پتایر
افزایش نرخ تایرهای بایاس
پیرو صورتجلسه هیئت مدیره انجمن صنفی تایر مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ مبنی برموافقت افزایش نرخ فروش تایرهای بایاس (وانتی، باری اتوبوسی، کشاورزی و راهسازی) تا ۲۵ درصد به اطلاع میرساند با توجه به نیاز به آمادگی و کشش بازار جهت این افزایش، این شرکت تا کنون نسبت به افزایش فوق اقدام ننموده و در فروش ماه جاری این تغییر اعمال میگردد. مزید اطلاع در سال مالی گذشته ۳۱درصد از درآمد فروش مربوط به تایرهای بایاس میباشد.

#بجهرم در خرداد با فروش و درامد ۷۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۸۶۰ میلیارد ریالی رسیده است
#شگویا در فروردین با رشد فروش ۲۶۷۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۷۹,۶۵۷ ریال است .
در اردیبهشت این عدد ۲۷۵۳۸ میلیارد ریال بود و نرخ ۶۲۵,۰۸۰ ریال است
در خرداد به فروش ۲۶۲۴۶ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۵۳۶,۱۷۲ ریال و افت کرده است . ۳ماهه ۸۰۵۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل ۵۶۱۳۱ میلیارد ریال بود
#دکوثر در فروردین کار مهمی کرده و ۱۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت ۸۲۲ و خرداد هم ۸۱۶ میلیارد ریال بود ۳ ماهه ۳۳۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۶۶۳ میلیارد ریال بود
#ساراب فروردین را با فروش ۵۵۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۶۵۴ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۷۵۹ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه به ۱۹۷۰ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل ۱۳۶۸ میلیارد ریا لبود
افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #واحیا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#کلوند
برگزاري مزايده
فروش اقلام مواد راکد، رنگ …
شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین در نظر دارد اقلام مازاد و مواد راکد و رنگ را از طریق مزایده به فروش برساند
#قنقش
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه زمین
هيات مديره مصوب نمود تا نسبت به تجديد ارزيابي زمين با هدف بروزرساني ارزش طبقه زمین و اصلاح ساختار مالي شرکت و پس از آن افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي اقدام گردد.
#خفولا در خردادبا فروش ۴۷ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۹ میلیارد ریالی رسیده است که کل سال قبل این عدد ۲۷۵ میلیارد ریال بود
#وملل در فروردین ۷۱۵۸ میلیارد ریال سود تسهلات اعطایی و۷۴۳۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد
در اردیبهشت ۷۰۹۶ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۷۱۰۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد .
در خرداد ۷۷۱۰ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۸۲۸۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپردع داشت و تراز منفی بود
تراز ۳ ماهه نیز منفی شد
#سخزر در فروردین با فروش ۳۱۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۵۳۷ میلیارد ریال و خرداد ۹۱۲ میلیارد ریال شد که ۳ماهه ۱۷۶۱ میلیارد ریال بوده و کمی از سال قبل بیشتر است
#ساربیل خرداد ۹۶۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ماهه به عدد ۴۲۲۶ میلیارد ریال رسیده و ۶ماهه قبل ۲۴۷۴ میلیارد ریال بوده است .
#زگلدشت
در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به ازای هر سهم ۹۰۵ ریال سود تقسیمی تصویب شد.
#دفرا در فروردین امسال شبیه سال قبل بود و ۴۱۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۸۷۸ و خرداد ۸۱۶ میلیارد ریال فروش داشت ۳ماهه به ۲۱۱۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۵۵۴ میلیارد ریال بود
#قصفها در خرداد با فروش ۳۰۲۷ میلیارد ریال فروش خوبی را ثبت کرد و به عدد ۴۲۸۵ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۱۳۲۹ میلیارد ریال بود
پخش سراسري پاک از زیرمجموعه های #غپاک در ۱۲ماهه به سود ۶۰۹ میلیارد ریالی رسیده است
افزایش سرمایه ۴۷ درصدی #دسبحان از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#چکاوه در فروردین با فروش ۲۷۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۱۷۲,۸۹۵,۷۷۲ ریال بود در اردیبهشت با رشد فروش ۴۴۹ میلیارد ریال فروش داشت ونرخ ۱۷۸,۳۷۸,۹۷۰ ریال است.
در خرداد به فروش ۳۹۳ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۱۷۹,۱۱۱,۹۰۶ ریال و ۳ ماهه ۱۱۱۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۱۰۲ میلیارد ریال بود
افزایش سرمایه ۵۰% #قرن از سود انباشته
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج وجه نقد به منظور تامين سرمايه در گردش و همچنين جلوگيري از تحميل هزينه هاي مالي ناشي از دريافت تسهيلات بانکي و نيز بهره مندي از معافيت مالياتي قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد
#کرازی در فروردین با فروش ۶۸۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت این عدد ۵۵۲ میلیارد ریال شده و خرداد با رشد ۸۵۷ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۲۰۹۱ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۱۰۶۱ میلیارد ریال شد
سرمایه گذاری #گوهران در خرداد ۱۰۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۱,۲۰۳,۵۷۱ میلیون ریال سود محقق کرده است
#زمگسا در فروردین با فروش ۴۴۷ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت به ۵۶۰ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۷۲۰ میلیارد ریال رسید و ۳ماهه ۱۷۴۸ میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #وآوا در خرداد ۱۰۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۲۶,۳۹۳ میلیون ریال سود محقق کرده است
#قمرو در فروردین با فروش ۲۵۳۷ میلیارد ریالی به عدد ۸۹۳۷ میلیارد ریال رسید و ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#نطرین در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۳۵۸ ریالی رسیده است
#کهمدا
سهم در فروردین با فروش ۱۵۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۱۴۹۷ میلیارد ریال شد و خرداد در اخرین ماه سال مالی به ۱۴۸۲ میلیارد ریال رسید و ۱۲ ماهه ۱۲۷۰۵ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه قبل ۷۱۵۷ میلیارد ریال بوده است
#سیلام در فروردین با فروش ۴۶۳میلیارد ریالی و اردیبهشت به ۷۴۸ میلیارد ریال رسیده و خرداد ۶۷۵ میالیارد ریال بود و ۵ ماهه با فروش ۳۰۷۹ میلیارد ریالی مواجه بود مدت مشابه قبل ۲۳۲۸ میلیارد ریال بود
#فروس در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۹۵۶ ریالی رسیده است
-١ از دلایل اصلی کاھش مبلغ فروش در سال جاری نسبت به سال قبل (عمدتاً صادرات) ، بدلیل کاھش تولید ، ناشی از نقص فنی بوجود آمده در ترانس برق کوره در ماه ھای اردیبھشت و خرداد سال جاری بوده است. -٢ از دلایل اصلی افزایش مبلغ بھای تمام شده در سال جاری نسبت به سال قبل ، بعلت افزایش مبلغ خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی ، افزایش قانونی مبلغ ھزینه ھای پرسنلی و سایر ھزینه ھای سربار تولید و برق می باشد. -٣ از دلایل اصلی تغییر سایر درآمدھا و ھزینه ھای عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت تسعیر ارز و فروش ضایعات می باشد. -۴ از دلایل اصلی افزایش مبلغ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیر عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت سود سپرده ھای بانکی و سرمایه گذاری می باشد. -۵ پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی جهت سال ۱۴۰۲ در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. -۶ گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. -٧ اقدامات انجام شده ھیات مدیره در راستای اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، در گزارش تفسیری درج شده است.
#قرن جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ در استان زنجان ،شهر زنجان به آدرس زنجان. جاده بيجار. جاده دندي. شهرک صنعتي نوآوران. ميدان نوآوران. پلاک ۵۴۶ برگزار میگردد
#لسرما در خرداد با فروش ۱۳۱ میلیارد ریالی به عدد ۲۹۰ میلیارد ریالی در ۳ماهه رسیده و البته از مدت مشابه قبل کمتر است
شهردار مسکو دوشنبه را تعطیل اعلام کرد
شهردار مسکو اعلام کرد که برای کاهش خطرات امنیتی، روز دوشنبه را در پایتخت روسیه تعطیل اعلام می‌کند
#حفارس
برگزاري مزايده فروش ساختمان سنندج
#ونیرو به سود ۴۵۸ ریالی رسیده است
#قرن در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۶۴۸ ریالی رسیده است
#خلنت فروردین با فروش ۲۰ میلیارد ریالی آغاز کرد اردیبهشت ۲۰۷ و خرداد ۳۸۰ میلیارد ریال شد ۳ماهه ۶۰۹ میلیارد ریال بود که مدت مشابه قبل ۴۵۶ میلیارد ریال بود
#ولصنم در فروردین با درامد ۱۰۱ میلیارد ریالی به عدد ۴۷۳ میلیارد ریال رسیده است اردیبهشت با رشدی خاص این عدد ۳۴۰ میلیارد ریال بود و خرداد به ۱۶۴ میلیاردیال رسید و ۶ماهه به عدد ۸۵۳ میلیارد ریالی رسیده است
#حسیر در خرداد با درامد ۳۸۲ میلیارد ریالی به عدد ۷۶۴ میلیاردریالی رسیده و نصف کل درامد قبل است
#وخاور در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۹۰۰ و در سود اصلی ۸۵۴ ریال سود محقق کرده است
#ولتجار جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تقاطع بزرگراه همت و خيابان شريعتي خيابان شهيد داود گل نبي ميدان شهيد احمدي روشن پلاک يک برگزار میگردد
#سرود در فروردین با فروش ۱۲۳۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۱۴۰۰ و خرداد ۱۶۸۰ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۴۴۳۷ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل ۲۳۲۰ میلیارد ریال بوده است .
#اخابر در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۵۹۰ ریال و در سود اصلی این عدد ۱۰۹ ریال است
#اخابر در فروردین ۸۹۸۹ میلیارد ریال و اردیبهشت ۸۶۰۹ و خرداد هم شبیه قبل بود و ۸۶۳۹ میلیارد ریال درامد داشته و ۳ ماهه به ۲۶۲۳۸ میلیارد ریال رسیده است. کل سال قبل ۸۷۷۲۷ میلیارد ریال بود
سيمان سفيد شرق اززیرمجموعه های #سشرق در خرداد ۸۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۴۸۷۵ میلیارد ریالی در ۱۰ ماهه رسیده است .
#شلعاب در خرداد با فروش ۴۲۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۳ ماهه ۸۴۹ میلیارد ریال و مدت مشابه سال قبل ۴۲۵ میلیارد ریال بوده است
#اردستان در فروردین با فروش ۵۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۷۷۵ میلیارد ریال و خرداد ۹۳۲ میلیارد ریال رسید ۳ماهه ۲۲۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبلش ۱۸۷۷ میلیارد ریال بود
#زدشت در خرداد ۵۶ میلیارد ریال و اردیبهشت با فروش ۶۲۲ میلیارد ریالی به عدد ۳ ماهه ۱۹۶۲ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۱۲۲۱ میلیارد ریال بوده است
#تبرک در خرداد ۱۵۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#فولاژ فروردین خوبی داشت ۱۲۰۰۶ میلیارد ریال فروش زد اردیبهشت ۱۴۵۱۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۱۰۲ میلیاردریال بوده است و نرخ فروش فروردین ۳۶۴,۸۱۶,۵۴۳ ریال و اردیبهشت ۳۷۱,۳۸۲,۵۵۱ ریال و خرداد ۳۶۷,۲۲۷,۰۳۵ ریال بوده است
۳ماهه به عدد ۴۳۶۲۶ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۳۳۰۰۹ میلیارد ریال بود
#زشگزا در فروردین با فروش ۴۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۶۳ میلیارد ریال و خرداد ۵۶۸ میلیارد ریال شد و ۳ماهه به ۱۴۴۵ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۸۷۶ میلیارد ریال بوده است
#زملارد در خرداد ۴۵۸ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۲۸۱ میلیارد ریال فروش ۳ماهه داشته است
#وبشهر به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#وپارس همچنان منفی تراز میدهد
در خرداد ۱۳۵۱۷ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۲۵۱۱۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها دارد
#سنیر در فروردین با فروش ۲۴۱ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود. خرداد ۴۳۳ میلیاراد ریال بود و رشد خوبی داشت
۳ ماهه ۹۶۰ میلیارد ریال و ۲ برابر مدت مشابه قبل فروش داشت.
#قاسم در فروردین با فروش ۵۷۱۳ میلیارد ریالی کار خود را آغاز کرد و اردیبهشت به ۱۰۳۰۵ میلیارد ریال و خرداد ۱۰۶۸۴ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه ۲۶۷۰۳ میلیارد ریال بود .
#سفانو در فروردین با فروش ۷۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد خوب ۱۵۱۳ میلیارد ریال شد و خرداد ۱۱۲۶ میلیارد ریال فروش داشت
۳ماهه ۳۳۶۵ میلیارد ریال شد و فروش مدت مشابه سال قبل ۱۷۹۱ میلیارد ریال بوده است
#بنیرو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس بلوار مدرس خيابان شهيددوران چهارراه شريف آبادبلواراتحاد کيلومتر۳جاده ترکان برگزار میگردد
#خاور جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مرکز همايشهاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت واقع در بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي برگزار میگردد
فروش حق تقدم در #ونیکی
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-050 مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۳,۲۷۳,۴۶۶,۱۱۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۲۶,۵۳۳,۸۹۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
#سمازن فروردین با رشد ۱۳۳۹ میلیارد ریال فروش داشته است
اردیبهشت هم با رشد ۱۵۴۶ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۱۸۷۲ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه ۷۸۹۸ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه قبل ۵۶۴۶ میلیارد ریال بوده است
#فسوژ ۲۸۰۰ ریال تقسیم کرد
#غبهار جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس خيابان امام رضا، خيابان حنايي۱۲،خيابان رجب زاده۱ ،پلاک۱۳(هتل تبرک) برگزار میگردد
#غپونه جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس خيابان امام رضا، خيابان حنايي۱۲،خيابان رجب زاده۱ ،پلاک۱۳(هتل تبرک) برگزار میگردد
#ساوه باعدد ۱۸۹۸ میلیارد ریالی فروش خود را در فروردین آغاز کرده است و اردیبهشت با فروش خوب ۳۰۳۱ میلیارد ریال بود وخرداد به ۲۶۷۱ میلیاردریال رسید و ۳ ماهه ۷۶۰۱ میلیارد ریال بود .مدت مشابه قبل ۳۴۱۵ میلیارد ریال بود و ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#ستران جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شهرک قدس، بلوار دادمان ، بعد از پل يادگار امام(ره) ،پژوهشگاه نيرو ، سالن همايش خليج فارس پژوهشگاه نيرو برگزار میگردد
#وساخت تا خرداد ۷۲۷ میلیارد ریال سود مجمع داشته است
#رتکو ۲ماه اول شبیه هم بود و هردو ماه ۷۴ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه به ۲۵۹ میلیارد ریال رسیده است
#وبیمه در خرداد ۲۲۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته تا خرداد ۲۴۷,۳۰۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#تکمبا در فروردین با فروش ۴۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۷۸۹ میلیارد ریال رسید و خرداد ۵۲۶ میلیارد ریال بود و رشد داشت و ۳ ماهه ۱۸۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل ۱۳۲۱ میلیارد ریال است
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا از زیرمجموعه های #رمپنا در ۱۲ماهه به سود ۱۶۷۴ میلیارد ریالی رسیده است
#غشاذر در فروردین با فروش ۱۳۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۱۲۶۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۳۴۷ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۳۹۲۴ میلیارد ریال بود . مدت مشابه این عدد ۲۴۹۴ میلیارد ریال بوده است
مجمع #اردستان
📌به گزارش آوای‌آگاه؛ در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان اردستان، سود قابل تقسیم هر سهم ۲۷۰۰ ریال تصویب شد.
✅مجمع تکلیف کردکه پرداخت سود از مردادماه شروع شود.
#چکاپا در آذر در اولین ماه سال مالی ۱۱۷۰ میلیارد ریال بوده است و دی ۱۰۲۸ میلیارد ریال و بهمن ۱۴۱۳ میلیارد ریال بوده است
در اسفند به ۱۱۰۶ میلیارد ریال رسید
فروردین این عدد ۱۰۹۵ اردیبهشت ۱۲۴۲ و خرداد ۱۰۸۷ میلیارد ریال بود و ۷ ماهه ۸۱۴۴ میلیارد ریال فروش داشت
#سدور فروردین ماه را با فروش ۵۲۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است که ۳۵۵ میلیارد ریال آن صادرات بوده است در اردیبهشت این عدد ۷۶۱ میلیارد ریال و خرداد ۹۴۸ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۲۲۳۷ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۱۳۰۰ میلیارد ریال بود
#زفجر در خرداد با فروش و درامد ۷۸۷ میلیارد ریالی به عدد ۲۲۵۰ میلیارد ریال رسیده ات و مدت مشابه قبل ۱۵۹۳ میلیارد ریال بود
#خزامیا به مجمع می رود
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن همايش شهيد سليماني شرکت پارس خودرو واقع در تهران – کيلومتر ۹ بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص کرج) برگزار میگردد
#فلامی ژیلت فروش بازار !!
اردیبهشت فروش ۱۲۶ و خرداد با افت ۶۶ میلیارد ریال شد در ۹ ماهه به فروش ۸۴۱ میلیارد ریالی رسیده است که در مدت مشابه قبل این عدد ۶۱۹ میلیارد ریال بود
#وسدید انعقاد قراراداد به ارزش ۱٫۲۰۰ ميليارد ريال در شرکت فرعي لوله سازي ماهشهر
#ثباغ ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-015 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۶۴۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۳۲۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#مداران در اردیبهشت با درامد ۴۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد ۲۳۳ و مجموعا به عدد ۸۷۴ میلیارد ریال در ۳ ماهه رسیده که کل سال قبل شرکت ۸۴۱۱ میلیارد ریال بود
#اخابر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس همت غرب، بعد از اتوبان آزادگان، خروجي آبشار تهران، خيابان جدي اردبيلي، جنب درمانگاه قائم، مجموعه فرهنگي ورزشي غدير، سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد
#دامین در فروردین با فروش ۵۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت این عدد ۱۳۰۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۴۹ میلیارد ریال بود که۳ ماهه به ۳۰۱۴ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد ۱۴۳۶ میلیارد ریال است.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر پتایر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *