#خاذین شرکت سایپا آذین در نظر دارد پیرو اطلاعیه مزایده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ تمدید مزایده فروش سه قطعه زمین واقع در استان کرمان شهرستان بم شهرک صنعتی جدید ارگ بم جنب شرکت خودروسازی مدیران خودرو را با مشخصات ذکر شده در آگهی روزنامه بصورت یکجا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند

#دبالک در دی با فروش ۸۵۴ میلیارد ریالی مواجه شده است
#فغدیر  به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العادة مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به مبلغ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور -۱جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر -۲مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر -۳جبران مخارج سرمایه ای انجام
شده بابت تکمیل طرحهای در دست اجرا -۴تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح گندله سازی بهاباد -۵تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز
جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی ،هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
به مبلغ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور -۱جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش
سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر -۲مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر -۳جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت تکمیل طرحهای در دست اجرا -۴تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح گندله سازی بهاباد -۵تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح افزایش
ظرفیت تولید آهن اسفنجی اقدام نماید
#دعبید  شرکت داروسازي دکتر عبیدي محصول جدیدي با نام لیفوزا (RLifoza (تولید و به بازار دارو عرضه می نماید. داروي لیفوزا (RLifoza(، محصولی جدید از داروسازي دکتر عبیدي براي درمان برخی از سرطانهاي خون، همچون لوکمی و گونه هایی از لنفوما است که در مقایسه با شیمی درمانی، باعث کاهش۸۴ درصدي خطر پیشرفت بیماري و یا مرگ بیماران میشود.
افزایش سرمایه ۳۰ درصدی #تملت از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#غزر ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-139 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#ددانا در ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۳۴۰۳ ریالی رسیده و ۹ماهه این عدد ۴۸۶۷ میلیارد ریال بود و ۱۷۸۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۶۸۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#داسوه در ۶ماهه در سود اصلی ۱۶۶۲ ریال سود شناسایی کرده است در ۹ماهه این عدد ۱۹۴۵ ریال است
#بفجر با افت سود نسبت به مدت مشابه در ۹ماهه به عدد  ۹۷۶ ریالی رسیده است . در توضیح اورده است  که ۱)- مبلغ فروش محصولات و ارائه خدمات اين شرکت برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰و نیز سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،بدلیل عدم ابلاغ نرخ فروش محصولات برای سالهای مذکور، به صورت علي الحساب و براساس آخرین نرخ فروش ابلاغی فروش سرويس هاي جانبی تولیدی و نیز ارائه خدمات براي سال ۱۴۰۰ محاسبه و لحاظ شده است ۲)- افزایش بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، عمدتاً ناشی از افزایش نرخ آب خام بعنوان ماده اولیه برای تولید انواع آب های صنعتی و غیرصنعتی و نیز افزایش هزینه گاز مصرفی طبق نامه شماره ۷۳۴۲۸ /۷-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ مدیرمحترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، بموجب نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت می باشد، ضمناً دلایل افزایش بهای تمام شده و هزینه ها و نیز کاهش سود دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، در صفحات شماره ۳۶ و ۴۰ گزارش تفسیری مدیریت به صورت جامع توضیح داده شده است ۳)-مغایرت ریالی بین سود پایه هر سهم و سود خالص هر سهم بدلیل، محاسبه میانگین موزون تعداد سهام با احتساب سهام خزانه می باشد.
#سپید  سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-156 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#فپنتا  شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر موفق به اخذ تاییدیه شرکت گاز جهت تولید تمامی سایزهای لوله ی پلی اتیلن مورد نیاز صنعت گاز شده است و در وندور شرکت ملی گاز ایران تایید و ثبت شده است.در حال حاضر تولید لوله های گازی در شرکت سپنتا پلیمر فعال بوده و تاکنون به مقدار ۳۹۷٫۶۷۰ کیلوگرم از لوله های مورد نیاز صنعت گاز کشور تولید و تحویل شده است.
مهم برای #خبهمن و #خودرو 
محکومیت شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو از اعمال رای در مجامع عمومی شرکت ایران خودرو . محکومیت آن شرکت به پرداخت ۴/۶۹۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان
البته توضیح داده شده است که  :
رأی مذکور مورد اعتراض شرکت واقع گردیده و به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵دادخواست تجدید نظر خواهی ثبت و در حال رسیدگی می باشد.
#سخزر  در زمستان با وجود زمزمه قطعی گاز فروش خود را در حد ماه قبل حفظ کرد و در دی با فروش ۷۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود
در آذر با کمی افت ۷۸۲ میلیارد ریال فروش داشت
 در مهر   ۸۰۴ میلیارد ریال و آبان  ۸۶۹ میلیارد ریال بود 
۱۰ ماهه  ۷۸۱۰  میلیارد ریال بوده و از سال  قبل ۵۰% بیشتر است
#چخزر  مهر خوب بود ابان کمی کم شد  ولی اذر دوباره جبران کرد و ۴۰۶ میلیارد ریال فروش زد در دی هم با فروش خوب ۵۲۰  میلیاردریالی رشد داشت 
در مهر ۴۸۲ میلیارد ریال و ابان ۳۳۲ میلیارد ریال فروش داشت
۱۰  ماهه به    ۴۵۴۷   میلیارد ریال رسیده  مدت مشابه قبل این عدد    ۳۹۱۲ میلیارد ریال بود
#دیران  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-062 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۴۰۶,۶۰۸,۸۰۰  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۴۳,۳۹۱,۲۰۰  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
#وتوسم  براساس گزارش مدیریت عملیات بازار،روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ تعداد ۲٫۱۳۹٫۵۲۷٫۷۹۱ سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی،در قالب معامله عمده بصورت شرایطی به قیمت هر سهم ۴٫۵۴۷ ریال در نماد (وتوسم۴) عرضه و انجام شد و معامله فوق در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ پس از احراز شرایط قطعی شد.
#لسرما در دی با فروش ۲۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۷۷۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ماهه این عدد محقق شده است  .
#پخش
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  شرکت پخش البرز
درصد افزایش سرمایه: ۷۹ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#غپینو  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-194 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر۱۰ جاده مخصوص کرج-شرکت مينو-سالن ورزشي شرکت پارس مينو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#ساروج  مبلغ مطالبه شده توسط سازمان امور مالیاتی مبلغ ۷۳۳ میلیارد ریال بوده که عمدتاً مربوط به مالیات ناشی از صادرات کلینکر بر اساس تبصره ۶ بودجه کل کشور ناشی از اعمال مالیات برای مواد خام و نیمه خام مواد معدنی، نفتی، گازی و پتروشیمی می باشد، که با توجه به لوایح اعتراضی و ارائه شده طبق برگ قطعی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ بمبلغ ۶۰۴ میلیارد ریال کاهش یافته است. شایان ذکر است مبلغ ۳۰۲ میلیارد ریال تحت عنوان جرائم به شرکت ابلاغ شده که وفق مقررات در زمان مفاصا حساب قطعی مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت. با عنایت به اینکه این شرکت دارای معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م بوده و در منطقه کمتر توسعه یافته و جزو شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بوده و تا پایان سال ۱۴۰۷ برخوردار از معافیت مالیاتی می باشد، نسبت به رای صادره صدر الذکر به شورای عالی مالیاتی شکایت شده و در این خصوص ضمانت نامه بانکی نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه تا اقدامات قانونی بعدی انجام پذیرد.
#قشهد در دی با درامد و فروش جالب ۲۷۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۹۱۶۱ میلیارد ریال رسید  که ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#قصفها در دی با فروش ۱۲۶۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۶۷۸۴ میلیارد ریال فروش ثبت کرده است  که مدت مشابه ۱۱۷۷۹ میلیارد ریال بود
#فروی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-203 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شـــيخ بهايى جنوبى ـ شهرک والفجر ـ خيابان ايرانشناسى ـ خيابان نهم ـ پلاک ۶ ـ مرکز همايش هاى سازمان مديريت صنعتى، سالن دکتر آذر (آمفى تئاتر) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#شپنا اثر کاهش سود مصوبه اخیر کمتر از ۹۰ ریال است  !
با توجه به دريافت دستورالعمل جديد قيمت گذاري خوراک و فرآورده هاي اصلي و همچنين اعلاميه مابه التفاوت ارزش فروش هاي صادراتي ابلاغي صورت هاي مالي اصلاح گرديد و سود ۹ ماهه  شپنا از ۱۴۹۲ ریال به ۱۴۰۳ ریال رسید
#سفانو  هم دی ماه خوبی داشت
 در مهر افت کرد در ابان کمی بهتر شد و ۱۱۹۴ میلیارد ریال فروش داشت  در اذر به حوالی ۱۰۲۰ میلیارد ریال رسیده
در دی به ۱۱۲۱ میلیارد ریال رسیده است
۱۰ ماهه ۱۰۷۸۳   میلیارد ریال شد و  ۶ ماهه ۶۶۲۵ میلیارد ریال بود  . فروش مدت مشابه سال قبل   ۸۳۸۱  میلیارد ریال بوده است
#لبوتان   
سهم پاییز خوبی داشت زمستان ولی با افت   ۶۶۰۳ میلیارد ریال بود
در پاییز در مهر با رشد چشم گیر ۹۸۵۸ میلیار ریالی مواجه بوده و ابان هم  ۸۳۸۴ میلیارد ریال و آذر با کمی افت  ۷۸۶۴ میلیاردریال  فروش داشت 
۱۰ ماهه   ۶۹۱۶۲    میلیارد ریال رسید  مدت مشابه قبل ۴۵۲۴۲  میلیارد ریال بوده است
#ولغدر در دی دراولین ماه سال مالی به فروش و درامد ۹۰ میلیارد ریالی رسیده است
#اتکاسا  نامه شماره ۱۴۰۲/۴۰۲/۱۹۲۱۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ اداره کل نظارت مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ هیات محترم وزیران درخصوص حداقل سرمایه مورد نیاز شرکت های بیمه اتکایی به میزان حداقل ۵۰۰۰ میلیارد ریال در جلسه مطرح و هیات مدیره به اتفاق آرا با افزایش سرمایه از مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰۰ میلیارد ریال ( صد در صد افزایش سرمایه ) از محل اندوخته مازاد ارزیابی دارایی های مشهود حداکثر تا پایان سال جاری (۱۴۰۲) موافقت نمود و مقرر شد اقدامات لازم در این خصوص به عمل آید .
#غمینو  مهر کمی افت کرد و ۸۲۶ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان به ۹۲۸ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۹۰۹ میلیارد ریال بود
دی را خوب شروع نکرد و ۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشت
 ۱۰ ماهه ۷۶۸۷  میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد  ۶۳۴۱   میلیارد ریال شد.۶ ماهه ۴۳۰۲ میلیارد ریال بوده  است
#اخابر  در دی هم  رشد فروش و درامد داشت 
سهم در آبان ۸۸۴۲ میلیارد ریال درامد داشت و 
در اذر این عدد ۹۰۲۵ میلیارد ریال بود و  دی به  ۹۸۸۴ میلیارد ریال رسید و رشد کرد ۱۰ ماهه به ۸۸۶۰۰   میلیارد ریال رسیده است. کل سال  قبل ۸۷۷۲۷ میلیارد ریال بود
#وتوشه تا دی ۱,۲۷۵,۱۶۵ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است
#گشان  فروش ۸۰ درصد سهام شرکت آریادوام سازه شرق پس از سه با آگهی روزنامه به قیمت کارشناسی به تنها متقاضی موجود شرکت افسانه سازان آینده کیش
شرکت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا از زیرمجموعه های #رمپنا در ۶ماهه به سود ۲۲۵۰  میلیارد ریالی رسیده است
#شرنگی  در دی به فروش و درامد ۴۲۵ میلیارد ریالی رسیده است که ۱۰ ماهه  ۲۱۸۳ میلیارد ریال فروش داشت
#قمرو در دی با فروش ۸۷۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۵۳۶۳ میلیارد ریال فروش در ۶ماهه  رسیده است
#فلامی ۳۸ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد و ۴ ماهه به فروش ۱۳۹ میلیارد ریالی رسیده که افت زیادی نسبت به مدت مشابه سال  قبل دارد
مهم برای #آسیا 
عطف به اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به شماره پیگیری ۷۵۰۷۵۲ ، متعاقب حدوث اختلاف با شرکت بازرگانی همقدم در ارتباط با مبایعه نامه شماره ۱۲۷۶‏/۱۱ م مورخ ۲۴‏/۴‏/۱۳۷۶ در ارتباط با پلاک های ثبتی ۲ و ۱۶ فرعی از ۲۹۸۷ اصلی که با طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت مذکور دادگاه محترم حکم به ابطال مبایعه نامه اخیر الذکر صادر نمود، حسب پیگیری های متعدد صورت پذیرفته و همچنین طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی النهایه اختلاف فی مابین با جواز حاصله از مصوبه شماره ۲‏-۱۱۴۴‏/ص ه مورخ ۳۰‏/۱۰‏/۱۴۰۲ هیأت مدیره شرکت منجر به احقاق حقوق شرکت بمیزان ۰۰۰‏/۰۰۰‏/۸۰۰‏/۲۰۴‏/۲ ریال معادل دویست و بیست میلیارد و چهارصدو هشتاد میلیون تومان گردید که مراتب جهت هرگونه بهره برداری بحضور تقدیم می گردد.
#سکرما اولین ماه از سال مالی را با فروش ۸۹۵ میلیارد ریالی اغاز کرده است
#اردستان پاییز خوبی داشت و زمستان را در دی با فروش ۹۸۸ میلیارد ریالی آغازکرد.
 در مهر به  فروش ۸۸۰ میلیارد ریالی رسیده است و ابان ۱۰۴۰ میلیارد ریال بود  در اذر با عدد ۱۰۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود
۱۰ ماهه  ۸۸۲۸   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال  قبلش  ۷۱۲۲  میلیارد ریال بود
  ۶ ماهه  ۴۸۹۹  میلیارد ریال فروش داشت
افزایش سرمایه ۲۵ درصدی #وهور از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#کرازی پاییز خوبی زد و دی هم با عدد  فروش ۱۳۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرد 
سهم در مهر فروش خوبی زد و ۱۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت در ابان بهتر شد و ۱۴۳۸ میلیارد ریال فروش داشت  و اذر با کمی افت ۱۲۵۹ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه  ۱۰۶۴۵  میلیارد ریال بود  مدت مشابه قبل   ۷۷۵۲ میلیارد ریال شد. ۶ماهه  ۵۳۳۸  میلیارد ریال بود
#وامید خرید ۹,۹۹۹,۹۹۵ سهم ( معادل ۱۰۰ درصد مالکیت )شرکت پیمانکاری عمومی پتروامید آسیا از شرکت پتروامید آسیا ( شرکت فرعی )به مبلغ ۱۱,۸۹۵ میلیون ریال برمبنای ارزش دفتری دارایی ها

بتا سهم

#کدال_نگر

شرکت سایپا آذین/شرکت سایپا آذین /شرکت سایپا آذین /شرکت سایپا آذین /شرکت سایپا آذین /شرکت سایپا آذین 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *