سکرما

#سکرما سال مالی متفاونی دارد ۶ماهه خوبی داشت
سهم در فروردین ۳۵۴ میلیارد ریال بود واردیبهشت ۴۹۱ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۵۵۶ میلیارد ریال شد در تیر با رشد بیشتر ۷۲۵ میلیارد ریال شده و مرداد ۵۲۲ میلیارد ریال بوده و ۸ ماهه ۳۸۴۰ میلیارد ریال بوده است

شفارا

#شفارا خرداد ۹۲۹ میلیارد ریال بود و رشد داشته است
در تیر این عدد ۱۰۱۹ میلیارد ریال شد و رشد داشت در مرداد هم به ۷۰۴ میلیارد ریالی رسیده و۵ ماهه ۴۰۵۷ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۳۲۱۷ میلیارد ریال بوده است .

پتایر

#پتایر فروشش در اردیبهشت ۱۲۸۹ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۷۲ میلیارد ریال و تیر ۱۷۴۵ میلیارد ریال ومرداد ۱۵۶۱ میلیارد ریال بوده است .
۵ ماهه ۷۳۴۳ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه ۵۳۸۶ میلیارد ریال بود

زکشت

#زکشت رشد فروش داشته و در تیر ۳۲۳ میلیارد ریال و مرداد ۳۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه به فروش ۱۳۲۶ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۶۰۲ میلیارد ریال بود

چخزر

#چخزر در فروردین ۳۳۵ و اردیبهشت ۲۷۷ میلیارد ریال و خرداد ۴۴۳ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد ۳۳۶ میلیارد ریال و مرداد ۳۵۶ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه عدد فروش به ۱۷۴۹ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه این عدد ۱۲۰۵ میلیارد ریال است

وپویا

#وپویا شرکت سرمايه گذاري پويا در مرداد ۱۸۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱,۸۲۵,۶۸۹ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است.

کباده

شفاف سازی #کباده

برگزاري مزايده

مزایده نوبت دوم بشماره ۸۷/پ/۱۴۰۱ فروش کارخانه(چینی بهداشتی صدف وآترین وسرامیک صنعتی وآجرنسوز وفرآوری خاک )واقع در شهرک صنعتی آباده

دعبید

مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی #دعبید از محل سود انباشته صادر شد.

وآفری

مجوز افزایش سرمایه ۲۶ درصدی #وآفری از محل سود انباشته صادر شد.

ولصنم

#ولصنم در فروردین ۷۲ اردیبهشت ۲۱۷ و خرداد ۳۳۴ میلیارد ریال درامد داشته
تیر ۲۸۲ میلیارد ریال بوده و مرداد ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است
در مجموع ۸ ماهه ۱۴۲۹ میلیارد ریال درامد داشته است.

بفجر

#بفجر به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تعلیق می گردد.

سخاش

#سخاش در فروردین ۳۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت کمی بیشتر بود و ۳۵۵ میلیارد ریال در خرداد به ۴۴۸ میلیارد ریال رسید و و تیر ۳۵۹ میلیارد ریال بود و مرداد به ۴۱۴ میلیاردریال رسیده و۵ ماهه ۱۸۹۳ میلیارد ریال بوده است . در ۵ ماهه قبل ۱۱۹۸ میلیارد ریال بوده است .
در ماه مورد گزارش میزان ۲۲.۱۴۰تن انواع سیمان فله (تیپ ۲و پوزولانی ) به ارزش ۱۹۳.۰۱۵میلیون ریال و ۲۹.۵۴۳ تن انواع سیمان پاکتی (تیپ ۲ و پوزولانی)به ارزش ۲۲۱.۲۹۹میلیون ریال از طریق بورس کالا تحویل شده است .

سخزر

#سخزر در فروردین به فروش ۴۳۶ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت این عدد ۵۲۱ میلیارد ریال شد و خرداد ۴۴۹ میلیارد ریال بود
در ۳ماهه دوم در تیر ۶۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و و مرداد ۵۴۵ میلیارد ریال بود و کمی افت داشت
۵ ماهه ۲۶۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه قبل ۱۹۹۳ میلیارد ریال بود .

کرازی

#کرازی در فروردین با فروش ۳۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۳۳۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۹۸ میلیارد ریال رسید
تیر با رشد جدی ۱۲۰۳ میلیارد ریال بوده که البته ۴۸۶,۶۵۳ میلیون ریال ان صادرات بوده و مرداد هم ۱۱۳۰ میلیارد ریال بوده و ۳۲۰ میلیارد ریال ان صادرات
و ۵ ماهه ۳۳۹۵ میلیارد ریال شد
مدت مشابه سال قبل ۲۲۴۱ میلیارد ریال بود

فلوله

#فلوله در فروردین با فروش ۳۵۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به ۸۴۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۹۳ میلیارد ریال بوده
در ۳ماهه دوم در تیر ۱۳۵۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۴۲۵ میلیارد ریال بود و۵ ماهه ۵۶۶۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۷۸ میلیارد ریال بود

شگویا

#شگویا هم خرداد و تیرخوبی داشت
سهمی که فروشش در فروردین به ۱۸۷۴ میلیارد تومان رسیده است و اردیبهشت ۱۷۷۷ میلیارد تومان بود و در خرداد به ۱۹۶۱ میلیارد تومان رسیده
سهم در تیر ۱۹۵۶ میلیارد تومان فروش داشت و مرداد ۱۹۴۲ میلیارد تومان بوده است .
۵ ماهه ۹۵۱۱۶ میلیارد بوده است .۵ ماهه قبل ۶۳۵۸۴ میلیارد تومان بوده است

سدور

#سدور در فروردین به فروش ۲۸۲ میلیارد ریالی رسیده بود در اردیبهشت ماه این عدد ۴۲۹ میلیارد ریال و خرداد ۵۸۸ میلیارد ریال
تیر فروش ۳۴۶میلیارد ریال بوده است و مرداد ۳۴۲ میلیارد ریال و ۵ماهه ۱۹۹۰ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل این عدد ۱۱۸۹ میلیارد ریال بود

اخابر

#اخابر در فروردین با درامد ۵۲۹۱ میلیارد ریالی سال مالی را آغاز کرد . اردیبهشت ۵۴۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۵۴۹۸ میلیارد ریال و تیر ۵۶۹۴ میلیارد ریال و مرداد ۵۸۱۰ میلیارد ریال شده است
۵ ماهه ۲۷۷۲۳ میلیارد ریال بود کل عدد سال قبل ۶۹۵۰۴ میلیارد ریال است

تیپیکو

#تیپیکو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر – پايين تر از چهارراه پارک وي – مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش برگزار میگردد

شلعاب

#شلعاب در مردا دبا فروش ۲۵۶ میلیارد ریالی عدد خوبی داشت و ۵ماهه به ۹۵۵ میلیارد ریال فروش رسیده است مدت مشابه قبل ۳۶۶ میلیارد ریال بود

کاسپین

#کاسپن با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-035 مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

پلاست

#پلاست این انعقاد قرارداد بابت جایگزینی دستگاه بوده که اثر سود و زیانی چندانی در صورت های مالی شرکت ندارد اقدام برای جایگزینی و نوسازی ماشین آلات فوق در جهت حفظ شرایط موجود و از دست نرفتن بازارهای آتی صورت گرفته است که جمعا به مبلغ ۶۲ میلیارد ریال بهای خرید و هچنین ظرفیت تولید سالانه ۲۴۱۵۰۰ کیلوگرم می باشد

سقاین

#سقاین در فروردین ۱۸۱ و اردیبهشت ۲۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است و خرداد این عدد ۳۱۴ میلیارد ریال بوده است .
تیر ۳۷۴ میلیارد ریال بود و مرداد ۳۱۹ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه۱۳۹۲ میلیارد ریال شده و مشابه ۱۰۹۹ میلیارد ریال بود .

پرداخت

مجوز افزایش سرمایه ۱۶۷ درصدی #پرداخت از محل سود انباشته صادر شد.

افق

مجوز افزایش سرمایه ۳۳۳ درصدی #افق از محل سود انباشته صادر شد.

قنیشا

مجوز افزایش سرمایه ۴ درصدی #قنیشا از محل طالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

وبهمن

مجوز افزایش سرمایه ۴۰۹ درصدی #وبهمن از محل سود انباشته صادر شد.

وتوصا

#وتوصا طبق قرارداد منعقده فی مابین شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران و بانک صنعت و معدن بابت خرید بلوک سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و تجارت ، مقرر بود تمام سهام این شرکت در توثیق بانک مذکور تا زمان اتمام اقساط قرارداد ( اسفند ماه ۱۴۰۰ ) باشد . در حال حاضر با توجه به پرداخت کلیه اقساط توسط شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ، بانک صنعت و معدن نسبت به رفع توثیق سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و تجارت اقدام نمودند .

بتا سهم

#کدال_نگر

سکرما سکرما سکرما سکرما سکرما سکرما سکرما سکرما سکرما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *