#کپارس در گزارش بهمن در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۰۰۱ میلیارد ریالی رسیده است در اسفند این عدد ۱۳۲۲ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به عدد ۲۳۲۴ میلیارد ریالی رسیده است. مدت مشابه قبل ۱۸۵۱ میلیارد ریال است

 

#داوه در اسفند ۱۳۵ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد و به عدد  ۱۸۱۹ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه قبل ۱۳۰۰ میلیارد ریال بود
#شاراک 
در زمستان در دی ۲۶۸۵۰ میلیارد ریال شد و بهمن  ۳۰۳۱۲ میلیارد ریال و افزایش نرخ داشت 
در اسفند با فروش ۲۶۹۶۰میلیارد ریالی مواجه بود و جمعا ۱۲ ماهه  ۲۹۸۵۵۵ میلیارد ریال بود  . این عدد مدت مشابه  قبل ۲۳۲۷۱۶ میلیارد ریال بود
#سیستم در دی ۹۱۶ میلیارد ریال و بهمن  با  رشد ۱۲۱۴ میلیارد ریال فروش محقق کرده است
سهم اسفند متفاوتی را داشت و ۲۴۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و  تا ۱۲ ماهه ۱۳۷۰۸ درامد محقق کرده است
#شسپا  در دی کمی بهتر شد  و بهمن خوبی را داشت و ۳۱۱۶۴ میلیارد ریال فروش داشت 
 در دی به عدد ۲۱۵۶۲ میلیاردریال فروس رسید  و ۲ماه اخیر خوب بوده است
در اسفند  با فروش ۱۹۱۹۲ میلیارد ریالی کار را تمام کرد و به عدد۱۲  ماهه ۲۳۲۰۶۲   میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد   ۱۸۳۵۴۴ میلیارد ریال بود
#نوری زمستان گرمی داشت اسفند ۱۵۵۳۷۷ میلیارد ریال فروش داشت.
در بهمن ۱۳۳۰۹۷ و  در دی ۱۰۳۹۷۲ میلیارد ریال فروش داشت
واقعا زمستان خوبی ثبت کرد
سهم در۱۲  ماهه  ۱۲۳۴۳۷۳ میلیارد ریال بوده
  ۶ ماهه  ۵۷۰۶۲۴ میلیارد ریال بوده 
مدت مشابه  سال قبل   ۱۰۶۴۵۳۵ میلیارد ریال بود.
#انرژی در اسفند ۸۷ میلیارد ریال درامد داشت و ۱۲ماهه به فروش ۷۷۵ میلیارد ریالی رسیده است
#خرینگ متعادل پیش می رود ولی اسفند خوبی داشت و ۴۷۴۰ میلیارد فروش داشت .
  مهر به ۳۷۹۳ میلیارد ریال رسید
در ابان به ۳۷۰۹ میلیارد ریال رسیده و آذر ۳۹۱۷ میلیارد ریال بوده و در حد ماه قبل بود .
در دی ۳۶۳۶ میلیارد ریال بوده است . و بهمن  ۳۷۰۶ میلیارد ریال شد
۱۲  ماهه   ۴۲۶۸۸ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل آن۲۹۲۳۸  میلیارد ریال بود
#والماس سرمايه گذاري الماس حکمت ايرانيان تا اسفند ۱,۰۳۴,۹۴۹ میلیون ریال سود مجمع داشته
#بکام در دی ۵۳۵ میلیارد ریال  و بهمن  ۹۹۹  و اسفند ۱۳۱۵ میلیادر ریال فروش داشت و به عدد  ۹۰۰۲  میلیارد ریال رسیده است .
#کپرور وضعیت خوبی در فروش در اسفند نداشت و با  ۲۳۴ میلیارد ریال فروش ۱۲ ماهه  ۱۵۶۸۹ میلیارد ریال فروش و درامد را ثبت کرده است
#کتوکا در دی خوب بودو بهمن هم با رشد ۱۰۲۶ میلیاردریال بود. اسفند به ۶۵۶ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد.
در دی با رشد فروش ۹۷۲ میلیارد ریال فروخت
۱۲ ماهه به ۹۷۱۰ میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه سال قبل کمی بیشتر است
#فروی در اسفند با فروش ۲۵۴ میلیارد ریالی به عدد  ۵۵۵۴ میلیارد ریالی رسیده است و البته در فروش منظم نیست و از مدت مشابه  قبل کمتر است  .
#رکیش در اسفند ۹۸۹ ،بهمن با درامد ۸۳۵میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۲۶۱۵ میلیارد ریالی در  ۳ ماهه  رسیده است
#فخاس  اسفند خاصی داشت و به فروش ۴۱۹۴۹  میلیارد ریالی رسیده است  در بهمن با رشد فروش ۲۸۶۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و دی ۱۷۷۹۱ و رشد خوب داشت  .
 در ۱۲ ماهه به عدد ۲۱۶۱۴۸   میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل   ۱۲۴۲۹۸ میلیارد ریال شد
#حریل در اسفند با فروش و درامد  ۱۶۳ میلیارد ریالی خیلی خاص پیش نرفت و در نهایت  ۱۲ماهه  ۵۰۵۳ میلیارد ریال فروش داشت که کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#فملی اسفند خوبی زد و به عدد ۱۲۸۵۷۴ میلیارد ریالی رسیده است .نرخ ۳,۸۸۶,۹۰۳,۰۰۷ ریال است .
در دی با کمی افت با فروش ۱۰۴۱۶۴ میلیارد ریالی اغاز کرده  و بهمن  ۱۰۱۳۷۴ میلیارد ریال فروش زد  در دی  . نرخ کاتد ۳,۴۹۸,۴۷۱,۱۲۷ ریال  و بهمن ۳,۸۹۰,۶۰۱,۴۹۹  ریال  
۱۲ ماهه۱۲۴۱۵۰۲  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل  ۸۸۳۶۸۹ میلیارد ریال بود
#فپنتا در اولین ماه سال مالی به فروش ۶۹۴ میلیارد ریالی رسیده است و اسفند ۶۳۵ و در نهایت  ۲ماهه ۱۳۲۹ میلیارد ریال بود  که البته سهم را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید .
#افق در زمستان  متفاوت تر و بهتر از ماه های قبل ظاهر شد
در مهر ۵۳۴۸۴ میلیارد ریال
در ابان ۵۵۸۵۷ میلیارد ریال بود که آذر به ۶۴۸۱۴ میلیارد ریال رسید . دی به ۶۵۹۲۷ میلیارد ریال رسید  و بهمن ۶۹۲۵۸ میلیارد ریال بود
در اسفند رکورد زد و ۷۹۰۲۰ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ماهه به  ۶۶۰۹۲ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد   ۳۵۸۲۰۵ میلیارد ریال بود
#شپاس در دی با افت فروش ۸۴۶۳ میلیارد ریال فروش داشت   و در بهمن با رشد ۱۰۹۷۷میلیارد ریال  بود  . اسفند  با رشدی چشم گیر ۱۵۹۷۴ میلیارد ریال فروش زد و عدد خوبی در زمستان  ثبت کرد
 آذر ۱۱۹۳۲ و ابان ۱۳۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشت  مهر خوبی داشت و ۱۷۲۹۹ میلیارد ریال فروخت تا پاییز خوبی را داشته  باشد   ولی زمستان خوب اغاز نکرد 
۱۲ ماهه به ۱۵۸۹۷۱   میلیارد ریال رسید . مدت مشابه سال قبل این عدد   ۱۳۶۷۱۹   میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه به ۸۱۰۴۲ میلیارد ریال رسیده بود
#خساپا در بهمن و اسفند فروش خوبی زد  و بهمن ۹۵۱۶۶ میلیارد ریال فروخت و ۳۳ هزار دستگاه  فروخته است .
در اسفند  با فروش ۹۸۹۸۵ میلیاردریالی عدد خوبی را ثبت کرد و ۳۲ هزار دستگاه  فروختئ.
دی  کمی افت کرد و ۷۰۶۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۶ هزار دستگاه فروخت  .
۱۲ ماهه به فروش  ۸۶۳۴۷۲   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل ۶۰۱۲۷۶   میلیارد ریال است
#های_وب زمستان خوبی نداشت
در دی با افت درامد ۱۳۰۰ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد   بهمن دوباره با افت  ۱۱۰۰ میلیارد ریال بود و اسفند ۱۳۴۲ میلیارد ریال…
 در ۱۲ ماهه  ۱۷۷۴۱ میلیارد ریال درامد داشته است
#پلوله را در زمستان نمیتوان قضاوت کرد  فروش قوی نداشت در اسفند  ۱۰۱ میلیارد ریال فروش زد و در نهایت  ۱۲ماهه به  ۳۱۹۹میلیارد ریال  رسید
#دسبحان  در کل پاییزی بهتر از زمستان دارد 
در دی به عدد ۱۶۷۶ میلیارد ریال رسیده است و بهمن با ادامه افت ۱۴۵۰  میلیارد ریال شد  و اسفند نصف شد و ۷۳۴ میلیارد ریال فروش داشت
در ۱۲ ماهه ۱۹۸۲۸  میلیارد ریال فروش داشت   و  مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۳۵۵ میلیارد ریال بود
۶ ماهه  ۱۰۰۳۲  میلیارد ریال فروش داست
#کبافق در اسفند در یک فروش خاص ۵۳۷۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ماهه به فروش ۱۳۴۴۰  میلیارد ریالی رسیده است
#تجلی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-226 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
#رکیش به مجمع می رود
 جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان ونک، خيابان ملاصدرا،ميدان شيخ بهايي،خيابان دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي،واقع در دانشگاه الزهرا ،سالن همايش توراني برگزار میگردد
#شپلی ۳ ماهه خوبی داشت
در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۰۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن با عدد بهتر ۳۸۵۵ میلیارد ریال مواجه بوده است و اسفند  به  ۳۷۸۷ میلیارد ریال  رسید  و ۳ماهه  ۱۰۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشت   مدت مشابه  ۹۰۱۵  میلیارد ریال  بود
#تماوند هم ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-056 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#غناب دستور ارسال پرونده به شعبه جهت اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای رای داور جهت صدور سند کارخانه اردبیل به نام گروه صنعتی ناب
#ثامید  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس اتوبان حقاني، تقاطع همت، هتل بزرگ ارم، سالن همايش چند منظوره سپهر برگزار میگردد
#خریخت هم سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-315 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۸۰۹,۲۴۹ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۷۸۰۹۲۴۹ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#ددام فروش اذر کمی رشد داشت و ۵۵۱ میلیارد ریال بود
دی با کمی افت ۳۶۸ میلیارد ریال  و بهمن  ۴۱۵ میلیارد ریال فروش داشت  اسفند ۲۵۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ ماهه به ۶۶۶۷  میلیارد ریال رسیده
مدت مشابه قبل این عدد ۴۲۵۱  میلیارد ریال بود
#زفکا و ادامه طرح و توسعه 
با آماده شده بستر وپیشرفت ۷۶ درصد کل پروژه علاوه بر ۱۵۴۴ راس دام انتقالی قبلی ، تعداد ۷۹راس تلیسه آبستن و گاو خشک آبستن دیگر به محل پروژه ماکو انتقال داده شده .

 

بتا سهم

#کدال_نگر

سال مالی / سال مالی / سال مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *