند ۲۱۱۱ میلیارد ریال بوده است
۱۲ ماهه ۲۹۱۵۹ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل ۲۶۸۲۱ میلیارد ریال بود

کلر

#کلر پارس در اسفند ۵۰۶ ،بهمن ۵۳۴ میلیارد ریال و دی با درامد ۵۰۲ میلیارد ریالی به عدد ۴۶۸۳ میلیارد ریالی رسیده است .
مدت مشابه این عدد ۲۷۷۰ میلیارد ریال بود

فمراد

#فمراد بهمن و اسفند جالبی را دارد و بهمن ۳۵۶ میلیارد ریال و اسفند۶۷۷ میلیارد ریال فروش داشته و به فروش ۲۴۰۰ میلیارد ریالی رسیده است

کزغال

#کزغال در اسفند با تولید ۴۳ هزار تنی و فروش با نرخ ۳۵,۹۳۳,۴۱۵ ریالی به فرو ۱۵۹۷ میلیارد ریالی رسیده و سال مالی را تمام کرد
سهم دردی ۱۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ هم ۳۴,۸۹۳,۸۶۸ ریال است در بهمن این عدد ۱۱۶۷ میلیارد ریال شد و نرخ ۳۴,۶۸۲,۶۱۳ ریال حدود ۳۸ هزار تن تولید کرده است
جمع فروش به ۱۴۷۵۳ میلیارد ریال رسیده

شپدیس

#شپدیس اسفند بد نبود
در دی این عدد ۱۸۲۷۹ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۱۷۹,۵۱۷,۰۲۳ ریال
بهمن به فروش ۲۰۷۱۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۱۲,۵۵۷,۳۷۷ ریال شده !!
اسفند با کمی رشد ۲۷۵۳۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۳۷,۵۵۹,۶۰۷ ریال بود
در۶ ماهه فروش به ۱۶۱۳۷۳ میلیارد ریال رسیده !!
مدت مشابه قبل ۸۸۸۰۶ میلیارد ریال بوده است

تملت

#تملت در دی در اولین ماه زمستان به درامد ۴۲۷ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۶۰۸ میلیارد ریال بود و اسفند ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است
۱۲ ماهه ۵۷۹۹ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل درامد تملت ۵۹۸۱ میلیارد ریال بود

فجر

#فجر بهمن خوبی نداشت ولی اسفند جبران کرد
در بهمن ۳۱۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲۵۷,۸۴۹,۱۷۱ ریال شده است در اسفند این عدد ۵۱۷۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۵۹,۳۰۹,۳۹۸ ریال بود
دی با فروش ۶۰۲۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است و نرخ ۲۷۹,۷۹۰,۶۱۳ ریال بوده است
۱۲ ماهه ۵۲۵۵۶ میلیارد ریال شده است .مدت مشابه ۲۷۵۵۵ میلیارد ریال بوده است

ونوین

#ونوین نماد معاملاتي شركت بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين۱) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد

کساوه

#کساوه فروش سهم دی به ۷۴۳ میلیارد ریال رسیده است در بهمن ۷۷۸ میلیارد ریال شد و اسفند ۸۱۶ میلیارد ریال رسیده بود
۱۲ ماهه ۸۲۶۳ میلیارد ریال بود
مدت مشابه این عدد ۵۷۲۰ میلیارد ریال است

سشمال

#سشمال سال مالی خود را با فروش ۳۰۰ میلیارد ریالی در دی آغاز کرده و بهمن ۸۵ میلیارد ریال شد و اسفند ۴۷۶ میلیارد ریال و جمعا ۳ ماهه ۸۶۳ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۵۰۳ میلیارد ریال بود

فسرب

#فسرب اسفند با فروش ۷۵۸ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و ۱۲ماهه به فروش ۶۴۴۵ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۴۹۰۸ میلیارد ریال بود

وخارزم

#وخارزم در اسفند ۱۰۳۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اسفند۴,۷۵۵,۶۶۴ میلیون ریال سود مجمع داشته است

فجهان

#فجهان در اسفند ۱۵۶۳۱ میلیارد ریال و نرخ ۱۳۲,۸۴۵,۹۳۸ ریال بوده است
بهمن با فروش ۷۶۴۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۱۲۴,۶۰۶,۳۷۱ ریال بود
دی ماه خوبی داشت سهم در مهر با فروش ۱۰۱۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۴۴,۵۴۱,۲۹۱ ریال بود
۱۲ ماهه ۱۰۸۳۰۰ میلیارد ریال فروش داشت

فولاد

#فولاد بازهم یک فروش خوب دیگر را ثبت کرد در
اسفند ۱۲۳۹۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۳۵,۵۲۲ ریال بوده
بهمن ۱۲۷۴۷۰ میلیارد ریال فروش داشت ۲۰۵,۴۲۷ ریال نرخ بود
دی ۱۳۲۹۱۹ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ ورق گرم هم ۲۱۳,۵۹۶ ریال بوده است
سهم در۱۲ ماهه ۱۴۳۴۰۲۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۷۶۴۶۰۳ میلیارد ریال بوده

شکام

#شکام در بهمن و اسفند خوب بود و اسفند بهتر عمل کرد و ۲۸۹۱ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن ۲۰۹۰ میلیارد ریال فروش زد این در حالی است که در دی ۱۷۳۳ و در اذر ۲۲۱۶ و در ابان ۲۰۴۲ میلیارد ریال فروش داشت
جمع فروش ۱۸۳۲۳ میلیارد ریال است مشابه این عدد سال قبل ۸۵۸۶ میلیارد ریال بود

مبین

درامد #مبین کمی اصلاح مثبت داشت و خوب بود و در دی ۲۰۹۵۲ میلیارد ریال و بهمن ۱۸۵۴۲ و اسفند ۲۳۸۳۷ میلیارد ریال فروش داشته است .
۱۲ ماهه ۲۴۴۹۱۲ میلیارد ریال درامد داشت و به عدد خوبی رسیده است .مدت مشابه قبل ۱۲۲۵۸۴ میلیارد ریال بود

سپید

#سپید در دی و بهمن حوالی ۲۸۳۲ و ۲۸۱۰ میلیارد ریال بود در اسفند به ۲۹۵۲ میلیارد ریال رسیده است
در ابان به ۳۱۴۲ میلیارد ریال رسید و اذر ۳۱۷۶ میلیارد ریال شد
۱۲ ماهه به فروش ۳۱۳۵۰ میلیارد ریالی رسیده است.مدت مشابه این عدد ۱۶۶۹۸ میلیارد ریال بود

نوری

#نوری بهمن اسفند خوبی زد تا زمستان خوبی را ثبت کرده باشد
فروش سهم در دی به ۶۵۵۹۵ میلیارد ریال رسیده است .
در بهمن با فروش خوب ۸۳۶۶۷ میلیارد ریالی و اسفند ۸۲۲۱۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است
در ۱۲ ماهه به ۷۵۴۱۶۳ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه ۴۳۱۹۴۴ میلیاردریال بود

پکویر

#پکویر اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۵۲۸میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ فروش ۶۸۰,۷۴۶,۴۵۰ ریال بود در بهمن ۱۸۲۸ میلیارد ریال شده و اسفند ۱۷۳۱ میلیارد ریال بود و کمی افت کرده است ۳ ماهه ۵۰۸۷ میلیارد ریال فروش داشته است

ونوین

تراز #ونوین در اسفند مثبت بود
سهم ۲۰۱۷۳ میلیارد ریال سودتسهیلات اعطایی و ۱۵۸۵۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در ۱۰ ماهه تراز ۲۴۰۱۰ میلیارد ریال مثبت بود و ۱۱ ماهه ۲۶۰۳۲ میلیارد ریال و ۱۲ماهه ۳۰۳۵۴ میلیارد ریال مثبت تمام کرد .

رکیش

#رکیش در اسفند ۷۸۴ ، بهمن ۶۷۶ و دی در اولین ماه سال مالی ۶۵۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است و ۳ ماهه ۲۱۱۹ میلیارد ریال بود

فروی

#فروی جالب فروخته و در اسفند با فروش ۱۱۷۳ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و ۱۲ماهه به فروش ۵۷۴۳ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۵۳۷۴ میلیارد ریال بود

وپاسار

تراز #وپاسار در اسفند مثبت بود
۳۳۵۳۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۲۵۷۲ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز کل ۶ ماهه ۴۹۴۱۶ میلیارد ۱۰ ماهه به ۸۹۸۳۲ میلیارد ریال و ۱۱ ماهه ۱۰۲۵۷۵ میلیارد ریال و ۱۲ماهه ۱۱۷۴۴۸ میلیارد ریال رسیده است .

شیران

#شیران در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۴۹۲ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن به ۴۶۳۸ میلیارد ریال و اسفند با کمی افت ۳۹۴۸ میلیارد ریالرسید و ۳ ماهه ۱۲۰۷۸ میلیارد ریال فروش داشته است که کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است.

خودرو

#خودرو اسفند خوبی زد و در فروشی خوب ۱۱۵۸۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۵۶ هزار دستگاه فروخت
در دی با فروش ۹۷۸۶۹ میلیارد ریالی عدد بسیار خوبی را ثبت کرد و بهمن به ۶۱۳۶۴ میلیارد ریال رسیده است و در مجموع ۱۲ ماهه به فروش ۷۲۲۴۱۶ میلیارد ریالی رسیده است . در دی ۵۵ هزار دستگاه فروش مواجه شده است و بهمن ۳۱ هزار دستگاه .
۳ ماهه چهارم خوبی را داشته است

خبهمن

#خبهمن در اسفند ۵۳۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اسفند ۳,۰۰۸,۸۶۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

غبشهر

#غبشهر اولین ماه سال مالی را با فروش و رشد نسبت به مدت مشابه آغاز کردو ۵۸۳۸ میلیارد ریالفروش داشت و نرخ فروش ۱۵۷,۳۹۳,۱۷۹ ریال بود
در بهمن فروش ۵۶۵۳ میلیارد ریال و اسفند ۶۰۳۲ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۱۷۵۲۴ میلیارد ریال بوده است .مشابه سال قبل ۱۲۲۴۱ میلیارد ریال بوده

ومعادن

افزایش سرمایه ۱۳۸ درصدی #ومعادن از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *