غدیس

#غدیس را با هم مرور کنیم
فروردین جالبی را داشت و ۱۳۲۷ میلیارد ریال فروش داشته است اردیبهشت به ۱۴۵۹ و خرداد ۱۵۸۰ میلیارد ریال بود در تیر با کمی افت ۱۳۹۹ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۱۹۷ میلیارد ریال بود وشهریور به ۱۲۲۷ میلیارد ریال رسیدو ۶ ماهه ۸۱۹۲ میلیارد ریال شد
مدت مشابه این عدد ۵۸۰۹ میلیارد ریال بود .

شخارک

#شخارک در تیر در مقدار پیشرفت کرد و در نرخ عقب گرد در مرداد کمی افت فروش دارد
اردیبهشت با فروش ۹۷۸۰ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ ۸۴,۷۴۶,۶۰۴ ریال است در خرداد ۸۱۳۴ میلیارد ریال و در تیر ۹۷۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ به ۷۴,۶۱۴,۸۸۲ ریال رسید
در مرداد با فروش ۶۹۸۹میلیارد ریالی رسید و نرخ ۶۹,۶۳۲,۰۰۰ ریال بود
در شهریور با فروش ۶۷۸۳ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۷۳,۷۹۰,۰۹۶ ریال بود
۶ماهه ۴۸۴۴۶ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۴۱۹۷۹ میلیارد ریال بود.
در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ ، ۱ محموله LPG و ۲ محموله متانول بارگیری شده است.

فاسمین

#فاسمین در شهریور ۳۷۵۸ میلیارد ریال و نرخ ۸۱۹,۳۳۷,۰۳۰ ریال است
مرداد ۲۹۸۰ میلیارد ریال و نرخ فروش ۸۲۳,۷۶۸,۴۱۸ ریال است تیر به فروش ۳۴۴۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش ۸۴۲,۰۹۰,۱۳۶ ریال است . در مجموع۶ ماهه فروش ۲۲۷۳۱ میلیارد ریال است و مشابه سال قبل ۱۱۵۵۷ میلیارد ریال

ومعادن

سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات از زیرمجموعه های #ومعادن در شهریور ۹۴۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

وصندوق

#وصندوق در شهریور ۱۴۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴۰,۹۱۲,۵۱۷ میلیون ریال تا پایان شهریور سود مجامع داشته است

سدشت

#سدشت  در تیر ۴۴۵ میلیارد ریال فروش داشته  در مرداد به فروش ۲۰۰  میلیارد ریالی و شهریور ۲۲۶ میلیارد ریالی رسیده و افت کرد
۱۲ ماهه ۴۸۷۲  میلیارد ریال شده است . مدت مشابه این عدد ۲۹۹۸  میلیارد ریال بود.

زفکا

#زفکا در شهریور با فروش ۹۵۷ میلیارد ریالی به فروش ۴۷۱۰ میلیارد ریالی رسیده است

غچین

#غچین در شهریور با فروش ۴۰۴ میلیارد ریالی به عدد  ۱۸۰۸  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۱۰۸۱ میلیارد ریل بود

خفناور

#خفناور در شهریور ۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه به  ۲۵۳ میلیارد ریال رسیده است مدت  مشابه سال قبل ۱۳۱ میلیارد ریال بوده است

داوه

#داوه در فروش در شهریور به عدد  ۶۱ میلیارد ریالی رسیده و جمعا ۶ ماهه به ۵۰۰  میلیارد ریال رسیده است مشابه  قبل ۴۳۸ میلیارد ریال بود

غفارس

#غفارس در شهریور ۱۵۹۷ ، مرداد ۱۷۵۱و تیر ۱۶۷۸ میلیارد ریال فروش داشت به عدد ۸۵۸۰ میلیارد ریالی رسیده است و۶ ماهه  قبل این عدد  ۴۴۱۰ میلیارد ریال بود

غگیلا

#غگیلا هم بهبود را داشت و شهریور ۸۴۶ و مرداد  ۷۶۱ میلیارد ریال فروش زده و ۶ ماهه ۳۹۷۱  میلیارد ریال فروش زد   مدت مشابه قبل ۱۹۸۵  میلیارد ریال بود

پیزد

#پیزد در شهریور رشد فروش داشت
سهم فروردین ۱۱۰۵ میلیارد ریال  و اردیبهشت  ۱۸۰۳ میلیارد ریال و خرداد به عدد ۲۱۸۸ میلیارد ریال فروش زد
در ۳ماهه دوم  ۲۰۸۱ میلیارد ریال فروش تیر شرکت بوده است
در مرداد  به ۲۰۲۸ میلیارد ریال و شهریور ۲۵۳۲ میلیارد ریال رسیده و ۶ ماهه ۱۱۷۴۴  میلیارد ریال فروش زد  مدت مشابه  ۹۱۲۵ میلیارد ریال بوده است

غمینو

#غمینو در فروردین با فروش  ۳۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۸۰ میلیارد ریال شد و خرداد ۶۱۴ میلیارد ریال و تیر ۷۲۵ میلیارد ریال بود
در مرداد این عدد ۶۵۰ میلیارد ریال و شهریور ۷۴۲ میلیارد ریال شده و ۶ماهه ۳۵۵۴ میلیارد ریال بود و مشابه سال قبل این عدد ۱۶۷۷  میلیارد ریال بوده است

حفارس

#حفارس به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

وپاسار

تراز #وپاسار در شهریور ۸۳۲۶۲  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۴۱۵۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز۶ ماهه ۸۶۵۷۵  میلیارد ریال مثبت است

سفید

سيمان #سفيد شرق در ۱۲ماهه به سود ۱۱۴۲ میلیارد ریالی رسیده است سهم آماده ورود به بازار است

مدیریت

#مدیریت در شهریور ۱۹۸  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۱,۳۰۲,۵۳۷میلیون ریال تا شهریور  سود مجمع محقق کرده است

هجرت

#هجرت  سال مالی را با فروش ۴۶۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۶۰۲۲ میلیارد ریال و خرداد ۶۶۲۷ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد ۷۷۰۴ میلیارد ریال و مرداد۸۰۰۳ میلیارد ریال و شهریور ۸۶۷۶ میلیارد ریال شده و۶ ماهه ۴۱۶۴۹  میلیارد ریال فروش داشت وکل عدد  سال مالی شرکت ۶۲۳۹۳ میلیارد ریال بوده

رمپنا

#رمپنا  واگن پارس از زیرمجموعه های رمپنا در ۱۲ماهه به سود ۱۱۴۲ میلیارد ریالی رسیده است

فوکا

#فوکا شهریور خوبی داشت
سهم در تیر با کمی افت ۲۸۰۹ میلیارد ریال  و مرداد ۱۸۶۹ میلیارد ریال شد و شهریور ۳۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه  ۱۸۰۵۹  میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه قبل ۱۸۰۶۷  میلیارد ریال  بوده است

همراه

#همراه اول در شهریور با فروش و درامد ۳۵۰۶۰ عدد نسبتا خوبی داشت و ۶ ماهه به ۱۸۹۶۷۶میلیارد ریال رسید .کل عدد  سال قبل ۲۹۸۱۳۷  میلیارد ریال است

ساروج

#ساروج مرداد و شهریور خوب بود
سهم در فروردین با عدد  ۸۶۰ میلیارد ریالی و اردیبهشت  با  فروش ۸۳۰ میلیارد ریالی مواجه  بود
خرداد ۱۱۹۳ میلیارد ریال و تیر هم به ۶۴۹ میلیارد ریال رسیده  و مرداد ۷۶۱ میلیارد ریال و شهریور هم ۱۴۱۹ میلیارد ریال بوده است۹ ماهه    ۷۲۷۴  میلیارد ریال فروش زد . مشابه سال قبل   ۵۳۵۷ میلیارد ریال بود

تایرا

#تایرا  خرداد و تیر خوبی داشت  ولی مرداد کمی افت کرد و این ماه شهریور عالی عمل کرد
سهم در فروردین با فروش ۲۳۳۴ میلیاردریالی مواجه بود   اردیبهشت به  ۸۸۰۰ میلیارد ریالی رسیده  و خرداد ۱۴۲۲۲  میلیارد ریال بود
در ۳ماهه دوم در  تیر ۱۱۷۴۴ میلیارد ریال بوده است
در مرداد به ۸۵۸۰ میلیارد ریال و شهریور ۱۴۳۴۸ میلیارد ریال بوده است و  ۶۰۰۳۰  میلیارد ریال جمع فروش۶  ماهه است  و مدت مشابه  قبل  ۲۳۱۱۲  میلیارد ریال  بود

فولاد

گزارش #فولاد که در شهریور  نسبت به مرداد  اندکی کاهشی بوده
  فروش فولاد در فروردین به عدد ۱۲۰۶۷۸ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۱۹۸,۵۳۳ ریال شد
 در اردیبهشت  ۱۷۳۶۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰۲,۵۲۶ ریال
  خرداد فروش به ۱۸۷۳۱۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۰۹,۲۳۹  ریال بود
در ۳ماهه دوم در تیرماه به فروش ۱۲۴۳۰۷ میلیارد ریالی رسیده است و در نرخ این عدد ۲۰۳,۹۳۷ ریال بوده است
در مرداد  ۱۰۲۳۴۴ میلیارد ریال بوده و نرخ  ۱۹۳,۷۵۱ ریال و کم شده است
در شهریور هم  ۹۸۰۶۴ میلیارد ریال بوده است و نرخ ۱۸۰,۷۳۷ ریال است
۶ ماهه ۸۰۳۵۵۹   میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۶۵۹۰۶۵ میلیارد ریال بود

حکشتی

#حکشتی در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران(حكشتي) جهت برگزاري مجامع عادي ساليانه به‌منظور تصويب صورت‌هاي مالي و عمومي فوق‌العاده بمنظور تصميم‌گيري درخصوص اصلاح اسانامه، متوقف خواهد شد

خودرو

ايران خودرو تبريز از زیرمجموعه های #خودرو  که زیان ده بود در ۱۲ماهه به سود ۲۰۳۶ میلیارد ریالی رسیده است

تملت

#تملت  شرکت تامين سرمايه بانک ملت اقدام به پذيرش تعهد پذيره‌نويسی و بازارگردانی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ميليون ريال اوراق مرابحه شرکت بهمن دیزل (سهامی‌عام) نموده است. درآمد تعهد پذيره نويسی معادل ۱درصد کل مبلغ اسمی اوراق به میزان ۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال که در زمان ایفای تعهد (تکمیل پذیره نویسی) شناسایی می‌شود و درآمد بازارگردانی اوراق نیز طي عمر اوراق (۴ سال) شناسایی خواهد شد.

جم

#جم  در تیر کمی افت کرد وولی مرداد بهتر بود و ۳۲۴۵۹ میلیارد ریال فروش داشت
در فروردین ۳۷۶۴۰ ، اردیبهشت ۳۱۵۹۷میلیارد ریال  و خرداد با رشد ۴۰۱۷۰ میلیارد ریال شد  و تیر به عدد ۲۸۹۷۰  میلیارد ریال رسید و شهریور ۳۲۹۸۱ میلیارد ریال بوده است
 ۶ ماهه  ۱۹۶۶۳۸ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه ۱۷۲۶۶۳ میلیارد ریال بود .

حپترو

#حپترو  فروش تعداد ۲۶ دستگاه تانکر ۲ و ۳ محور مستعمل مبلغ  مورد توافق ۳۰,۰۲۵ میلیون ریال

غویتا

#غویتا در شهریور خوب بود و ۱۴۰۱ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش ۶ ماهه به ۸۲۹۵ میلیارد ریال بوده است

تکنو

#تکنو به فروش ۵۴ میلیارد ریالی رسیده است و جمعا ۶ ماهه عدد فروش ۲۴۰ میلیارد ریال است

چکارن

#چکارن در شهریور با فروش ۳۷۱ میلیارد ریالی عدد نرمالی داشت و به فروش ۲۰۱۶ میلیارد ریالی رسیده است  و مدت مشابه قبل ۱۶۳۸  میلیارد ریال بود
بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *