#غصینو  در فروردین با فروش ۲۴۰۶ میلیارد ریالی  مواجه بوده و اردیبهشت  ۳۷۳۳ و خرداد  ۳۸۶۶ میلیارد ریال فروش داشت

در تیر به عدد  ۳۳۲۶ میلیارد ریال رسید و مرداد ۲۷۳۰  میلیارد ریال بود و  ۵ماهه  ۱۶۰۶۳   میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۱۸۰۲  میلیارد ریال بوده است
سرمایه گذاری #شهر  در مرداد ۴۳۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد   ۱,۸۶۳,۰۳۲ میلیون ریال سود محقق کرده است
#بمپنا در مرداد با فروش ۸۷۷ میلیارا ریالی مواجه بود و به عدد ۳۷۴۸ میلیار ریال رسیده است
#کلوند  به عدد  ۴۸۷ میلیارد ریالی در فروردین رسیده بود و اردیبهشت  به ۱۱۹۱ میلیارد ریال و خرداد  ۱۱۹۱ میلیارد ریال رسید
در تیر این عدد  ۱۰۸۷ میلیارد ریال و مرداد  ۱۱۱۴ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه ۵۰۷۲ میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل  ۳۳۹۵ میلیارد ریال شد
#زدشت در مرداد با کمی افت ۷۱۳، تیر ۸۴۲ ، خرداد ۵۶ میلیارد ریال و اردیبهشت با فروش ۶۲۲ میلیارد ریالی به عدد ۵ ماهه ۳۴۹۹ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل ۲۴۶۱ میلیارد ریال بوده است
#ولغدر با درامد ۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸ ماهه به عدد ۴۳۲ میلیارد ریالی رسیده است
#زفکا مرداد  ۱۱۶۰ ، تیر ۱۲۰۶ میلیارد ریال ،خرداد  ۱۲۰۰ و اردیبهشت  ۱۰۶۱ میلیارد ریال  بود و۵ ماهه ۵۵۳۰   میلیارد ریال بود که ۲ برابر مدت مشابه  قبل است
#کی_بی_سی  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#سکرما در فروردین این عدد به  ۶۹۶ میلیارد ریال  و اردیبهشت  با رشد ۸۸۸ میلیارد ریال  و خرداد  با رشد ۹۸۱ میلیارد ریال بود
در تیر ۹۵۱ میلیارد ریال  و مرداد با کمی افت ۸۲۵ میلیارد ریال شد و۸ ماهه  ۶۲۰۴   میلیارد ریال فروخت که مدت مشابه  قبل ۳۸۴۰ میلیارد ریال بود
#خفنر خرداد و تیر خوبی داشت و خرداد ۹۰۸ میلیارد ریال و  در تیر این عدد ۹۲۱ میلیارد ریال بود مرداد به  ۴۵۲ میلیارد ریال رسید
۵ماهه  ۳۳۹۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه  قبل  ۲۱۲۹ میلیارد ریال بود
#فنوال
در خرداد ۱۵۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱,۰۳۷,۲۹۳ ریال بود
در تیر این عدد ۱۲۴۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۹۸۹,۱۶۰ ریال
در مرداد با فروش ۱۲۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  ۱,۱۰۳,۶۵۹ ریال  
سهم ۵ ماهه  ۶۱۲۴   میلیارد ریال  فروش داشته است  که مدت مشابه  سال قبل  ۴۵۹۴  میلیارد ریال بود
#خودکفا در مرداد ۱۱۸۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت
#خدیزل 
سهم در فروردین با فروش ۵۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  با یک پرش در فروش ۱۵۲۸۷ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۶۳۹ میلیارد ریال و تیر با کمی افت ۹۰۸۹ میلیارد ریال بوده   مرداد  هم ۹۰۸۲ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه به ۵۴۶۳۸  میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه سال قبل ۱۶۸۶۵  میلیارد ریال شده  بود
#ارفع  خرداد با فروش ۱۹۳۷۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادراتی ۲۴۴,۹۹۵,۸۶۶ ریال شد
در تیر با افت به فروش ۱۴۰۲۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ داخلی ۲۱۰,۸۲۸,۷۱۲  و صادراتی ۲۳۶,۲۴۸,۵۰۰ ریال بود
در مرداد ۸۲۱۹ میلیارد ریال فروش داشت و داخلی ۲۰۹,۷۱۵,۰۲۹و صادراتی ۲۵۲,۶۳۸,۱۱۱ ریال بود
 ۵ ماهه  ۷۳۳۹۵   میلیارد ریال بوده است  که حدود ۱٫۵ برابر مدت مشابه سال  قبل است
#دتماد 
در تیر ۱۲۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد  ۲۰۵۹  میلیارد ریال فروش داشت
 ۵ماهه  ۷۰۶۶ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد  ۴۵۴۶ میلیارد ریال است
#خراسان  خرداد ۵۹۶۸ میلیارد ریال و نرخ ۱۲۷,۷۷۳,۰۵۷ ریال شده  
در تیر به عدد ۶۰۶۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۱۸,۸۸۳,۷۸۹ ریال و ۴۲ هزار تن صادر کرده است 
در مرداد ۷۰۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ اوره ۱۱۹,۶۸۷,۴۲۵ ریال بوده است 
۵ ماهه به   ۳۰۳۶۹  میلیارد ریال رسیده است
#غمایه تازه وارد بازار در تیر ۶۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد  ۵۱۱ میلیارد ریال فروش داشت 
۵ماهه به  ۲۷۹۴  میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه  قبل  ۱۴۷۶ میلیارد ریال بوده است
#خکار در فروردین با فروش ۲۳۶ میلیارد ریالی همراه بوده و اردیبهشت  این عدد  ۴۱۸ میلیارد ریال و خرداد ۴۸۲ میلیارد ریال شد
در تیر با فروش ۴۸۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و مرداد ۴۴۸ میلیارد ریال  ۵ ماهه ۲۱۶۰ میلیارد ریال فروش داشت  .  که مدت مشابه به عدد ۱۱۳۱ میلیارد ریال رسیده بود
#ددام
 تیر ۱۰۱۶ میلیارد ریال شد و مرداد ۶۷۸ میلیارد ریال بود
 ۵ ماهه به ۳۵۷۳ میلیارد ریال رسیده
مدت مشابه قبل این عدد  ۱۵۵۵ میلیارد ریال بود
#وتجارت در  مرداد عدد جالبی را داشت و ۲۱۷۵۱۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی 😳 و ۳۷۸۴۶ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۲۴۱۳۱۴ میلیارد ریال مثبت بود (احتمالا نیاز به اصلاح دارد عدد کمی غیرمنطقی است )
#حگهر در فروردین ۲۹۹۱ میلیارد ریال درامد و فروش داشته است و ادیبهشت هم  شبیه همین  بود و ۳۰۰۷ میلیارد ریال بود و خرداد هم  ۳۰۱۷ 
در تیر با کمی رشد به  ۳۳۵۰ میلیارد ریال  و مرداد  با افت  ۲۷۳۵ میلیارد ریال شد۵ ماهه نزدیک  ۱۴۷۷۰  میلیارد ریال بوده است
در توضیح اورده است  دلیل کاهش درآمد حمل جاده ای شرکت گل گهر ، افزایش تعرفه عوارض صادرات برای محصولات معدنی که گندله ۲۰% و اسفنجی ۵% بوده که این موضوع ، موجب کاهش و توقف صادرات بدلیل عدم صرفه اقتصادی صادرات در مرداد ماه گردیده است و همچنین لازم بذکر است با توجه به سیاست های منطقه گل گهر و چنین موضوعاتی حمل جاده ای کاملا متغیر و غیرقابل پیش بینی می باشد.
#وسکاب در مرداد  ۲۷۶  میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا مرداد ۴,۸۶۹,۷۵۷  میلیون ریال سود مجمع داشته است
#زگلدشت
در تیر این عدد به ۸۶۴ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۸۸۲ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه به  ۴۲۳۱   میلیارد ریال رسیده است .مشابه سال قبل ۲۲۴۲ میلیارد ریال بود
#بفجر مرداد با فروش  ۱۱۴۰۴  میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ ماهه ۵۰۱۹۱  میلیارد ریال فروش داشت
#ساروم  سال مالی را با فروش ۱۳۷۰ میلیارد ریالی  آغاز کرده است و اردیبهشت به ۱۷۳۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۱۷ میلیادر ریال رسید
در تیر به عدد  ۱۶۰۹ میلیارد ریال رسیده است  و مرداد  ۱۶۳۳ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه  ۷۹۶۳   میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل  ۴۶۰۶ میلیارد ریال بود
#دامین در فروردین با فروش ۵۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت این عدد  ۱۳۰۲ میلیارد ریال  و خرداد ۱۱۴۹ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد  ۱۲۷۶ میلیارد ریال بود  و مرداد  ۱۱۸۴ میلیارد ریال بود که۵  ماهه به  ۵۴۷۰   میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد ۲۸۶۳ میلیارد ریال است
#وتوصا هم  سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-009 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#ثتران   به استحضار می رساند پس از طي مراحل تحقيق در شعبه بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ويژه جرائم اقتصادي تهران، پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه کيفري دو تهران جهت رسيدگي ارسال و تعيين شعبه شده است . اين شرکت ضمن پايبندي به پيگيري پرونده و اطلاع رساني روند دادرسي در مقاطع قضايي، از سهامداران و فعالان بازار سرمايه درخواست مي نمايد از توجه به اخبار غير رسمي منتشره در فضاي مجازي خودداري نموده و صرفا اطلاعيه هاي رسمي شرکت از طريق سامانه کدال را مبناي تصميمات خود قرار دهند.
#سخوز تیرخوب و گرمی را داشت و با فروش ۲۲۲۰ میلیارد ریالی مواجه  بود و مرداد ۱۷۳۱ میلیارد ریال بود و به عدد  ۸۸۳۱  میلیارد ریالی رسیده است  و  ۵۸۷۵ میلیارد ریال فروش مشابه  سال  قبل است
#غدام در تیر با فروش ۲۵۶ میلیارد ریالی و مرداد  به عدد ۲۷۸ میلیارد ریالی رسیده و ۸ماهه به عدد ۱۵۳۵ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۳۹۴ میلیارد ریال بود
#کمنگنز 
در تیر به فروش ۳۶۸ میلیارد ریالی رسیده و مرداد  ۲۷۰ میلیادر ریال بود و  ۵ماهه  ۱۶۷۴  میلیارد ریال فروش داشت  و مشابه قبل  ۱۴۳۱ میلیارد ریال است
#پکویر آثار اجرای پروژه بر عملکرد سال جاری منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۴۰۲ افزایش ظرفیت تولید به میزان ۹۰۰۰ تن به مبلغ ۹،۴۹۰،۴۴۱ میلیون ریال خواهد بود که اثر سود آوری آن در بودجه سال مالی۱۴۰۲ لحاظ شده است
#کنور
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور
درصد افزایش سرمایه: ۲۰۷٫۷%
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
#کفپارس
در تیر به ۳۶۳ میلیارد ریال رسید  و مرداد ۳۸۶ میلیارد ریال شد و جمعا ۸ ماهه به ۲۰۷۹  میلیارد ریال فروش رسیده است که تقریبا اندازه   اعداد سال قبل است
#فروژ
خرداد با فروش ۱۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ   ۶۲۵,۷۶۹,۴۹۲ ریال شد
در تیر به عدد  ۱۶۵۱ میلیارد ریالی رسیده است و ۴ماهه به ۸۰۲۷ میلیارد ریالی رسیده است   
در مرداد ۱۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۹۶۸۶ میلیارد ریال
۵ ماهه  فروش داشته   مدت مشابه سال قبل این عدد  ۸۸۰۹ میلیارد ریال بود
#تاپیکو در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۷۸۹ ریالی رسیده است
#ناما در در تیر ۶۰۳ میلیارد ریال فروش داشت مرداد  ۲۴۴ میلیرد ریال و  ۳۶۱۷میلیارد ریال جمع  فروش ۸ ماهه  شرکت بوده است  که مدت مسابه  قبل ۸۵۵ میلیارد ریال بود
#بهپاک    نامه مدیر محترم حقوقی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شماره ۸۶۵-۰۲ مورخ ۱/۰۵/۱۴۰۲ و نامه شماره ۴۷۳۶/۱۴۰۲ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ مدیر محترم حقوقی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی قرائت و با توجه به تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱و نظر واحد حقوقی( مبنی بر اینکه پروفرمای ارسالی از سوی شرکت بونگه بر مبنای ارز یورو بوده و تمامی مبالغ پرداختی شرکت بر مبنای یورو محاسبه و پرداخت گردیده و شرکت بونگه از محل کالای تحویلی بر مبنای پروفرمای مربوطه فاقد مطالبات می باشد و از سویی تعیین و اعلام مبلغ پروفرما بر مبنای یورو نیز توسط شرکت بونگه و با لحاظ نرخ تسعیر ارز صورت گرفته لذا مطالبه مازاد بر مبلغ پروفرما و تبدیل مجدد آن به دلار ، سالبه به انتفاء موضوع محسوب می گردد و علاوه برآن شرکت مذکور تا کنون هیچ ادعایی مبنی بر وجود مطالبات به طرفیت بهپاک مطرح ننموده است و با توجه به تحریم بین المللی مطالبات مبحوث عنه مبنی بر تسعیر یورو به دلار و درج آن در حساب های پرداختی شرکت بهپاک محمل قانونی نداشته و ضروری است با حذف دیون مذکور از دفاتر مالی شرکت بهپاک نسبت به تراز حساب فی مابین اقدام گردد) و اسناد و مدارک موجود هیات مدیره نسبت به برگشت سند حسابداری مورخ۳۱/۳/۱۳۹۸و حذف دیون شرکت مذکور به مبلغ ۶۳۲/۱۱۶ میلیون ریال از دفاتر مالی شرکت بهپاک و اعمال به حساب درآمدهای شرکت موافقت نمودند
#سبهان در فروردین با فروش ۷۱۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۹۶۴ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۱۰۹۳ میلیارد ریال شد
در تیر با کمی افت ۷۴۰  میلیارد ریال و مرداد ۴۲۷ میلیارد ریال بوده است و افت کرده است و ۵ ماهه  ۳۹۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل۱۹۷۱  میلیارد ریال است
#دزهراوی فروش را در خرداد  ۳۴۶ میلیارد  و تیر ۵۳۳ میلیارد ریال زده است
در مرداد با عدد خوب ۷۹۶ میلیارد ریالی مواجه بودو ۵ماهه  ۲۴۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است  مدت مشابه قبل   ۲۷۰۷ میلیارد ریال بود
#غمهرا در فروردین ۱۶۴۲ میلیارد ریال و اردیبهشت  ۲۱۳۴ و خرداد ۲۱۳۱ میلیارد ریال
در تیر ۲۶۳۹  میلیارد ریال و مرداد  ۲۳۹۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه به  ۱۰۹۵۱   میلیارد ریال رسید 
مدت مشابه  سال قبل ۵ ماهه۷۱۸۵ میلیارد ریال بود
#کلر پارس
در خرداد فروش ۹۲۴ میلیارد ریال شد و نرخ  ۶۶,۰۰۲,۴۸۸ میلیون ریال شد 
در تیر ۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۱۰۳۷ میلیارد ریال و۵ ماهه به فروش ۴۳۳۰  میلیارد ریالی رسیده است و مشابه سال قبل ۲۸۱۱ میلیاردریال بود
#واحیا  باسلام و احترام به پیوست دادخواست تقدیمی به مراجع قضایی با موضوع مطالبه وجه از شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری صنایع انرژی گستر پایدار و کیان شیمی جنوب بابت اقاله قرارداد خرید %۴۰ سهام شرکت صنایع پترو شیمی کیمیا اندیمشک حضورتان ارسال می‌گردد.
#کنور در تیر با عدد ۴۰۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و عدد خوبی را ثبت کرد و مرداد  ۴۱۲۱ میلیارد ریال بود  ۵ ماهه  ۲۰۲۰۶  میلیارد ریال بود که تقریبا۳ برابر مدت مشابه قبل است
#شاملا در فروردین  ۹۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت هم ۹۳۱ میلیارد ریال و خرداد ۸۷۸ یلیارد ریال شد
در ۳ماهه دوم در تیر ۹۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۶۹ میلیارد ریالبود . ۵ماهه به ۴۷۴۵  میلیارد ریال رسید و مدت مشابه  قبل شرکت  ۳۰۱۴ میلیارد ریال است
#شجم   در فروردین  ۱۵۸۵ و در اردیبهشت این عدد  ۲۳۰۹ و خرداد با رشد ۳۱۴۴ میلیارد ریال بود
 تیر دوباره با کمی افت ۲۸۸۵ میلیارد ریال و مرداد ۲۳۳۹ میلیارد ریال بود و ۱۱ ماهه ۲۹۳۷۷ میلیارد ریال فروش داشته است
به جهت بررسی نوسان تولید مرداد ماه در مقایسه با تولید ماه گذشته، می بایست جمع کل تولید مبنای محاسبه قرار گیرد، لذا افزایش تولید در مرداد ماه نسبت به دوره قبل، عمدتاً ناشی از اتمام عملیات تمیز کاری دوره ای واحد PBR۲ (افشاء شده در سامانه کدال) می باشد. کاهش مقداری کل فروش در مرداد ماه نسبت به ماه گذشته (نوسانات مثبت و منفی محصولات PBR , SBR) صرفاً به جهت عرضه و تقاضای بازارهای داخلی و صادراتی بوده است.
#دفرا
در تیر با  رشد ۹۶۷ میلیارد ریال  و مرداد ۱۰۲۷ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه   ۴۱۰۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۲۶۷۷ میلیارد ریال
#پلاسک  خرداد ۳۳۹۹ میلیارد ریال و تیر ۳۱۲۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۶۱۹ میلیارد ریال بود در مجموع ۵ ماهه  ۱۳۷۸۰  میلیارد ریال فروش داشت که بیش از ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
#خمحور در مرداد ۱۲۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۳۲۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  ۶۷۶۸ میلیارد ریال بود
#لپارس فروش ۷۸ میلیارد ریالی را دارد و ۶ ماهه به عدد  ۶۹۵ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۱۳۶  میلیارد ریال بود.
#فاراک  مرداد با فروش ۹۸۴ میلیارد ریالی تمام کرد و ۱۱ماهه عدد درامد فاراک ۲۰۵۲۸ میلیارد ریال بود که کل سال قبل فاراک  ۱۸۹۲۴ میلیارد ریال درامد داشته است
#گکوثر در فروردین ۱۴۰۲  ۲۳۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۶۴ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۲۹۷ میلیارد ریال بود
در فصل سفر ها در تیر ۳۰۹ میلیارد ریال و مرداد به دلیل کاهشدرامد رستوران  ۲۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه  ۱۳۴۱  میلیارد ریال درامد داشت. کل سال  قبل ۱۶۵۶ میلیارد ریال بود
#پکویر
در ۳ماهه سوم در تیر ۲۳۵۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۴۰۲ میلیارد ریال شد و ۸ ماهه ۲۳۷۷۹ میلیارد ریال بود  در حالی که مشابه  قبل ۱۶۵۱۱  میلیارد ریال بود
#دتولید در تیر خوب بود و ۴۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد  به  ۵۴۷ میلیارد ریال رسید و ۵ماهه به عدد  ۲۱۲۶  میلیارد ریالی رسیده است که رشد ۵۰% را نسبت به مدت مشابه داشته است
#بکهنوج در تیر  با فروش ودرامد ۴۸۵ میلیارد ریالی و مرداد ۵۳۲ میلیارد ریالی رسید و ۷ ماهه به عدد ۲۲۲۰ میلیارد ریال رسیده است
#پدرخش در مرداد با فروش ۱۶۴ میلیارد ریالی به عدد  ۶۳۴ میلیار ریال در فروش ۵ماهه  رسیده که مدت مشابه  قبل ۴۷۱ میلیارد ریال بود
#کایزد در تیر با فروش و درامد ۲۰۲ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۲۴۳ میلیارد ریال شد در مجموع به فروش ۱۰۹۲ میلیارد ریالی در ۵ ماهه  رسیده است  که مدت مشابه  ۷۵۰  میلیارد ریال بود
#خنصیر در فروردین با فروش ۲۴۷ میلیارد ریالی  مواجه بود و اردیبهشت  ۶۳۶ میلیارد ریال و خرداد ۶۳۳ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد با رشد ۹۷۸ میلیاردیال و مرداد با افت  ۴۱۵ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه  ۲۶۷۱  میلیارد ریال شده  و مدت مشابه قبل  ۱۰۱۰  میلیارد ریال بود
#خمهر در فروردین با فروش ۲۷۰۴ میلیاردریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۹۲۱ میلیارد ریال و خرداد ۴۶۱۶ میلیارد ریال بود
در تابستان در تیر ۴۶۵۳ میلیارد ریال بوده و مرداد  با افت ۳۶۴۵ میلیارد ریال شد  و ۵ ماهه  به   ۲۳۲۱۱  میلیارد ریال رسید  . مدت مشابه قبل این عدد ۱۴۹۷۱  میلیاردریال بود
#دسینا  در تیر با فروش ۱۷۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود مرداد  ۱۳۰۱ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه به ۶۳۲۰  میلیارد ریالی رسیده است   مدت مشابه سال قبل  ۲۵۸۵  میلیارد ریال بوده است
بانک #دی
آگهی مزایده عمومی املاک تملیکی و مازاد بانک دی(شرکت سهامی عام)-مرحله سوم
#کاما در مرداد با فروش و درامد ۲۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و در فروش خیلی منظم نیست در مجموع ۵ماهه به فروش ۲۹۸۷ میلیارد ریالی رسیده است
#فروس در مرداد هم کاهش فروش داشت  .
در تیر این عدد  به  ۱۲۵۰ میلیارد ریال رسید و مرداد ۸۰۸ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه به ۵۷۶۹   میلیارد ریالی بوده  است 
مدت مشابه این عدد ۳۵۶۶  میلیارد ریال بود
 ۱- از دلایل اصلی کاهش نرخ فروش صادراتی نسبت به فروش های داخلی عمدتاً بابت کاهش نرخ جهانی می باشد. ۲- مقادیر مصارف انرژی بر اساس کنتورهای داخلی و روند مصارف دوره های قبل ، برآورد و ریالی گردیده است. ۳- از دلایل اصلی کاهش مقدار تولید و متعاقباً فروش در ماه جاری نسبت به ماه های قبل ، بدلیل کاهش دیماند برق در مرداد ماه به جهت حمایت از مصارف خانگی و همچنین کاهش نرخ فروش طبق مصوبات انجمن صنفی بوده است.
#وپاسار در مرداد  ۶۸۲۲۳  میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و  ۵۸۹۱۶  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد ۵ ماهه    ۸۰۴۸۵ میلیارد ریال تراز مثبت  بود
#خبهمن  پیرو انتشار اطلاعیه با شماره پیگیری ۱۰۷۳۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۰ در خصوص برنده شدن شرکت گروه بهمن در مزایده خرید تعداد ۱۰٫۱۴۵٫۶۵۰٫۴۱۱ سهم معادل ۳٫۳۶ درصد از سهام شرکت ایران خودرو متعلق به بانک صادرات ایران به صورت شرایطی و به قیمت هر سهم ۳٫۲۰۰ ریال باستحضار می رساند بر اساس گزارش معاونت عملیات بازار، معامله مزبور پس از احراز شرايط قطعي شد.
#غمهرا  به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
مهم برای بانک #دی
احتراماً؛ در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به استحضار می رساند؛ با پیگیری های بعمل آمده بالغ بر ۳٫۰۹۰ میلیارد ریال از مطالبات غیر جاری بانک به صورت نقد از یکی از بدهکاران عمده ، طی چند مرحله وصول گردید و این موضوع باعث کاهش مانده مطالبات مشکوک الوصول بانک معادل مبلغ مزبور شده است. ضمن آنکه تلاش ها بصورت جدی برای وصول تتمه طلب در جریان می باشد. مراتب جهت استحضار سهامداران محترم تقدیم می گردد.
#مداران در مرداد ۸۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع به عدد ۲۶۹۷ میلیاردریالی رسیده است
#وتجارت اصلاح کرد و سود تسهیلات اعطایی ۶۱۰۰۸ میلیارد ریال بوده است
#حتوکا در تیر با درامد ۵۹۲ میلیارد ریالی و مرداد به عدد  ۶۳۲ میلیارد ریال رسید و با رشد خوبی  مواجه بود و به عدد ۳۳۵۱ میلیارد ریالی در ۵ماهه رسیده است.
#نطرین در تیر ۳۲۳ میلیارد ریال و مرداد ۳۵۵ میلیارد ریال درامد داشته است و ۵ ماهه به عدد ۱۵۲۵ میلیارد ریالی رسیده است
#شسینا سال مالی را با فروش ۲۷۲ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت این عدد ۳۴۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۰۰ میلیارد ریال بود
در تیر به  فروش ۲۶۹ میلیارد ریالی و مرداد  با افت  ۲۰۱ میلیارد ریالی رسیده است ۵ ماهه ۱۳۸۶   میلیارد ریال فروش داشته است
#فولاد در تیر با کمی افت ۲۰۹۱۹۶ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد این عدد در حد قبل بود و ۱۹۷۹۵۹ میلیارد ریال شد 
خرداد ۲۲۸۳۰۷ و اردیبهشت هم  ۲۲۹۸۷۶ میلیارد ریال فروش داشت  !! نرخ فروش اردیبهشت  ۲۷۵,۴۰۰ ریال و خرداد ۲۷۵,۲۱۶ ریال و تیر ۲۶۲,۷۲۵ ریال  شده  در مرداد نرخ ۲۷۰,۷۱۷ ریال بوده 
۵ ماهه  ۱۰۳۷۹۹۰  میلیارد ریال فروش داشت
 مدت مشابه قبل  ۷۰۹۲۳۶  میلیارد ریال بود  .
#وبصادر بیش از ۸۳۱ میلیارد تومان سود از محل فروش خودرو  شناسایی کرده است
با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تعداد ۱۰٫۱۴۵٫۶۵۰٫۴۱۱سهم معادل ۳٫۳۶درصد از سهام شرکت ایران خودرو به صورت ۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد اقساط عرضه و با توجه به اطلاعیه معاونت محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار، در روز یکشنبه مورخ ۰۵‏/۰۶‏/۱۴۰۲ قطعی گردید. لذا به استحضار سهامداران محترم می رساند؛ سود حاصل از این واگذاری به مبلغ ۰۰۴ر۴۴۳ر۱۰ میلیون ریال (سود فروش نقدی معادل ۰۳۳ر۳۱۷ر۸ میلیون ریال و سود فروش اقساطی معادل ۹۷۰ر۱۲۵ر۲ میلیون ریال) در سال جاری قابل شناسایی است.
#برکت  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-043 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۷,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
#خشرق در فروردین با فروش ۱۹۲۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت عدد خوبی را ثبت کرد و ۲۸۷۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۸۲۵ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد به ۳۳۲۰ میلیارد ریال  و مرداد ۲۶۲۸  میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه به ۱۶۰۶۵  میلیارد ریال رسیده است   در مدت مشابه سال قبل این عدد  ۷۳۵۰ میلیارد ریال بود
#پی_پاد در فروردین با فروش ۴۰۱۸  میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با کمی افت  ۳۰۹۲ میلیارد ریال و خرداد  ۴۶۳۷ میلیارد ریال
سهم در تیر با درامد ۴۲۳۹ میلیارد ریالی  و مرداد با عدد ۴۰۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود  و ۸ ماهه به عدد  ۳۰۹۵۴  میلیارد ریالی رسیده است .
#ساروج در فروردین با فروش ۱۴۲۶ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد  ۱۱۶۰ میلیارد ریالی و خرداد ۱۲۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود
۳ ماهه سوم  را بافروش خوب ۱۲۶۹میلیارد ریالی آغاز کرد و مرداد ۱۱۰۵ میلیارد ریال بود
 ۸ماهه  به عدد ۹۳۶۹  میلیارد ریال رسیده و۸ماهه فروش خوبی را ثبت کرده است
#بگیلان در تیر با درامد ۱۱۱۶ میلیارد ریالی و مرداد به عدد ۱۱۱۰ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۱ ماهه به عدد  ۸۵۴۹ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه  قبل ۶۲۱۳ میلیارد ریال بود
#کماسه ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-046 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۸۴۶,۸۷۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۵۳۱۲۶ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
سرمایه گذاری #وامید در مرداد ۵۷۳۶  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد   ۱۲۰,۱۹۳,۹۱۹ میلیون ریال سود محقق کرده است
#دپارس در فروردین با فروش ۷۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  ۱۱۵۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد ۱۲۷۷ میلیارد ریال و مرداد ۱۲۹۹ میلیار ریال فروش داشته است
۵ ماهه به   ۵۷۷۹  میلیارد ریالی رسیده و  مدت مشابه  قبل  ۲۹۹۹ میلیارد ریال بوده است
سرمایه گذاری #وصنعت در مرداد  ۱۲۸۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد۱,۳۶۸,۱۱۷   میلیون ریال سود محقق کرده است
#کزغال در  مرداد هم خوب بود و ۳۸۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۸,۷۵۲,۵۰۷ ریال بوده است .
در خرداد  به  ۳۴۰۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۶۲,۷۷۴,۹۶۴ ریال شد
در تیر این عدد ۳۲۱۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۶۰,۶۱۴,۵۱۰ ریال شد
۵ ماهه ۱۷۰۴۶ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد۱۰۳۸۵  میلیارد ریال بود
#پیزد در مرداد با فروش خوب ۳۴۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود ۵ ماهه  ۱۳۶۵۵ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه  قبل  ۹۲۱۲ میلیارد ریال بود
#ونیکی تا مرداد ۳۱,۷۶۹,۰۴۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#حفاری اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی ۳۰۰فوتی به انضمام تامین خدمات مرتبط با چاههای اکتشافی دریایی
#تاپیکو #شستا
در انتهای مجمع تاپیکو با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۲۷۴ تومان تقسیم شد.
#وغدیر سرمايه گذاري اعتضاد غدير در مرداد ۲۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۳۹۴۲۰۸۹ میلیون ریال سود مجمع دارد
#شپاس  مرداد خوبی داشت
سهم  در فروردین ۱۴۵۳۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۴۵۶۰ میلیارد ریال و خرداد  ۸۴۱۹ میلیاردریال  فروش زد
در ۳ماهه دوم  در تیر ۱۲۳۵۳ میلیارد ریال  و مرداد ۱۴۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و نسبت به ماه قبل رشد داشته است  ۵ ماهه به ۶۴۱۵۸ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۳۴۶۲   میلیارد ریال بود
#شخارک 
در خرداد فروش ۸۵۸۳ میلیاردریال شد و متانولی صادر نکرد و به ماه های بعد موکول شد
در تیر با فروش ۱۰۴۷۸  میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۷۱ هزار تن  صادرات  ۸۳,۴۴۱,۲۵۵ ریال بوده
در مرداد با فروش ۱۳۵۰۳ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۷۲ هزار تن با نرخ  ۸۹,۶۶۰,۵۸۱ ریال فروخته است
 ۵ ماهه به عدد  ۴۹۶۹۳   میلیارد ریالی رسیده
 در مرداد ماه سال ۱۴۰۲، چهار محموله پروپان، سه محموله بوتان، سه محموله متانول و یک محموله پنتان پلاس بارگیری شده است.
#سیمرغ در  فروردین به عدد ۲۵۷۳ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد به ۳۵۲۸ میلیارد ریال  و خرداد  ۳۳۵۳ یلیارد ریال رسید 
در تیر  هم بالای ۳۰۰ بود و ۳۰۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد هم با رشد ۳۴۷۸ میلیارد ریال شد و ۸ ماهه به ۲۳۲۳۴ میلیارد ریالی رسیده است .
#ولساپا در خرداد  ۷۳۲ میلیارد ریال شد و تیر ۷۲۰ میلیارد ریال در مرداد با رشد به ۸۰۲ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه   ۳۹۳۲ میلیارد ریال درامد و  ۲۶۲۷  میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#خاهن در فروردین با فروش ۱۲۹۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۰۷۰  میلیارد ریال و خرداد  ۱۹۵۹ میلیارد ریال بود
در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۹۱۴ میلیارد ریال و مرداد  ۱۵۹۷ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه به ۸۸۳۶  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد   ۶۱۶۴ میلیارد ریال بود
#سشرق  
در تیر این عدد  ۹۹۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۵۶ میلیاردریال شد و رشد خوبی داشت
۱۱ ماهه  ۸۸۲۶  میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل ۶۳۸۳    میلیارد ریال بوده است
 در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ مقدار ۱۲۵.۶۲۸ تن سیمان داخلی به مبلغ ۸۹۹.۴۰۷ میلیون ریال در بورس کالا فروخته شده است .
#جم در فروردین با فروش ۳۰۱۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و و اردیبهشت ۴۵۷۱۶ میلیارد ریال و خرداد  ۳۷۵۹۶ میلیارد ریال 
در تابستان  در تیر ۳۵۵۱۰  میلیارد ریال و مرداد ۳۶۱۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه به  ۱۸۵۵۴۴  میلیارد ریال رسیده است  .  مدت مشابه  قبل این عدد  ۱۶۳۱۰۰  میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #اعتلا در مرداد ۱۶۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۹۵۳,۸۴۸  میلیون ریال سود محقق کرده است
#پارتا
در تیر این عدد  به  ۱۶۹۳ میلیارد ریال رسید و مرداد ۱۵۰۱ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه به  ۸۷۹۸  میلیارد ریال رسید که مدت مشابه قبل  ۷۸۴۱ میلیارد ریال بود
#کرماشا در  خرداد کمی افت کرد ۴۴۱۵ میلیاردریال فروش داشت و نرخ ۱۳۱,۸۷۸,۳۰۵ ریال شده
در تیر دوباره رشد کرد و با فروش ۷۵۹۸ میلیارد ریالی با صادرات در نرخ ۱۲۸,۳۶۱,۱۵۳ ریالی مواجه بود
این عدد در مرداد ۴۲۲۸ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۳۴,۶۷۵,۵۴۵ ریال است
۵ ماهه ۲۷۸۰۰  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه    ۲۷۸۴۱  میلیارد ریال است
#وبشهر تا مرداد ۲,۲۲۹,۷۱۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است .
#غویتا فروش خوبی را در تیر ثبت کرد و ۱۰۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد این عدد ۹۰۳ میلیارد ریال شد و ۸ ماهه به ۹۷۷۳  میلیارد ریال  رسیده است  که مدت مشابه سال قبل  ۶۸۹۴  میلیارد ریال بود
#ساینا
در خرداد این عدد ۶۸۴ میلیارد ریال  و تیر ۴۸۸ میلیارد ریال  و مرداد  ۶۵۹ میلیارد ریال شده و ۴ ماهه اخیر متفاوت بوده و ۸ ماهه به  ۴۶۶۹  میلیارد ریالی رسیده است
#غشان در تیر  با فروش ۱۲۹۵  میلیارد ریالی و مرداد  ۱۶۹۹ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۷۵۸۲   میلیارد ریالی رسیده است  و  ۵۱۹۴  میلیارد ریال فروش مشابه سال قبل بوده است
#فنورد
در ۳ماهه دوم در تیر ۲۳۱۲ میلیارد ریال و مرداد  ۲۷۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و کمی رشد کرد 
۵ماهه  ۱۱۷۶۳  میلیادر ریال و  مدت مشابه قبل فروش ۱۰۴۵۵  میلیارد ریال بود
#کسعدی که این روزها مورد توجه بازار است در تیر ۳۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۲۵۶ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه به عدد ۱۵۸۰  میلیارد ریالی رسیده است
#اردستان  در فروردین با فروش ۵۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  به ۷۷۵ میلیارد ریال  و خرداد ۹۳۲ میلیارد ریال   بود 
تابستان  را در تیر با فروش ۸۰۵ میلیارد ریالی اغاز کرد و مرداد ۹۰۸ میلیارد ریال بود
  ۵ماهه  ۴۰۰۴   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال  قبلش  ۲۹۷۲ میلیارد ریال بود
شرکت مهندسي وساخت پره توربين مپنا – پرتو اززیرمجموعه های #رمپنا در ۱۲ماهه به سود ۶۵۵۷ میلیاردریالی رسیده است
#شفن در فروردین با فروش ۸۹۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵۱ هزار تن با نرخ  ۱۱۱,۱۴۶,۲۵۰ ریال صادر کرده است
در اردیبهشت  با فروش ۷۳۰۱ میلیارد ریالی و  خرداد این عدد ۶۶۲۳ میلیارد یال و تیر ۶۸۹۵ میلیارد ریال بود
در مرداد  به  ۷۳۱۰ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه  ۳۸۷۰۶  میلیارد ریال بود و مدت  مشابه  قبل   ۳۸۱۶۰  میلیارد ریال است 
در تیر ۵۱ هزار تن  با نرخ  ۸۵,۹۴۷,۰۴۶ ریال صادر کرده است
در مرداد ۴۴هزار تن با نرخ  ۱۰۱,۶۰۱,۶۹۳ریال
#خکاوه  در فروردین به  فروش ۵۷۵ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت  ۷۶۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۶۴۰۰ میلیاردریال بوده است
در تیر با یک افت به  فروش ۲۴۵۴ میلیارد ریالی رسیده مرداد هم  ۲۰۱۸  میلیارد ریال است و ۵ ماهه  ۱۹۰۷۸  میلیارد ریال بود
#خودرو  در تیر با کمی افت  ۱۸۸۰۷۱ میلیارد ریال فروش داشت  در مرداد هم با افت ناشی از تعطیلات تابستانی به ۹۱۵۷۹ میلیارد ریالی رسیده است 
سهم در خرداد با فروش ۳۳۷۰۰۵ میلیارد ریالی مواجه شده ۲ ماهه  قبل فروش ۱۸۵۱۳۹ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه به  فروش ۸۰۷۲۰۸ میلیارد ریال رسیده که ۲۰  هزار میلیارد تومان بیشتر از مدت مشابه قبل است
#ثغرب ۵۷۵ میلیارد ریال فروش ودرامد ثبت کرده و ۱۱ماهه به عدد  ۲۳۲۹  میلیارد ریالی رسیده است
#شپاکسا در فروردین با فروش ۱۰۴۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۳۴۵ میلیارد ریال و خرداد هم با رشد ۲۷۷۳ میلیارد ریال بود
سهم در تیر  و مرداد با افت مواجه بود و تیر ۲۰۹۶ میلیارد ریال شد و مرداد  ۲۰۲۰ میلیارد ریال و  ۸ماهه  ۱۶۵۲۲  میلیارد ریال بوده که مدت مشابه قبل  ۱۴۰۷۵ میلیارد ریال  بوده است
#سجام در مرداد ۶۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ماهه به فروش ۳۷۲۵ میلیارد ریالی رسیده است
#پتایر در مرداد افت کرد
سهم فروردین با فروش ۱۷۶۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۲۴۴۴ میلیارد ریال و خرداد ۲۵۷۳ میلیارد ریال شد
سهم در تیر با فروش ۲۳۹۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۱۲۹۵ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه به  ۱۰۴۷۵  میلیارد ریال رسید .  مدت مشابه قبل این عدد  ۷۳۴۳ میلیارد ریال  بوده است و رشد خوبی داشته
#سباقر در تیر با فروش ۴۱۵ میلیارد ریالی به عدد  ۱۶۳۷ میلیارد ریالی رسیده و مرداد  ۴۳۳ میلیارد ریال بود و ۵ماهه به ۲۰۸۷ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه ۱۶۰۳ میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #وپویا در مرداد ۳۵۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۱,۵۱۳,۴۵۳ میلیون ریال سود محقق کرده است
#خبهمن در مرداد ۲۰۵۱  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد  ۵۶۸,۹۷۰ میلیون ریال سود محقق کرده است
#فملی
در خرداد با فروش خوب ۹۰۲۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  داخلی  ۳,۷۵۹,۵۲۶,۳۸۳ ریال است
در تیر با ثبت  فروش ۱۰۸۸۶۱ میلیاردریالی نرخ فروش داخلی ۳,۷۷۲,۹۱۷,۱۷۷ ریال و صادراتی ۵,۰۰۰,۵۵۷,۶۳۲ ریال  بود 
در مرداد ۱۲۶۴۶۸ میلیارد ریال فروش داشت  و نرخ  ۴,۷۳۷,۷۶۳,۶۶۶ ریال بوده و ۸۴۸۸ تن صادر کرده است 
  ۵ ماهه  ۴۶۸۷۲۲  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل ۳۲۸۸۴۵ میلیارد ریال بود
#فخوز   در تیر  با افت به عدد  ۴۲۰۷۲ میلیارد ریال رسید   و مرداد  ۳۴۱۰۱ میلیارد ریال بود و این دو ماه افت کرد 
۵   ماهه ۲۹۱۸۷۳  میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه این عدد ۱۸۱۱۶۵  میلیارد ریال بود 
نرخ بیلت داخلی فروردین ۲۰۲,۹۰۰,۰۲۴ ریال و اردیبهشت ۱۹۷,۹۱۹,۰۰۸ ریال و خرداد ۲۱۴,۳۸۹,۰۳۷   و تیر ۲۱۸,۱۷۲,۲۳۱  ریال مرداد  ۲۱۸,۶۸۳,۹۹۳ ریال  بوده است
#کاوه تیر و مرداد کمتر از ماه های قبل بود 
در تیر با افت  ۲۴۹۶۲ میلیارد ریال شد و نرخ شمش داخلی ۲۱۸,۳۱۳,۷۳۰ ریال بوده  در مرداد  ۲۵۱۷۸ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۰۶,۴۷۳,۲۷۷ ریال شد
  ۵ ماهه ۱۵۶۹۴۱   میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل شرکت  ۹۸۰۹۲  میلیارد ریال بود
#قهکمت در مرداد با فروش ۱۴۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۷۱۰۹ میلیارد ریال رسید
#شدوص 
در تیر ۱۵۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳۷,۲۶۱,۷۵۳ ریال شده است
مرداد با  فروش ۱۴۳۷ میلیارد ریالی به عدد ۴۶۰,۱۵۰,۴۵۷ ریالی رسیده است 
  ۵ ماهه  ۶۶۸۶  میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه قبل  ۵۰۴۸  میلیارد ریال بود
#وآتی مزایده عمومی واگذاری ۵ دستگاه کانتینر حاوی ماشین آلات و تجهیزات یک خط تولید گازسوزآور
#رانفور افزایش سرمایه میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمايه اي انجام شده و مخارج سرمايه اي در جريان و آتي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#بورس در مرداد با فروش ۴۴۸ میلیارد ریالی به عدد ۳۹۰۰ میلیارد ریال در ۵ماهه  رسیده که کل سال قبل این عدد  ۵۲۰۳ میلیاردریال بود

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *