ساراب

#ساراب در ۳ماهه دوم تیر ۶۵۰ میلیارد ریال شده و رشد خوبی رسیده است مرداد هم ۳۹۸ میلیارد ریال بود و شهریور با رشد ۸۴۸ میلیارد ریال شد و رشد خوبی را تحربه کرد
۶ ماهه ۳۲۶۶ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۱۷۱۸ میلیارد ریال بوده است

چخزر

#چخزر روند ارام صعودی در فروش داشت
در تیر این عدد ۳۳۶ میلیارد ریال و مرداد ۳۵۶ میلیارد ریال و شهریور ۳۹۰ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه عدد فروش به ۲۱۴۰ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه این عدد ۱۶۶۸ میلیارد ریال است

حفارس

#حفارس حمل پسماند از ایستگاه شماره ۲ خین عرب به مراکز دفن بهداشتی پسماندهای مشهد(مرکز دفن ۱) واقع در کیلومتر ۵ جاده قدیم نیشابور یا مرکز دفن شماره ۲ واقع در کیلومتر ۳۵ جاده میامی

فجر

#فجر در تیر فروش ۳۵۷۲ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۶۲,۴۵۶,۳۱۰ ریال بود در مرداد ۳۳۱۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۵۲,۶۶۶,۰۱۱ ریال بوده است
در شهریور با فروش ۳۴۹۷ میلیارد ریالی و نرخ ۲۵۲,۲۴۹,۷۷۸ ریالی مواجه بود
۶ ماهه ۲۳۶۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۲۲۱۷۵ میلیارد ریال بود

تماوند

#تماوند پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت پديده شيمي غرب ( نماد غرب۰۶) با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد توسط شرکت تامین سرمایه دماوند. درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده جمعاً به مبلغ ۷۹۱،۰۰۰ میلیون ریال که شامل ۲۲۵،۰۰۰ میلیون ریال درآمد تعهد پذیره نویسی در سال اول و مبلغ ۵۶۶،۰۰۰ میلیون ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی ۵ سال آتی شناسایی خواهد شد.

شصدف

#شصدف اردیبهشت با رشدی خوب ۲۳۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و خرداد هم این عدد را تداوم بخشید و به عدد ۲۳۵۴ میلیارد ریالی رسیده وتیر هم ۱۷۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۱۸۹۷ میلیارد ریال بود و شهریور با افت ۱۰۰۲ میلیارد ریال شده است
۶ ماهه ۱۰۳۶۲ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل این عدد ۴۶۳۴ میلیارد ریال بوده است

تکشا

#تکشا در شهریور با فروش ۳۵ میلیارد ریالی به عدد ۱۹۶ میلیارد ریال رسیده است

خکاوه

#خکاوه هم در شهریور ۳۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و رشد خوبی داشت و ۱۲۶۴۵ میلیارد ریال فروش ۶ ماهه داشته است .مدت مشابه این عدد ۴۲۸۵ میلیارد ریال بود

قصفها

#قصفها در شهریور ۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه به عدد ۳۵۳۸ میلیارد ریالی رسیده است شبیه مدت مشابه سال قبل است

فملی

#فملی خرداد خوبی داشت ولی تیر و مرداد کمی افت کرد و شهریور بهتر شد
.فروش سهم در خرداد ۹۷۰۹۱ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۲,۸۴۴,۸۷۶,۵۹۸ ریال و مقدار فروش ۱۵ هزار تن بوده
در تیر این عدد ۶۰۷۵۶ میلیارد ریال بوده است و نرخ فروش ۲,۶۷۸,۱۲۳,۲۵۳ ریال بوده و ۴۲۰۰ تن صادر کرده است
در مرداد ۴۶۶۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲,۸۶۵,۲۶۸,۲۸۸ و ۵۳۴۵ تن صادر کرده است
در شهریور فروش به ۶۸۴۱۶ میلیارد ریال رسید و در ۳ ماهه گذشته بی سابقه بوده و ۴۴۰۰ تن به نرخ ۲,۵۵۴,۴۲۸,۱۴۸ ریال صادر کرده است
جمع فروش ۶ ماهه ۳۹۷۲۶۲ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۳۴۹۸۱۳ میلیارد ریال بود

سصفها

#سصفها در شهریور ۴۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه ۲۴۸۶ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل ۲۱۲۷ میلیارد ریال بوده است

کرازی

#کرازی در تابستان متحول شده و فروش خوبی داشته است فروردین با فروش ۳۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۳۳۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۹۸ میلیارد ریال رسید
تیر با رشد جدی ۱۲۰۳ میلیارد ریال بوده که البته ۴۸۶,۶۵۳ میلیون ریال ان صادرات بوده و مرداد هم ۱۱۳۰ میلیارد ریال بوده و ۳۲۰ میلیارد ریال ان صادرات
در شهریور ۱۳۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۴۵۲ میلیارد ریال صادرات داشته است
و ۶ ماهه ۴۷۱۹ میلیارد ریال شد که عمده ان در ۳ ماهه دوم است
مدت مشابه سال قبل ۲۹۷۱ میلیارد ریال بود

سصوفی

#سصوفی فروش خوبی در ماه های گذشته داشت
خرداد ۱۲۵۷ میلیارد ریال فروش بود و تیر باکمی افت نسبت به خرداد ۱۰۹۹ میلیارد ریال بوده است
مرداد ۹۶۵ میلیارد ریال فروش داشت
در شهریور این عدد ۱۲۴۳ میلیارد ریال شده و
۶ماهه ۶۳۹۲ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۴۱۴۸ میلیارد ریال بود
در دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در محصول سیمان داخلی مقدار ۱۷۸.۶۹۸ تن به مبلغ ۱.۲۲۴.۷۵۳ میلیون ریال در بورس کالا به فروش رفته است.

کطبس

#کطبس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-187 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۸۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۸۵,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تکمبا

#تکمبا در شهریور با فروش ۱۶۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و به عدد ۱۹۷۹ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۸۸ میلیارد ریال بوده است

درهاور

#درهاور در شهریور با فروش ۳۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۷۸۱ میلیارد ریال جمع فروش ۶ ماهه بوده است و مدت مشابه قبل ۱۱۰۷ میلیارد ریال بود

ختور

#ختور خرداد با رشد ۱۳۸۵ میلیارد ریال و تیر ۱۴۰۴ میلیارد ریال و مرداد ۸۸۴ میلیارد ریال فروش زد وشهریور ۱۴۱۳ میلیارد ریال فروش داشت
۶ ماهه ۶۲۵۹ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۱۱۵ میلیارد ریال بوده است

تلیسه

#تلیسه در شهریور ۵۳۵ و مرداد ۴۹۱ و تیر ۵۳۹ میلیاردریال فروش و درامد داشت و ۶ ماهه ۲۷۹۹ میلیارد بود و مدت مشابه قبل ۱۶۷۰ میلیارد ریال بوده است

ومهان

#ومهان در شهریور ۱۵۳۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱۴,۵۹۴,۶۷۹ میلیون ریال تا پایان شهریور سود مجامع داشته است

سخوز

#سخوز در شهریور بسیار خوب عمل کرد و ۱۹۰۹ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر ۱۲۰۶ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۱۲۴ میلیارد ریال شده و ۶ ماهه ۷۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل ۴۸۹۹ میلیارد ریال بود

لابسا

#لابسا در شهریور کمی افت کرد سهم
تیر فروشش ۵۰۷ میلیارد ریال شده و مرداد ۵۰۹ میلیارد ریال بوده و شهریور ۳۷۷ میلیارد ریال
۶ ماهه ۳۸۷۲ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۶۷۵ میلیارد ریال بود

شستا

#شستا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده ۱۲۱ ریال سود محقق کرده و به نظر سود برخی زیرمجموعه ها هنوز لحاظ نشده

تاصیکو

#تاصیکو تا شهریور ۱۱,۲۴۰,۱۰۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

کاوه

#کاوه تابستان خوبی داشت
سهمی که فروشش در تیر ۱۸۱۳۹ میلیارد ریال بود و نرخ صادراتی ۱۳۷,۸۷۲,۶۷۵ ریال بود
در مرداد ۱۶۸۳۵ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۴۴,۵۳۸,۹۱۴ ریال بود
در شهریور به ۱۸۳۹۸ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۱۲۸,۳۷۷,۷۱۶ ریال و ۹۷هزار تن صادر کرده است
۶ ماهه ۱۱۶۴۹۰ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۷۶۸۱۹ میلیارد ریال بود

سیلام

#سیلام تیر و خرداد متفاوتی را داشت ولی مرداد و شهریور کمی افت کرد
سهم تا خرداد ۲۳۲۸ میلیارد ریال فروش داشته و تیر ۷۱۷ میلیارد ریال بود در مرداد به ۵۲۸ میلیارد ریالی رسیده و شهریور ۳۷۶ میلیارد ریال بود که ۸ ماهه ۳۹۵۱ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه ۲۲۴۷ میلیارد ریال بوده است.

دسانکو

#دسانکو خرداد ۲۶۳ میلیارد ریال رسید
در تیر کمی متفاوت ظاهر شد و۴۷۹ میلیارد ریال بوده است و مرداد ۶۰۳ میلیارد ریال و شهریور ۵۰۱ میلیارد ریال بود .
۹ ماهه به ۳۲۶۷ میلیارد ریال رسیده است.

خکار

#خکار در فروردین ۱۰۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۲۰ میلیارد ریال درامد و خرداد ۲۷۴ میلیارد ریال فروش داشته است
در تیر این عدد ۳۰۱ میلیارد ریال و مرداد ۲۳۳ میلیارد ریال و شهریور با رشد ۳۴۳ میلیارد ریال بوده و۶ ماهه ۱۴۷۴ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد ۸۸۹ میلیارد ریال بوده

کهمدا

#کهمدا اولین ماه سال مالی به فروش ۷۳۶ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش ۱۳۹,۱۵۷,۴۹۴ ریال بود در مرداد ۸۰۰ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۳۷,۲۶۱,۳۸۵ ریال بود و شهریور به ۸۰۵ میلیارد ریال رسیدو ۳ ماهه ۲۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه قبل ۱۷۰۰ میلیارد ریال بوده است

کمرجان

#کمرجان نرمال پیش می رود
سهم در فروردین این عدد ۴۶ میلیارد ریال شد و اردیبهشت به ۵۲ میلیارد ریال رسید و خرداد ۵۴ میلیارد ریال و تیر ۴۰ میلیارد ریال بود در مرداد هم ۴۴ میلیارد ریال شده و شهریور ۴۸ میلیارد ریال شد
۱۱ ماهه ۴۳۳ میلیارد ریال رسید . مشابه سال قبل ۳۴۹ میلیارد ربال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *