سرعت  سودآوری در سپید کمی چالشی شده است  در ۳ماهه گزارش خاصی زد و ۱۲۱۵ ریال سود محقق کرده ۶ماهه هم   ۲۰۲۱ ریال بود در ۹ماهه به ۲۶۲۶ ریال رسیده است  در ۳ماهه سهم  ۴۱۷۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۴۵ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۷۲۶۹ و سود خالص ۶۰۶۲ میلیارد ریال است در ۹ماهه  سود عملیاتی ۹۷۷۶ و سود خالص ۷۸۷۷ میلیارد ریال بود با سرمایه جدید  ۸۷۵ ریال سود محقق کرده است#سپید

 

#شمواد ۳۰۰ ریال تقسیم کرد .
#بکام هم ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-038 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۰,۰۴۰,۱۰۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۳,۶۷۸,۸۲۷ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۶۳۸۷۲۴ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#پرسپولیس کمی زیان را نسبت به مدت مشابه قبل کمترکرده ولی همچنان برمدار زیان است و ۶ماهه  ۱۰۴۰  میلیارد ریال زیان خالص داشته است … خسته نباشید
#تماوند در ۳ماهه به سودآوری ۳۰۴ ریالی به ازای هر سهم رسیده و ۲۱۲۷ میلیارد ریال سود محقق کرده است
#وشهر مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاري ي املاك امین شهر یکم-   در تاریخ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ در درگاه ملی مجوزهاي کشور صادر گردید
#حکشتی خرید حدود ۱۹ درصدسهام شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج.ا.ا (سهامی عام) ازشرکت سرمایه گذاري سیمان تامین (سهامی عام) در تاریخ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
#وآوا  ۹ماهه  ۳۹۶ ریال سودآوری داشته است.
#سمایه همچنان برمدار زیان است ولی عدد  زیان کم شده و ۹ماهه نسبت به مدت مشابه قبل کاهش یافته است ۴۵۶۵۱ میلیارد ریال زیان داشته !!! و ۱۱۴۱۳ ریال به ازای هر سهم 😐🤔😏
#دتولید و افزایش نرخ 
احتراما در راسـتاي رعایت مفاد ماده ۱۳ دسـتورالعمل افشاي اطلاعات به اسـتحضار میرساند نرخ فروش تعدادي از محصولات این شـرکت به جهت پوشـش هزینه هاي ناشـی از افزایش قیمت مواد اولیه و
براساس مجوزات سازمان غـذا و دارو افزایش یافته است. در صورت وجود تغییر با اهمیت در اطلاعات اعلام شـده موضوع از طریق سامانه کدال به سـهامدارن محترم اطلاع رسانی خواهدشد.لازم به ذکر
است فروش محصول فوق نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل حدود %۱٫۳۸( یک وسـی و هشت صدم درصد) و نسبت به کل درآمد فروش درسال مالی قبل حدود %۱٫۹۲ (یک و نود و دو صدم
درصد) می باشد.
#وثنو در ۳ماهه به سودآوری ۱۱۳ ریالی رسیده است
#دامین در ۳ماهه به سودآوری ۱۱۳ ریالی  و ۶ماهه به عدد  ۳۲۰ ریالی رسیده و ۹ماهه با رشد خوب ۵۲۷ ریال  است
سهم  ۳ماهه ۱۲۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۲۱ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۹۸۶ و سود خالص ۱۷۵۷ میلیارد ریال است
در ۹ماهه  سود عملیاتی خوب بود و ۴۲۶۲ میلیارد ریال و سود خالص ۲۸۹۶ میلیارد ریال بوده است
#ساربیل ۱۲ ماهه  ۳۳۲۹ ریال سودآوری داشته است  .
در ۶ماهه به سود  ۱۴۱۸  ریالی رسیده و ۹ماهه عدد۲۴۳۳ ریال است
در ۳ماهه  ۶۷۳ میلیارد یال سود عملیاتی و ۶۷۱ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۰۱۳ و سود خالص ۲۰۴۲ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه ۳۷۱۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵۰۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۵۱۳۷ و سود خالص ۴۷۹۳ میلیارد ریال بوده است
#کفرا در مسیر تجدید
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۲۷۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور ترميم نسبت هاي مالي و بهبود ساختار سرمايه، تطبيق حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#وسینا در ۶ماهه  تلفیقی ۵۵۲ ریال سودآوری شناسایی کرده و در سود اصلی این عدد ۳۶۳ ریال بود در ۹ماهه در سود اصلی به ۵۸۶ ریال رسیده و رشد خوبی نسبت به ۶ماهه داشته است
#زقیام  تقریبا خطی پیش می رود 
۹ماهه ۴۶۸ ریال شده است
۶ماهه ۳۰۳ و در ۳ماهه به سودآوری ۱۵۶ ریالی رسیده است
در ۳ماهه  ۴۷۸ میلیارد ریال سود فروش دام  دراین تحقق سود موثر بوده  که عدد بالایی است در ۶ماهه این عدد  ۸۲۴ میلیارد ریال بود
۳ماهه سهم  ۶۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۷۸ میلیارد ریال سود خالص دارد .
۶ماهه  سود عملیاتی ۱۲۹۰ و سود خالص ۲۰۹۲ میلیارد ریال بود
۹ماهه  سود عملیاتی ۱۷۸۳ و سود  خالص ۳۲۲۹ میلیارد ریال بود
#رانفور را باید در ۱۲ماهه و تلفیقی دید بااین حال در ۹ماهه  شبیه مشابه سال قبل بود و ۲۴۴ ریال سود محقق کرده است
#ثرود در ۳ماهه به سودآوری ۱۵۶ ریالی رسیده است
#لطیف گزارش ۳ماهه خوبی داشت و ۶ماهه هم خوب عمل کرد ۹ماهه ۸۰۷۵ ریال بوده است .
سهم ۶ ماهه ۵۰۵۰ و ۳ماهه ۲۶۰۰  ریال سود محقق کرده است .
در ۳ماهه سهم  ۴۹۱  میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۲۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۸۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۱۰ میلیارد ریال سود خالص دارد که نقش سود غیرعملیاتی در این دوره بیشتر شده
در ۹ماهه این عدد ۱۵۱۲ و سود خالص ۱۶۱۴ میلیارد ریال است
#وسپهر با  سرمایه جدید در ۹ماهه به سودآوری ۵۵ ریالی رسیده است
#آبادا سال قبل ۸ریال سود داشت مدت مشابه ۹ماهه قبل ۷۵ ریال زیان و حالا ۹ماهه به سود ۱۰۵ ریالی رسیده است
#ولکار در ۶ماهه به سودآوری ۳۷۴ میلیارد ریالی رسیده است  و ۲۴۹ ریال سود محقق کرده بود ۹ماهه این عدد ۳۳۹ ریال بود و به تحقق سود  ۵۰۹ میلیارد ریالی رسیده است
#گنگین فروش تعداد ۲,۴۳۰,۰۰۰ سهم(معادل ۸۱% سهام) شرکت عمران پی ژیوار(سهامی خاص)
شناسایی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان
#شصدف
به اطلاع سهامداران محترم می رساند شرکت صنعتی دوده فام با هدف ارتقاء خدمات رفاهی پرسنل نسبت به خرید یک باب واحد مسکونی، اقامتی واقع در مشهد، بلوار نواب صفوی به مبلغ ۷۸٫۵۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با منابع داخلی اقدام نموده است
#سمازن در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سودآوری ۴۰۹۸ ریالی رسیده است
#جوین  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-196 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ در استان خراسان رضوي ،شهر جوين به آدرس مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#حشکوه در ۹ماهه به درامد  ۱۴۱ ریالی رسیده است  . دلیل افزایش در درآمدهای عمومی عمدتا به دلیل افزایش در نرخ عمومی قیمتها و همچنین تعداد مسافرین می باشد.
#کورز یا ورزیران در ۹ماهه به سودآوری ۲۷۷ ریالی رسیده که کل سود سال قبل ۱۰۲ریال بود . افزایش حاشیه سود ناخالص و سود عملیاتی شرکت بدلیل افزایش مقدار فروش می باشد. افزایش سایر در آمدهاو هزینه های غیر عملیاتی بدلیل تسعیر ارزبانک های ارزی و سود سپرده بانکی می باشد. با توجه به افزایش فروش در نتیجه هزینه های توزیع و فروش و اداری هم افزایش یافته است. با توجه به سیستم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای سفارشات در خواست تخصیص ارز شده و بهای آن پرداخت گردیده است ،در نتیجه مبلغ سفارشات از این بابت افزایش یافته است. با توجه به بالا رفتن حجم فروش و بالتبع آن خرید مواد اولیه اعتباری بیشتر شده و در نتیجه حساب های پرداختی افزایش یافته است. افزایش پیش دریافت ها بابت دریافت وجه از مشتری بوده که فروش آن در دی ماه محقق گردیده است. افزایش و کاهش مقادیر تولید و فروش بر اساس سفارشات مشتری می باشد. افزایش هزینه های مالی بدلیل بالا رفتن حجم تسهیلات بانکی می باشد.
#خفولا با توجه به پیگیری های لازم جهت نتیجه مناقصه،متاسفانه شرکتهای دیگر نرخ پایین تری را اعلام کردند و این شرکت برنده مناقصه نشد
#کرومیت  نماد معاملاتي شركت توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا (كروميت۱)، جهت بررسي معاملات مطابق با ماده ۱۲ مكرر ۶ دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، متوقف شد
😐😳😐
توسعه مسير برق گيلان #بگیلان در ۳ماهه به سودآوری ۲۴۰  ریالی رسیده است و ۱۰۳۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فجهان در ۹ماهه به سودآوری ۲۹۵ ریالی رسیده و با سرمایه قدیم این سود اعلام شده است
سهم  ۱۲۷۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۱۴۰  میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۹۵۷۲ و سود خالص ۱۷۰۱۲ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۲۵۱۳۳ و سود خالص ۲۲۱۳۶ میلیاردریال بود
#اخابر شرکت توسعه اعتماد مبین بابت اخذ تسهیلات و تامین مالی تعدادی از سهام شرکت مخابرات ایران را جهت تضمین تسهیلات توثیق نموده است.
#داتام در ۹ماهه ۵ ریال سودآوری داشته است.
#خلنت افزایش سرمایه میدهد 
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج سرمايه در گردش که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#حپارسا و مجمع 
بر اساس این گزارش، حپارسا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود انباشته، افزایش سرمایه خواهد داشت و مراحل آن طی شده است؛ به طوری که سرمایه حپارسا به ۱۹۰ میلیارد تومان خواهد رسید‌.
فولاد افزا سپاهان #فافزا در ۹ماهه به سودآوری ۵۵۶۵ ریالی رسیده است
#شدوص ۹ ماهه با سرمایه جدید ۵۶۴ ریال سود محقق کرد
در ۳ماهه  ۹۰۰ ریال بود و ۳ماهه سهم ۱۰۴۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۵۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۵۲۷  سود خالص ۲۱۱۸ میلیارد ریال است
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۳۸۳۷ و سود خالص ۳۱۵۱ میلیارد ریال بود
#حپارسا  در مجمع ۵۷۰۰ ریال تقسیم کرد
#بسویچ در ۳ماهه به سودآوری ۷۴ ریالی  و ۶ماهه به  عدد ۲۲۸ ریالی رسیده است  در ۹ماهه این عدد ۳۰۷ ریال بود
در ۳ماهه  ۱۱۰۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۴۸ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه ۳۳۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۴۵۶۴ و سود خالص ۳۹۵۲ میلیارد ریال بود
#شتوکا  با سرمایه جدید ۹ماهه ۸۱۳ ریال سود محقق کرده است
۲۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۷ میلیارد ریال سود خالص ۳ماهه دارد و ۶ماهه ۵۲۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۸۹  میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۹۲۶ و سود خالص ۷۱۱ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته است
#وبانک  را باید در ۱۲ماهه و تلفیقی دید ولی در هر صورت ۹ ماهه به سودآوری ۶۵۶ ریالی رسیده است
#خبازرس در ۳ ماهه  ۲۷۵ ریال سود محقق کرده است .
#دقاضی در ۳ماهه به سود ۷۶۷ ریالی رسیده
۱۷۶۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد.
در ۶ماهه به سود ۱۷۷۰ ریالی رسیده است و ۳۹۸۴ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۳۰۰۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
عملکرد نرمالی  در ۹ماهه داشت و ۲۷۵۵ ریال سود محقق کرده است
سهم ۶۲۷۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۸۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#پشاهین توليدي پلاستيک شاهين در ۹ماهه به سود  ۲۴۰۱ ریالی و به ازای هرسهم  ۱۴۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#بمپنا  باسلام؛ احتراماً، پیرو نامه شماره ۲۶۸/۳۹۰۰ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ در خصوص مصوبه شماره ۹۱۹۲۸ مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ هیات محترم وزیران در خصوص نرخ سوخت نیروگاهی که در سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم رسید، به پیوست اطلاعیه شماره ۱۷۸۸ شرکت مدیریت شبکه برق ایران منضم به صورتجلسه شماره ۳۸۹ هیات تنظیم مقررات بازار برق ایران در خصوص جبران هزینه سوخت در سال ۱۴۰۲، به استحضار می رسد. براساس اطلاعیه مذکور، اختلاف بین نرخ سوخت گاز نیروگاهی (۷۵۰ ریال به ازای هر واحد سوخت مطابق مصوبه فوق الذکر هیات محترم وزیران) و نرخ گاز مبنای سقف قیمت بازار (۲۵۰ ریال به ازای هر واحد سوخت)، از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ تا انتهای سال ۱۴۰۲ توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران تحت عنوان “جبران هزینه سوخت” در صورتحسابهای بازار برق اعمال خواهد شد. لازم به توضیح است که مبلغ “جبران هزینه سوخت” مذکور در نیروگاه عسلویه طی نه ماه اول سال ۱۴۰۲ ، بالغ بر ۷۲۵ میلیارد ریال خواهد بود.
#وامین در ۹ماهه به سودآوری ۳۶۹  ریالی رسیده است
#دکوثر به مجمع می رود 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-202 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۷ جاده قديم کرج(بزرگراه فتح)، خيابان داروگر، داروسازي کوثر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#غگل ۳۵ ریال تقسیم کرد
#سامان در ۶ماهه باسرمایه قبلی  به سودآوری ۵۳۳ ریالی رسیده بود و در ۹ماهه این عدد ۸۰۲ ریال بوده و البته  باید سامان را با  سرمایه جدید  حساب کرد که با احتساب سرمایه جدید ۴۸۴ ریال بود
#پارتا تلفیقی ۶ ماهه  ۳۸۳ ریال سودآوری داشت در ۹ماهه بدون  سرمایه گذاری ها در سود اصلی ۱۸۷ ریال محقق کرده است  .  در ۶ماهه به سود ۲۴ ریالی رسیده بود رشد خوبی داشت .
۹ماهه ۲۴۶۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۶۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#بورس ۹ماهه به سودآوری ۲۰۹ ریالی رسیده است  .
#زفجر در گزارش ۳ماهه به سودآوری ۴۵۰ریالی  و ۶ماهه  با رشد به عدد ۱۵۲۵ ریالی رسیده است
عملکرد خوبی را ثبت کرده چرا که سهم در ۳ماهه  ۱۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۰ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۴۰۵ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۱۰۷۸  سود فروش دارایی ۴۲۶ و سود خالص ۱۴۴۸ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود هر سهم ۲۳۴۲ ریال بوده و ۱۴۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۰۳ میلیارد ریال سود فروش زیست مولد و ۲۱۰۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فاما ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-133 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *