#کدما  در ۹ ماهه  در سود اصلی این عدد  ۶۲۸  ریال بود و ۲۵۲  میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۷ میلیارد ریال  سود خالص داشت در ۱۲ماهه با رشدی خاص به سود ۲۵۰۱ ریالی رسیده است که ۲۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و نکته اصلی این است که با کمک ۴۰۱ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی در نهایت به سود ۶۲۵ میلیارد ریالی رسیده است

 

در لابلای خبرهای جنگی گزارش ۱۲ماهه #ونوین به بازار رسید و در سود تلفیقی ۱۵۳۱ و در سود اصلی ۱۴۷۳ ریال سود محقق کرده است .
#سدشت
سهم در ۳ماهه  ۹۱۷ریال سود محقق کرده و ۶ماهه این عدد بهتر شد و ۲۱۳۶ ریال بوده است
در ۳ماهه  ۱۳۳۸ میلیارد ریالسود عملیاتی و ۱۰۸۲ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۸۳۶ میلیارد ریال و سود خالص ۲۵۱۹ میلیارد ریال بوده است
#کفپارس ۳ماهه ۶۸ ریال سود محقق کرده و حوالی ۱۸۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و خالص داشته و رشد ۱۵۰درصدی نسبت به مدت مشابه قبل دارد
#فباهنر ۹ماهه  ۵۰۸ ریال و ۱۲ماهه ۶۷۳ ریال  سود محقق کرده است 
 در ۶ماهه  ۲۸۱ و در ۳ماهه به سود ۱۸۱ ریالی رسیده بود
در ۳ماهه  ۵۵۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۴۳۹  میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۱۰۴۳۹ و سود خالص ۶۹۰۸ میلیارد ریال است در عملیات خوب بوده
در۹ماهه  سود عملیاتی ۱۷۶۶۹ و سود خالص با وجود کاهش هزینه های متعدد  به  ۱۲۴۹۲ میلیارد ریال رسیده است
در ۱۲ماهه ۲۲۷۷۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۵۴۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#غمارگ که سال مالی قبل را با سود تمام کرد در ۳ماهه ۴۸ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۲۶۳ میلیارد ریال زیان خالص و به ازای هر سهم  ۲۸  ریال  زیان محقق کرده است
#بتهران در گزارش ۱۲ماهه به سود ۵۸۹ ریالی رسیده است و ۱۴۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سابیک  را با هم مرور میکنیم که به نظر در ۳ماهه آخر رشد هزینه ها را داشته است .
  در ۳ ماهه به سود  ۱۱۳۹ ریالی رسیده است و ۶ماهه ۲۴۵۸ ریال سود محقق کرده
در ۹ماهه این عدد  ۳۸۲۱ ریال شده است و ۱۲ماهه به ۴۳۲۸ ریال رسیده است   .
۳ ماهه #بایکا حرف خاصی نداشت و ۳۱ ریال محقق کرد و ۲۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ثامید در گزارش ۳ماهه به سود ۸۱ ریالی رسیده است که البته از مدت مشابه قبل کمتر است
#بموتو  در ۶ماهه به  سود  ۲۶۴ ریالی رسیده است و در ۳ماهه  دوم پیشرفت خوبی داشت
سهم در۳ماهه  ۲۶۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۲۰ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ماهه  سود عملیاتی ۷۹۷۹ و سود خالص ۵۳۰۹ میلیارد ریال بود
#کتوسعه در حد سال  قبل بود و ۳ماهه  ۳۷۴ ریال محقق کرد سهم  را باید در گزارش ۱۲ماهه  بررسی کرد
#ناما افت سود نسبت به مدت مشابه را دارد و ۱۹۶ ریال در ۳ماهه محقق کرده و ۲۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
فرآوري معدني #اپال کاني پارس از زیرمجموعه های #وپارس در ۱۲ماهه به سود ۱۷۸۰ ریالی رسیده و ۳۵۵۹۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#قشرین سرمایه را ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-304 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۵۰۸,۲۰۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۷۷۹,۵۴۴ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۴۲۷۱۳۳۶ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#تکاردان تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت لورچ (سهامی خاص) با نماد (لورچ۰۸) با نرخ ۲۳% سالانه -پرداخت سود هر ۳ماه یکبار -مدت اوراق۵ساله-سررسید اوراق ۱۴۰۸/۰۲/۰۲- کل مبلغ مورد تعهد شرکت تامین سرمایه کاردان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال و صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال -همچنین کل مبلغ اوراق تعهد شده توسط شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی عام) جهت بازارگردانی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال-کل کارمزد تعهد پذیره نویسی شرکت تامین سرمایه کاردان ۱۵٫۰۰۰ میلون ریال -کارمزد بازارگردانی جمعا به مبلغ ۱٫۲۳۵٫۱۰۰ میلیون ریال(بازارگردان شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی عام))
#زپارس مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ درمحل  در دفتر مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي: تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاک ۶ دفتر مرکز همايشهاي سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید
#فسبزوار نسبت به مدت مشابه جالب عمل کرده و در مجموع به سود ۲۰۰۵ ریالی در ۳ماهه رسیده است سهم  ۷۳۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۰۱۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
#بهپاک در گزارش ۳ماهه به سود ۵۵۹ ریالی رسیده که البته عمده این سود غیرعملیاتی است .سهم  ۶۲۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۴۴ میلیارد ریال سود  فروش سهام و ۲۹۷۹ میلیارد ریال سود خالص دارد   .  افزایش ۷۸۷درصدی سود خالص سه ماهه اول سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه قبل علیرغم کاهش ۲۸درصدی سود ناخالص ، به دلیل درآمد حاصل از فروش سهام بیمه نوین و سهام ونوین می باشد .
#سشرق را باید با سود سرمایه گذاری ها دید ولی در ۳ماهه  ۳۱۸ ریال سود محقق کرده و ۹۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۴۳ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ماهه عقب گرد سود محسوس است ۲۷۶ ریال سود داشت  و ۴۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۳۲ میلیارد ریال سود خالص دارد .
#سغرب ۱۲ماهه ۶۰۶۳ و  ۹ماهه  ۵۳۳۴ ریال ،  ۶ماهه هم بد نبود و ۴۱۰۱ ریال سود محقق کرد سهم ۳ماهه ۲۱۰۵ ریال محقق کرده بود و سغرب هم مثل بقیه  سیمانی ها ۳ ماهه چهارم خوبی نداشت 
در ۳ماهه  ۹۳۷ میلیاردریال سود عملیاتی و ۱۰۵۲ میلیارد ریال سود خالص  که البته  ۲۴۵ میلیارد ریال نیز سود غیرعملیاتی داشته
در ۶ماهه  سود غیرعملیاتی ۴۸۰ و سود عملیاتی ۱۸۶۲ و سود خالص ۲۰۵۰  مییارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۲۶۱۷ میلیارد ریال و سود خالص ۲۶۶۷ میلیارد ریال  بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۳۱۲۸ و سود خالص ۳۰۳۱ میلیارد ریال بود
#داسوه در ۳ماهه به سود  ۱۸۸ ریالی رسیده است که ۳۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#لازما در ۶ماهه به سود  ۷۶۱ ریالی رسیده است که سود عملیاتی ۳۷۰ و سود خالص ۱۶۵ میلیارد ریال است
#چنوپا در ۶ماهه  ۲۰۶ ریال سود داشت و بخش عمده  سود شرکت در این تحقق سود  غیرعملیاتی است
#بالاس ۳ ماهه ۲۶ ریال سود محقق کرده است و ۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و کمتر از ۴۰۰  میلیون تومان سود خالص دارد
در ۶ماهه سود هر سهم ۸۷ ریال و سود غیرعملیاتی ۸۴ میلیارد ریالی کمک  زیادی به این تحقق سود داشته است
#بالبر ۳ماهه  ۱۷۳ ریال  سود محقق کرده ولی ۶ ماهه به سود ۵۱ ریالی رسیده و ۴۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#زماهان که برمدار زیان بود در ۳ماهه به سود  رسیده و ۵۵ ریال به ازای هرسهم سود محقق کرده است که ۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ساروج در گزارش ۳ماهه به سود ۱۵۱۳ ریالی رسیده است و ۲۰۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۲۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ثبهساز ۳ ماهه ۷۷ ریال سود محقق کرده است
#ثجنوب در ۶ماهه گزارش خوبی زد و ۱۰۷۹ ریال سود محقق کرده که ۳۶% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#واتی در ۳ماهه به سود ۲۵۲ ریالی رسیده است که عدد خوبی نسبت به سنوات قبل است .  افزایش ۴،۳۵۷ درصدی سود فروش و همچنین سایر اندوخته ها (سایر اندوخته ها مربوط به سود حاصل از فروش میباشد) عمدتا ناشی از واگذاری سهام شرکت ریسندگی خاور می باشد. همچنین با عنایت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸.۵۰۰ میلیارد ریال نسبت به دوره سه ماهه سال گذشته، لذا سود سهام هر سهم نیز تعدیل می گردد.
#انتخاب را باید ۱۲ماهه و تلفیقی و با بررسی سود زیرمجموعه ها دید با این حال در ۳ماهه ۴۶۵ ریال سود محقق کرده که ۸۲۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۵۰ میلیارد ریال  سود خالص دارد . نکته منفی صورت های مالی افزایش چشم گیر هزینه های مالی در شرکت است که منجر به عدم رشد متناسب در سود هر سهم شده است
#سدور در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به  سود ۷۹۲ ریالی رسیده بود در ۹ماهه این عدد ۱۱۲۱ ریال بوده است و ۱۲ماهه به ۱۴۴۵ ریال  رسیده است
#کگهر رشد خوبی در ۳ماهه در سود عملیاتی داشته و با سرمایه جدید ۳ماهه ۷۲۴ ریال سود محقق کرده است که ۵۷۱۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۴۳۱۰ میلیارد ریال سود خالص دارد  .
#سپاها در ۳ماهه به سود  ۱۲۵۷ ریالی رسیده است و ۶ماهه این عدد ۱۸۱۹ ریال بوده است .  ۳ماهه  ۲۴۶۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۰۸۰ میلیارد ریال سود خالص دارد  . همچنین  ۱۱۸۴ میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها محقق شده بود . در ۶ماهه  سود عملیاتی ۳۴۰۰ و سود خالص با کمک  ۱۵۸۰ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی ۴۴۵۶ میلیارد ریال بود
#ثنظام ۶ماهه ۲۶۶۲ ریال سود محقق کرده است
#ثفارس را باید۱۲ماهه دید و سهم گزارش های فصلی دارد در ۶ماهه در سود تلفیقی ۲۴ ریال و در سود اصلی ۱۱ ریال زیان داشت
تامين سرمايه سپهر از زیرمجموعه های #وسپهر در ۳ماهه به سود ۲۳۹۴ میلیارد ریالی رسیده است
مهم برای #ستران  صنايع سيمان گيلان سبز در ۱۲ماهه  ۱۵۸۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
گسترش صنايع و معادن ماهان از زیرمجموعه های #گنگین در ۱۲ماهه به سود ۱۳۵۲۵ میلیارد ریالی رسیده است
#چافست در گزارش ۶ماهه  ۶۳۲ ریال زیان به ازای هرسهم  داشته و باید تلفیقی به سهم نگاه کرد
#تاپکیش گزارش ۳ماهه خاصی نداشت و با سرمایه قبلی ۲۶ ریال محقق کرده است
#کپشیر و افزایش نرخ  اعلام افزايش ۲۲ درصدي قيمت فروش پشم شيشه با توجه به افزايش نرخ خريد مواد اوليه ناشي از تورم
#ددام در ۳ماهه به سود ۶۰۴ ریالی رسیده ۶ماهه هم خوب بود و ۱۲۳۸ ریال سود محقق کرده بود ۹ماهه خیلی خاص نبود و به  سود ۱۵۸۶ ریال  رسید   در ۱۲ماهه به سود ۱۶۴۹ ریالی رسیده است
#گکوثر در ۳ ماهه اخیر خود افت سود داشت و ۱۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۹ میلیارد ریال سود خالص و در نهایت  ۳۹ریال محقق کرده است
#قنیشا در ۶ماهه به سود  ۱۴۱ ریالی رسیده است که کل سود سال قبل ۲۰  ریال بود
بخشی از سود #شپلی از شمواد و در پایان  سال شناسایی می شود در ۳ ماهه در حد سال قبل بود و۱۷ ریال سود محقق کرده است  . ۸۰۰  میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۷۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
#زپارس با سرمایه جدید در ۳ماهه به سود ۱۴۲ ریالی رسیده است و ۳۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#درازی در ۳ماهه به سود ۹۱۱ ریالی رسیده و ۹۱۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#شپارس در ۶ماهه نیز در سود عملیاتی و سود خالص شبیه قبل بود و با سرمایه جدید  ۱۲۲ ریال  سود هرسهم محقق کرد  ۷۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی خوبی را داشته ولی هزینه های مالی افزایش یافته و در نهایت ۲۰۱ میلیارد ریال سود محقق کرده است
تامین سرمایه #امین در ۶ماهه ۸۵ ریال سود محقق کرده است  و ۱۵۳۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ثرود در ۶ماهه  ۱۳۴۵ ریال سود محقق کرده است
#کساپا سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-075 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶۲۸,۱۰۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۶۲۸,۱۰۴ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#وزمین  احتراماً به استحضار مي رساند بانک ايران زمين در اجراي تکاليف مقرر در قوانين و در راستاي مولدسازي اموال مازاد خود، همچنين بهبود شاخص هاي کيفي بانک و کاهش هزينه هاي عملياتي شرکتهاي زيرمجموعه، تصميم به ساماندهي، واگذاري و انحلال تعدادي از آنها نموده است. در همين راستا و به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸، شرکت سيمرغ کوهسار سرزمين آپادانا با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۱۸۳۳۸۰ در شرکت جاويد کبير ماندگار به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۱۶۹۰۵۱، ادغام و منحل گرديد و مطابق قوانين، نيازي به ختم تصفيه ندارد. بديهي است در صورت وجود آثار مالي ناشي از اين رويداد و ساير موارد با اهميت مربوطه، مراتب متعاقباً بر اساس مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس، اطلاع رساني خواهد شد.

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *