کشرق تقریبا در سطح سال قبل بود و فروردین ۱۴۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۱۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۳۵۹ میلیارد ریال رسیده است .

#امید در اردیبهشت با فروش ۴۷۵ میلیارد ریالی به عدد ۱۹۶۷ میلیارد ریال رسید و ۵ماهه این عدد را ثبت کرد
#فباهنر در فروردین با فروش ۴۰۷۳ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت ۹۰۷۷ میلیارد ریال رشد و ۲ ماهه ۱۳۱۵۱ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل این عدد ۸۳۸۷ میلیارد ریال بود
#سپید در اولین ماه سال مالی به فروش ۷۶۴۳ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت با رشد ۸۶۶۸ میلیارد ریال بود که ۲ماهه ۱۶۲۹۴ میلیارد ریال فروش داشته بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل است
#فسازان در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۷۳۶ ریالی رسیده است
#فمراد ۶۰ ریال در مجمع تقسیم کرد
#غچین و افزایش سرمایه از تجدید
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۴۷۷,۵۹۱,۰۷۵,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي از محل اندوخته مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
سرمایه گذاری #وسکاب در اردیبهشت ۶۷۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۳۲۴,۱۸۵ میلیون ریال سود محقق کرده است
#انتخاب تازه وارد بازار در فروردین با فروش ۷۸۶۳ میلیارد ریالی و اردیبهشت با رشدی چشم گیر با فروش ۱۶۵۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود به عدد ۶۳۶۳۶ میلیارد ریال رسید که البته سهم را باید در تلفیق و با سود زیرمجموعه ها دید .
افزایش سرمایه ۶۲ درصدی #کماسه از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
توليدي قطعات محوري خراسان از زیرمجموعه های #ختوقا در ۱۲ماهه به سود ۳۴۴ میلیارد ریالی رسیده است
#خوساز سال مالی را با فروش ۲۰۶۶ میلیارد ریالی در فروردین آغاز کرده است که اردیبهشت ۳۵۰۹ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه به ۵۵۷۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۵۵۴ میلیارد ریال است
#فسازان در فروردین با فروش ۴۴۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۱۹۴ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۹۶۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ برابر مدت مشابه است
نرخ صادرات شمش ۲۳۸,۸۹۱,۹۵۴ ریال بوده است و اردیبهشت ۲۳۰,۵۱۱,۰۵۵ ریال است .
#بوعلی در فروردین ۳۱۱۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۲۱,۹۱۱,۹۷۴ ریال بود . در اردیبهشت به ۴۵۴۱۲ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۰۵,۹۵۲,۷۸۶ ریال
۲ماهه ۷۶۴۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۶۴۳۴۵ میلیاردریال بود
#خاذین در فروردین با فروش ۷۴۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۱۸۱۸ میلیاردریال شد و ۲ ماهه ۲۷۸۴ میلیارد ریال بود و که مدت مشابه سال قبل ۱۴۷۸ میلیارد ریال بود
#شسینا سال مالی را با فروش ۲۷۲ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت این عدد ۳۴۱ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۶۱۴ میلیارد ریال شده است
#سیستم در فروردین با درامد ۸۶۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد ۷۵۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است و ۲ماهه به ۱۶۲۷ میلیارد ریال رسیده
#قرن در فروردین با فروش ۲۳۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد خوب ۴۲۸۰ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۶۶۴۵ میلیارد ریال رسیده است . تقریبا ۲ برابر مدت مشابه سال قبل فروش داشت .
تراز #سامان هم مثبت بود
سهم در اردیبهشت ۱۷۳۱۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۳۵۸۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد
#پارس فروردین با فروش ۴۶۹۳۸ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ فروش استایرن ۳۱۲,۲۸۴,۶۱۴ ریال است . در اردیبهشت با رشد ۶۳۱۲۷ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۱۱۰۰۶۵ میلیارد ریال رسیده است که هم میزان با مدت مشابه سال قبل است
#بزاگرس در اردیبهشت با درامد ۳۹۱ میلیارد ریالی به عدد ۶۳۸ میلیارد ریال رسیده است که مشابه سال قبل آن ۴۲۰ میلیارد ریال بود
#رکیش پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اصلاح نظام کارمزد شاپرکي به استحضار می رساند بدليل مستثني شدن برخي صنوف در محاسبات کارمزد ابلاغي، افشاء اطلاعات مذکور در حال حاضر مقدور نبوده و مستلزم اجرايي شدن نظام جديد مي باشد.
#وکار در اردیبهشت با درامد ۶۷۳۰ میلیارد ریالی در تسهیلات اعطایی و سود پرداختی ۵۲۹۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است ۲ ماهه تراز بانک ۲۸۱۷ میلیارد ریال مثبت است
#پرداخت در فروردین با فروش ۲۹۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۳۱۷۷ میلیارد ریال و ۲ماهه به ۱۵۴۸۴ میلیارد ریال رسید . کل عدد سال قبل شرکت ۲۶۳۹۷ میلیارد ریال بوده است
#خشرق در فروردین با فروش ۱۹۲۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت عدد خوبی را ثبت کرد و ۲۸۷۳ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۴۷۹۹ میلیارد ریال رسیده است در مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۹۹۹ میلیارد ریال بود
#تپسی فروردین را با فروش ۴۹۶ میلیاردا ریالی آغاز کرد اردیبهشت با رشد ۷۳۱ و ۲ماهه ۱۲۲۸ میلیارد ریال بوده است . کل عدد سال قبل ۶۲۶۹ میلیارد ریال بود
#کگهر در دی با فروش ۱۵۳۵۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است و نرخ فروش گندله ۳۴,۹۸۶,۰۷۱ ریال بوده است
در بهمن با رشد ۲۵۶۰۶ میلیارد ریال شد و نرخ ۳۷,۷۴۷,۸۵۷ ریال
اسفند این عدد با افت ۹۸۸۰ میلیارد ریال بود و نرخ گندله ۳۸,۹۶۱,۶۸۰ ریال شده است
در فروردین به عدد ۱۴۳۷۵ میلیارد ریال رسیده و اردیبهشت با یک پرش در فروش ۴۱۳۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳,۵۲۴,۰۲۲ ریال بوده
۵ ماهه به ۱۰۹۱۷۹ میلیارد ریال رسیده است
سرمایه گذاری #وساپا در اردیبهشت ۱۰۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۱۳,۳۹۹ میلیون ریال سود محقق کرده است
#پلاسک در فروردین ۱۵۴۸ میلیارد ریال سود محقق کرده است و اردیبهشت به ۳۲۳۵ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۴۹۲۸ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۷۹ میلیارد ریال بود
#فگستر سال مالی را در فروردین با فروش ۹۶۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است و نرخ فروش شمش ۱,۳۱۶,۵۶۸,۰۰۰ ریال بوده است و اردیبهشت به ۱۱۷۸ میلیارد ریال رسیده است و ۲ماهه ۲۱۴۲ میلیارد ریال بود ۲ برابر مدت مشابه قبل
#دجابر در فروردین با فروش ۱۱۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۴۲۰ میلیارد ریالی رسیده و ۲ماهه ۲۵۳۶ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۷۷۶ میلیارد ریال بود
#خساپا در اردیبهشت فروش جالبی داشت و ۷۲۰۹۰ میلیارد ریال فروخت . که ۳۶ هزار دستگاه فروخته است .سهم فروردین ۲۴۵۰۴ میلیارد ریال فروش داشت ۲۲ هزار دستگاه تولید و ۱۳ هزار دستگاه فروش داشته است
۲ماهه به فروش ۹۶۵۹۵ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۶۲۹۹۱ میلیارد ریال است
#دابور فروردین را با فروش ۸۷۱ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت به عدد ۱۲۱۱ میلیارد ریال رسید که ۲ماهه ۲۰۸۲ میلیارد ریال بوده و حوالی مشابه سال قبل است
#خمحرکه جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ده جاده مخصوص کرج_ جنب شرکت مينو _ سالن کنفرانس شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو برگزار میگردد
#وتجارت در اردیبهشت ۵۶۲۵۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۹۵۳۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و ۲ماهه ۲۹۶۸۷ تراز مثبت است
#شسپا فروردین را با فروش ۹۰۶۹ میلیارد ریالی آغاز کرده اس و اردیبهشت به ۱۸۱۳۰ میلیارد ریال رسیده است و ۲ماهه ۲۷۲۰۶ میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۴۳۸۶ میلیارد ریال بود
#بکاب در اردیبهشت با فروش ۱۰۰ میلیارد ریالی ۸ ماهه ماهه ۸۰۵ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۳۸۰ میلیارد ریال بود
#کگل سال مالی را با فروش ۶۲۲۱۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۴۱۶۴۷ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۱۰۳۸۶۷ میلیارد ریال بوده و نرخ گندله ۴۳,۲۹۷,۶۰۰ ریال خورده است . عدد فروش ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
#صبا
با توجه به ‌پذیرش شرکت گروه مالی صبا تأمین (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی این شرکت از بازار دوم فرابورس ایران به بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران منتقل خواهد شد.
#هجرت در مجمع ۳۸۷۵ ریال سود تقسیم کرد
سرمایه گذاری #صبا در اردیبهشت ۵۸۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۹,۱۵۹,۶۰۷ میلیون ریال سود محقق کرده است
#سپیدار در اردیبهشت با درامد ۸۵۷ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد و ۲ماهه به فروش ۱۵۳۶ میلیارد ریالی رسیده است . ارائه تعهدات مربوط به دو سرفصل درآمد پشتيباني و فروش نسخه هاي جديد بروز رسانی شده نرم افزار برای یک سال و مربوط به دوره سالانه منتهي به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ مي باشد. ثبت فروش راهکارهاي مذکور و صدور صورتحساب براي مشتريان عمدتا در ماه هاي اول سال صورت مي گيرد ولی تعهدات آن در تمام سال به مشتریان ارائه می شود. بنابراین مطابق روال سالهای گذشته، این درآمد در ماههای آتی کاهش خواهد داشت. با توجه به لازم الاجرا شدن قانون “سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی” برای کلیه اشخاص حقوقی از ابتدای سال ۱۴۰۲ و ارائه راهکار متناسب با آن در سپیدار سیستم، مبلغ ۴۳۵.۲۷۰ میلیون ریال از عدد گزارش شده در سرفصل “فروش نرم افزار” طی ماه های فروردین و اردیبهشت متعلق به فروش این راهکار می باشد. با توجه به ضرورت و نیاز مشتریان در دریافت راهکار مذکور، به نظر می رسد عمده فروش آن در ماه های ابتدایی سال بوده و قابل تعمیم به ماهای آتی نخواهد بود.
#فرابورس در اردیبهشت با درامد ۵۸۸ میلیاردریالی مواجه بود و ۲ماهه ۱۰۳۱ میلیارد ریال فروش داشت که کل سال قبل ۲۹۱۳ میلیاردریال است
#سامان شرکت توسعه و عمران بهناد بنا ( سهامی خاص) به وکالت از بانک سامان و موسسه تامین آتیه کارکنان بانک سامان در نظر دارد املاک واقع در شهر تهران و ایلام به فروش برساند
#حافرین در اردیبهشت با درامد ۶۴۴ میلیارد ریالی به عدد ۱۱۳۴ میلیارد ریالی رسیده است که کل سال قبل ۷۹۲۸ میلیارد ریال بوده است
#نوری در فروردین با فروش ۸۳۴۶۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش پارازایلن ۳۱۳,۴۰۷,۵۹۷ ریال بوده است
اردیبهشت این عدد به ۷۶۰۹۸ میلیارد ریال رسیده و ۲ماهه ۱۶۰۹۰۶ میلیارد ریال بوده
مدت مشابه سال قبل ۱۵۲۲۵۴ میلیارد ریال بود
#رکیش در فروردین با درامد ۶۴۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت به عدد ۶۸۳ میلیارد ریالی رسیده و به عدد ۳۵۸۴ میلیارد ریالی در ۵ماهه رسیده که کل سال مالی قبل ۸۹۹۲ میلیارد ریال بود
ايران سازه از زیرمجموع ههای #سیتا در ۱۲ماهه به سود ۸۴۷ میلیارد ریالی رسیده است
سرمایه گذاری #واتی در اردیبهشت ۱۰۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۴۶۲,۶۲۹ میلیون ریال سود محقق کرده است
تراز بانک #دی همچنان منفی است در اردیبهشت ۱۸۷۶ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۵۵۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
#ثپردیس در اردیبهشت با درامد ۱۴۰ میلیارد ریالی به عدد ۸۸۷ میلیارد ریال رسیده است
#پاسا در فروردین با فروش ۱۰۵۵ میلیارد ریالی کار را اغاز کرده و اردیبهشت به ۲۳۴۵ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۳۴۰۱ میلیارد ریال بودمدت مشابه سال قبل ۲۱۶۹ میلیارد ریال بود
#غشان در فروردین با فروش ۱۴۶۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۱۷۹۹ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۳۲۵۹ میلیارد ریال رسید مدت مشابه این عدد ۱۹۴۹ میلیارد ریال شده بود
#دعبید در دی به فروش ۵۰۰۷ میلیارد ریالی و ۴۶۶۴ میلیارد ریال در بهمن و ۵۵۵۱ میلیاردریال در اسفند رسیده است
در فروردین این عدد ۳۹۱۴ میلیارد ریال و اردیبهشت به ۵۹۱۷ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه ۲۵۰۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است
#کلر پارس فروردین را با فروش ۵۵۷ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ فروش داخلی ۵۵,۶۰۵,۹۲۹و صادراتی ۷۳,۱۷۸,۶۴۲ ریال است
در اردیبهشت این عدد ۸۳۸ میلیارد ریال بود و نرخ فروش داخلی ۷۶,۳۸۲,۶۶۷ ریال است
۲ ماهه به فروش ۱۴۱۲ میلیارد ریالی رسیده است و مشابه سال قبل ۱۱۰۴ میلیاردریال بود
#غگل در فروردین ۸۱۹ و اردیبهشت ۱۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۰۱۹۵ میلیارد ریال ۸ ماهه فروش داشته و مدت مشابه ۸۰۹۳ میلیارد ریال بوده است
#دروز سال مالی را با فروش ۶۰۳ میلیاردریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۷۴۷ میلیارد ریال و ۲ماهه ۱۳۵۰ میلیارد ریال فروش بوده است مدت مشابه سال قبل ۲۶۴ میلیارد ریال بود
#کیمیا در فروردین ۳۲۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۰۳ میلیاردریال بود و بازهم نامنظم فروش داشته و ۲ماهه ۱۰۳۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۰۴ میلیارد ریال بود
#پاکشو در فروردین ۳۴۱۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۸۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۱۱۲۶۸ میلیارد ریال رسید .مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۲۱۳ میلیارد ریال بود
#دفارا در فروردین با فروش ۱۵۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۷۴۱ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۳۳۳۶ میلیارد ریال است . فروش مشابه سال قبل ۱۲۴۵ میلیارد ریال بود
#درازک در اردیبهشت با فروش ۱۴۵۴ میلیارد ریالی به عدد ۲۰۵۷ میلیارد ریالی در فروش رسیده است که مدت مشابه ۱۵۳۱ میلیارد ریال است
#خدیزل در فروردین با فروش ۵۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با یک پرش در فروش ۱۵۲۸۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۱۵۸۲۷ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه سال قبل ۴۰۴۷ میلیارد ریال شده بود
#آپ در اردیبهشت ۷۲۶۳ میلیارد ریال فروش داشت به عدد ۱۴۳۶۱ میلیارد ریالی رسیده است که کل سال قبل ۷۳۹۴۳ میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #خگستر در اردیبهشت ۲۵۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#تملت در اردیبهشت با درآمد ۸۱۱ میلیارد ریالی به عدد ۳۲۹۲ میلیارد ریالی در۳ ماهه  رسیده است
#بترانس در فروردین به فروش ۱۰۵۷ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت ۱۲۵۸ میلیارد ریال شد و ۲ماهه ۲۳۱۵ میلیارد ریال بود که مدت مشابه قبل ۱۲۹۱ میلیارد ریال بود
#های_وب در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۱۷۶ و سود اصلی ۱۱۶۳ ریال بوده است . درگزارش ۹ماهه به سود ۴۳۶ ریالی رسیده و در ۶ماهه این عدد ۴۰۹ ریال بود
در۶ماهه ۸۴۳۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۲۷۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در۹ماهه سود عملیاتی ۹۳۹۱ میلیارد ریال و سود خالص ۱۳۰۷۳ میلیارد ریال شده است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۲۹۸۳۶ میلیارد ریال و سود خالص ۳۴۹۰۳ میلیاردریال است
#غکوروش در فروردین با فروش ۹۲۴۵ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ ۶۸۳,۷۲۰,۵۱۰ ریال در اردیبهشت به ۱۶۸۵۱ میلیارد ریال رسیده است . ۲ماهه ۲۶۰۹۷ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل فروش ۱۱۰۵۸ میلیارد ریال بوده است
#تنوین در فروردین با درامد ۴۱۴ میلیارد ریالی مواجه شده است و اردیبهشت به ۳۷۲ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۷۸۷ میلیارد ریال رسیده است
#آسیاتک در فروردین با فروش و درامد ۱۳۸۵ میلیارد ریالی آغاز به کار کرده است در اردیبهشت ۱۵۲۰ میلیاردریال بود و ۲ماهه ۲۹۰۵ میلیارد ریال درامد داشته است . کل سال قبل ۱۳۰۰۳ میلیاردریال است
#غبشهر اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۸۴۳۳ میلیارد ریالی پیش برد و نرخ ۶۵۵,۴۸۶,۱۴۰ ریال است
در بهمن به ۱۷۹۵۲ میلیارد ریال فروش رسیده و نرخ ۶۶۲,۹۲۲,۷۶۶ ریال و اسفند با فروش ۲۲۲۳۶ میلیارد ریالی به نرخ ۶۵۹,۹۵۹,۷۹۶ ریالی رسیده است
در فروردین به فروش ۱۴۵۸۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۶۶۰,۱۶۳,۴۶۴ ریال است
اردیبهشت با فروش ۱۵۳۷۴ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ ۶۵۸,۴۲۰,۵۸۹ ریال است
۵ ماهه ۸۸۵۸۱ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد ۲۸۷۴۸ میلیاردریال بود
#بهپاک در فروردین ۶۰۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۲۳ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه به ۱۳۲۴۹ میلیارد ریال رسیده است و ۳۹۰۷ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل است .
#سپ اردیبهشت با فروش و درامد ۴۳۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ ماهه به ۱۹۱۶۷ میلیارد ریال رسیده است
#شکلر در فروردین با فروش خوب ۹۱۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۹۷۰ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه به عدد ۵۱۵۶ میلیارد ریالی رسیده است
#ولپارس در اردیبهشت به فروش ۱۹۵ میلیارد ریالی رسیده است و ۴ماهه به ۱۰۲۰ میلیارد ریال رسیده است
#کنور
شرکت در مزایده
موضوع مزایده: مزايده عمومي معادن و محدوده هاي اکتشافي استان يزد-محدوده ۲۱۵۶۰۸
#فالوم در فروردین با فروش و درامد ۱۸۷ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۲۲۵ میلیاردریال رسیده و۲ماهه ۴۱۳ میلیارد ریال است تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#کپرور در فروردین با فروش ۱۱۵۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۵۴,۵۴۹,۲۱۰ ریال شده است . در اردیبهشت به ۱۱۵۷ و ۲ ماهه ۲۳۱۴ میلیارد ریال رسیده و نرخ اردیبهشت ۶۲,۱۱۵,۹۷۳ ریال است
مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۸۶ میلیارد ریال بود
#سهگمت در اردیبهشت با فروش خوب ۱۲۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ماهه به عدد ۴۳۱۴ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۲۷۲۵ میلیارد ریال است
#حتاید در فروردین ۵۳۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۳۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است ۲ماهه ۱۱۷۴ میلیارد ریال بوده و کل سال قبل ۵۴۷۲ میلیارد ریال
#غگرجی که فروردین اعداد خوبی را ثبت نکرد در اردیبهشت با عدد ۲۸۷ میلیارد ریالی به عدد ۳۲۳ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل ۱۷۹ میلیارد ریال بود
#غپاک در فروردین با فروش ودرامد ۴۳۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۸۴۷ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۹۱۵۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۶۶۲ میلیارد ریال بود
#فغدیر فروردین با فروش ۹۳۲۶ میلیاردریالی همراه بود و نرخ فروش ۱۱۱,۷۸۹,۶۴۹ ریال است . اردیبهشت این عدد ۱۲۳۲۱ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۱۵,۱۲۴,۷۰۷ ریال است
۲ماهه ۲۱۶۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۹۰۱۰ میلیارد ریال بوده
کسعدی در مجمع ۹۷۵ ریال تقسیم کرد
#حخزر در فروردین با فروش ۱۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۷۷۲ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۳۵۶۵ میلیارد ریال بود
#افق سال مالی را با فروش و درامد ۳۴۱۴۸ میلیارد ریالی سپری کرد و اردیبهشت ۴۰۱۵۹ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۷۴۳۰۷ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد ۴۸۱۳۲ میلیارد ریال بود
#خزر در فروردین با فروش ۲۹۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۶۸۵ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه ۹۸۲ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۵۶۲ میلیارد ریال بوده است
#شبصیر در فروردین با فروش ۲۳۷۴ میلیاردریالی مواجه شده بود و اردیبهشت ۳۸۳۷ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۶۲۱۲ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد ۴۰۲۱ میلیاردریال بوده است
#فولای با فروش ۸۰۱ میلیاردریالی در اردیبهشت به عدد ۱۴۴۶ میلیارد ریال رسید و مشابه سال قبل این عدد ۱۳۱۹ میلیارد ریال بود
#شیراز در فروردین با فروش ۱۴۶۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۹۰۴۹ میلیارد ریال بود . اوره را با نرخ ۱۳۹,۹۷۰,۴۷۲ ریالی صادر کرده است. ۲ماهه ۳۳۷۴۸ میلیارد ریال بوده است که شبیه مدت مشابه سال قبل است
#شرانل در فروردین با فروش ۶۸۱۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت این عدد ۹۴۴۱ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۱۶۲۶۰ میلیارد ریال است
و مدت مشابه قبل ۲۰۱۶۸ میلیارد ریال بوده است و کمتر شده است
#فزرین در اردیبهشت با فروش ۴۲۳ میلیارد ریالی به عدد ۷۲۷ میلیارد ریال رسیده و از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#کیمیاتک در اردیبهشت با فروش ۳۴۴۷ میلیارد ریالی ۲ماهه به ۴۹۲۳ میلیارد ریال رسیده و رشد فروش نسبت به مدت مباشه قبل دارد که ۳۱۲۲ میلیارد ریال بود
#کاذر در اولین ماه سال مالی به فروش ۴۴۴ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش ۱۷۶,۸۷۲,۰۷۷ ریال است
در اردیبهشت این عدد ۴۵۹ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۲۲,۸۱۰,۶۶۲ ریال شد . ۲ماهه ۹۱۳ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۷۸۶ میلیارد ریال
#فزر را باید با زیرمجموعه ها دید در هر صورت ۲ماهه ۷۰۲ میلیارد ریال است و در توضیح اورده است ۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲،۳۵۲ میلیارد ریال است.
#شغدیر در فروردین فروش ۲۴۸۷ میلیارد ریالی داشت و نرخ ۳۱۴,۶۰۴,۲۴۴ ریال شده است . در اردیبهشت این عدد ۴۷۱۸ میلیارد ریال شده و نرخ ۳۱۱,۵۶۶,۲۹۴ ریال و ۲ماهه ۷۲۰۵ میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل ۷۱۱۵ میلیارد ریال بوده است
#بنیرو در فروردین با فروش ۳۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۹۸۵ میلیارد ریال شد و ۲ماهه ۱۳۰۱ میلیارد ریال است . ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
#حپارسا و روند درامد
در فروردین با کمی افت ۵۹۲ میلیارد ریال شده است اردیبهشت این عدد ۵۳۵ میلیارد ریال بود
۸ ماهه ۴۵۷۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشت کل عدد سال قبل شرکت ۵۴۷۲ میلیارد ریال بود
#شنفت در فروردین با فروش ۷۷۴۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت با رشد ۱۰۵۰۳ میلیارد ریال و ۲ماهه ۱۸۲۴۷ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل ۱۲۹۲۳ میلیارد ریال است
#بالاس در اردیبهشت ۳۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و به جمع ۸۶ میلیارد ریالی رسیده است
#بکام در اردیبهشت با فروش و درامد ۷۴۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲ماهه ۱۰۳۶ میلیرد ریال است . مدت مشابه سال قبل ۷۶۵ میلیارد ریال بوده
#فجهان در ۱۲ماهه حسابرسی شده ۲۹۹ ریال سود محقق کرده است
#دتماد در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۶۵۳۱ ریالی رسیده است
#شاراک اردیبهشت ۲۵۳۶۸ و فروردین ۱۴۸۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۴۰۲۰۳ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۳۵۷۰۲ میلیاردریال بود
#خشرق در ۱۲ماهه حسابرسی شده ۱۳۲۶ ریال سود محقق کرده است
#دتوزیع در ۱۲ماهه ۴۴۸۵ ریال در گزارش حسابرسی شده سود محقق کرده است
#بکام در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۱۰۴ ریال و در سود اصلی ۱۱۷ ریال محقق کرده است
#فایرا در فروردین با فروش ۸۸۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۳۸۳۸ میلیارد ریال بوده و۲ماهه به ۲۲۶۸۴ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۵۴۷ میلیارد ریال بود
مقادیر تولید و فروش نهایی نبوده و احتمال تعدیل آنها وجود دارد. عملکرد ماه جاری نسبت به ماه قبل دارای افزایش مقدار و مبلغ فروش به ترتیب بمیزان ۴.۸۳۹ تن و ۴.۹۹۳ میلیارد ریال و به ترتیب معادل ۵۹ و ۵۶ درصد میباشد که عمدتا مربوط به افزایش مقدار تقاضا و فروش در گروه شمش خالص(داخلی) میباشد.
تراز #وبملت در فروردین مثبت بود و ۹۹۷۳۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۵۵۱۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ماه اول ۴۵۵۱۹ میلیارد ریال مثبت است
در اردیبهشت سود تسهیلات اعطایی ۱۰۰۸۹۰ و سود پرداختی ۴۷۸۱۸ میلیارد ریال است . ۲ ماهه تراز ۱۰۷۲۹۰ میلیارد ریال مثبت است
#دتولید در ۱۲ماهه ۳۴۳ ریال در گزارش حسابرسی شده سود محقق کرده است
#های_وب که گزارش ۱۲ماهه خاصی زد در اردیبهشت ۱۸۶۹ و در فروردین با فروش ۱۵۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود. ۲ماهه به ۳۳۷۳ میلیارد ریال رسیده است
#وبوعلی جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن همايش هاي مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد به نشاني: تهران، شهرک قدس، فاز ۲، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، پلاک ۷۴ برگزار میگردد
#شپدیس اردیبهشت خوبی زد و ۳۲۰۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۰۶,۸۶۲,۸۵۴ ریال است
سهمی که در اسفند ۲۷۴۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۲۲,۸۷۹,۹۹۹ ریال بوده
در فروردین فروش ۲۶۲۶۳ میلیار ریال بود و نرخ نیز ۹۷,۰۲۵,۵۹۲ ریال بوده ک ه از بقیه اوره ای ها کمتر است !!
۸ ماهه ۲۳۹۵۲۴ میلیارد ریال فروش داشته
#های_وب به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ تعلیق می گردد.
حکيم مس از زیرمجموعه های #فافق در سال گذشته ۵۲ میلیارد ریال امسال ۲۴۴ میلیارد ریال سود خالص داشت
افزایش سرمایه تازه وارد
#عالیس
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بهار رز عاليس چناران
درصد افزایش سرمایه: ۲۰%
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#فغدیر در ۱۲ماهه به سود ۲۱۰۲ ریالی رسیده است
در۹ماهه ۱۴۶۷ ریال سود محقق کرده است
سهم در ۳ماهه ۴۸۸ ریال و ۶ماهه ۸۲۹ ریال سود محقق کرده است . سهم ۳ماهه ۳۷۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۸۵۴ میلیارد ریال سود خالص دارد.
۶ماهه سود عملیاتی ۷۲۸۸ و سود خالص ۹۹۴۲ میلیارد ریال بوده است
در ۹ماهه سود عملیاتی با رشد خوب ۱۵۰۰۸ و سود خالص ۱۷۶۰۱ میلیارد ریال بوده است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۲۲۱۶۲ میلیارد ریال و سود خالص ۲۵۲۲۸ میلیارد ریال است
#خموتور با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-007 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، کيلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج، روبروي شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خيابان نخ زرين، گروه صنايع تراکتورسازي ايران برگزار میگردد .
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#دتولید
در انتهای مجمع عمومی عادی سالیانه داروسازی تولید دارو، به ازای هر سهم ۳۰ تومان سود تقسیم شد.
#غصینو در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۲۶۴ ریال سود محقق کرده است و در سود اصلی ۱۶۱۰ ریال است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

 

کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق کشرق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *