بالاس

بالاس ۳ماهه اول ۳۰۳ و تیرماه ۸۰میلیارد ریال و مرداد ۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۴۶۷ میلیارد ریال درامد رسیده است که کل سال قبل ۱۸۹۹ میلیارد ریال بود

ولساپا

#ولساپا مرداد ۶۵۲ ، تیر ۷۲۹ و خرداد ۷۲۷ میلیارد ریال درامد داشته
در مرداد هزینه مالی ۴۹۱ و تیر ۴۴۱ میلیارد ریال بوده است . تراز ۵ ماهه ۱۶۵۱ میلیارد ریال مثبت است.

لطف

#لطف در مرداد با فروش ۷۲۷ میلیارد ریالی به عدد ۲۷۳۹ میلیارد ریالی رسیده و مشابه سال قبل شرکت ۱۶۴۹ میلیارد ریال است

دسبحان

#دسبحان سهمی که فروردین با فروش ۵۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۵۶ میلیارد ریال شد

خرداد ۸۰۶ میلیاردریال بود و تیر ۸۴۹ میلیارد ریال
در مرداد ۱۰۵۲ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه ۳۷۶۵ میلیارد ریال بوده است و در مدت مشابه قبل ۲۷۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است .

غگرجی

#غگرجی تیر و مرداد را با افزایش نرخ و مقدار فروش پشت سرگذاشت
سهم ۲ ماهه اول به ۱۷۹ میلیارد ریال فروش رسیده بود و خرداد به ۲۸۰ میلیارد ریال رسید و تیر ۴۳۸ میلیارد ریال بود و مرداد هم ۵۵۰ میایارد ریال
۵ ماهه ۱۴۴۹ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۱۲۴۴ میلیارد ریال

آبادا

#آبادا در مرداد ۱۹۲ و ۵ماهه ۱۰۸۲ میلیارد ریال درامد داشت و از مدت مشابه سال قبل کمتر است
در توضیح آورده است با توجه به اینکه صورتحسابهای ماهیانه فروش انرژی بیست روز الی یکماه بعد از اتمام ماه توسط مدیریت شبکه برق ایران صادر و نهایی می شود لذا عملکرد ماهیانه به صورت برآوری ثبت می گردد.لذا با توجه به دریافت صورتحساب تیر ماه مقادیر واقعی مربوط به فروش بازار اصلاح گردیده است

زقیام

#زقیام در فروردین به فروش ۴۹۰ میلیارد ریالی رسیده است ، اردیبهشت این عدد ۶۲۹ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۸۶۱ میلیارد ریال بوده است
سهم در تیر ۸۴۵ میلیارد ریال و مرداد ۸۳۰ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه ۳۵۹۹ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۱۸۴۷ میلیارد ریال
در توضیح اورده است قیمت فروش گوساله نر متولد شده بر اساس عرضه و تقاضا در بازار و همچنین بر اساس نرخ پایه دام های شیرخوار یا قطع شیر (سن دام) می باشد، همچنین قیمت فروش کود حیوانی مربوط به فروش نوع کود حیوانی (کود شیری و کود تلیسه) و منطقه فروش می باشد.

لابسا

#لابسا در فروردین با فروش ۵۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۵۹ میلیارد ریال بوده و خرداد ۱۱۴۶ میلیارد ریال شده است
تیر با افت ۵۰۷ میلیارد ریال شده و مرداد ۵۰۹ میلیارد ریال بوده
۵ ماهه ۳۴۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۱۴۳ میلیارد ریال بود

ددانا

#ددانا مرداد کمی بهتر شد .
سهم در فروردین ۱۵۲۵ و اردیبهشت ۱۵۸۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۲۸۰ میلیارد ریال فروش زد
در فصل دوم در تیر ۱۵۷۸ و مرداد ۱۹۲۱ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه ۸۸۸۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۷۴۴۷ میلیارد ریال بود

سکرد

#سکرد درخرداد این عدد برخلاف بسیاری از سیمانی ها به ۴۲۰ میلیارد ریال کاهش یافت و تیر کمی بهتر بود و ۴۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۳۶۹ میلیارد ریال بوده
۱۱ماهه ۴۵۵۲ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۲۵۵۸ میلیارد ریال

سشرق

#سشرق روند صعودی در ۳ماهه اخیر داشته
فروش سهم در فروردین ۵۳۴ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت ۶۲۶ میلیارد ریال و خرداد ۶۴۳ میلیارد ریال بوده است
در تیر به ۷۲۸ میلیارد ریال و مرداد ۷۹۵ میلیارد ریال رسیده و ۱۱ ماهه ۶۷۶۲ میلیارد ریال است و مدت مشابه قبل ۵۱۱۳ میلیارد ریال است

کمنگنز

#کمنگنز خرداد به عدد ۳۰۵ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۳۴,۳۱۶,۷۷۷ ریال بود
در تیر این عدد ۲۱۳ میلیارد ریال و نرخ ۳۰,۴۲۴,۱۲۶ ریال شده و مرداد هم ۲۱۴ و نرخ ۳۱,۷۰۷,۳۴۹ ریال شد
۵ ماهه ۱۴۲۱ میلیارد ریال فروش زد . مشابه سال قبل ۱۰۸۵ میلیارد ریال بود

کلر

#کلر پارس تیرو مرداد بد نبود
سهم در فروردین ۴۹۱ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۱۳ میلیارد ریال فروش داشت در خرداد این عدد ۵۰۳ میلیارد ریال رسید
در فصل دوم در تیر ۵۸۸ و مرداد ۶۱۴ میلیارد ریال شد بود و۵ ماهه به عدد ۲۸۱۱ میلیارد ریالی رسید و مدت مشابه سال قبل ۱۴۶۰ میلیارد ریال بود

پرداخت

#پرداخت در مرداد ۲۹۴۸ و ۵ ماهه ۱۴۳۰۵ میلیارد ریال جمع درامد شده است
.کل سال قبل شرکت ۳۰۵۸۵ میلیارد ریال بود

شپلی

#شپلی در ۳ ماهه اول به فروش ۵۰۲۰میلیارد ریالی رسیده است در فروردین این عدد ۱۵۲۸ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت هم با رشد ۲۳۴۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۷۹۶ میلیارد ریال بوده است.
تیر با کمی افت به ۹۹۳ میلیارد ریال رسید و مرداد ۲۵۵۲ میلیارد ریال بود .
۸ ماهه گذشته ۱۵۲۳۴ میلیارد ریال بوده است
. مدت مشابه سال قبل ۱۰۸۲۲ میلیارد ریال است

سیلام

#سیلام تیر و خرداد متفاوتی را داشت ولی مرداد کمی افت کرد
سهم تا خرداد ۲۳۲۸ میلیارد ریال فروش داشته و تیر ۷۱۷ میلیارد ریال بود در مرداد به ۵۲۸ میلیارد ریالی رسیده که۷ ماهه ۳۵۷۴ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه ۱۹۷۱ میلیارد ریال بوده است.

غشاذر

#غشاذر در مرداد ۱۱۰۷ میلیارد ریال و ۵ ماهه ۴۵۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۲۵۳۴ میلیارد ریال بوده است.

فسرب

#فسرب منظم در فروش عمل نمیکند ولی در هر صورت در تیر با فروش ۸۵۴ میلیارد ریالی و مرداد ۲۸۰ میلیاردریالی مواجه است و ۵ ماهه ۲۲۰۲ میلیارد ریال بوده است

کنور

فروش این ماه #کنور هم جذاب نبود و ۲۸۸ میلیارد ریال گندله با نرخ ۲۸,۰۴۰,۳۹۳ ریال فروخته است جمعا ۵ماهه ۶۴۶۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۱۲۶۷۶ میلیارد ریال

غشان

#غشان دراردیبهشت با فروش ۱۱۵۷ میلیارد ریالی و خرداد ۹۹۰ میلیارد ریالی مواجه بود و تیر هم ۱۰۲۳ میلیارد ریال و مرداد ۱۲۸۸ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۵۱۵۷ میلیاردریالی رسیده است

غدشت

#غدشت سال مالی را با فروش ۷۱۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است و مرداد هم ۶۸۷ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۱۴۰۰ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه رشد خوبی دارد که ۴۶۴ میلیارد ریال بود

فروسیل

#فروسیل را در مرداد نمی شود خیلی مبنا قرارداد فقط ۱۱۸ میلیارد ریال فروش داشته و کل ۵ ماهه ۱۶۶۶ میلیارد ریال است .کل سال قبل این عدد ۶۹۹ میلیارد ریال بود

ختور

#ختور خرداد و تیر خوبی داشت
سهم در فروردین ۳۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت ۸۴۲ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۱۳۸۵ میلیارد ریال و تیر ۱۴۰۴ میلیارد ریال و مرداد ۸۸۴ میلیارد ریال فروش زد و۵ ماهه ۴۸۴۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۲۴۲ میلیارد ریال بوده است

دسانکو

#دسانکو در فروردین ۲۵۱ میلیارد ریال بود اردیبهشت به ۲۶۵ میلیارد ریال و خرداد ۲۶۳ میلیارد ریال رسید
در تیر کمی متفاوت ظاهر شد و۴۷۹ میلیارد ریال بوده است و مرداد ۶۰۳ میلیارد ریال بود
۸ ماهه به ۲۷۶۶ میلیارد ریال رسیده است.

سدشت

#سدشت فروردین به ۵۶۸ میلیارد ریال رسیده در اردیبهشت این عدد ۳۴۷ میلیارد ریال بود و خرداد ۳۷۵ میلیارد ریال و تیر ۴۴۵ میلیارد ریال بوده است در مرداد به فروش ۲۰۰ میلیارد ریالی رسیده و افت کرد
۱۱ ماهه ۴۶۴۶ میلیارد ریال شده است . مدت مشابه این عدد ۲۵۹۴ میلیارد ریال بود.

وسینا

#وسینا در مرداد ۵۳۰۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۹۸۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد.تراز شرکت ۵ ماهه ۵۴۶۲ میلیاردریال مثبت است

قپیرا

#قپیرا در اولین ماه سال مالی ۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشت

وغدیر

#وغدیر تا مرداد ۲۷,۰۸۷,۴۴۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است

پارسیان

مجوز افزایش سرمایه ۸٫۳ درصدی #پارسیان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد

خرینگ

#خرینگ در خرداد و تیر خوب بود ولی مرداد کمی افت کرد
سهم فروردین ۹۳۶ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت ۱۵۷۰ میلیارد ریال بود و خرداد به ۲۶۲۱ میلیارد ریال و تیر ۲۱۸۴ میلیارد ریال رسیده و مرداد ۱۹۰۵ میلیار ریال بود و کمی افت داشت
۵ ماهه به ۹۴۲۷ میلیارد ریال بوده است
مشابه قبل این عدد ۶۳۹۶ میلیارد ریال بوده است

کسرام

#کسرام در اردیبهشت با فروش ۸۱ میلیارد ریالی و خرداد ۹۷ میلیارد ریالی مواجه بود در تیر به ۸۰ میلیاردریال رسید و مرداد م در همین حوالی بود و ۸۷ میلیارد ریال فروش داشت
۷۷۰ میلیارد ریال فروش داشت است مدت مشابه ۴۸۵ میلیارد ریال بود

ورنا

#ورنا !!مجاز متوقف ؟! وساپا هم همینطور
دلیل این موضوع هنوز روشن نیست و خبری در کدال هم ارائه نشده است

نطرین

#نطرین ۲ماهه قبل ۳۳۹و خرداد ۲۵۱ میلیارد ریال و تیر ۲۵۵ میلیارد ریال فروش داشت در مرداد این عدد ۲۵۶ میلیارد ریال شده و ۵ ماهه به عدد ۱۱۰۲ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل این عدد ۴۰۷ میلیارد ریال بود

فولاد

وباز رسیدیم به گزارش #فولاد که در مرداد نسبت به تیر اندکی کاهشی بوده
فروش فولاد در فروردین به عدد ۱۲۰۶۷۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۹۸,۵۳۳ ریال شد
در اردیبهشت ۱۷۳۶۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰۲,۵۲۶ ریال
خرداد فروش به ۱۸۷۳۱۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۰۹,۲۳۹ ریال بود
در ۳ماهه دوم در تیرماه به فروش ۱۲۴۳۰۷ میلیارد ریالی رسیده است و در نرخ این عدد ۲۰۳,۹۳۷ ریال بوده است
در مرداد ۱۰۲۳۴۴ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۹۳,۷۵۱ ریال و کم شده است
۵ ماهه ۷۰۵۴۹۵ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۵۳۸۴۹۴ میلیارد ریال بود

خمهر

#خمهر در مرداد ۲۰۹۵ و۵ ماهه ۱۲۳۲۰ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه سال قبل ۸۱۳۱ میلیارد ریال بود

خساپا

فوری مهم #خساپا #وساپا
قیمت بلوک سایپا پايه هر سهام ۳۴۴۲ ريال (بدون احتساب ارزش مديريتي) برآورد گرديد

وساپا

#وساپا شفاف سازی زده است
به استحضار ميرساند که پاکت گزارش کارشناسان رسمي قوه قضاييه به شماره ۰۰۰۰۵ / ۰۱۴/۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ در خصوص قيمت پايه سهام سايپا در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ رأس ساعت ۱۸ با حضور رياست محترم هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران,مديرعامل محترم و اعضاء هيأت مديره سايپا, مديرعامل شرکت هاي سهامدار بازگشايي گرديد و قيمت پايه هر سهام ۳۴۴۲ ريال (بدون احتساب ارزش مديريتي) برآورد گرديد. ضمناً لازم به توضيح است با توجه به فراخوان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در خصوص شناسايي مشتريان بالقوه يک شرکت اعلام آمادگي نموده که نتيجه ارزيابي صلاحيت عمومي و تخصصي آن تا اين تاريخ اعلام نگرديده است.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

سشمال

#سشمال فروردین۳۳۸ میلیارد ریال بود و اردیبهشت ۳۷۲ میلیارد ریالو در خرداد به ۴۶۴ میلیارد ریال رسیده است
در تیر این عدد ۴۸۸ میلیارد ریال بوده و مرداد ۵۷۵ میلیارد ریال فروش داشت
جمعا۸ ماهه ۳۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۸۶۰ میلیارد ریال بود
از ميزان كل تحويل مرداد ماه به ميزان ۰/۰۷% به مقدار ۵۶ تن سيمان خاكستري پاكتي به مبلغ ۲۴۴ ميليون ريال و ۰/۴% به مقدار ۲۹۹ تن سيمان خاكستري فله به مبلغ ۸۸۱ ميليون ريال بابت مانده تعهدات بصورت عرضه مستقیم و مابقي در بورس كالا انجام شده است.

تاصیکو

#تاصیکو در اصلاحیه درامد خود مبلغ ۱۱,۲۴۰,۱۰۱ میلیون ریال تا مرداد به عنوان سود فولاد شناسایی کرده است

پلاسک

#پلاسک در مرداد ۱۴۲۰ میلیارد ریال فروش داشته و ۵ ماهه ۶۲۴۷ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۲۸۷ میلیارد ریال بود

شبصیر

#شبصیر در فروردین با فروش ۱۶۲۴ میلیارد ریال آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۳۴۸ میلیارد ریال و خرداد۲۹۳۷ میلیارد ریال بود
فروش تیر ۲۷۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۲۶۱۰ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه به ۱۲۲۷۵ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل ۸۷۷۱ میلیارد ریال بود

گشان

#گشان پیرو اطلاعیه شماره ۱۰۰/۲۵۲۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ در خصوص عقد قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری برای شروع عملیات اجرایی پروژه کیش تفاهم نامه اولیه با شرکت بین المللی افسانه سازان آینده کیش ( سهامی خاص ) تنظیم گردید . امضای قرارداد نهایی متعاقبا به اطلاع سهامداران خواهد رسید

وپاسار

تراز #وپاسار در مرداد ۳۴۹۰۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۲۴۴۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز۵ ماهه ۳۶۹۷۹ میلیارد ریال مثبت است

پاسا

#پاسا در فروردین با فروش ۹۶۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت با رشد ۱۲۰۴ و خرداد ۱۷۴۱ میلیارد ریال بود
در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۴۳۲ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۳۳ فروش داشت
۵ ماهه ۶۸۷۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۴۵۹۹ میلیارد ریال مدت مشابه قبل بود

رتاپ

#رتاپ در۳ ماهه قبل ۸۸۹۶ و در تیر ۳۲۴۹ میلیارد ریال و مرداد ۳۱۴۷ میلیارد ریال فروش داشته است جمعا ۵ ماهه ۱۵۲۹۴ میلیارد ریال بود
کل سال قبل عدد فروش ۳۱۴۲۵ میلیارد ریال است .

خشرق

#خشرق در فروردین با فروش ۷۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۲۹۹ و خرداد ۲۰۲۱ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در تیر ۱۶۷۴ میلیارد ریال و مرداد ۱۶۵۵ میلیارد ریال شد ۵ ماهه ۷۳۵۰ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد ۵۴۹۶ میلیارد ریال شد

شکربن

#شکربن در فروردین ۱۱۴۵ میلیارد ریال و اردبهشت ۱۲۸۴ میلیارد ریال فروش داشته و خرداد خاص تر بود و به ۱۵۹۵ میلیارد ریالی رسید
در تیر این عدد ۱۵۵۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۲۹ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۷۱۱۵ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۳۹۱۲ میلیارد ریال شد

امید

#امید در مرداد ۲۱۶ ، تیر ۲۷۹ ، خرداد ۱۶۴ و اردیبهشت ۲۳۸ میلیاردریالی رسیده است و۸ ماهه ۱۸۰۸ میلیارد ریال فروش داشته و کل سال قبل عدد فروش ۶۰۰۵ میلیارد ریال بود

رانفور

#رانفور در فروردین با درامد ۲۷۲۵ میلیارد ریالی کار را آغاز کرد اردیبهشت شبیه ماه قبل بود و ۲۵۷۳ میلیارد ریال و خرداد هم ۳۳۲۲ میلیارد ریال فروش زد
در تیر به ۳۱۶۵ میلیارد ریال رسید و مرداد با کمی افت ۳۰۴۲ میلیارد ریال بود ۵ ماهه ۱۴۸۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و کل عدد سال قبل شرکت ۲۸۵۱۱ میلیارد ریال بود

کیسون

#کیسون پيرو اطلاعيه شماره ۴۰۷۳/الف/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ اين شرکت، تعداد ۱،۰۰۵،۹۸۴،۰۰۰ سهم معادل ۴٫۹۹ درصد (چهار مميز نود و نه صدم درصد) سهام غيرمديريتي شركت كيسون در نماد معاملاتي (كيسون۴) به‌طور عمده و نقد با قيمت پايه هر سهم معادل ۱،۷۳۰ ريال، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ به فروش مي‌رسد.

دماوند

#دماوند مرداد ۱۵۰۸ و تیر ۱۵۳۲ میلیارد ریال بوده و ۵ماهه به عدد ۶۵۰۲ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۵۷۱۳ میلیارد ریال بود

رمپنا

#رمپنا در تیر با درامد ۴۰۲۱ میلیارد ریالی و مرداد ۳۶۲۲ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه به ۱۵۲۴۴ میلیارد ریال رسیده است سهم را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید

ثامید

#ثامید در مرداد ۱۸۲ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و جمع فروش ۸ ماهه ۱۴۶۹۴ میلیارد ریال است

بگیلان

#بگیلان در مرداد ۸۰۶ میلیارد ریال درامد داشت و در ۱۱ماهه به درامد ۶۱۳۹ میلیارد ریالی رسیده است و مشابه سال قبل ۵۱۱۶ میلیارد ریال بود

مرقام

#مرقام در تیر به عدد ۱۴۰ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۱۱۳ میلیارد ریال بود ۱۱ ماهه ۱۶۱۹ میلیارد ریال درامد داشته است که از سال قبل که کل درامد ۲۳۵۹ میلیارد ریال بود کمتر است

جم

#جم در تیر کمی افت کرد وولی مرداد بهتر بود و ۳۲۴۵۹ میلیارد ریال فروش داشت
در فروردین ۳۷۶۴۰ ، اردیبهشت ۳۱۵۹۷میلیارد ریال و خرداد با رشد ۴۰۱۷۰ میلیارد ریال شد و تیر به عدد ۲۸۹۷۰ میلیارد ریال رسید
۵ ماهه ۱۶۴۲۲۴ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه ۱۴۸۶۸۵ میلیارد ریال بود .

قجام

شفاف سازی #قجام

فروش تعداد ۱٫۷۹۲٫۴۸۲ سهم شرکت قند بیستون

از محل فروش بخشی از سرمایه گذاری در سهام قند بیستون طی چند مرحله و به تعداد ۱٫۷۹۲٫۴۸۲ سهم فروخته شده تاکنون مبلغ ۴۵٫۱۷۳ میلیون ریال سود شناسایی شده است.

وبملت

#وبملت در مرداد ماه ۶۸۱۴۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۷۹۲۱ میلیارد ریال سود سپرده دارد و۵ ماهه ۱۲۶۵۶۱ میلیارد ریال تراز مثبت است.
۳ ماهه ۷۳۵۹۳ میلیارد ریال تراز مثبت بود . ۲ماهه ۴۷۸۸۳ میلیارد ریال

فغدیر

#فغدیر در اردیبهشت با فروش ۳۹۳۲ و خرداد با عدد ۳۲۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود
در ۳ ماهه دوم تیر به عدد ۴۱۴۰ میلیارد ریال بوده و مرداد ۳۲۲۷ میلیارد ریال
در ۵ ماهه ۱۹۶۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۲۸۰۴۲ میلیارد ریال بود
افزایش میزان تولید مرداد ماه نسبت به تیرماه ناشی از پایان قطعی برق و اتمام تعمیرات کارخانه میباشد.

رکیش

#رکیش در فروردین ۷۱۲ میلیارد ریال درامد داشت و اردیبهشت ۷۳۳ میلیارد ریال شد
در خرداد به ۷۴۷ میلیارد ریال رسید و تیر ۷۳۵ میلیارد ریال و مرداد کمی بهتر بود و ۸۲۳ میلیارد ریال فروش داشت
۸ ماهه ۵۸۷۱ میلیارد ریال فروش داشته است کل فروش سال قبل شرکت ۵۷۸۲ میلیارد ریال بود .
مبالغ درج شده از آخرین اطلاعات مالی شرکت شناسایی واستخراج شده است و با توجه به زمانبر بودن استخراج اطلاعات صورت وضعیت نهایی بانک‌ها و شاپرک به ‌صورت برآوردی لحاظ گردیده است. شایان ذکر است در صورت نهایی شدن اطلاعات در گزارشات آتی لحاظ خواهد شد.

بسویچ

#بسویچ پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ که به حد نصاب نرسید و با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-026 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۳:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ در استان زنجان ،شهر زنجان به آدرس زنجان کيلومتر ۵ جاده قديم زنجان به تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

وتوسم

#وتوسم در مرداد ۶۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴,۴۲۴,۹۶۹ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجمع محقق کرده است

دروز

#دروز در تیر با فروش ۴۱۶ میلیارد ریالی و مرداد ۳۱۳ میلیارد ریال بود و به عدد ۱۳۷۹ میلیارد ریالی رسیده است

فخالص

#فخالص در مرداد با فروش ۱۰۴۳ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۵ماخخ ۵۷۶۹ میلیارد ریال فروش داشت

وسپهر

#وسپهر در مرداد ۴۲۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳,۰۴۷,۳۹۶ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است

خبهمن

#خبهمن توثیق ۲۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم بهمن دیزل از پرتفوی شرکت گروه بهمن
دارایی توثیق شده مزبور، جهت انتشار یک هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه شرکت ایران دوچرخ برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد و موعد پرداخت هر ۳ماه یک بار، به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز آن شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی می باشد.

وصنعت

#وصنعت در مرداد ۱۴۳۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴۱۰,۵۵۹ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است

خمحرکه

#خمحرکه در مرداد ۲۱۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و۵ ماهه ۱۰۲۴۷ میلیارد ریال بود. مدت مشابه سال قبل ۶۱۰۱ میلیارد ریال بود

فایرا

#فایرا هم اخیرا خوب بوده است
سهم در فروردین به فروش ۵۸۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۰۷۱۵ میلیارد ریال فروش اردیبهشت داشت و خرداد ۱۹۷۶۳ میلیارد ریال و تیر ۱۶۶۹۷ میلیارد ریال بود
در مرداد به ۱۲۲۶۶ میلیارد ریال رسیده است
۵ ماهه ۶۵۲۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۳۹۴۳۳ میلیارد ریال بوده است
توضیح : با توجه به محدودیت مصرف برق ، مقدار تولید محصولات شرکت در مرداد ماه سالجاری نسبت به ماه قبل(تیرماه) حدود ۹۰۰ تن کاهش یافته است.مقدار توليد كارگاههاي تولیدی احياء در این ماه(۱۳۱۳۴ تن) نسبت به توليد ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ آن كارگاهها(۱۵۵۵۷ تن) که شرایط عادی تولید را داشته‌اند، مقدار ۲۴۲۳ تن كاهش نشان ميدهد. و كارگاه ريخت در ماه مورد گزارش با احتساب دریافت و مصرف قراضه و ضايعات و براده و افزودن مواد آلياژسازي ، مقدار ۱۶۵۳ تن هم از موجودي كالاي در جريان ساخت خود جهت توليد محصولات مصرف نموده است . همچنین مقدار فروش ماه مورد گزارش نسبت به ماه قبل به میزان ۵۴۳۵ تن و مبلغ ۴۴۳۲ میلیارد ریال کاهش نشان میدهد که ناشی از کاهش فروش صادراتی با توجه به کاهش تقاضا بوده است.

شستا

افق تامين انرژي طوس از زیر مجموعه های #شستا در ۱۲ ماهه به سود ۱۰۷۸ میلیارد ریالی رسیده است

بوعلی

#وبوعلی در مرداد ۸۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱,۴۵۲,۴۷۶ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است

خفولا

#خفولا پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری ۰ مبنی بر ۰ به استحضار می رساند با سلام و احترام با توجه به طرح مسائل تاثيرگذار در مجمع ساليانه شرکت مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۱ و روند آتي شرکت،توضيحات زير خدمت سهامداران محترم ارائه مي شود. ۱-پروژه فراوري قراضه آهن از خرداد ماه استارت خورده و پيشرفت ۱۰ درصدي داشته است. ۲-اخذ مجوزات لازم جهت تاسيس پروژه توليد فروسيليس در دست اقدام است و ضمنا از سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي آيد تا با مکاتبه با شرکت در اين طرح مشارک کنند. ۳-جواز تاسيس فراوري سرباره هاي فولادي فعلا در مرحله تمديد جواز و ، شناسايي شريک اقتصادي و در ادامه اخذ زمين است.۴-با توجه به مصوبه هيات مديره مبني بر تاسيس شعبه در شهر يزد تصميم گرفته شد تا در اولين فرصت با اجاره ملک استيجاري اين شعبه تاسيس گردد.

فجهان

#فجهان در فروردین با فروش ۱۱۶۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۷۰۵۹ میلیارد ریال رسیده و کمی افت کرد و خرداد ۷۳۱۷ میلیارد ریال فروش داشته
در تیر این عدد با رشد ۱۰۲۲۷ میلیارد ریال شده و مقدار فروش خوبی داشت در مرداد هم با رشد ۱۱۳۲۷ میلیارد ریال بوده و سهم در ۵ ماهه ۴۷۶۲۳ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۸۲۷۸ میلیارد ریال بود

شگل

#شگل در مرداد کمی رشد کرد و ۸۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ماهه به عدد ۵۵۷۴ میلیارد ریال رسیده است .هرچند هنوز از مدت مشابه سال قبل که ۷۱۷۴ میلیارد ریال بوده کمتر است

فساپا

#فسپا در تیرو خرداد بهتر شد
فروردین با فروش ۹۶۱ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ فروش ۲۶۰,۴۶۸,۶۸۴ ریال بود
اردیبهشت با رشد ۲۵۸۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۲,۳۶۴,۲۸۲ ریال شده و خرداد با رشد ۳۱۲۲ میلیارد ریال شده است و نرخ ۲۵۴,۰۷۷,۵۳۲ ریال است
در تیر به عدد ۳۰۳۶ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۲۴۶,۵۸۱,۶۰۶ ریال بود
در مرداد ۳۱۵۱ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۵۵,۸۷۲,۵۷۲ ریال است
۵ ماهه ۱۲۷۵۱ میلیارد ریال فروش داشته و ۹۲۹۹ میلیارد ریال فروش مدت مشابه سال قبل است.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *