#کگل با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-256 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۴۷,۳۵۹,۲۲۱,۰۳۴ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱,۱۴۰,۷۷۸,۹۶۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
#حبندر شرکت در مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری راهبری ، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
#گنگین احتراماً؛ به‌استحضار می‌رساند شرکت توسعه پارس گستر نگین گردشگری (از شرکت‌های فرعی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان) به استناد مصوبه هیأت مدیره شماره ۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ نسبت به خرید یک قطعه زمین به متراژ ۲۰،۳۵۶/۲۸ مترمربع واقع در محله یافت آباد، با رعایت صرفه و صلاح شرکت و براساس قیمت تعیین شده توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نموده است؛ لذا در راستای رعایت ماده ۱۳ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضورتان تقدیم می‌گردد. اقدامات بعدی در خصوص اجرای هرگونه تصمیم از طریق شرکت توسعه پارس گستر نگین گردشگری و یا شرکت تخصصی، توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا(صد درصد متعلق به شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان) انجام خواهد پذیرفت.
#کترام با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-064 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸۹۶,۴۰۷ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۶۹۶,۴۰۷ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#خریخت افزایش نرخ محصولات ارسالی به شرکت بهمن موتور ۳۹ درصد می باشد که از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لازم الجرا بوده و اثرات مالی و سود و زیانی گزارش مذبور تا کنون شامل افزایش مبلغ فروش به مبلغ۶۶٫۴۵۵ میلیون ریال می باشد.
#پردیس ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-052 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#شگامرن ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-031 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۸۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۲۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
گروه مالي #صبا تامين تقریبا حوالی ۱ شب گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده را روی کدال گذاشت و به ازای هر سهم ۸۶۸ ریال سود محقق کرده است
#شیران با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-041 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۹,۲۸۰,۳۵۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۴,۴۳۳,۶۵۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۳۵۱۵۳۲۹۸ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#غدانه با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-051 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹   افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۶۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#وکغدیر هم ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-070 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۸,۳۶۵,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۹۸۶۵۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#قاروم ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-034 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۷۱,۶۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۴۳,۲۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۷۱۶۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#ثبهساز افشاي اطلاعات با اهميت – مزایده مجدد فروش و واگذاری یک واحد مسکونی از پروژه لطیفی در شهر تهران
با توجه به مزایده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ بشماره پیگیری:۱۰۶۶۶۰۶ در سامانه کدال و عدم ارائه پیشنهاد جهت خرید ، لذا مجددا شرکت بهسازکاشانه تهران نسبت به فروش و واگذاری یک واحد مسکونی در حال تکمیل ( دارای ۸۵% پیشرفت فیزیکی )در شهر تهران به آدرس الهیه خیابان شریفی منش خیابان افسر خیابان لطیفی موسوم به پروژه لطیفی را به صورت نقد و اقساط از طریق برگزاری مزایده عمومی شماره ۱۲-۱۴۰۲ را به انجام می رساند
#وسالت پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس محل تهران، خيابان طرشت، بلوار شهيد اکبري، خيابان شهيد قاسمي شرقي، سالن اجتماعات جهاد دانشگاهي صنعتي شريف برگزار میگردد
#صبا
ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع گروه مالی صبا تأمین:
در پاسخ به گزارش حسابرس درخصوص مطالبات توضیح داده شد: مطالبات از شرکت سنگ‌آهن مرکزی را قسط‌بندی کردیم و بخشی هم پرداخت شده و طلب ما از تیپیکو هم ۲۴۰ میلیارد تومان است که براساس تفاهم‌نامه‌ای که داشتیم، قرار بر این شد که بخشی را پول و بخشی را به صورت سهام بدهند.
#وشهر فسخ قرارداد واگذاری واحد های تجاری مجتمع تجاری صادقیه
با سلام و احترام؛ به استحضار می رساند با عنایت به بدهی شهرداری تهران به بانک شهر و عدم امکان پرداخت نقدی مطالبات و تسویه بدهی توسط آن شهرداری، به منظور تسویه بخشی از بدهی شهرداری تهران به بانک شهر به موجب قرارداد ۱۳۳۸۱۸۵/۰۲/۳۵۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۵ تهران بابت بخشی از بدهی شهرداری تهران به بانک شهر نسبت به واگذاری و انتقال مالکیت واحد‌های مجتمع تجاری صادقیه به عنوان پرداخت دین به بانک شهر اقدام نمود و مقرر گردید در صورت تأخیر شهرداری در ایفای هر یک از تعهدات قانونی و قراردادی خود به ویژه تحویل و تنظیم سند رسمی، شهرداری مکلف و متعهد است روزانه معادل نرخ جریمه تأخیر در قرارداد فیمابین را به بانک بپردازد. لذا به استناد اختیارات حاصله در قرارداد مذکور به شرح فوق و عدم ایفای تعهدات قراردادی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۵ تهران و متعاقب فسخ قرارداد فوق الذکر از جانب بانک شهر طی صورتجلسه آثار فسخ قرارداد واگذاری واحد‌های مجتمع تجاری صادقیه به شماره ۴۲۰۲۶۶ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ صورت پذیرفته و آثار مالی حاصل از فسخ قرارداد موصوف به مبلغ ۹,۴۸۶,۱۹۸,۸۳۳,۷۴۵ ریال سود در دفاتر بانک بوده است. همچنین پیگیری‌های لازم در خصوص تسویه بدهی ایجاد شده از طریق تبدیل بدهی به تسهیلات در دست پیگیری می‌باشد.
#امید گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور توسعه عمليات و افزايش حجم تعهدات به منظور بهينه نمودن ساختار سرمايه که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#حافرین گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالي شرکت و استفاده از معافيت مالياتي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *