رکیش کمی سرعت رشد درامدش بیشتر شده سهم در فروردین با درامد ۶۴۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت به عدد ۶۸۳ میلیارد ریالی و خرداد ۷۵۰ میلیارد ریال رسیده و ۶ماهه به عدد ۴۳۳۴ میلیارد ریالی رسیده که کل سال مالی قبل ۸۹۹۲ میلیارد ریال بود

#فروسیل در فروردین با فروش ۵۶۶ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۷۹ میلیارد ریال و خرداد ۶۷۷ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۱۸۲۱ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل این عدد ۱۳۶۹ میلیارد ریال بود
#فپنتا در فروردین ۶۵۳ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۴۷۵ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۱۷۵۹ میلیرد ریال فروش داشت و۵ ماهه به ۶۶۵۷ میلیارد ریال رسیده است.مدت مشابه سال قبل ۳۹۰۰ میلیارد ریال بود
#شبصیر در فروردین با فروش ۲۳۷۴ میلیاردریالی مواجه شده بود و اردیبهشت ۳۸۳۷ میلیارد ریال و خرداد ۳۲۸۷ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه به ۹۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد ۶۹۵۱ میلیاردریال بوده است
#ولپارس در خرداد به درامد ۱۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و ۵ ماهه به درامد ۱۲۱۴ میلیارد ریال رسیده است و ۳۵۳ میلیاردریال هزینه مالی دارد
#کساپا در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۵۱۴ ریالی رسیده است .
#کساوه خرداد خوبی داشت سهم در فروردین با فروش ۳۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۴۹۰ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۸۸ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۳۴۶۸ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه قبل این عدد ۲۱۷۴ میلیارد ریال بوده
#بسویچ جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ در استان زنجان ،شهر زنجان به آدرس کيلومتر ۵ جاده قديم تهران برگزار میگردد
#سامان سهم در خرداد ۱۸۸۷۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۴۷۱۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد و ۳ماهه ۹۵۶۰ میلیارد ریال تراز مثبت است
#همراه در فروردین ۳۲۶۵۹ و اردیبهشت ۳۵۳۸۰ میلیارد ریال و خرداد ۳۸۰۷۶ میلیارد ریال ثبت کرد و ۳ماهه با عدد ۱۰۸۵۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود
سرمایه گذاری #خگستر در خرداد ۲۱۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۷۶ میلیون ریال سود محقق کرده است
#شبهرن جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه شهيد چمران، تقاطع يادگار امام، هتل پارسيان آزادي، سالن زرين برگزار میگردد
خدمات ارزي و صرافي خاورميانه از زیرمجموعه های #وخاور در ۱۲ماهه به سود ۲۱۶۲ میلیارد ریالی رسیده است
#فباهنر در فروردین با فروش ۴۰۷۳ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت ۹۰۷۷ میلیارد ریال و خرداد هم ۹۳۳۰ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۲۲۴۸۱ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۴۴۴ میلیارد ریال بود
#بهپاک در خرداد خیلی خاص نبود و ۳۹۰ میلیادر ریال فروش و درامد ثبت کردو ۶ماهه به عدد ۱۳۶۳۹ میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه سال قبل ۴۷۸۹ میلیارد ریال بود
#امید در اردیبهشت با درامد ۴۷۵ میلیارد ریالی و خرداد ۴۵۵ میلیارد ریال مواجه بود به عدد ۲۴۲۲ میلیارد ریال رسید و ۶ماهه این عدد را ثبت کرد
#وبانک تا خرداد ۲۱۶,۴۴۰ میلیون ریال سود محقق کرده است
#فلوله در فروردین با فروش ۱۳۲۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۸۱۸ میلیارد ریالی مواجه و خرداد به ۲۲۵۵ میلیاد ریال رسید ۳ ماهه ۵۴۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۸۸۷ میلیارد ریال شده بود
#نیان جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس مشهد – خيابان هنرستان – بين هنرستان ۱ و ۳ – سالن همايش مصلي نژاد برگزار میگردد
#کالا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مرزداران، بين ۲۵ متري آزمايش و شيخ فضل الله نوري، مرکز همايش هاي نورالرضا برگزار میگردد
ليزينگ جامع سينا از زیرمجموعه های #وسینا در ۱۲ماهه به سود ۸۱ میلیارد ریالی رسیده است
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي از زیرمجموعه های #وخارزم در ۳ماهه اخیر به سود ۱۶۴۹ میلیارد ریالی رسیده است .
#کشرق فروردین ۱۴۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۱۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه به ۶۰۵ میلیارد ریال رسیده است .
#خاهن در فروردین با فروش ۱۲۹۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۰۷۰ میلیارد ریال و خرداد ۱۹۵۹ میلیارد ریال بود و ۳ماهه به ۵۳۲۴ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۲۰۰ میلیارد ریال بود
#دشیمی در فروردین با فروش ۸۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت این عدد ۱۴۷۸ میلیارد ریال و خرداد ۱۴۸۵ میلیارد ریال شده و ۳ ماهه ۳۸۵۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد ۱۲۱۰ میلیارد ریال بود
#غگل خرداد کمی رشد کرد
سهم در فروردین ۸۱۹ و اردیبهشت ۱۲۱۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۳۱۰ فروش داشته و ۱۱۵۰۶ میلیارد ریال ۹ ماهه فروش داشته و مدت مشابه ۹۳۵۶ میلیارد ریال بوده است
#بورس در خرداد با درامد ۷۶۱ میلیارد ریالی به عدد ۲۸۹۸ میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل ۵۲۰۳ میلیارد ریال بود و ۳ماهه نیمی از سال قبل را محقق کرد
#داوه در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۱۴۴ و در سود اصلی به سود ۷۳۷ ریالی رسیده است.
#غبهنوش در تابستان خوب می تازد !
در فروردین ۲۹۲۹ میلیارد ریال و اردیبهشت با عدد فروش ۳۸۳۵ میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد ۴۴۸۵ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۱۱۴۶۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۶۸۲۷ میلیارد ریال بود
#شسپا خرداد خوبی داشت
سهم فروردین را با فروش ۹۰۶۹ میلیارد ریالی آغاز کرده اس و اردیبهشت به ۱۸۱۳۰ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۴۹۳ میلیاردریال رسیده است و۳ ماهه ۴۷۷۰۰ میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۵۲۰۶ میلیارد ریال بود
#فغدیر فروردین با فروش ۹۳۲۶ میلیاردریالی همراه بود و نرخ فروش ۱۱۱,۷۸۹,۶۴۹ ریال است . اردیبهشت این عدد ۱۲۳۲۱ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۱۵,۱۲۴,۷۰۷ ریال است
خرداد به ۷۵۷۹ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱۲۳,۸۶۲,۲۳۰ ریال بود
۳ماهه ۲۹۲۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۲۴۲ میلیارد ریال بوده
#عالیس در خرداد با فروش ۱۶۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و جمعا ۳ماهه ۴۴۶۴ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل ان ۲۴۸۶ میلیارد ریال بود
#لپارس در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۰۳۵ و در سود اصلی به سود ۱۴۷۸ ریالی رسیده است.
#شفن به استحضار می رساند تا اين تاريخ هيچگونه ابلاغيه اي در خصوص تغيير نرخ گاز خوراک و سوخت از مراجع رسمي دريافت نگرديده است.
#غگلپا در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل الزام افشاء اطلاعات ناشران بورس اوراق بهادار به استحضار میرسانیم با توجه به افزایش قیمت شیر خام و با عنایت به نامه شماره ۴۸۴۳۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت و با توجه به اعلام نرخ مصوب خرید شیر خام به ازای هرکیلوگرم ۱۵۰،۰۰۰ ریال محصولات لبنی حمایتی این شرکت تا سقف حداکثر ۲۰ درصد افزایش و با رعایت مفاد قانونی اعلام شده فوق الذکر ، محصولات رقابتی این شرکت نیز بر اساس مصوبات هیات مدیره و همچنین کمیته قیمت گذاری شرکت صنایع شیر ایران به شماره های ۱۸۴،۱۸۵،۱۸۹ اعلام شده طی نامه های شماره ۱۴۰۲/۱۰/۲۱۶۶و ۱۴۰۲/۱۰/۲۱۲۸و ۱۴۰۲/۱۰/۲۸۰۰تا سقف حداکثر ۳۰% مجوز افزایش قیمت صادر گردید.لازم به توضیح است سایر محصولات پودری و صادراتی این شرکت تابع عرضه وتقاضا بوده است .
#مادیرا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، ميدان شيخ بهايي، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقي دانشگاه الزهرا، سالن نور مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا(س) برگزار میگردد
#غپاک جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران کيلومتر ۳ بزرگراه شهيد متوسليان(فتح)ميدان شير برگزار میگردد
#غگیلا
دريافت مجوز افزایش حداکثر ۲۰ درصد در نرخ فروش محصولات (انواع محصولات لبنی)
به استحضار میرسانیم با توجه به اعلام نرخ مصوب خرید شیر خام به ازای هرکیلوگرم ۱۵۰،۰۰۰ ریال محصولات لبنی حمایتی این شرکت تا سقف حداکثر ۲۰ درصد افزایش و با رعایت مفاد قانونی اعلام شده فوق الذکر ، محصولات رقابتی این شرکت نیز بر اساس مصوبه هیات مدیره شماره ۵۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ و مصوبات کمیته قیمت گذاری شرکت صنایع شیر ایران به شماره های ۱۸۴،۱۸۵،۱۸۹ و اعلام شده طی نامه های شماره ۱۴۰۲/۱۰/۲۱۶۶ و ۱۴۰۲/۱۰/۲۱۲۸ و ۱۴۰۲/۱۰/۲۸۰۰ تا سقف حداکثر ۳۰% مجوز افزایش قیمت صادر ، که با رعایت مقررات قانونی مراتب جهت استحضار سهامداران محترم تقدیم شده است.
#پارتا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر بالاتر از صدا وسيما خيابان استقلال مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش سالن شهيد آويني برگزار میگردد
#دسینا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، بلوار پنجاه و دوم، خيابان شهيد گمنام برگزار میگردد
#سبجنو پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تغيير نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲ به استحضار می رساند تا اين تاريخ بابت موضوع تغيير نرخ گاز هيچگونه ابلاغ رسمي به اين شرکت صورت نگرفته است، بديهي است در صورت ابلاغ رسمي از سوي نهادهاي ذيربط ، طبق دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس، آثار مالي با اهميت بر نتايج عملکرد شرکت به نحو مقتضي افشا خواهد گرديد.
#دماوند ۳۰۰ ریال تقسیم کرد
#زکشت در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۵۲۸ ریالی رسیده است
مهم برای #وپست
گزارش ۳ماهه ها میرسد و وپست اولین گزارش بانکی است که در ۳ماهه به سود ۵۶۰ ریالی رسیده است و ۱۰۲% بیش از مدت مشابه قبل است
در مجمع عمومی عادی سالیانه #فخاس، به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال سود تقسیم شد.
#حتاید در ۱۲ماهه تلفیقی ۸۷۲ ریال و درسود اصلی ۱۰۵۲ ریال سود محقق کرده است
#بسویچ در فروردین با فروش ۷۴۲ میلیاردریالی مواجه بود اردیبهشت با رشد ۱۰۴۴ میلیارد ریال شد و خرداد ۱۱۱۵ میلیارد ریال و ۳ ماهه ۲۹۰۳ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۲۲۳۴ میلیارد ریال بود
#ساربیل پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تغيير نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲ به استحضار می رساند تا اين تاريخ بابت موضوع تغيير نرخ گاز هيچگونه ابلاغ رسمي به اين شرکت صورت نگرفته، بديهي است در صورت ابلاغ هرگونه تغيير مذکور از سوي نهادهاي ذيربط طبق دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس، آثار مالي با اهميت بر نتايج عملکرد شرکت به نحو مقتضي افشا خواهد گرديد.
سرمايه گذاري و توسعه گل گهر از زیرمجموعه های #کگل در ۱۲ ماهه ۳۲۷۰۱ میلیارد ریال سود محقق کرده است
#دکوثر ۶۰ ریال در مجمع تقسیم کرد
#بکابل تولید و فروش انواع کابل های فشار متوسط، فشار ضعیف، کابل های قدرت و کنترلی و ابزار دقیق و VFD
تاريخ انعقاد قرارداد ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
طرف قرارداد مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگارد (سهامی خاص)
مبلغ قرارداد۱,۸۰۶,۹۵۳ میلیون ریال
نحوه تسویه ۷۰% مبلغ قرارداد معادل ۱،۲۶۴،۸۶۷ میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت و ۳۰% مابقی مبلغ قرارداد به همراه مبلغ تعدیل، مالیات بر ارزش افزوده و تلرانس تولید، پس از تست و بازرسی در محل کارخانه و همزمان با حمل پرداخت می گردد.
شرح جزئيات قرارداد۷۰% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت دریافت گردید.

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *