بشهاب

#بشهاب در فروردین با فروش ۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۳۵۹ و خرداد ۳۸۰ میلیارد ریال بوده است
در تیر این عدد به ۳۷۵ میلیارد ریال رسیده و خیلی تغییر نکرده و ۴ ماهه ۱۱۵۵ میلیارد ریال شد و۴ ماهه قبل ۵۶۶ میلیارد ریال بود

شاروم

#شاروم در فروشی خاص در تیر ۹۷۵ میلیارد ریال فروش زد سهم در خرداد با فروش ۶۳۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است و جمعا به ۲۳۵۵ میلیارد ریالی رسیده است و۴ ماهه قبل ۱۳۷۸ میلیارد ریال بود

لوتوس

#لوتوس سال مالی متفاوتی را دارد و خرداد ۸۲۰ و تیر ۸۳۵ میلیاردریال درامد داشت و ۶ماهه ۵۵۹۲ میلیارد ریال فروش و درامد داشت

شفارس

#شفارس سال مالی را با فروش ۵۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۵۷۰ میلیارد ریال بوده و خرداد با رشد ۷۴۲ میلیارد ریال شد
در ۳ماهه دوم در تیر ۵۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و۴ ماهه ۲۳۶۶ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه قبل این عدد ۱۴۹۶ میلیارد ریال بود

کترام

#کترام سال مالی را با فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت به ۲۵۴ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۳۱۴ میلیارد ریال بود
در ۳ماهه دوم در تیر به ۲۶۶ میلیارد ریالی رسید
۴ ماهه ۱۰۱۲ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۶۳۳ میلیارد ریال بود

خزر

#خزر با فروش ۲۰۵ میلیارد ریالی در فروردین آغاز کرده بود و اردیبهشت به ۳۵۷ میلیارد ریال و خرداد ۴۰۱ میلیارد ریال و تیر هم حوالی ۴۱۴ میلیارد ریال بود ۴ماهه ۱۳۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه سال قبل ۶۸۲ میلیارد ریال بود

غکورش

#غکوروش یک فروش خاص درتیر و خرداد داد
سهم در فروردین به فروش ۲۰۱۶ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۹۰۰۷ میلیارد ریال شدو خرداد به ۲۳۸۵۱ میلیارد ریالی رسید و تیر ۲۳۷۱۱ میلیارد ریال بود و۴ ماهه ۵۸۵۸۲ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۱۹۹۶۰ میلیارد ریال بود

مجوز افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی #غکورش از محل سود انباشته صادر شد.

دبالک

#دبالک متمم قرارداد تامین مالی فعالیت بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا

والبر

#والبر در تیر ۱۷۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

های وب

#های_وب به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تعلیق می گردد.

سشمال

#سشمال فروردین۳۳۸ میلیارد ریال بود و اردیبهشت ۳۷۲ میلیارد ریالو در خرداد به ۴۶۴ میلیارد ریال رسیده است
در تیر این عدد ۴۸۸ میلیارد ریال بوده
جمعا۷ ماهه ۲۵۲۸ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۵۸۶ میلیارد ریال بود
از ميزان كل تحويل تير ماه به ميزان ۰/۱۲% به مقدار ۷۱ تن سيمان خاكستري پاكتي به مبلغ ۲۷۶ ميليون ريال و ۰/۰۳% به مقدار ۱۷ تن سيمان خاكستري فله به مبلغ ۵۳ ميليون ريال بابت مانده تعهدات بصورت عرضه مستقیم و مابقي در بورس كالا انجام شده است.

سشرق

#سشرق روند صعودی در ۳ماهه اخیر داشته
فروش سهم در فروردین ۵۳۴ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت ۶۲۶ میلیارد ریال و خرداد ۶۴۳ میلیارد ریال بوده است
در تیر به ۷۲۸ میلیارد ریال رسیده و ۱۰ ماهه ۵۹۶۷ میلیارد ریال است و مدت مشابه قبل ۴۶۵۸ میلیارد ریال است

دیران

افزایش_سرمایه #دیران
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ايران دارو
درصد افزایش سرمایه: ۳۰۷%
محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

ثجنوب

#ثجنوب در تیر ۲۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۱۰۷۳ میلیارد ریالی رسیده است

تاپکیش

#تاپکیش به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

وسپه

#وسپه در تیر ۲۰۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱۵,۶۱۵,۷۸۶ میلیون ریال تا پایان تیر سود مجامع داشته است

تکمبا

#تکمبا در فروردین ۲۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است واردیبهشت ۳۸۵ میلیارد ریال شده در خرداد این عدد ۶۴۴ میلیارد ریال بود
در تیر ۲۷۹ میلیارد ریال بوده و ۴ ماهه ۱۶۰۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۱۱۸۰ میلیارد ریال بود

امین

#امین در خرداد ۵۱۶ میلیارد ریال و تیر ۵۰۹ میلیارد ریال درامد داشته و جمعا ۱۰ ماهه به ۵۷۸۳ میلیارد ریال رسیده است که از کل سال قبل بیشتر است

وصنعت

#وصنعت در تیر ۸۳۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴۰۹,۵۹۵ میلیون ریال تا پایان تیر سود مجامع داشته است

زمگسا

#زمگسا در تیر ۵۹۳ و خرداد ۵۵۴ ، اردیبهشت ۳۵۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه ۱۶۶۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۹۰۷ میلیارد ریال بود

غصینو

#غصینو در فروردین با فروش ۱۵۱۵ میلیارد ریالی مواجه شده است اردیبهشت این عدد ۱۸۰۹ میلیارد ریال و خرداد ۳۱۶۱ میلیارد ریال بوده است
در تیر به عدد ۲۸۳۱ میلیارد ریالی رسیده است
۴ ماهه ۹۳۱۷ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل این عدد ۴۶۱۱ میلیارد ریال بوده است

کحافظ

#کحافظ در آمد حاصل از تولید و فروش محصولات تولیدی خط ۲
بهره برداری از خط ۲ (فاز ۹) تولید کاشی پرسلانی

بورس

#بورس در تیر ۳۰۹ میلیارد ریال درامد داشته و کل عدد ۴ ماهه ۱۷۱۷ میلیارد ریال بوده است .کل سال قبل ۵۱۱۱ میلیارد ریال بوده است

صبا

#صبا در تیر ۱۷۷۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴,۴۰۰,۷۹۷ میلیون ریال تا پایان تیر سود مجامع داشته است

لکما

شفاف_سازی #لکما
نتايج برگزاري مزايده فروش یک قطعه زمین به متراژ ۱۸۰۰متر واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
نتايج برگزاري مزايده: شرکت بیجینگ شاینی نایت به عنوان خریدار نهایی زمین ۱۸۰۰متری انتخاب گردید.
مبلغ مورد توافق: ۱۱۲,۵۵۷ میلیون ریال

افق

#افق در فروردین امسال به فروش ۱۹۶۲۰ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت با رشد چشم گیر ۲۸۵۱۱ میلیارد ریال و خرداد ۲۶۴۳۳ میلیارد ریال و تیر ۲۷۵۵۳ میلیارد ریال بوده و ۱۰۲۲۲۳ میلیارد رریال درامد داشت .
در مجموع مدت مشابه سال قبل ۶۶۶۳۳ میلیارد ریال بود

افزایش سرمایه ۳۳۳ درصدی #افق از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت .

گوهران

#گوهران در تیر ۱۵۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۲,۳۳۸,۲۴۸ میلیون ریال تا پایان تیر سود مجامع داشته است

وغدیر

#وغدیر تا تیر ۲۷,۰۷۶,۷۳۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

غدام

#غدام در تیر ۱۸۱ میلیارد ریال فروش داشته و ۷ ماهه به فروش ۷۰۴ میلیارد ریالی رسیده است

واحیا

#واحیا افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص آخرين راي موضوع حقوق دولتي شرکت معادن سنگ آهن احيا سپاهان
پیرو نامه شماره ۰۱/۹۹/۱۲۱۰/ح مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ به پیوست دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۸۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰شعبه دوم دیوان عدالت اداری و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۶۴۵۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ شعبه دوم دیوان عدالت اداری حضورتان ارسال می گردد.

لازم به ذکر است طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۰۷۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، دادنامه های فوق الذکر و مصوبه شماره ۶۰/۷۳۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ شورای عالی معادن نقض و جهت رسیدگی مجدد به شورای عالی معادن ارجاع گردیده است.

لازم به توضیح است حسب توضیحات مندرج در بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان و یادداشت ۲-۲-۳۶ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت مذکور مبلغ ۳٫۵۰۵٫۶۱۴ میلیون ریال بابت موضوع فوق الذکر در حسابها ذخیره منظور گردیده استلیکن سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان رضوی مبلغ ۵٫۴۳۳٫۱۶۸ میلیون ریال بیش از ذخیره منظور شده مطالبه نموده است. با توجه به نقض مصوبه شورای عالی معادن، آثار سود و زیانیمصوبه آتی آن شورا پیش از رسیدگی مجدد و ابلاغ به این شرکت امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورتیکه رأی احتمالی صادره از سوی شورای مذکور علیه شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان باشد، اعتراض مجدد امکان پذیر خواهد بود.

همراه

سرمايه گذاري توسعه نور دنا از زیر مجموعه های #همراه اول در ۳ماهه ۱۷۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳,۴۰۳,۳۲۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

بنیرو

#بنیرو روند صعودی در فروش دارد
در فروردین با فروش ۲۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۴۲ میلیارد ریال و خرداد ۷۸۹ میلیارد ریال و تیر ۹۳۴ میلیارد ریال شد و ۴ ماهه ۲۳۷۱ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۱۸۸ میلیارد ریال بود

فایرا

#فایرا هم خرداد و تیر خوبی را داشت ولی خرداد بهتر بود
سهم در فروردین به فروش ۵۸۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۰۷۱۵ میلیارد ریال فروش اردیبهشت داشت و خرداد ۱۹۷۶۳ میلیارد ریال و تیر ۱۶۶۹۷ میلیارد ریال بود
۴ ماهه ۵۲۹۸۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۳۲۳۷۱ میلیارد ریال بوده است

غشهداب

#غشهداب سال مالی را در فروردین با فروش ۳۶۴ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۱۷ میلیارد ریال و خرداد ۴۴۶ میلیارد ریال بود
در ۳ماهه دوم در تیر ۶۵۶ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و رشد نرخ گرفته و ۴ماهه ۱۸۸۴ میلیارد ریال فروش ۴ ماهه بوده است که مشابه سال قبل ۱۲۶۸ میلیارد ریال بود

فجهان

#فجهان در فروردین با فروش ۱۱۶۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۷۰۵۹ میلیارد ریال رسیده و کمی افت کرد و خرداد ۷۳۱۷ میلیارد ریال فروش داشته
در تیر این عدد با رشد ۱۰۲۲۷ میلیارد ریال شده و مقدار فروش خوبی داشت
سهم در ۴ ماهه ۳۶۲۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۳۴۹۹ میلیارد ریال بود

فپنتا

#فپنتا را باید تلفیقی دید ولی در هر صورت کمی افت فروش داشت
فروردین را با فروش ۴۹۰ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۹۳۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۰۱۴ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد ۷۶۷ میلیارد ریال بوده و ۴ماهه ۳۲۰۴ میلیارد ریال فروش زد
مشابه سال قبل ۳۴۹۸ میلیارد ریال بود

حسینا

#حسینا خطی رو به بالا بوده و تیر بهتر از ۳ماهه قبل شد
درامد شرکت در فروردین ۹۲۹ میلیاردریال شد و اردیبهشت ۹۱۲ میلیارد ریال و خرداد۱۰۱۰ و تیر ۱۲۱۹ میلیارد ریال بود
مجموعا ۴ ماهه ۴۱۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و کل سال قبل ۱۰۷۰۵ میلیارد ریال بود

فملی

#فملی خرداد خوبی داشت ولی تیر کمی افت کرد
در اردیبشهت با رشد ۸۱۳۱۹ میلیارد ریال شده است و نرخ فروش صادراتی ۲,۷۸۰,۶۱۸,۶۹۵ ریال و ۱۲۷۰۰ تن صادر کرده است .
در خرداد ۹۷۰۹۱ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۲,۸۴۴,۸۷۶,۵۹۸ ریال و مقدار فروش ۱۵ هزار تن بوده
در تیر این عدد ۶۰۷۵۶ میلیارد ریال بوده است و نرخ فروش ۲,۶۷۸,۱۲۳,۲۵۳ ریال بوده و ۴۲۰۰ تن صادر کرده است که دلیل افت گزارش افت صادرات بوده است
جمع فروش ۴ ماهه ۲۸۲۱۹۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۲۱۲۶۲۸ میلیارد ریال بود

کمرجان

#کمرجان در فروردین این عدد ۴۶ میلیارد ریال شد و اردیبهشت به ۵۲ میلیارد ریال رسید و خرداد ۵۴ میلیارد ریال و تیر ۴۰ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۳۴۰ میلیارد ریال رسید . مشابه سال قبل ۲۶۷ میلیارد ربال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب بشهاب 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *