کگل

کگل سال مالی را با فروش ۲۱۳۹۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ گندله نیز ۳۹,۶۰۸,۹۳۳ ریال بوده است در اردیبهشت با کمی رشد ۲۷۴۱۲ میلیارد ریال شد و نرخ گندله ۳۸,۴۷۰,۸۱۶ ریال در خرداد فروش ۳۵۴۸۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۹,۸۲۳,۸۲۳ ریال
۳ ماهه ۸۹۸۹۶ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه ۱۴۲۰۸۲ سال قبل هم میلیارد ریال بود که کمتر است

های وب

#های_وب ۲۰۰ میلیاردی باقی ماند و خرداد هم ۲۱۰۹ میلیارد ریال فروش زد و ۲ ماهه به ۶۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است که کل سال قبل ۲۶۲۳۳ میلیارد ریال است

کچاد

#کچاد در فروردین به فروش ۳۹۰۶۰ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۳۵۷۱۱ میلیارد ریال و خرداد ۴۲۵۶۱ میلیارد ریال بود ۳ ماهه ۱۲۳۴۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۸۸۱۸۳ میلیارد ریال بود

خشرق

#خشرق در فروردین با فروش ۷۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۲۹۹ و خرداد ۲۰۲۱ میلیارد ریال شد ۳ ماهه ۴۰۲۰ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد ۳۶۴۹ میلیارد ریال شد

ثاخت

#ثاخت در خرداد با ۶۸میلیارد ریال درامد در ۹ماهه به عدد ۳۲۴ میلیارد ریالی رسیده است

وپست

#وپست اولین گزارش ۳ ماهه را زد و چراغ این گزارش ها را روشن کرد و ۳ ماهه به سود ۲۷۷ ریالی رسیده و رشد ۱۲۶% سود نسبت به مدت مشابه را دارد
سهم ۴۵۴۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

کطبس

#کطبس خرداد خوبی داشت
سهم در فروردین با فروش ۱۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۱۴,۹۱۶,۲۴۹ ریال
اردیبهشت به ۲۹۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۳,۸۶۶,۲۸۴ ریال شده در خرداد با فروش ۳۷۸ میلیارد ریالی ونرخ ۱۴,۲۸۵,۰۰۷ ریالی در ۳ ماهه ۸۵۲ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۸۱ میلیارد ریال شده بود

حخزر

#حخزر در فروردین ماه به فروش ۵۵۰ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد ۶۶۲ میلیارد ریال شد و خرداد ۷۴۳ میلیارد ریال شده و ۳ماهه ۱۹۵۶ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل شرکت ۷۲۵۱ میلیارد ریال بوده است

ومعادن

سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات از زیر مجموعه های #ومعادن در ۳ماهه اخیر ۱۵۰۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

دارو

#دارو کمی بهبود داشت سهم در فروردین به فروش ۱۵۶۴ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۲۱۵۲ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۰۱ میلیارد ریال شد ۳ ماهه این سهم ۶۱۷۷ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه سال قبل ۳۹۵۵ میلیارد ریال بود

حپارسا

فروش #حپارسا در اسفند به ۴۱۶ میلیارد ریال رسیده است و فروردین ۴۴۰ میلیارد ریال بوده است در اردیبهشت این عدد ۳۸۴ میلیارد ریال بوده و خرداد ۳۳۸ میلیارد ریال شد
۹ماهه ۳۵۵۷ میلیاردریال فروش داشت. کل سال قبل این عدد ۳۸۶۷ میلیارد ریال بود

کی بی سی

#کی_بی_سی در دی در اولین ماه سال مالی ۷۹۱ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است بهمن به ۸۶۰ میلیارد ریال رسید و اسفند ۷۶۰ میلیارد ریال بود در فروردین به ۲۰۱ میلیارد ریال رسیده بوده و ۴۵۲ میلیارد ریال فروش اردیبهشت بوده است
در خرداد این عدد ۷۹۲ میلیارد ریال بوده است
۶ ماهه ۳۱۶۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است

وتجارت

تراز #وتجارت در خرداد ۴۲۱۴۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۹۵۹۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و ۳ماهه هم تراز مثبت است

کشرق

#کشرق سال مالی را با فروش ۱۲۱ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۱۵۴ و خرداد ۱۷۵ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه به ۴۵۱ میلیارد ریال رسیده که ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است

ثبهساز

#ثبهساز در خرداد با ۷۶۲ میلیارد ریال درامد در ۶ماهه به عدد ۱۵۵۳ میلیارد ریالی رسیده است

مادیرا

#مادیرا در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۳۶۴ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۲۴۰ ریال است

فزرین

#فزرین فروردین را با فروش ۷۲۵ میلیارد ریالی اغاز کرده و اردیبهشت ۳۶۶ میلیارد ریال و خرداد ۳۷۱ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۱۴۶۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۱۱۷۵ میلیارد ریال بود

وملل

گروه توسعه اقتصاد ملل از زیر مجموعه های #وملل در ۳ماهه ۲۸۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

خفولا

خدمات فني فولاد يزد #خفولا در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی نشده ۶۵ ریال و در سود اصلی ۲۲۰ ریال سود محقق کرده است

وبهمن

دادوستداريا از زیر مجموعه های #وبهمن در ۳ ماهه اخیر ۱۹۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و ۱۶۱,۷۹۰ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است

شبصیر

#شبصیر در فروردین با فروش ۱۶۲۴ میلیارد ریال آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۳۴۸ میلیارد ریال و خرداد۲۹۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه به ۶۹۵۱ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل ۵۲۰۸ میلیارد ریال بود

فپنتا

صنعتي توليدي سپنتا پليمر از زیر مجموعه های #فپنتا در ۱۲ماهه به سود ۴۱۴ میلیارد ریالی رسیده است

چدن

فروش #چدن در فروردین به ۳۸۹ میلیارد ریال رسیده است و اردیبهشت ۷۰۲ میلیارد ریال بود و خرداد ۶۶۵ میلیارد ریال
۳ ماهه ۱۷۵۷ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۱۰۸۹ میلیارد ریال بوده است

دلر

#دلر در فروردین با فروش ۱۵۳۰ میلیاردریالی کار را اغاز کرده است که اردیبهشت ۲۰۹۸ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه ۵۶۲۹ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه سال قبل ۳۱۹۴ میلیارد ریال بود

کگهر

#کگهر
فروردین با کمی افت نسبت به ماه های قبل ۲۴۴۲۳ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۲,۹۷۷,۰۹۶ ریال
در اردیبهشت این عدد ۱۸۵۱۰ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۱۲,۰۶۶,۸۷۱ ریال شده و خرداد ۲۰۷۹۵ میلیارد ریال بود و
۶ ماهه فروشش ۱۳۵۳۹۵ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه قبل ۱۰۰۷۴۹ میلیاردریال بوده است

شمواد

#شمواد در ۳ ماهه دوم خوب عمل کرده و خرداد با فروش ۱۲۲۷ میلیارد ریالی به پایان برد و ۶ ماهه ۶۵۳۳ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه ۳۵۷۹ میلیارد ریال بود

شرانل

#شرانل در حرداد با فروش ۱۱۲۷۵ میلیارد ریالی در ۳ ماهه به عدد فروش ۳۱۴۵۷ میلیارد ریالی رسیده است . مشابه سال قبل نیز ۱۶۴۰۸ میلیارد ریال فروش زده است و تقریبا ۲ برابر قبل است

افق

#افق جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، بلوار غربي استاديوم آزادي، مرکز همايش بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار میگردد

خپویش

#خپویش در فروردین با فروش ۳۶۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است .اردیبهشت ۱۸۸۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۷۰ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۳۹۱۵ میلیارد ریال بود ۳ ماهه قبل ۵۲۴۸ میلیارد ریال بود که کمتر است

وبهمن

سرمايه گذاري اوين از زیر مجموعه های #وبهمن در ۳ ماهه اخیر ۱۰۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و ۱۴۹,۹۶۶ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است

حسینا

#حسینا خطی رو به بالا بوده
درامد شرکت در فروردین ۹۲۹ میلیاردریال شد و اردیبهشت ۹۱۲ میلیارد ریال و خرداد۱۰۱۰ میلیارد ریال بود
مجموعا ۳ ماهه ۲۸۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و کل سال قبل ۱۰۷۰۵ میلیارد ریال بود

کیمیا

#کیمیا به فروش ۶۹۲ میلیارد ریالی در فروردین رسید و در اردیبهشت به عدد ۳۱۲ میلیارد ریالی و خرداد ۴۱۱ میلیارد ریالی رسیده است۳ماهه ۱۴۱۶ میلیارد ریال فروش داشت

بفجر

#بفجر خطی پیش می رود فعلا البته ! در خرداد هم به فروش ۱۰۵۲۲ میلیارد ریالی رسیده و ۳ ماهه ۳۱۱۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل ۳۰۴۵۱ میلیارد ریال بود
با توجه به ابلاخ نرخ فروش سرویس های جانبی و نیز ارائه خدمات برای سال ۱۴۰۰ به این شرکت توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( طبق مدارک افشا شده در سامانه کدال به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰) ، مبلغ فروش محصولات و نیز ارائه خدمات از ابتدای سالجاری بدلیل عدم ابلاغ نرخهای فروش برای سال ۱۴۰۱ به صورت علی الحساب و بر اساس نرخ فروش محصولات و ارائه خدمات برای سال ۱۴۰۰ محاسبه و ارائه شده است. ضمناً گزارش فعالیت ماهانه فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری بدون مبلغ ارائه شده بود که در گزارش خردادماه به صورت علی الحساب بر اساس نرخهای سال ۱۴۰۰محاسبه و در قسمت اصلاحات مبلغ فروش ارائه گردید.

دعبید

#دعبید فروشش همچنان بالای ۳۰۰ است
در فروردین ماه به فروش ۲۱۲۳ میلیارد ریالی رسیده اردیبهشت با رشد ۳۰۱۹ میلیارد ریال شده و خرداد ۳۰۱۳ میلیارد ریال فروش زد
۶ ماهه ۱۶۳۶۵ میلیارد ریال فروش زده است مشابه سال قبل عدد ۹۰۲۳ میلیارد ریال بوده است

قرن

#قرن در فروردین ماه به فروش ۱۰۹۱ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد ۲۰۱۹ و خرداد هم ۲۶۱۹ میلیارد ریالی رسیده بود ۳ ماهه ۵۷۳۰ میلیارد ریال فروش داشته و مدت‌ مشابه سال قبل ۳۴۳۱ میلیارد ریال بوده است

مفاخر

#مفاخر در اردیبهشت ۱۳۳ میلیارد ریال و خرداد ۵۰۴ میلیارد ریال درامد و جمعا ۱۰۴۵ میلیارد ریال درامد داشته است و ۶ ماهه عدد فروش از ۶ ماهه قبل بیشتر است . کل فروش سال قبل ۱۲۰۵ میلیارد ریال بوده

لابسا

#لابسا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان هنگام – خيابان بوعلي – کوي الزهرا – پلاک ۲۵- مرکز آموزشي باقرالعلوم برگزار میگردد

آسیاتک

#آسیاتک در فروردین با درامد ۸۳۱ میلیارد ریالی آغاز گر سال مالی خود بوده و اردیبهشت به ۹۵۱ میلیارد ریال رسید و خرداد ۱۰۴۲ میلیارد ریال بود
۳ ماهه ۲۸۲۶ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال قبل شرکت ۸۳۱۲ میلیارد ریال بود

ونفت

#ونفت در خرداد ۹۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني (نيايش)، جنب پرديس سينمايي ملت، درب اورژانس بيمارستان شهيد رجايي، مرکز همايشهاي هتل قلب برگزار میگردد

پکویر

#پکویر اردیبهشت و خرداد خوبی زد
سهم در فروردین ۱۴۱۴ میلیارد ریال بود
ولی در اردیبهشت این عدد ۲۱۴۳ میلیارد ریال و خرداد ۳۰۰۸ میلیارد ریال بود و رشد داشت
۶ ماهه ۱۱۸۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۹۸۵۹ میلیارد ریال بود

حکشتی

#حکشتی به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ تعلیق می گردد.

کمینا

#کمینا طبق نیاز به تعمیرات دوره ای کوره وماشین آلات وتجهیزات آن شرکت اقدام به باز سازی کوره شماره ۲تهران را آغاز نموده وحدودآ۷۰روز به طول می انجامد ونتیجه بازسازی کوره مذکور عبارتندازبالابردن کیفیت،راندمان وهم کشش کوره بهبود قابل توجهی می یابد.

شبهرن

#شبهرن روند صعودی در فروش دارد
سهم در فروردین با فروش ۶۷۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۱۱۸۲۰ میلیارد ریال فروش زد و خرداد هم ۱۴۷۷۷ میلیارد ریال بود
۳ماهه ۳۳۳۲۰ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته و مدت مشابه ۱۷۷۶۴ میلیارد ریال بود

زبینا

#زبینا در فروردین با فروش ۲۳۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۳۳۴ میلیارد ریال و خرداد ۵۴۲ میلیارد ریال شده و ۳ماهه ۱۱۰۹ میلیارد ریال بوده مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۳۹ میلیارد ریال بود

خوساز

#خوساز در فروردین با فروش ۹۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۵۶۵ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۲۸۵۸ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۵۴۱۲ میلیارد ریال فروش داشت مشابه سال قبل ۲۸۹۱ میلیارد ریال بود .

شنفت

#شنفت هم خرداد خوبی زد
سهم در فروردین با فروش ۶۲۰۹ میلیارد ریالی در فروردین مواجه بوده و اردیبهشت ۶۷۱۴ میلیارد ریال و خرداد ۹۵۰۰ میلیارد ریال بود ۳ماهه ۲۲۴۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۱۴۹۹۱ میلیارد ریال بود

اپرداز

#اپرداز در فروردین با فروش ۳۰۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۵۸۹ میلیارد ریال و خرداد با رشد اندک ۶۲۳ میلیارد ریال بوده است . ۳ماهه ۱۵۲۲ میلیارد ریال درامد داشت
کل درامد سال قبل ۴۳۴۳ میلیارد ریال بود

کرازی

#کرازی پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني مبنی بر پرداخت مطالبات سنواتي سهامداران به استحضار می رساند پيرو اطلاعيه شماره ۱۲۲/۱۰۳۱۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ آن اداره در خصوص اجرايي شدن فرآيند پرداخت مطالبات سنواتي سهامداران،بدينوسيله به استحضار ميرساند حسب قبولي شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه،پرداخت مطالبات سنواتي سهامداران مجموعأ به مبلغ ۱۱،۰۱۳،۴۹۱،۸۹۱ ريال در تاريخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ براي سهامداراني که تا قبل از اين تاريخ در سجام ثبت نام کرده بودند انجام گرديد.

تجلی

#تجلی مزایده عمومی واگذاری گواهی اکتشاف محدوده لاطلا ماده معدنی پلی متال، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
برنده نشدن در مزایده بدلیل بالا بودن مبالغ سایر شرکت کنندگان در مزایده

شکام

#شکام در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۴۰۱۶ ریالی رسیده است

کیسون

#کیسون جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل المپيک تهران واقع در ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار میگردد

پاکشو

#پاکشو با فروش ۲۶۹۲ میلیارد ریالی در فروردین کار را اغاز کرد و اردیبهشت ۴۵۱۹ میلیارد ریال و خرداد ۵۷۷۹ میلیاد ریال بود که ۳ ماهه ۱۲۹۹۳ میلیارد ریال فروش داشت که از مدت مشابه سال قبل که ۹۱۵۷ میلیارد ریال بود بیشتر است

وپست

#وپست جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان کارگر شمالي روبروي سازمان انرژي اتمي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار میگردد

غبهنوش

#غبهنوش در فروردین با فروش خوبی همراه شده و ۲۰۲۵ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت ۲۳۱۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۷۱ میلیارد ریال فروش داشت و رشد تابستانی را هم آغاز میکند
۳ ماهه ۶۸۱۰ میلیارد ریال فروش داشت . مشابه سال قبل هم ۵۳۰۰ میلیاردریال بود

فگستر

#فگستر در خرداد با فروش ۶۳۰ میلیارد ریالی در ۳ماهه به فروش ۱۶۶۶ میلیارد ریالی رسیده است و مشابه سال قبل این عدد ۱۰۷۱ میلیارد ریال بود

ومعادن

#ومعادن جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر ، بالاتر از مسجد بلال ، نرسيده به چهارراه پارک وي ، مجموعه فرهنگي و ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش برگزار میگردد

شکلر

#شکلر در خرداد با فروش ۷۱۹ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد و ۶ماهه به ۴۶۰۳ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه این عدد ۲۵۲۶ میلیارد ریال است

انرژی

بورس #انرژی در خرداد با درامد ۶۹ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۷ میلیارد ریالی در ۳ماهه رسیده است و کل سال قبل ۴۷۹ میلیارد ریال است

شاراک

مجمع
#شاراک
در پایان مجمع پتروشیمی شازند، به ازای هر سهم ۶۹۰۰ ریال سود تقسیمی تصویب شد.

فمراد

#فمراد در فروش منظم نیست سهم در فروردین فقط ۴۵ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت به ۳۷۸ میلیارد ریال رسید و خرداد ۲۸۱ میلیارد ربال بود ۳ ماهه ۷۰۶ میلیارد ریال فروش داشته است .

غکوروش

#غکوروش جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از کتابخانه ملي، جنب روگذر شهيد همت غرب، مرکز همايش هاي بين المللي هتل بزرگ ارم -سالن سپهر برگزار میگردد

پرداخت

#پرداخت در فروردین ۲۶۰۳ میلیارد ریال درامد داشت و سال مالی را اغاز کرد اردیبهشت ۲۸۷۷ میلیارد ریال و خرداد ۲۹۱۴ بود و ۳ ماهه ۸۳۹۵ میلیارد ریال شده است.

کل سال قبل شرکت ۳۰۵۸۵ میلیارد ریال بود

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

سال مالی سال مالی سال مالی سال مالی سال مالی سال مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *