#فسپا در ۱۲ماهه  تلفیقی ۲۰۰۲ ریال سود محقق کرده است و سود اصلی ۱۷۱۰ ریال بوده است

 ۹ماهه  ۴۶۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و۳۹۰۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۷۳۸۱ و سود خالص ۶۶۶۸ میلیارد ریال شد و رشد کرد

 

#اخابر در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی به سود  ۷۲۲ ریالی رسیده است که ۲۳% بیشتر از سال قبل است
#وزمین هم کم از آینده نیست و ۱۲ماهه به زیان ۴۰۳۸۵ ریالی رسیده است  در ۱۲ماهه  (۱۶۱,۵۳۸,۶۵۹) میلیون ریال زیان شناسایی کرده است  .
#فولای در ۱۲ماهه تلفیقی ۵۳۳ ریال و در سود اصلی هم این عدد  ۵۲۲ ریال بوده است
#غکورش در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۹۷۲ ریال و در سود اصلی این عدد  ۱۶۵۰ ریال  شده است
#غگل در ۶ماهه  تلفیقی ۳۰۸ ریال محقق کرده و در سود اصلی ۳۱۰ ریال بود سهم در ۳ماهه به سود جالب ۱۴۹  ریالی رسیده و ۱۴۹۲ میلیارد ریال سود خالص دارد و ۱۸۰۲ میلیادر ریال سود عملیاتی
در ۶ماهه سود عملیاتی ۴۰۴۵ و سود خالص ۳۷۱۵ میلیارد ریال شد
#کویر در ۱۲ ماهه تلفیقی و اصلی ۲۶۵ ریال محقق کرده است
در ۹ماهه  ۱۱۷۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۳۰۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۳۴۰۱ و سود خالص ۱۳۳۶۹ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشته است
#خزامیا  افزايش قيمت مربوط به محصولات سبك تجاري از گروه وانت پادرا شركت زامياد ( سهامي عام) مي باشد شايان ذكر است فروش گروه پادرا در سال قبل تنها ۳٫۷ درصد از درآمد فروش را پوشش داده است . اين افشا در قالب شفاف سازي به اطلاع سهامداران محترم مي رسد.
#فایرا در ۱۲ماهه به سود ۷۳۲ ریالی رسیده است
در۹ماهه  سود عملیاتی ۲۷۰۲۴ و سود خالص ۲۶۴۶۹ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۳۵۲۲۳ و سود خالص ۳۶۶۱۵ میلیاردریال است و رشد داشته است
#خودکفا در گزارش ۱۲ماهه به سود  ۹۱۰ ریالی رسیده است
#سمگا در ۱۲ماهه به سود  ۷۵۶ ریالی رسیده است
#خپارس در ۹ماهه به زیان ۵۰۴ ریالی و ۱۲ماهه  ۷۶۱ ریال زیان محقق کرد
در ۹ماهه  زیان عملیاتی ۵۲۲۷۹ و زیان خالص ۵۷۲۴۴ میلیارد ریال  بود
۱۲ماهه زیان عملیاتی ۷۷۶۴۲ و زیان خالص ۸۶۴۰۱ میلیارد ریال بوده است
#فاسمین در ۱۲ماهه به سود  ۳۴۸ ریالی رسیده است
#حافرین در ۱۲ماهه  تلفیقی ۸۶ ریال و در سود اصلی ۹۸ ریال سود محقق کرده است
#وصندوق در ۱۲ماهه به سود ۳۰۷۴ ریالی رسیده است
#ساذری در ۱۲ماهه تلفیقی ۹۰۸ ریال و در سود اصلی ۳۹ ریال  زیان داشت
#فملی در ۱۲ماهه تلفیقی ۷۸۹ ریال و در سود اصلی ۷۸۰ ریال محقق کرده است . در۹ماهه  ۴۷۴۵۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۷۳۱۳۹  میلیارد ریال سود خالص دارد 
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۶۲۸۱۹۲ و سود خالص ۶۰۸۴۲۴ میلیاردریال بود و عدد خوبی را محقق کرده و با سرمایه قدیم به اعداد بالای ۱۰۸ تومان رسیده است
#بسویچ در ۱۲ماهه ۴۸۲ و در سود اصلی ۴۳۹ ریال سود محقق کرده است
#پاکشو در ۳ماهه  ۵۹ ریال سود محقق کرده است ۶ماهه این عدد ۱۳۰ ریال بود و ۹ماهه به  ۲۲۹ ریال  رسید در ۱۲ماهه  ۲۹۴ ریال محقق کرده است
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۵۳۳۴ و سود خالص ۱۰۹۷۴ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشت  در ۱۲ماهه  سود عملیاتی خاص نبود و ۱۷۵۵۱ میلیارد ریال بوده و سود خالص ۱۴۰۹۴ میلیارد ریال شد
#شفن سهم در ۱۲ماهه  ۲۳۷ ریال سود  کرد در ۹ماهه  سود عملیاتی ۶۰۹۸ و سود خالص ۳۹۰۳ میلیارد ریال بود و افت داشت  و ۳ماهه اخیر زیان داشته است
در ۱۲ماهه  نیز سود عملیاتی ۱۲۸۰۵ و سود خالص ۷۳۲۶ میلیارد ریال بود و بهتر شده است
#حخزر در ۱۲ماهه به سود  ۲۸۷۱ ریالی رسیده است سهمی که در ۹ماهه  سود عملیاتی رشد خوبی داشت و ۸۰۰۸ میلیارد ریال شد ولی در سود خالص با سایر هزینه ها و عدم تحقق سود غیرعملیاتی به سود ۸۳۱۷ میلیارد ریالی رسید . در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۹۷۲۹ و سود خالص ۱۰۳۳۶ میلیارد ریال بود
#چدن در ۱۲ماهه تلفیقی ۵۰۳ ریال محقق کرد و عدد خوبی زد
در ۹ماهه  سود عملیاتی با رشد خاص ۴۱۵۹ میلیارد ریال بود و سود  خالص ۳۲۵۹  میلیارد ریال  در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۹۷۷۰ و سود خالص ۷۰۳۷ میلیاردریال بوده و رشد خوبی داشته است
#شساخت در ۱۲ماهه تلفیقی به سود  ۱۳۷۳ ریالی رسیده و در سود اصلی این عدد ۶۹۷ ریال بوده است
#ختور در ۱۲ماهه تلفیقی به سود  ۵۲۴  ریالی رسیده و در سود اصلی این عدد ۵۱۴ ریال بوده است
#خفولا در ۱۲ماهه تلفیقی به سود  ۲۵۳  ریالی رسیده و در سود اصلی این عدد ۴۴۴ ریال بوده است
#سصفها در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۳۰۹ ریال و در سود اصلی ۱۰۹۱ ریال  سود داشت. افزایش درآمد های عملیاتی‌‌‏،بهای تمام شده،هزینه های فروش اداری و عمومی‏،هزینه های مالی و درآمد های غیر عملیاتی عمدتا به دلیل افزایش نرخ ناشی از تورم و افزایش حقوق و مزایای کارکنان بر اساس قانون اداره کار می باشد افزایش مالیات ئرداختنی عمدتا به دلیل کاهش صادرات نصبت به دوره مشابه و عدم شمول معافیت مالیاتی می باشد.
همینطور که مشغول دیدن مناظره داااغ فعلی هستید #خودرو گزارش ۱۲ماهه داد
زیان تلفیقی ۹۹۱ ریال و در سود اصلی نیز ۱۲۳۰ ریال زیان محقق کرده است
#خودرو ۶ماهه ۶۶۰ ریال زیان داشت و سرعت زیان دهی تلفیقی ۶ماهه دوم کمتر است
۱۲ماهه ۱۲۳۰ ریال و  ۹ماهه  ۹۹۹ ریال زیان محقق کرده است
۶ماهه   ۷۴۴ ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرد  .
سهم  ۳ماهه ۷۵۰۰  میلیارد تومان  زیان عملیاتی داشت
 ۶ماهه به ۱۹ هزار میلیارد تومان زیان  رسید و ۹ماهه  ۲۴همت زیان عملیاتی داشت .۱۲ماهه ۳۰۵۹۷۲ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و ۳۷۰۹۳ میلیارد ریال زیان خالص دارد
#سرچشمه در ۱۲ماهه به سود ۶۲۰  ریالی رسیده است
#فزرین در گزارش ۱۲ماهه  تلفیقی ۲۲۹ ریال و در سود اصلی نیز ۱۲۸ ریال محقق کرده است
#حپترو در ۱۲ماهه تلفیقی به سود  ۳۱۷  ریالی رسیده و در سود اصلی این عدد ۳۶۹ ریال بوده است
#غالبر در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۵۶۲ ریال محقق کرده و در سود اصلی ۱۳۱۲ ریال بود
#دسانکو در ۱۲ماهه  حسابرسی شده به سود۳۱ ریالی رسیده است
#وبانک بعد از فروش دارایی ها در ۱۲ماهه به سود ۹۷۲۲ ریالی رسیده و باید سود تلفیقی و حسابرسی شده را نیز دید  . عمده افزایش سود عملیاتی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ناشی از سود فروش سرمایه گذاری می باشد.
#آپ در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۸۹ ریال محقق کرده و در سود اصلی  ۲۰۱ ریال بود
#پلوله در ۱۲ماهه تلفیقی  ۱۰۹۴ ریال محقق کرده و در سود اصلی  ۶۶۵ ریال بود
#داوه  در ۱۲ماهه تلفیقی به سود  ۵۰۳  ریالی رسیده و در سود اصلی این عدد ۳۲۹ ریال بوده است
#کسرا در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۳۸۵ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۳۹۱ ریال بوده است
بيمه تجارت نو #بنو در ۱۲ماهه به زیان ۶۵۳۶ میلیارد ریالی رسیده و به ازای هر سهم  ۱۰۸۹ ریال زیان محقق کرده است
#کگل در گزارش ۱۲ماهه  تلفیقی ۷۶۵ ریال و در سود اصلی ۴۷۶ ریال محقق کرده است
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۶۹۸۶۲ و با کمک  ۵۰۴۴۱ میلیارد ریال  سود غیرعملیاتی به  سود  ۹۳۸۷۹ میلیادر ریالی رسیده است
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۵۷۷۱۷ و سود خالص با کمک سود غیرعملیانی خوب ۱۸۰۹۰۶ میلیاردریال بود
#شاراک در گزارش ۱۲ماهه  تلفیقی ۲۲۳۴  ریال و در سود اصلی ۲۱۸۸  ریال محقق کرده است و عقب گرد داشته است 
در۹ماهه  سود عملیاتی ۱۹۰۷۳ و سود خالص ۲۰۳۵۰  میلیارد ریال بوده
و حالا در ۱۲ماهه  سود عملیاتی با عقب گرد ۱۶۷۹۳ و سود خالص ۱۷۶۴۰ میلیارد ریال بود
#کمینا به استحضار می رساند ۱ فقره قرارداد امضاء شده و نهایی فی مابین این شرکت با یکی از مشتریان جمعاً به ارزش ۴۲۰٫۸۶۲ میلیون ریال بابت تولید و فروش بطر شیشه ای منعقد شده است که در سال جاری تولید و تحویل خواهد شد و آثار سود و زیانی آن حدوداً مبلغ ۸۰٫۳۴۶ میلیون ریال سود نا خالص می باشد.
مهم برای #ثشاهد 
احتراما”به استحضار می رساند با توجه به توافقات صورت گرفته با شهرداری ملارد و پیگیری از مراجع ذیربط در نهایت شرکت شاهد موفق به اخذ تاییدیه کتبی بابت تغییرکاربری سهم خود از اراضی باغ عمارت واقع در ملارد از باغ به باغ ویلا بصورت قطعات تفکیکی(شامل تراکم مسکونی) گردید.در این خصوص نظر به تفویض اختیارات به شهرداری جهت صدور رای کمیسیون ماده ۵، به منظور تسریع و تسهیل امور جهت صدور اسناد افرازی و تفکیکی، در نهایت قرارداد تایید نقشه افراز سهم مشاع مالکین و نقشه تفکیکی ملک موصوف و صدور پروانه در قطعات تفکیکی متعلق به شرکت شاهد به شماره ۴۰۲۵/ش¬م¬ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷به امضای طرفین رسید و ابلاغ گردید.
افزایش نرخ در #غشوکو 
  کرم تیوپ و پودر ژله 
نرخ قبلي  ۱۶۳,۳۳۳ ريال 
نرخ جديد  ۱۹۳,۳۳۳ ريال
با عنایت به افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۳ و مواد اولیه و بررسی قیمت بازار و اثر افزایش نرخ مواد اولیه و سایر نهاده های تولید بر بهای تمام شده ، تغییرات قیمت محصولات این شرکت به شرح جدول ذیل از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ قابل اعمال می باشد .
#زگلدشت  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان، سي وسه پل، بلوار ملت در محل هتل پارسيان کوثر اصفهان برگزار میگردد
#کیسون دریافت ابلاغیه قبولی پیشنهاد شرکت کیسون مربوط به مناقصه پروژه ساخت ۲۰۶ واحد مسکونی و مدارس ابتدایی و محوطه های مربوطه شهرک شهید حاجی میرزایی اصفهان در شرکت انرژی نوین به مبلغ ۹۰۸۳ میلیارد ریال
#ریشمک  ۱۰۰۰ ریال تقسیم کرد
#های_وب به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷(بند ۵)دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۴ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#شساخت  پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انعقاد قرارداد به استحضار می رساند قرارداد توسعه و بهره برداري ميدان نفتي چنگوله فيمابين شرکت ملي نفت (کارفرما) و شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (پيمانکار) با هدف توليد تجمعي ۲۱۱ ميليون بشکه نفت خام در طول مدت ۲۰ سال منعقد گرديده است.
#ونفت جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني (نيايش)، جنب پرديس سينمايي ملت، درب اورژانس بيمارستان شهيد رجايي، مرکز همايشهاي هتل قلب برگزار میگردد
#وبوعلی ۳ماهه  ۱۷۱ ریال سود محقق کرده است
#کروی در ۱۲ماهه به سود  ۲۵۳ ریالی رسیده است . لازم به توضیح است که از آنجایی که مجامع اکثر شرکت های بورسی گروه تا تاریخ تهیه این گزارش برگزار نشده است لذا برای شرکت های بورسی گروه شامل شرکت کالسیمین،فرآوری مواد معدنی ،ملی سرب و روی ایران و شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود درآمد سود سهام شناسایی نشده است و همزمان با برگزاری مجمع شرکتهای فوق الذکر و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، درآمد سرمایه گذاری نیز تعدیل خواهد شد.
#کنور ۲۱۶۰  ریال در مجمع تقسیم کرد

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *