کاوه

کاوه در اردیبهشت به عدد ۱۴۴۵۵ میلیارد ریالی رسیده و ۲ ماهه ۳۷۴۳۴ میلیارد ریال فروش داشت
نرخ فروش ۱۶۶,۷۲۸,۴۹۵ ریال بوده خرداد ۲۵۶۷۵ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۵۳,۵۸۱,۳۲۳ ریال است
در تیر این عدد ۱۸۱۳۹ میلیارد ریال بود و نرخ صادراتی ۱۳۷,۸۷۲,۶۷۵ ریال بود
در مرداد ۱۶۸۳۵ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۴۴,۵۳۸,۹۱۴ ریال بود
۵ ماهه ۹۸۰۹۲ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۶۲۸۱۵ میلیارد ریال بود

دشیمی

#دشیمی در فروردین با فروش ۳۵۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۴۰۰ میلیارد ریالی و خرداد ۴۵۰ میلیارد ریالی مواجه بود و تیر به ۴۵۲ میلیارد ریال و مرداد ۴۵۱ میلیارد ریال رسیده است
۵ ماهه ۲۱۱۴ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۱۷۴۲ میلیارد ریال بود

دیران

#دیران در تیر با فروش ۲۷۲ میلیارد ریالی و مرداد ۳۱۰ میلیارد ریال بود و به عدد ۲۱۷۰ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل ۱۸۶۹ میلیارد ریال بود

وصندوق

#وصندوق تا مرداد ۱۴۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری و تا مرداد ۴۰,۹۱۲,۵۱۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

پارسان

#پارسان در مرداد ۲۴۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۱۲۳,۰۴۲,۵۵۲ میلیون ریال سود مجامع داشته است

وسپه

#وسپه در مرداد ۲۰۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱۷,۵۳۵,۰۴۴ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است

شاروم

#شاروم درمرداد ۶۰۱ و تیر ۹۷۵ میلیارد ریال فروش زد سهم در خرداد با فروش ۶۳۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است و جمعا به ۲۹۵۷ میلیارد ریالی رسیده است و۵ ماهه قبل ۱۵۹۶ میلیارد ریال بود

کساوه

#کساوه در مرداد خوب عمل کرد و بالای ۱۰۰ بود
سهم در فروردین با فروش ۱۹۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت به عدد ۱۰۳۲ میلیارد ریالی رسیده و خرداد با ۹۴۳ میلیارد ریال و تیر به ۸۷۷ میلیارد ریال رسیدو به عدد۵ ماهه ۴۱۰۰ میلیارد ریال فروش رسیده ۵ ماهه قبل ۲۷۶۰ میلیارد ریال بود

وبهمن

#وبهمن با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-069 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه فتح (جاده قديم کرج)، کيلومتر ۱۶ سالن همايش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

#وبهمن تا مرداد ۲,۹۱۳,۷۳۶میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

ستران

#ستران در فروردین با فروش ۱۰۹۱ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۵۵۱ میلیارد ریالی مواجه بود
در خرداد ۱۷۱۰ میلیارد ریال و تیر ۱۷۹۱ میلیارد ریال شده است
در مرداد فروش ۱۸۷۷ میلیارد ریال کمی بهتر بود و ۵ ماه ۸۰۲۳ میلیارد ریال بود و مدت مشابه این عدد ۴۲۸۰ میلیارد ریال بوده است

زنگان

#زنگان در مرداد ۷۷ میلیارد ریال فروش داشت ۵ماهه ۴۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل البته این عدد ۶۹۸ میلیارد ریال بود
در توضیح اورده است افزایش نرخ فروش آهک هیدراته با توجه به افزایش نرخ فروش آن از مرداد ماه سال جاری کاهش نرخ خدمات هوی مدیا : با توجه به نوع ماده معدنی و قرارداد

کدما

#کدما در مرداد ۴۶ و تیر با درامد ۵۵ میلیاردریالی به فروش ۵ماهه ۲۲۸ میلیارد ریال رسیده است که شبیه مدت مشابه سال قبل است

پترول

#پترول در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۹۲ ریالی رسیده است

داسوه

#داسوه تیرو خرداد شبیه هم بود ولی مرداد با رشد ۷۴۷ میلیارد ریال فروش داشت
سهم فروردین با فروش ۲۶۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به ۳۸۹ و خرداد ۶۰۵ میلیارد ریال رسیده است
در تیر این عدد ۵۷۷ میلیارد ریال بوده است
۵ماهه ۲۵۸۲ میلیارد ریال بوده است
۱۶۲۷ میلیارد ریال مدت فروش مشابه سال قبل است

وپارس

مهم برای #وپارس گروه مالی پارسیان تا مرداد ۱۱٫۶۲۰٫۸۹۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

شپاکسا

سهم #شپاکسا در فروردین با افت ۱۳۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت ۲۰۳۴ میلیارد ریال شد
در خرداد ماه با فروش ۱۳۷۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است و تیر ۲۴۵۰ میلیارد ریال و مرداد ۲۶۵۱ میلیارد ریال فروش داشته
۸ ماهه ۱۴۰۷۵ میلیارد ریال بوده است

تنوین

#تنوین در مرداد ۱۲۱ و تیر با درامد ۱۸۸ میلیارد ریالی و خرداد با درامد ۲۸۵ میلیارد ریالی پیش رفت و ۵ ماهه ۱۵۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل شرکت ۲۵۳۰ میلیارد ریال بود

البرز

مجوز افزایش سرمایه ۲۱% #البرز از محل سود انباشته و اندوخته صادرشد

شکلر

#شکلر در مرداد ۶۷۱ ، تیر ۴۴۳ و خرداد با فروش ۷۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸ ماهه به ۵۷۱۸ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه این عدد ۳۰۴۹ میلیارد ریال است

گدنا

#گدنا در خرداد ۳۶۶ تیر ۴۰۵ و مرداد ۴۸۵ میلیارد ریال فروش داشته و ۵ ماهه ۱۹۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و کل سال قبل این عدد ۲۰۱۲ میلیارد ریال بوده است

گوهران

#گوهران در مرداد ۱۷۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاریها داشته و تا مرداد ۲,۶۸۷,۰۵۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

شصفها

#شصفها در تیر با فروش ۳۰۶۲ میلیارد ریالی به عدد ۱۲۰۷۸ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۳۷۵ میلیارد ریال بود

دسینا

#دسینا در فروردین ۳۸۶ میلیارد ریال و اردیبهشت ۴۸۸ میلیارد ریال و خرداد ۵۰۱ میلیارد ریال فروش داشته
در تیر در فروش ۵۹۷ میلیارد ریال بوده ورشد کرده و مرداد ۶۱۱ میلیارد ریال بوده است ۵ ماهه ۲۵۸۵ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل این عدد ۲۱۴۳ میلیارد ریال بوده است

خراسان

#خراسان تیرو مرداد خوبی داشت
خرداد با رشد ۹۷۰۲ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۱۴۷,۷۰۹,۸۳۴ ریال است
در تیر به ۸۵۳۱ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۳۹,۱۱۴,۷۷۹ ریال بوده است در مرداد ۱۱۹۲۸میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۳۱,۷۴۵,۲۹۲ ریال بوده
۵ ماهه ۳۹۶۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۴,۴۸۹,۵۲۴ میلیارد ریال بود

چدن

فروش #چدن در فروردین به ۳۸۹ میلیارد ریال رسیده است و اردیبهشت ۷۰۲ میلیارد ریال بود و خرداد ۶۶۵ میلیارد ریال
در تیر با رشد ۷۴۴میلیارد ریال شد و مرداد ۷۵۰ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه ۳۲۵۳ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۲۰۵۸ میلیارد ریال بوده است

شپدیس

#شپدیس مرداد خوبی داشت سهمی که به نظر از نرخ رشد اوره تاثیر گرفته است
شپدیس در اردیبهشت به عدد ۳۹۱۲۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ فروش ۱۸۸,۶۴۷,۷۸۴ ریال است
در خرداد دوباره فروش خوبی زد و ۴۵۸۹۴ میلیارد ریال فروش داشه و ۱۸۹ هزار تن با نرخ ۱۴۱,۵۱۷,۱۷۶ ریالی صادر کرده است
در تیر این عدد ۲۵۲۵۸ میلیارد ریال بوده و ۶۶ هزار تن با نرخ ۱۲۷,۷۳۳,۷۶۲ ریال صادر کرده
مرداد هم ۴۴۵۳۳ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۷۷ هزار تن با نرخ ۱۳۳,۸۴۵,۵۴۰ ریال فروخته
در۱۱ ماهه فروش به ۳۵۹۲۲۶ میلیارد ریال رسیده !!
مدت مشابه قبل ۱۷۲۲۳۴ میلیارد ریال بوده است

پیزد

#پیزد در فروردین ۱۱۰۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۸۰۳ میلیارد ریال و خرداد به عدد ۲۱۸۸ میلیارد ریال و ۲۰۸۱ میلیارد ریال فروش تیر شرکت بوده است
در مرداد به ۲۰۲۸ میلیارد ریال رسیده و ۵ ماهه ۹۲۱۲ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه ۷۳۷۴ میلیارد ریال بوده است

شیران

#شیران در ۳ ماهه دوم فروردین ۵۱۰۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۳۴۸ میلیارد و خرداد ۴۵۵۱ میلیارد ریال بوده است و تیر ۶۷۱۱ میلیارد ریال و مرداد ۶۳۹۶ میلیارد ریال بوده و۸ ماهه ۴۱۶۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است .

خزر

#خزر با فروش ۲۰۵ میلیارد ریالی در فروردین آغاز کرده بود و اردیبهشت به ۳۵۷ میلیارد ریال و خرداد ۴۰۱ میلیارد ریال و تیر هم حوالی ۴۱۴ میلیارد ریال بود و مرداد ۴۵۳ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه ۱۸۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه سال قبل ۸۵۶ میلیارد ریال بود

فرابورس

#فرابورس در مرداد ۱۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و جمع عدد به ۱۰۲۵میلیارد ریال رسیده است و کل عدد سال قبل ۲۳۶۳ میلیارد ریال بود

غپاک

#غپاک تیر رشد خوبی داشت
فروشش در فروردین ۱۹۲۹ و در اردیبهشت ۱۷۳۲ میلیارد ریال و خرداد ۲۳۳۹ میلیارد ریال و تیر ۳۲۶۱ میلیاردریال و مرداد ۳۱۱۸ میلیارد ریال بوده است ۵ ماهه ۱۲۳۸۱ میلیارد ریال و مدت مشابه سال قبل ۹۰۱۱میلیارد بوده است

البرز

#البرز با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-073 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸,۸۴۸,۸۵۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵,۶۵۱,۱۴۴ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، ) ، در روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ برگزار خواهد گردید.

تپسی

#تپسی در مرداد ۵۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه ۲۰۴۸ میلیارد ریال شده است و کل سال قبل ۲۶۶۲ میلیارد ریال بوده است

زفکا

#زفکا با آماده شده بستر وپیشرفت ۶۳٫۷۳ درصد کل پروژه علاوه بر ۱۱۸۸ راس دام انتقالی قبلی ، تعداد ۱۰۲راس تلیسه آبستن و غیر آبستن دیگر به محل پروژه ماکو انتقال داده شده .

کاسپین

#کاسپین رشد خوبی در فروش داشت
فروردین ۷۶۰ میلیارد ریال فروش زده است و اردیبهشت ۹۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۹۶۰ میلیارد ریال بوده است
در تیر با رشد ۱۰۷۵ میلیارد ریال فروش داشته و مرداد ۱۰۸۳ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۴۷۸۰ میلیارد ریال بود
سال قبل ۵ ماهه ۲۴۴۵ میلیارد ریال فروش داشت

حکشتی

#حکشتی در گزارش سال مالی قبل تا مرداد ۱۰۳,۱۱۴,۶۹۷ میلیون ریال سود محقق کرده است که به ازای هر سهم ۴۷۸ تومان می شود !

تجلی

#تجلی تا مرداد ۱,۶۳۹,۴۴۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

قچار

#قچار حتراماً به استحضار می رساند این شرکت اقدام به خرید مقدار ۱۸٫۵۱۴ تن شکرخام اقدام نموده است که معادل ۳۶٫۷۱۱٫۴۵۶ درهم امارات مربوط به کل محموله وارداتی پرداخت نموده است که با احتساب هزینه های مرتبط ازجمله هزینه های ترخیص ، حمل از بندر تا کارخانه و هزینه های تبدیل پیش بینی می شود در رویداد مالی و عملکرد شرکت موثر باشد مزید استحضار اینکه قیمت فروش شکر تصفیه شده توسط سازمان حمایت تعیین و به این شرکت ابلاغ خواهد شد .

شیراز

#شیراز در تیرو مرداد خوب بود
سهم در خرداد با فروش ۱۳۳۷۵ میلیارد ریال و نرخ صادرات ۱۳۴,۱۶۲,۳۸۷ ریالی مواجه بوده و ۳۷ هزار تن صادر کرده است
در تیر به فروش ۱۶۶۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۲۹,۶۷۹,۵۶۷ ریالی و ۸۰ هزار تنی را داشته است
در مرداد با ۱۵۲۷۷ میلیارد ریال فروش و صادرات ۶۰ هزار تن با نرخ ۱۲۳,۹۴۶,۴۱۱ ریالی مواجه بوده است .
۵ ماهه ۸۰۸۹۴ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۴۰۹۶۷ میلیارد ریال بود

بهپاک

#بهپاک در خرداد ۸۸۲ میلیارد ریال و تیر ۱۱۳۹ میلیارد ریال بوده و مرداد با رشد خوب ۲۲۹۹ میلیارد ریال شده است
۸ ماهه ۸۲۲۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۳۹۹۰ میلیارد ریال بوده است

کاوه

#کاوه احتراماً، پیرو نامه به شماره پیگری ۹۲۰۴۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) مبنی بر توقف تولید یکی از خطوط تولید آهن سازی (آهن اسفنجی) جهت تعمیرات دوره ای، به استحضار می رساند، خط تولید آهن سازی(آهن اسفنجی) از مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶شروع به فعالیت نمود.

دفارا

#دفارا بعد از کمی افزایش نرخ مرداد ۷۹۴ ، تیر ۷۳۰ میلیارد ریال بود
سهم فروردین به عدد ۶۹۲ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت ۵۵۳ میلیارد ریال و خرداد ۶۷۳ میلیارد ریال فروش زد
۵ ماهه ۳۴۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۲۲۲۰ میلیارد ریال شد

مارون

#مارون در فروردین ۲۶۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۳۴۴۸۰ میلیارد ریال فروش اردیبهشت داشته است
در خرداد به ۳۰۴۸۲ میلیارد ریال رسیده و ۳ ماهه ۹۰۵۶۲ میلیارد ریال فروش داشته
در ۳ماهه دوم در تابستان تیر به ۲۶۴۶۳ میلیارد ریال رسید و مرداد ۲۵۲۵۶ میلیارد ریال بوده و جمع فروش ۵ ماهه ۱۴۰۲۷۳ میلیارد ربال بود که نسبت به مدت مشابه قبل اندکی افزایشی شده است

سامان

#سامان در مرداد ۱۴۸۹۰ میلیارد ریال درامد داشته است و سود پرداختی به سپرده ۱۲۴۶۹ میلیارد ریال بوده است وتراز مثبت است .

کی بی سی

#کی_بی_سی
در خرداد رشد جالب فروش داشت و این عدد ۷۹۲ میلیارد ریال بوده است ولی در تیر کم شد و ۳۹۳ میلیارد ریال فروش زد در مرداد به ۱۷۲ میلیارد ریال رسید و ۸ ماهه ۳۶۶۳ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است

اپرداز

#اپرداز در مرداد ۷۶۱ ،تیر با درامد ۷۶۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۳۱۵۵ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل شرکت ۴۳۴۷ میلیارد ریال بود .

غزر

#غزر در مرداد ۲۹۳۴ و در تیر این عدد ۳۴۸۳ میلیارد ریال شد و در مرداد افت کرد
۵ ماهه ۱۶۲۳۸ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل ۱۰۱۷۷ میلیارد ریال بوده است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

کاوه کاوه کاوه کاوه کاوه کاوه کاوه کاوه کاوه  کاوه کاوه کاوه کاوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *