پردیس

پردیس در اردیبهشت ۳۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۱۴۵,۸۹۵ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

سغدیر

#سغدیر تا اردیبهشت ۷۵۷,۶۷۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

خنصیر

#خنصیر در فروردین ۱۱۳ میلیارد ریال فروش داشته است اردیبهشت ۱۸۶ و ۲ماهه ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است که ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است

شفارس

#شفارس سال مالی را با فروش ۵۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۵۷۰ میلیارد ریال بوده و ۲ ماهه ۱۱۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه قبل این عدد ۷۴۰ میلیارد ریال بود

غگیلا

#غگیلا در فروردین با فروش ۴۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۴۷۱ میلیارد ریال شد و۲ماهه ۹۴۱ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل ۵۷۰ میلیارد ریال بود

خلنت

#خلنت در فروردین با فروش ۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۱۴ میلیارد ریال بود ۲ ماهه ۱۳۸ میلیارد ریال شد و جالب است مشابه سال قبل این عدد ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است

بالاس

#بالاس سال مالی را با فروش ۵۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۸۲ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه نزدیک به ۱۴۰ میلیارد ریال بود کل درامد سال مالی قبل ۱۸۷۹ میلیارد ریال بود

بپیوند

#بپیوند در اردیبهشت ۳۳۴ میلیارد ریال و ۲ماهه ۶۱۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه به ۳۶۶ میلیارد ریال رسید

پارسیان

بیمه #پارسیان در ۱۲ماهه به سود ۸۴ ریالی رسیده و ۱۰۰۲ میلیارد ریال سود خالص دارد .

جم پیلن

#جم_پیلن در فروردین با فروش ۶۷۱۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۹۱۲۱ میلیارد ریال فروش داشت ۲ ماهه ۱۵۸۳۷ میلیارد ریال فروش داشته و نسبت به مدت مشابه قبل که ۱۳۴۲۳ میلیارد ریال بود رشد داشت

کرازی

#کرازی در فروردین با فروش ۳۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۳۳۱ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۶۶۳ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۷۵۲ میلیارد ریال بود

ورنا

#ورنا در اردیبهشت ۱۰۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۱۴۳,۷۵۲ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

خبنیان

#خبنیان به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ تعلیق می گردد.

سابیک

#سابیک در فروردین ۱۰۵۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۳۳۳ میلیارد ریال فروش داشته ۲ ماهه این عدد ۲۳۸۶ میلیارد ریال بود این عدد مدت مشابه ۱۷۵۱ میلیاردریال بود

خکار

#خکار در فروردین ۱۰۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۲۰ میلیارد ریال درامد و فروش داشته است و۲ماهه ۲۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد ۱۷۷ میلیارد ریال بوده است

برکت

#برکت به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

خکاوه

#خکاوه فروردین با فروش ۱۱۴ دستگاه و با عدد ۲۲۷۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۵۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه ۴۸۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت شابه این عدد ۵۷۱ میلیارد ریال بود

ودی

#ودی به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ تعلیق می گردد.

دسینا

#دسینا در فروردین ۳۸۶ میلیارد ریال و اردیبهشت ۴۸۸ میلیارد ریال فروش داشته و ۲ماهه ۸۷۵ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل این عدد ۷۱۰ میلیارد ریال بود

بالبر

فروش #بالبر در بهمن با رشدی خوب ۹۴۹ میلیارد ریال بود و اسفند رکورد شکست و ۱۲۷۳ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین طبیعی است افت کند و ۳۱۰ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت ۷۴۳ میلیارد ریال
۸ ماهه ۶۷۹۸ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۱۱۸ میلیارد ریال بود

سکرد

#سکرد اسفند با رشدی جدی ۵۸۸ میلیارد ریال شده است و فروردین هم ۵۲۰ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۴۷۷ میلیارد ریال بوده
۸ ماهه ۳۳۲۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۴۲۸ میلیارد ریال

دبالک

#دبالک در فروردین با فروش ۱۶۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۵۷ میلیارد ریال بوده است که ۵ ماهه به ۱۱۱۱ میلیارد ریال رسیده
در مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۰۵۴ میلیارد ربال بود

غویتا

#غویتا در اسفند به ۳۵۷ میلیارد ریال رسیده بود و در فروردین ۶۸۶ میلیارد ریال بوده در اردیبهشت این عدد ۱۰۵۹ میلیارد ریال شده و
۵ ماهه ۳۴۱۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه ۱۸۰۹ میلیارد ریال بود

وسپهر

#وسپهر در اردیبهشت ۳۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۳۶۱,۲۸۵ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

دتوزیع

#دتوزیع جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر- پايين تر از چهارراه پارک وي – مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش برگزار میگردد

کلوند

#کلوند در فروردین با فروش ۳۴۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت هم ۸۰۰ میلیارد ریال بود . ۲ ماهه ۱۱۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است . سهم در مدت مشابه به فروش ۶۳۰ میلیارد ریالی رسیده است

غصینو

#غصینو در فروردین با فروش ۱۵۱۵ میلیارد ریالی مواجه شده است اردیبهشت این عدد ۱۸۰۹ میلیارد ریال بوده است ۲ماهه ۳۳۲۴ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل این عدد ۱۹۹۸ میلیارد ریال بوده است

کزغال۱

شرکت زغال سنگ پروده طبس (کزغال۱) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ متوقف می‌شود.

وکبهمن

#وکبهمن به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ تعلیق می گردد.

کگاز

#کگاز در فروردین با فروش ۱۴۸ و اردیبهشت ۱۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲ ماهه ۳۲۹ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه این عدد ۵۰۶ میلیارد ریال شده بود

دتوزیع

#دتوزیع رشد خوبی در درامد داشته و فروردین امسال با فروش ۸۰۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۸۳۹۷ میلیارد ریال بود که ۲ماهه ۱۶۴۱۱ میلیارد ریال فروش داشت .کل درامد شرکت در سال مالی قبل ۹۰۰۶۴ میلیارد ریال بود

کسعدی

#کسعدی در فروردین ۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت ۱۷۹ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه ۲۶۱ میلیارد ریال بوده و ۲۸۹ میلیارد ریال مدت مشابه قبل بود

خریخت

#خریخت در فروردین ۱۸۶و اردیبهشت ۲۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه به ۴۸۴ میلیارد ریال فروش رسیده مدت مشابه قبل ۳۲۸ میلیارد ریال بود

دفرا

#دفرا در فروردین با فروش ۴۳۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است که اردیبهشت به ۵۹۶ میلیارد ریال و ۲ماهه ۱۰۳۴ میلیارد ریال فروش داشت
در مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۱۳ میلیارد ربال بود

پیزد

#پیزد در فروردین ۱۱۰۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۸۰۳ میلیارد ریال فروش داشته و ۲ماهه ۲۹۰۹ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه ۲۴۰۴ میلیارد ریال بوده است

زشگزا

#زشگزا سال مالی را با فروش ۲۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۲۹۳ میلیارد ریال بود . ۲ماهه ۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۳۹۱ میلیارد ریال بوده است

وتوسم

#وتوسم در اردیبهشت ۷۰۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۱,۱۱۰,۹۰۵ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

سشرق

#سشرق در اسفند به فروش ۶۶۹ میلیارد ریالی رسیده است و فروردین ۵۳۴ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت ۶۲۶ میلیارد ریال
۸ ماهه ۴۵۸۶ میلیارد ریال است و مدت مشابه قبل ۳۴۷۱ میلیارد ریال است

وسپه

#وسپه در اردیبهشت ۲۲۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۵۲۰۹۰۵۷ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

خکاوه

#خکاوه جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران کيلومتر ۱۴ بزرگراه لشگري (جاده مخصوص کرج) بعد از چهارراه ايران خودرو برگزار میگردد

ثجنوب

#ثجنوب با فروش ۱۹۷ میلیارد ریالی به عدد ۸ماهه فروش به ۷۲۸ میلیارد ریال رسیده است

حفارس

شفاف سازی در #حفارس
به استحضار می‌رساند حسب نامه اعلامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، مدیریت جهادکشاورزی مشهد مقدس به شماره نامه ۷۱۲۳/ص/۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و اعلامی به شعبه استان خراسان رضوی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ موضوع تصمیمات متخذه کارگروه گندم، آرد و نان استان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ مقرر گردید کرایه حمل آرد استان خراسان رضوی به میزان ۳۵ درصد از مبلغ ۴۰/۰۰۰ ریال به ۵۴/۰۰۰ ریال افزایش یابد. میزان حمل شرکت در ماه از این محل، در استان خراسان رضوی برابر ۵۳۰/۰۰۰ کیسه می‌باشد. با در نظر گرفتن افزایش نرخ حمل، برآورد درآمد ناخالص ماهانه شرکت به رقم ۲۸/۶۲۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۸۶/۲۰۰ میلیون ریال بر عملکرد شرکت تاثیرگذار می‌باشد. لازم به ذکر است تاریخ اعمال نرخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ می باشد. مراتب جهت اطلاع سهامداران ارسال می‌گردد. شایان ذکر است افزایش مذکور در درآمدهای برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مندرج در گزارش تفسیری مدیریت صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ لحاظ گردیده است.

سپید

#سپید در فروردین ۳۰۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت به ۳۳۳۰ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۶۳۶۷ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۱۵۱۷ میلیارد ریال بود
۱-مقدار و مبلغ مرغ زنده شامل مرغ سمین و مرغ بدون آنتی بیوتیک می باشد.

۲- مقدار و مبلغ مرغ آماده طبخ شامل مرغ سمین و مرغ بدون آنتی بیوتیک می باشد.

۳-لازم به ذکر است علاوه بر مبالغ فروش مندرج در جدول بالا مبلغ ۴۲.۱۷۵ میلیون ریال بابت فروش کود مرغی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با یک ماهه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۲.۱۴۱ میلیون ریال و مبلغ ۱۳۲.۵۹۶ میلیون ریال بابت فروش آلایشات در مقایسه با یک ماهه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۹۳.۰۰۳ میلیون ریال و همچنین مبلغ ۴۳.۴۵۸ میلیون ریال پودر جوجه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۷ میلیون ریال بوده که طبق رویه حسابداری از بهای تمام شده در زنجیره تولید گوشت مرغ کسر می گردد.

۴- توضیح اینکه تفاوت مقدار تولید و فروش در زنجیره تولید گوشت مرغ مصرف شده است.

۵- خرید جوجه در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۱.۸۳۷.۹۶۰ قطعه بوده که در دوره مشابه سال قبل به میزان ۶۶۱.۴۵۰ قطعه خریداری شده بود.

۶-علاوه بر تولید مرغ زنده طبق جدول فوق مقدار ۵۳۳تن مرغ زنده در ماه جاری خریداری و در زنجیره تولید مصرف شده که در دوره مشابه سال قبل ۴۱۳ تن بوده است. ۷- تفاوت مقدار تولید و فروش بوقلمون آماده طبخ مربوط به خرید ۴ تن لاشه بوقلمون می باشد.

لبوتان

#لبوتان در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۵۵۵ ریال و سود اصلی ۱۹۲۶ ریال است

ثالوند

#ثالوند در اردیبهشت با فروش ۸۲ میلیارد ریالی به عدد ۵۶۸ میلیارد ریالی رسیده است

نمنخل

#نمخمل جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونک خيابان شهيد خدامي پلاک ۸۹ شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي برگزار میگردد

غشان

#غشان در پایان مجمع شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با تصویب صورت‌های مالی، به ازای هر سهم، ۱۸ تومان سود به تصویب رسید.

خبهمن

ايران دوچرخ از زیر مجموعه های #خبهمن در ۱۲ماهه ۳۹۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

پخش

در انتهای مجمع #پخش البرز، مصوب شد که ۶۸درصد سود خالص یعنی به ازای هر سهم ۲۰۴ تومان تقسیم شود. طبق اعلام مجمع پرداخت سود از طریق سامانه سجام خواهد بود.

وپاسار

تراز #وپاسار در اردیبهشت ۳۱۵۶۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۰۵۳۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز ۲ ماهه ۶۹۷۴ میلیارد ریال مثبت است

کاذر

#کاذر فروشش در فروردین این عدد ۳۸۵ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت ۴۰۱ میلیارد ریال بوده و ۲ ماهه ۷۸۶ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه ۵۶۶ میلیارد ریال است

نوری

#نوری فروردین با فروش ۷۴۰۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۸۰۴۲ میلیارد ریال بوده است ۲ ماهه ۱۵۲۲۵۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۹۰۲۱۶ میلیارد ریال بود

وامیر

#وامیر تضمین تسهیلات شرکت باما به مبلغ ۷۸۰٫۰۰۰ میلیون ریال

کاذر

#کاذر فروشش در فروردین ۳۸۵ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت ۴۰۱ میلیارد ریال شد . و ۲ماهه ۷۸۶ میلیارد ریال فروش داشته . مدت مشابه قبل ۵۶۶ میلیارد ریال بود

کساپا

#کساپا در فروردین با فروش۱۲۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۴۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است که ۲ماهه ۳۶۶ و در مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۹۷ میلیارد ربال بود

خاذین

#خاذین در فروردین ۴۶۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۴۹ فروش ثبت کرده است که ۲ماهه ۱۲۱۵ میلیارد ریال فروش داشته و نزدیک به مدت مشابه قبل است

کفپارس

#کفپارس اسفند ۲۳۳ میلیارد ریال بود و در فروردین ۱۴۵ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت ۲۴۶ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه ۱۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشته است

سدور

افزایش_سرمایه #سدور
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سيمان دورود
درصد افزایش سرمایه: ۱۹۲ درصد
محل تامین: آورده نقدی

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

پردیس پردیس  پردیس  پردیس  پردیس  پردیس پردیس پردیس پردیس پردیس پردیس پردیس پردیس پردیس پردیس پردیس پردیس پردیس 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *