#خوساز  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس آدرس کيلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج جنب شرکت مينو سالن کنفرانس شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو برگزار میگردد

 

#کهرام سال مالی را با فروش و درامد ۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت این عدد ۷۲ و خرداد ۹۵ میلیارد ریال بود۳ ماهه  ۲۰۳ میلیارد ریال فروشداشت.
#غشاذر در خرداد ۱۶۵۵ میلیارد ریال ، اردیبهشت با فروش ۱۸۲۷ میلیارد ریالی به عدد ۸۳۱۲  میلیارد ریالی رسیده است که مشابه سال  قبل ۶۹۸۲ میلیارد ریال بود
#وصندوق تا خرداد ۱۱,۰۹۲,۷۰۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#ولغدر در اسفند  به فروش و درامد ۸۲ میلیارد ریالی رسیده و فروردین این عدد ۶۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۲۸ میلیارد ریال بوده است
خرداد این عدد ۱۱۳ میلیارد ریال بوده و ۶ ماهه   ۵۸۶ میلیارد ریال فروش ثبت کرده است
#تاپیکو در خرداد ۷۶۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#وسینا  فروش یک ساختمان تملکی در شهر تهران با شرایط نقد
#خچرخش در فروردین با فروش ۶۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۴۳۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۵۶ میلیارد ریال شد ۳ ماهه  ۳۳۷۶ میلیارد ریال بوده که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#مفاخر در خرداد ۲۵۶ میلیارد ریال درامد داشته و ۳ماهه ۱۲۷۷ میلیارد ریال بوده
احداث معدن تکافر سپاهان از زیرمجموعه های #وکادو در ۱۲ماهه به سود  ۳۲۰ میلیارد ریالی رسیده است
#دتماد خردادی خاص داشت  در فروردین با فروش ۱۰۶۶ میلیارد ریالی آغاز کرد . اردیبهشت با رشد خوب  ۱۴۷۲ میلیارد ریال بود و خردا این عدد۳۳۶۱ میلیارد ریال شده و  ۳ماهه ۵۹۰۰ میلیارد ریال است و مدت مشابه  قبل ۳۷۳۷
سرمايه گذاري سامان ايرانيان از زیرمجموعه های #وتجارت در ۳ماهه اخیر ۵۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۱۷۰۵۸۲۰ میلیون ریال سود محقق کرده است
#غمایه در فروردین با فروش ۷۵۱ میلیارد ریالی فروش را اغاز کرده است در اردیبهشت ۸۲۶ و خرداد ۸۱۰ میلیارد ریال بود و۳ ماهه ۲۳۸۹ میلیارد ریال بود
#بکهنوج در خرداد ۴۸۴ میلیارد ریال فروش ودرامد داشت و ۵ماهه ۲۰۱۱ میلیارد ریال فروش داشته است
#ونوین در در ۱۲ماهه  تلفیقی حسابرسی شده به سود ۱۵۱۸ ریال رسیده است و در سود اصلی ۱۴۴۳ ریال بوده . سود هر سهم و سود پایه هر سهم در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با در نظر گرفتن افزایش سرمایه بانک به میزان ۶۰.۸۵۱.۴۶۸ میلیون ریال محاسبه شده است.
#شفام تازه وارد بازار در خرداد ۸۰۹ و اردیبهشت ۵۵۷ و ۳ ماهه ۱۵۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#صبا  تا خرداد  ۲,۶۵۴,۰۵۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#خپارس خرداد با فروش خاص ۲۹۸۰۷ و اردیبهشت  با فروش کمی بهتر از فروردین ۱۲۶۸۵ میلیارد ریال فروش زده است و ۳ ماهه  به ۵۰۳۴۰ میلیارد ریال رسیده است.
#خکمک در خرداد ۱۶۶۵ میلیارد ریال ۳ ماهه  ۳۹۰۰ میلیارد ریال بود  . در مدت مشابه  ۳۰۷۱ میلیارد ریال است
#شصفها در ۲ ماهه اول ۹۴۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و در خرداد ماه به ۱۱۳۹۴ میلیارد ریال فروش رسیده است و ۳ماهه ۲۰۸۶۱ میلیارد ریال فروش داشت که ۲۵درصد بیشتر از مدت مشابه قبل است
#لخزر در خرداد ۲۰۱۶ میلیارد ریال و  اردیبهشت متفاوتی را زد و به عدد ۳۰۹۸ میلیارد ریالی در فروش رسید و ۳ ماهه  ۵۰۸۷ میلیارد ریال فروش داشت این عدد در مدت مشابه ۴۸۷۰  میلیارد ریال بود
#شزنگی در خرداد با فروش ۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ماهه ۲۰۰ میلیارد ریال فروش داشت که از مدت مشابه قبل کمتر است
#زپارس فروردین خاصی داشت و به عدد ۱۲۰۵ میلیارد ریالی رسیده است که به‌ دلیل‌ فروش محصولات سایر است اردیبهشت این عدد خوب بود و ۴۷۲ میلیارد ریال شد و خرداد با فروش خاص ۲۸۰۳  میلیارد ریال رسید
سهم  ۶ماهه ۴۱۹۰  میلیارددریال فروش داشت و از مدت مشابه سال قبل کمی‌کمتر است
#کساپا در فروردین با فروش ۲۸۶ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت این عدد ۶۶۴  و خرداد ۶۹۸ میلیارد ریال فروش بود و ۳ ماهه ۱۶۵۰ میلیارد ریال شده است
#بنیرو  خرداد طلایی را داشت و ۲۰۰۱ میلیارد ریال  فروش زد . فروردین ماه با فروش  ۹۲۲ میلیارد ریال  و اردیبهشت نیز با عدد  ۱۶۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود که ۴۵۳۲   میلیارد ریال ۳ ماهه بوده  که رشد جالبی داشته است  .
#پکرمان فروردین با فروش ۶۳۴۷ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۱۱۲۵۵ میلیارد ریال و خرداد ۱۰۶۸۳ میلیارد ریال بوده است و ۳ ماهه  ۲۸۲۹۶  میلیارد ریال بوده است  و ۳ ماهه قبل ۲۳۱۷۰  میلیارد ریال بود و فروش خوبی داشت
#غشهداب در خرداد با درامد  ۸۲۳ میلیارد ریالی در ۳ ماهه  ۲۰۸۷ میلیارد ریال  فروش داشت و کمی کمتر از مدت مشابه  قبل است
#فسوژ تعمیرات اساسی آسیای کارخانه به اتمام رسیده و از ۶ تیرماه ۱۴۰۳، فعالیت کارخانه به روال عادی باز می‌گردد
گروه مالی پارسیان از زیرمجموعه های #وپارس تا خرداد ۵۶۴۲۴۹ میلیون ریال سود مجمع و در خرداد  ۲۵۹,۱۱۴ میلیون ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#پسهند در فروردین ۴۳۳ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۰۱ و خرداد به ۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳ ماهه به  ۱۸۱۹ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۱۴۷۶ میلیارد ریال بود
#تلیسه در فروردین با فروش خوب ۸۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت  ۸۴۷  و خرداد ۸۷۲  میلیارد ریال فروش داشته و۳ ماهه به ۲۵۴۰ میلیارد ریال رسیده است و نرمال پیش رفته است
#کتوسعه در خرداد با عدد خوبی  ۴۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۱۸۹۸ میلیارد ریالی رسیده است
#شگل ۳ماهه اخیر خوب بود
در اولین ماه سال مالی خود به فروش ۱۲۱۷ میلیارد ریالی رسیده است و در بهمن به ۱۴۲۷ و اسفند با رشد ۱۹۳۵ میلیارد ریال رسیده
 فروردین ماه ۸۴۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۷۸۵ میلیارد ریال فروش را ثبت کرد در خرداد نیز این عدد ۱۴۲۰  میلیارد ریال بود
۶ ماهه ۸۴۸۶  میلیارد ریال  بود  که شبیه مشابه  قبل است
#کسرا خرداد خوبی زد 
سال مالی را با فروش ۱۸۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است  .اردیبهشت به ۴۶۲ میلیاردریال رسیده و خرداد ۱۳۱۶ میلیارد ریال فروش داشت   ۳ماهه ۲۰۰۸ میلیاردریال بود که۲ برابر مدت مشابه قبل است
#زملارد  در خرداد ۵۸۴ و اردیبهشت با فروش ۵۵۸ میلیارد ریالی مواجه بود که ۳ ماهه  ۱۶۸۰ میلیارد ریال فروش داشت  ۲۵% از مدت مشابه قبل بیشتر است
#سخوز شرایط خوبی در خرداد داشت
به عدد ۸۷۶ میلیارد ریالی رسیده است در اردیبهشت با عدد ۱۶۴۹ میلیارد ریال و خرداد با عددی خوب ۱۶۵۷ میلیارد ریال بود ۳ ماهه ۴۱۸۳ میلیارد ریال بود و کمی کمتر از مدت مشابه قبل است
#بفجر در خرداد ۱۷۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه  ۴۶۶۱۳ میلیارد ریال فروش زد و کمی از مدت مشابه قبل بیشتر است
#کلوند ۲ ماه اخیر بهتر بود
در زمستان اکثرا بالای ۱۰۰ بود در فروردین این عدد ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است  و اردیبهشت بهتر شد و به ۱۵۴۹ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۴۰ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه  ۳۸۸۹  میلیارد ریال فروش داشت و  مدت مشابه  قبل ۲۸۷۰ میلیارد ریال بود
#والبر در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۰۱۷ ریالی رسیده است
#سغرب سال مالی را با فروش ۷۲۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۹۹۰ میلیارد ریال و خرداد ۹۷۶ میلیارد ریال بوده است و ۳ ماهه  ۲۶۹۶ میلیارد ریال بوده است .  ۲۲۸۳ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل است
#غفارس در اردیبهشت به عدد ۳۰۱۹ میلیارد ریالی رسیده  و خرداد به عدد  ۲۲۸۶ میلیارد ریالی رسیده است و ۵ ماهه عدد  فروش ۱۳۱۶۰ میلیارد ریال شده
#غسالم در فروردین با فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت به ۲۰۰۸ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۵۷ میلیارد ریال رسیده است و ۳ماهه به  ۴۶۳۱ میلیارد ریال رسیده و ۵۰% از مدت مشابه قبل بیشتر است
#زشگزا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ در استان کرمانشاه ،شهر کرمانشاه به آدرس بلوار شهيد کشوري، جنب پل ولايت، سالن آمفي تئاتر هتل پارسيان کرمانشاه برگزار میگردد
#آبادا   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس فرمانيه، انتهاي ديباجي شمالي، خيابان حاج محمود نوريان، نبش خيابان آذر مينا پلاک ۶ ، مجتمع آموزشي لاله صدر برگزار میگردد
#تکنو  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷(بند ۵)دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۴ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#لبوتان فروردین را با فروش ۳۵۹۱ میلیارد ریالی آغاز کرده  و اردیبهشت با عدد ۷۴۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و خرداد با رشد ۸۴۷۷ میلیارد ریال است و ۳ماهه فروش با رشد ۱۹۵۲۸ میلیارد ریال است  . مدت مشابه  قبل ۱۷۲۲۵ میلیارد ریال است
#خپویش در خرداد ۴۴۷۹ ، اردیبهشت ۲۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و در فروردین به عدد ۱۰۷۰ میلیارد ریالی رسیده بود که ۳ ماهه ۸۰۰۴  میلیارد ریال است که البته ۵۰% از مدت مشابه  قبل بیشتر است  .
#غپاذر در خرداد ۲۵۴۶ میلیارد ریال ، اردیبهشت ۲۵۱۳ و فروردین با فروش ۲۳۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و در۵ ماهه به فروش ۱۲۱۴۷  میلیارد ریالی رسیده است
#سفار در فروردین ۲۷۸ و اردیبهشت ۵۴۴  و خرداد ۸۵۴ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه  ۱۶۷۸ میلیارد ریال بوده است و در حد ماه  قبل است
#بسویچ در فروش منظم نیست در فروردین با عدد ۶۸۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت عجیبی زد و ۲۱۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و خرداد این عدد ۱۹۲۷ میلیارد ریال شده و خوب بوده است  و ۳ ماهه  ۴۷۷۹ میلیارد ریال درامد داشته است و بیشتر از مدت مشابه قبل است
قرارداد  در #تپکو
د  فروش انواع دامپتراک،بیل،لودر،غلتک،گریدر،بولدوزر 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ 
طرف قرارداد  اشخاص حقیقی و حقوقی 
مبلغ قرارداد  ۷,۰۱۱,۱۶۶ میلیون ریال 
نحوه تسویه  حداقل ۲۰تا۷۰درصد مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت و الباقی طبق مفاد قرارداد. 
شرح جزئيات قرارداد  فروش انواع دامپتراک،بیل،لودر،غلتک،گریدر،بولدوزر به اشخاص حقیقی و حقوقی
#خنصیر در فروردین با فروش ۲۹۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۴۹۲ میلیارد ریال مواجه بوده و خرداد ۵۰۳ میلیارد ریال است و ۳ ماهه  ۱۲۸۹ میلیارد ریال فروش داشته و شبیه مشابه سال قبل کمتر است
#فجر در فروردین  فروش ۴۳۳۰ میلیارد ریالی رسیده است که نرخ نیز ۴۵۳,۳۵۹,۱۸۳ ریال است اردیبهشت این عدد ۷۲۷۷ میلیارد ریال و نرخ  ۴۷۵,۴۷۷,۶۲۶ ریال است
در خرداد به ۶۳۷۸ میلیارد ریال رسید و کمی افت داشت  و نرخ ۴۹۶,۴۷۶,۸۲۴ ریال ولی افت فروش داشت و  ۳ ماهه ۱۷۹۸۷ میلیارد ریال فروش داشت و شبیه مدت مشابه قبل است
#سباقر در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۲۵۷۸ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۲۶۰۸ ریال رسیده است
#تیپیکو در خرداد  ۳۹۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۳,۲۳۱,۳۲۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#تایرا  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ، کيلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج ، روبروي شهاب خودرو ، جنب پارس خودرو ، نبش خيابان نخ زرين ، گروه صنايع تراکتورسازي ايران برگزار میگردد
#شسینا در فروردین با فروش و درامد ۲۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود واردیبهشت ۵۷۰ میلیارد ریال و خرداد ۴۷۷ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه  ۱۳۴۶  میلیارد ریال فروش داشته است  مدت مشابه سال قبل۹۱۴ میلیارد ریال بود .
#وشهر فروش ۱۳ رقبه از املاک مازاد بانک شهر با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات (اجاره به شرط تملیک)، نقد و تهاتر – مزایده ۱۴۰۳/۰۴
#فملی فروردین ۵۰۶۲۸ میلیارد ریال فروخت و بیشتری موجودی داشت  کاتد داخلی با نرخ  ۴,۸۸۹,۷۸۵,۱۷۱ ریال فروخته است .
در اردیبهشت یک سوپر فروش زد و ۱۶۲۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادرات  ۴,۱۴۴,۶۹۷,۶۲۸ ریال است
خرداد هم بد نبود و ۱۳۰۷۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵,۳۶۸,۰۷۰,۵۳۲ ریال داخل و ۴,۲۹۲,۳۶۶,۶۴۲ ریال صادرات است و ۳ ماهه به ۳۴۴۰۰۳  میلیارد ریال رسیده که ۵۰% بیشتر از مدت مشابه است
مهم برای گروه لاستیک  : افزایش نرخ  این گروه نهایی شد
#پکرمان با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از نرخ مواد اولیه و اثر تورمی سایر هزینه ها، طبق محاسبات انجام شده در چهارچوب ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ فروش محصولات تولیدی گروه تایرهای رادیال باری و وانتی به میزان ۲۰ درصد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ افزایش می یابد.
#جم_پیلن نرمال پیش می رود و در خرداد ۱۰۱۵۶ میلیارد ریال فروش داشت
 در فروردین ۷۵۶۸ میلیارد ریال  و اردیبهشت ۱۳۲۷۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه به ۳۰۹۹۸ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل  ۲۸۹۶۶  میلیارد ریال است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

مجمع عمومی / مجمع عمومی / مجمع عمومی / مجمع عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *