پلاسک

#پلاسک شهریور خوبی داشت و با فروش ۲۰۹۳ میلیارد ریالی به عدد ۸۳۴۱ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه  قبل ۷۱۷۰ میلیارد ریال است

فزرین

#فزرین هم خیلی در فروش منظم نیست و ۳۲۶ میلیارد ریال فروش تیر و ۲۰۱ میلیارد ریال فروش مرداد شرکت بوده و شهریور ۱۸۸۶ میلیارد ریال و ۶ ماهه ۳۸۶۹ میلیارد ریال جمع فروش ۶ ماهه شده است که مدت مشابه قبل ۲۵۰۵ میلیارد ریال بود

فخوز

#فخوز شهریور متفاوتی داشت
در اردیبهشت فروشش ۴۰۰۸۱ بوده و رشد کرده است نرخ فروش داخل ۱۵۳,۷۰۰,۵۵۹و نرخ صادراتی ۱۴۳,۷۲۸,۵۸۴ ریال بوده است .
خرداد ۶۰۳۹۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۵۰,۳۳۵,۳۶۵ ریال است
در تیر به فروش ۳۴۸۰۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ صادراتی ۱۷۶,۱۳۸,۶۶۵ و نرخ داخلی ۱۴۷,۶۱۲,۹۲۲ ریال بود
مرداد بازهم کم شد و ۲۶۴۶۲ میلیارد ریال فروش زد
در شهریور این عدد ۵۶۶۹۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۱۷,۸۷۹,۷۸۹ ریال است
۶ ماهه ۲۳۷۸۵۵ میلیاردریال فروش و۶ ماهه مشابه قبل ۲۰۱۸۸۳ میلیارد ریال بوده است

سکرد

#سکرد درخرداد این عدد برخلاف بسیاری از سیمانی ها به ۴۲۰ میلیارد ریال کاهش یافت و تیر کمی بهتر بود و ۴۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۳۶۹ میلیارد ریال بوده و شهریور ۳۱۵ میلیارد ریال شد و سال مالی را تمام کرد
۱۲ ماهه ۴۸۶۷ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۳۱۰۷ میلیارد ریال بود

ولغدر

#ولغدر  در شهریور ۵۶ میلیارد ریال سود تسهیلات دارد و  ۴۴۸  میلیارد ریال تراز سهم مثبت است

وبهمن

#وبهمن  در شهریور ۱۶۴  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۲,۹۱۳,۷۳۶ میلیون ریال تا پایان شهریور  سود مجامع داشته است

سیدکو

#سیدکو  در شهریور ۱۷۲  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

فروس

#فروس متعادل و در حد ماه های قبل بود

سهم در فروردین ۷۴۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است و خرداد  به ۵۳۶ میلیارد ریالی رسید

در تیر با رشد ۷۳۷ میلیارد ریال شد و  مرداد ۸۶۸ میلیارد ریال بوده وشهریور ۸۵۹ میلیارد ریال بود و رشد کرد

۶ ماهه ۴۴۲۶  میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۳۵۶۵  میلیارد ریال بود

شسینا

#شسینا در شهریور ۳۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه ۱۴۹۷ میلیار ریال مدت مشابه این عدد ۹۷۸  میلیارد ریال بود.

توریل

درامد #توریل در فروردین ۱۲۶۰ میلیارد ریال بود اردیبهشت  به ۱۲۲۳ میلیارد ریال و خرداد  ۱۱۱۴ میلیارد ریال بود

در فصل دوم کمی افت کرده در  تیر ۹۳۱ میلیارد ریال بوده است و مرداد ۸۹۹  میلیارد ریال و ۱۵۷۳ میلیارد ریال فروش داشته است

سهم ۶ ماهه  ۷۵۵۲  میلیارد ریال فروش زد . کل سال قبل این عدد ۱۳۱۷۲ میلیارد ریال بوده است

کگاز

#کگاز در شهریور ۵۳۳، مرداد ۵۲۰ و تیر  ۵۸۳ میلیارد ریالی بوده و۶ ماهه  ۲۷۰۸   میلیارد ریال فروش داشت  . مدت مشابه این عدد ۱۴۱۷ میلیارد ریال شده بود

کدما

#کدما  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

مفاخر

#مفاخر با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-01A-057 مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ تمدید گردید

امید

#امید  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-205 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۵,۶۳۲,۶۱۴,۶۰۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۷,۳۸۵,۴۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

ثشرق

#ثشرق به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ تعلیق می گردد.

کسعدی

#کسعدی روی روال منطقی در فروش بوده سهمی که در خرداد ۲۳۶ میلیارد ریال ، در تیر ۲۲۴ میلیارد ریال  و مرداد  ۲۱۳ میلیارد ریال فروخت و شهریور ۲۵۴ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه  ۱۱۹۰   میلیارد ریال فروش زد و

۹۹۲  میلیارد ریال فروش مدت مشابه  قبل بود.

اتکاسا

به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مكرر ۲ دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (اتكاسا۱) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ تعليق شد.

حپترو

#حپترو به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

ثبهساز

#ثبهساز در شهریور ۵۵ میلیارد ریال فروش دارایی داشت و ۹ماهه به عدد  ۱۶۳۰  میلیارد ریالی رسیده است

وخارزم

#وخارزم  در مهر ۱۴۶۹  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳,۶۶۲,۹۲۲

میلیون ریال تا پایان شهریور  سود مجامع داشته است

زبینا

#زبینا در  تیر ۶۰۳ میلیارد ریال و مرداد ۵۴۶ میلیارد ریال و شهریور ۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است ۶ ماهه   ۳۱۷۵ میلیارد ریال بوده  مدت مشابه  سال قبل این عدد ۱۳۰۳  میلیارد ریال بود.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *