بسویچ در تیر با فروش ۱۱۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۱۱۷۸ میلیارد ریال و شهریور با افت  ۶۹۹ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه به ۵۵۳۰  میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل   ۴۸۰۳ میلیارد ریال بوده است

#تملت در شهریور با ۸۰۸ میلیارد ریال درامد به عدد ۶۷۷۷ میلیارد ریالی رسیده است که ۲ برابر مشابه سال قبل است
#حپرتو که تازه قصد بازار کرده است در شهریور ۵۵۹ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع ۶ماهه  ۳۱۵۳ میلیارد ریال رسیده است
#دسبحان تابستان خوبی داشت
فروش سهم در تیر  ۱۸۸۳ میلیارد ریال و مرداد  با رشد ۱۹۳۰ میلیارد ریال بود در شهریور به ۲۰۳۰ میلیارد ریال رسید که ۶ ماهه  ۱۰۰۳۲  میلیارد ریال فروش داست   و  مدت مشابه قبل این عدد  ۴۹۱۶  میلیارد ریال بود
#ثالوند در شهریور با فروش و درامد ۳۲۴ میلیارد ریالی به عدد ۱۵۴۶ میلیارد ریال رسید و سال مالی را تمام کرد
#غفارس عدد خوبی را در تیر  و مرداد ثبت کرد و با فروش ۲۱۸۸ میلیارد ریالی در تیر و ۲۵۵۲ میلیارد ریال در مرداد مواجه شد
در شهریور این عدد  ۲۲۵۲ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه به عدد ۱۲۶۲۰ میلیارد ریال در۶ ماهه  رسیده است
#زگلدشت شهریور خوبی داشت
در تیر این عدد به ۸۶۴ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۸۸۲ میلیارد ریال و شهریور ۹۸۸ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه به  ۵۲۴۰   میلیارد ریال رسیده است .مشابه سال قبل ۲۷۸۰ میلیارد ریال بود
#دسانکو  در شهریور ۵۰۴ و مرداد  ۵۰۰ و  تیر ۴۵۱ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۴۹۹۷ میلیارد ریالی در ۹ ماهه  رسیده است
#سبهان
در تیر با کمی افت ۷۴۰  میلیارد ریال و مرداد ۴۲۷ میلیارد ریال بوده است در شهریور به ۶۱۰ میلیارد ریال رسیدو بهتر شد ۶ ماهه  ۴۵۴۸  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۲۲۷۷ میلیارد ریال است
#غویتا فروش خوبی را در تیر ثبت کرد و ۱۰۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد این عدد ۹۰۳ میلیارد ریال و شهریور ۷۳۵ میلیارد ریال شد و ۹ ماهه به ۱۰۵۰۸  میلیارد ریال  رسیده است  که مدت مشابه سال قبل  ۸۲۹۵  میلیارد ریال بود
#خریخت
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-102 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه فتح(جاده قديم کرج)،کيلومتر ۱۶،سالن همايش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد
ب– دستور جلسه :  
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#زقیام تابستان خوبی داشت
سهم در تیر با فروش ۱۰۶۹ و مرداد ۱۰۹۰ میلیارد ریالی مواجه  بود شهریور این عدد ۱۱۱۶ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه به ۶۳۰۷ میلیارد ریال رسیده
#قاسم در شهریور ۱۲۱۳۴ و مرداد  ۱۱۳۴۸ میلیارد ریال فروش زد و ۶ ماهه به  ۶۱۱۹۲ میلیارد ریال رسیده است و۱۲ماهه  ۱۱۷۵۵۰  میلیارد ریال بود .
#چکارن در شهریور با فروش و درامد  ۱۷۳ میلیارا ریالی به عدد  ۱۸۸۰ میلیارد ریال رسیده است که کمتر از مدت مشابه  قبل است
#پارتا
در تیر این عدد  به  ۱۶۹۳ میلیارد ریال رسید و مرداد ۱۵۰۱ میلیارد ریال بود و شهریور با کمی افت  ۱۳۹۹ میلیارد ریال بود .  ۶ ماهه به  ۱۰۱۹۷  میلیارد ریال رسید که مدت مشابه قبل  ۹۹۹۵ میلیارد ریال بود
#کفرا شهریور خوبی داشت و ۱۰۸۲ میلیاردریال فروش زد
سهم در مرداد ۸۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و کمی افت کرد 
در تیر این عدد ۹۷۷ میلیارد ریال شد و رشد خوبی داشت و ۶ ماهه  ۵۰۵۹  میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل این عدد  ۵۰۳۹ میلیارد ریال بوده است  .
#سیلام در  خرداد ۶۷۵ میلیارد ریال بود و تیر ۸۸۰ میلیاردریال 
مرداد با کمی افت  ۶۹۶ میلیارد ریال بوده وشهریور هم ۶۲۶ میلیارد ریال شد و۸  ماهه با فروش ۵۲۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود مدت مشابه قبل ۳۹۵۱ میلیارد ریال بود
#غزر افزایش نرخ گرفته است  …
در تیر این عدد  ۴۳۸۰ میلیارد ریال بود و مرداد ۴۲۴۶ میلیارد ریال و شهریور ۴۳۷۴ میلیارد ریال بوده و ۶ ماهه  ۲۹۸۴۹  میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه   ۱۹۹۲۳  میلیاردریال است
#کزغال شهریور خوبی هم داشت و ۳۸۶۲ میلیارد ریال فروش زد و نرخ  با کمی رشد ۵۹,۰۳۸,۶۶۴ ریال شد
در  مرداد هم خوب بود و ۳۸۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۸,۷۵۲,۵۰۷ ریال بوده است .
 در تیر این عدد ۳۲۱۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۶۰,۶۱۴,۵۱۰ ریال شد
۶ ماهه ۲۰۹۰۶  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۴۶۷  میلیارد ریال بود
#فاراک در انتهای سال مالی با درامد ۱۰۱۱ میلیاردریالی به جمع درامد و فروش ۲۱۵۴۰ میلیارد ریال رسید  که سال قبل این عدد  ۱۸۹۲۴ میلیارد ریال بود
#بفجر در شهریور با فروش و درامد ۱۱۴۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۶۱۵۸۹ میلیارد ریال در ۶ ماهه  رسیده است که نزدیک به مشابه قبل است
#بکهنوج در شهریور با فروش و درامد ۵۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۲۷۲۲ میلیارد ریال در ۸ماهه  رسیده است
#کالا در شهریور با فروش و درامد ۹۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۴۷۳۵ میلیارد ریال در ۶ماهه  رسیده است و رشد خوبی در شهریور داشت
#تکاردان  در شهریور با فروش و درامد ۱۳۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۷۱۳۲ میلیارد ریال در ۶ماهه  رسیده است و رشد خوبی در شهریور داشت
#خکمک شهریور ۱۲۸۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ماهه به ۶۵۱۱  میلیارد ریال رسید و فروش سال قبل آن ۳۹۱۱ میلیارد ریال بود
#وبیمه در شهریور ۲۴۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و  ۷۰۷,۲۵۶ میلیون ریال تا شهریور سود محقق کرده است
#غگلپا در شهریور ۱۵۵۱ و مرداد ۱۶۱۹  میلیارد ریال فروش زد 
 ، تیر ۱۳۵۱ و خرداد ۱۳۰۴  میلیارد ریال فروش داشت ۶ ماهه  ۸۷۸۰  میلیارد ریال فروش زده  است
#غگلپا در شهریور ۱۵۵۱ میلیارد ریال ، مرداد ۱۶۱۹  میلیارد ریال فروش زد و رشد داشته است 
 ، تیر ۱۳۵۱ و خرداد ۱۳۰۴  میلیارد ریال فروش داشت ۶ ماهه  ۸۷۸۰  میلیارد ریال فروش زده  است
#سپ  تیر ۴۱۷۰ میلیارد ریال و مرداد ۴۵۷۶ میلیارد ریال شدو در شهریور به ۴۱۷۲ میلیارد ریال رسید و ۹ ماهه به ۳۶۲۴۶  میلیارد ریال رسیده است
#وصندوق ۴۹,۲۳۲,۹۷۱ میلیون ریال تا شهریور سود مجمع محقق کرده است
#فپنتا  شهریور متفاوتی داشت  خرداد با رشد ۱۷۵۹  میلیرد ریال فروش داشت و مرداد  ۱۴۷۰ میلیارد ریال  و شهریور ۲۷۶۹ میلیارد ریال بوده و ۸ ماهه به ۱۲۳۴۲  میلیارد ریال رسیده است.مدت مشابه سال قبل ۶۹۶۷ میلیارد ریال بود
#غپونه  و افزایش سرمایه 
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي،عدم خروج نقدينگي و همچنين استفاده از معافيت مالياتي بر اساس مفاد بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#غشهداب گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶,۱۰۳,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي،عدم خروج نقدينگي و همچنين استفاده از معافيت مالياتي بر اساس مفاد بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#حخزر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-096 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ در استان گيلان ،شهر بندر انزلي به آدرس خيابان شهيد مصطفي خميني، تالار اجتماعات اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان ، طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سرمايه گذاري بهمن از زیرمجموعه های #وبهمن تا ۵,۵۴۸,۹۳۶ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#فاما تیر خوبی داشت و ۲۰۳۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۸۶۸,۴۳۴,۶۰۲ ریال شد 
در مرداد  ۱۷۷۵ میلیارد ریال  و شهریور ۱۵۱۵ میلیارد ریال بود و  ۶ ماهه به فروش ۹۸۹۷   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل  ۵۶۵۹ میلیارد ریال بود
#بکابل در ۳ ماهه تابستان یک فروش خاص را ثبت کرد و در حالی که ۳ماهه اول   ۸۱۴۲ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به عدد  ۴۹۱۳ و مرداد ۴۳۵۶ میلیارد ریال و شهریور ۴۱۲۰ میلیارد ریال رسیده و ۶ ماهه  ۲۱۱۷۷  میلیارد ریال فروش داشته است که ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#فایرا
در تیر با رشد ۱۶۸۸۱ میلیارد ریال و مرداد در همین حوالی ۱۶۲۱۶ میلیارد ریال فروش داشت در شهریور به عدد ۱۵۹۹۶ میلیارد ریالی رسیده و۶ ماهه به ۸۵۶۶۰   میلیارد ریال رسیده است   مدت مشابه  قبل ۷۶۱۴۷  میلیارد ریال بود
#سشرق   سال مالی را خوب تمام کرد
در تیر این عدد  ۹۹۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۵۶ میلیاردریال شد و رشد خوبی داشت شهریور به ۱۰۹۰ میلیارد ریال رسید
۱۲ ماهه  ۹۹۱۷   میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل  ۷۱۸۲  میلیارد ریال بوده است
 در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ مقدار ۱۳۴.۳۱۹ تن سیمان داخلی به مبلغ ۹۶۷.۲۷۹ میلیون ریال در بورس کالا فروخته شده است .
#دتوزیع
در تیر این عدد  ۱۲۵۰۸ میلیارد ریال و مرداد با رشد ۱۴۶۹۳ میلیارد ریال و شهریور ۱۶۰۹۰ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه به ۸۸۳۲۳ میلیارد ریال رسیده است  .
#بترانس تابستان خوبی داشت
 بترانس تیر به ۲۴۰۴ میلیارد ریال  و مرداد ۳۰۶۵ میلیارد ریال رسید و شهریور با رشد چشم گیر ۷۳۲۲ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه  ۱۹۵۵۸  میلیارد ریال بود  که مدت مشابه قبل ۱۲۷۹۷  میلیارد ریال بوده است
#دلقما شهریور کمی افت کرد
سهم خرداد  ۱۳۰۰ میلیارد ریال بوده
تیر به  ۱۲۰۰ میلیارد ریال  و مرداد ۱۱۳۱ میلیارد ریال رسید
شهریور با افت ۷۸۰ میلیارد ریال شده و ۶ ماهه ۶۰۹۶   میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل    ۲۱۱۹ میلیاردریال بوده است
#دکپسول 
سهم در تیر ۶۱۷  میلیارد ریال و مرداد  ۶۱۱ میلیارد ریال شده و شهریور به ۶۱۵ میلیارد ریال رسید و ۶ ماهه  ۳۶۸۳  میلیارد ریال شده  بود .
#کمنگنز 
در تیر به فروش ۳۶۸ میلیارد ریالی رسیده و مرداد  ۲۷۰ میلیادر ریال بود و شهریور به ۲۸۵ میلیارد ریال رسیده است و  ۶ ماهه  ۱۹۶۱   میلیارد ریال فروش داشت  و مشابه قبل  ۱۶۱۲ میلیارد ریال است
#قمرو در شهریور با فروش ۲۶۱ میلیاردریالی به عدد ۱۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه قبل ۴۲۱ میلیاردریال بود
#زشریف 
در ۳ماهه سوم در تیر ۸۶۷ میلیارد ریال و مرداد ۶۸۳ میلیار ریال  فروش ثبت کرد و شهریور به ۷۷۴ میلیارد ریال رسید و ۹ ماهه به عدد  ۶۹۰۹  میلیاردریالی رسیده است
#فالوم در شهریور خوب بود ۱۱۲۴  میلیارد ریال فروش داشت و ۳۹۷۲ میلیارد ریال فروش شرکت در ۶ماهه که مدت مشابه قبل ۱۶۸۰ میلیارد ریال است.
#فرآور در شهریور با فروش ۱۹۴۵ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۷۴۸ میلیارد ریالی رسیده است  ۲هزار تن شمش با نرخ  ۸۹۸,۲۳۶,۰۰۰ ریالی صادر شده است
#شپارس  در تیر ۱۳۱۳ میلیارد ریال و مرداد  ۱۴۳۵ میلیارد ریال فروش داشت درشهریور ۱۵۸۸ میلیارد ریال بود و ۱۲ ماهه  ۱۴۷۵۶  میلیارد ریال فروش زده و مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۵۴۹  میلیارد ریال بود
#پکویر
در ۳ماهه سوم در تیر ۲۳۵۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۴۰۲ میلیارد ریال شهریور ۲۵۲۶ میلیارد ریال شد و ۹ماهه ۲۶۳۰۶  میلیارد ریال بود  در حالی که مشابه  قبل ۱۸۶۱۲  میلیارد ریال بود
خدمات گستر صبا انرژي از زیرمجموعه های #وصندوق در ۳ماهه گذشته ۲۶۶۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و تا شهریور ۷۰۱۳ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرد
#کلر پارس تابستان خوبی داشت 
 در تیر ۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۱۰۳۷ میلیارد ریال و شهریور با کمی افت ۹۴۱ میلیارد ریال بود  و۶ماهه به فروش ۵۲۷۱   میلیارد ریالی رسیده است و مشابه سال قبل ۳۴۸۲  میلیاردریال بود
#غگل شهریور خوبی داشت
در ۳ماهه سوم در تیر ۱۳۷۷ میلیارد ریال و مرداد ۱۷۴۲ میلیارد ریال و شهریور هم  ۱۶۰۶ میلیارد ریال بود و ۱۲ ماهه ۱۶۲۳۳   میلیارد ریال فروش  بوده است
#فلوله  تیر ۲۰۹۵ میلیارد ریال و مرداد  ۱۸۸۰ میلیارد ریال درامد و فروش داشته و شهریور این عدد ۱۵۳۹ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه ۱۰۹۱۸  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۹۸۹ میلیارد ریال شده بود
#خوساز  مرداد کمی کم شد ولی شهریور بهتر بودو ۴۰۲۰ میلیارد ریال فروش زد  
 در تیر این عدد  ۳۷۷۸ میلیادر ریال بود و مرداد ۳۰۵۰ میلیارد ریال . ۶ماهه به ۲۰۱۹۹  میلیارد ریال رسیده است  مدت مشابه سال قبل این عدد   ۱۳۱۴۹ میلیارد ریال است
#خپویش مرداد و شهریور جالبی داشت
در تیر با روند  صعودی در فروش ۲۶۹۸ میلیارد ریال و و مرداد با رشد خوب ۴۴۳۳ و شهریور ۴۷۳۹ میلیارد ریال بوده و  ۶ ماهه  ۱۹۸۵۱  میلیارد ریال فروش داشت   مدت مشابه قبل  ۱۱۲۲۴ میلیارد ریال بود
#فولای پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ در استان يزد ،شهر يزد به آدرس خيابان انقلاب بلوار مشير هتل مشير الممالک برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
#زدشت در شهریور ۷۹۴ و مرداد با کمی افت ۷۱۳، تیر ۸۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و  به عدد ۶ ماهه ۴۲۹۲  میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل ۳۱۴۳  میلیارد ریال بوده است
#فولای در مرداد و شهریور خوب بود
سهم در مرداد با فروش و درامد ۸۱۷ میلیارد ریالی مواجه بود و شهریور هم ۸۶۲ میلیارد ریال شد
جمع فروش ۶ماهه به ۵۱۲۸  میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه  قبل ۴۷۳۴ میلیارد ریال بود
#بموتو
در تیر  به عدد  ۱۹۶۲ میلیارد ریالی رسیده است و مرداد  ۲۰۰۹ میلیارد ریال و شهریور ۱۵۷۰ میلیارد ریال بود کمی افت کرده است 
۱۲ ماهه  ۲۸۸۲۶  میلیارد ریال شده است
#خاهن شهریور خوبی نداشت و در توضیح اورده است :دلائل کسری فروش شهریور ماه : -تعطیلات تابستانی کارکنان شرکت -قطعی برق وانرژی (غیر از موارد اعلامی شرکت توزیع برق )-تعطیلات تابستانی بعضی از شرکت های طرف قرارداد وعدم ارسال قطعات به این مشتریان
سهم در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۹۱۴ میلیارد ریال و مرداد  ۱۵۹۷ میلیارد ریال  و شهریور هم ۵۷۲ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه به ۹۴۰۸  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد  ۸۴۳۱ میلیارد ریال بود
#کگل مرداد و شهریور صعودی بود 
فروش  سهم در تیر به ۴۹۰۹۵ میلیارد ریال رسید  و مرداد  ۵۶۲۰۹ میلیارد ریال بود در شهریور این عدد ۵۵۲۷۶ میلیارد ریال بود
 ۶ماهه  ۳۳۶۳۸۶  میلیارد ریال بوده  و نرخ گندله   تیر ۵۱,۳۰۹,۲۵۶   ریال و مرداد ۴۵,۱۵۶,۱۰۲ ریال و شهریور ۴۶,۰۵۵,۱۷۹ریال خورده است . عدد فروش ۲ برابر مدت مشابه  سال قبل است
#ذوب  تابستان را در شهریور خوب تمام کرد و ۵۵۴۱۴ میلیاد ریال فروش داشت  نرخ شهریور ۲۳۷,۸۵۴,۲۶۶ ریال بود
 تیر به   ۴۳۵۶۰ میلیاردریال رسید و مرداد  ۴۹۹۵۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۴۴,۹۳۳,۶۹۵ ریال است 
 ۶ ماهه  ۲۹۹۳۹۰ میلیارد ریال فروش داشت  فروش مدت مشابه قبل  ۲۱۵۰۷۵  میلیارد ریال بود
#وسپهر شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) در نظر دارد تعداد ۸۵۰٫۰۰۰ سهم معادل ۸۵ درصد سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم را واگذار نماید.
#کاما در فروش منظم نیست در شهریور با فروش ۱۷۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۴۷۱۲ میلیارد ریال در فروش ۶ماهه  رسیده است
#لوتوس در شهریور  با عدد  ۱۱۵۹  میلیارد ریالی  مواجه بود و ۷ ماهه به عدد  ۱۰۲۳۰  میلیارد ریال رسیده است
#کمرجان در شهریور با ۷۷ میلیارد ریال فروش در ۱۲ماهه به عدد  ۶۵۸ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه این عدد ۴۳۳ میلیارد ریال بود
#تفارس در شهریور با درامد ۵۲۵ میلیاد ریالی مواجه بود و در ۶ماهه به عدد  ۱۳۰۴ میلیارد ریال درامد رسیده است
افزایش سرمایه ۶۷ درصدی #وبشهر از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#تنوین  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-059 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
#فرابورس در شهریور با درامد ۲۷۲ میلیارد ریالی به عدد  ۲۳۶۵ میلیارد ریالی رسیده است  که کل سال قبل ۲۹۱۳ میلیارد ریال بود
#ورنا در شهریور ۱۲۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و  ۳۳۹,۹۳۸ میلیون ریال تا شهریور سود محقق کرده است
مهم برای #زملارد 
افزایش سرمایه سهم نهایی شد
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴,۲۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#تاپکیش در مرداد ۵۶۹ میلیارد ریال و شهریور ۵۸۰ میلیارد ریال بود و جمع  فروش به ۶۵۶۹ میلیارد ریال رسیده و کل سال  قبل ۴۷۳۲ میلیارد ریال بود.
گروه مالی #شهر
  پیرو اطلاعیه شماره ۱۰۸۶۵۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ، شرکت گروه مالی شهر (سهامی عام) منتشر شده در سامانه کدال، به اطلاع می رساند پس از بازگشایی پاکات و اعلام نتایج این شرکت برنده مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری طبقه همکف به مساحت ۲۸۱/۳۰ مترمربع، یک واحد تجاری در زیر زمین به مساحت ۲۳۳ مترمربع، ۶ واحد اداری طبقه اول الی ششم ۱۴۱۸/۴ مترمربع و ۱۰ واحد پارکینگ گردیده و در حال انجام تشریفات اداری و انعقاد قرارداد می باشد. ضمنا نحوه پرداخت ثمن معامله به صورت ۱۰ درصد نقد در زمان شرکت در مزایده و ۹۰ درصد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان نتایج می باشد.
#تماوند در مرداد ۸۸۶ میلیارد ریال و شهریور ۶۰۷ میلیارد ریال درامد داشته است و ۸۱۲۵ میلیاردریال درامد داشت و کل سال قبل ۵۴۳۰  میلیارد ریال بود
#انتخاب را باید تلفیقی دید  ولی در هر صورت شهریور هم شبیه ماه های قبل بود
سهم در خرداد  ۱۵۹۱۵ میلیارد ریال فروش ثبت کرد
در تیر رکورد شکست و ۱۷۴۰۹  میلیارد ریال بود و مرداد  ۱۶۴۳۷ میلیارد ریال
شهریور این عدد  به ۱۶۰۲۰ میلیارد ریال رسید و ۹ ماهه  به عدد  ۱۲۹۴۵۳  میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه این عدد  ۷۲۲۸۴ میلیارد ریال است
باید  سود و عملکرد  زیرمجموعه ها را نیز در نظر گرفت
#بنیرو
سهم در تیر با فروش ۱۴۳۴ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۱۶۱۶ میلیارد ریال و شهریور ۱۲۰۴ میلیارد ریال شد ۶ ماهه  ۷۴۵۸ میلیارد ریال است که حدود  ۲ برابر مدت  مشابه سال قبل است . سهم عملکرد خوبی در تابستان داشته است
#فغدیر  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-186 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۱۰,۹۷۹,۶۰۳,۶۸۴  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۰,۳۹۶,۳۱۶  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
#ثجنوب شرکت در نظر دارد برای انجام عملیات اجرایی پروژه ایوان اهواز خود به متراژ ۴۴۵۶۷متر مربع زیربنا با کاربری مسکونی اقدام به جذب شریک سازنده نماید. در این فرایند زمین و پروانه ساختمانی به عنوان آورده شرکت و مخارج ساخت و تکمیل پروژه همراه با سایر هزینه های مربوطه تا اخذ اسناد مالکیت تک برگ واحدها بر عهده شریک سازنده خواهد بود.
#حخزر در فروردین با فروش ۱۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۷۷۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۱۸  میلیارد ریال رسید
در تیر با اندکی رشد ۱۸۲۷ میلیارد ریال و مرداد دوباره به میانگین بازگشت و  ۱۷۱۲ میلیارد ریال و شهریور ۱۸۹۸ میلیارد ریال  شده و ۶ ماهه  ۱۰۷۲۳  میلیارد ریال بود .
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران از زیرمجموعه های #ونیکی تاشهریور ۱۴۸۴۸۵۴ میلیون ریال سود مجمع و ۶۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#کساپا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-075 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۶۲۸,۱۰۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۶۲۸,۱۰۴ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
#ولبهمن در مرداد ۵۶۶ میلیارد ریال و شهریور ۵۳۰ میلیارد ریال فروش ودرامد داشت  و به عدد  ۳۱۸۲  میلیارد ریال رسیده است.
#خپارس در شهریور عدد خوبی را فروخت  .
در تیر با  فروش ۲۲۳۳۵ میلیارد ریال مواجه  شد  و ۱۱هزار دستگاه  فروش داشته
مرداد با افت ۷۰۱۷ میلیارد ریال فروش زد و با فروش ۴هزار دستگاه در تعطیلات تابستانی بود
در شهریور با رشد ۵۵۰۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و۱۴۱۶۵۳ میلیارد ریال فروش داشت  و ۸۷۰۰ دستگاه فروش داشته است   
  ۶ ماهه  ۱۴۱۶۵۳  میلیارد ریال فروش داشت  مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۸۸۱۹  میلیارد ریال بود
#دفارا در بین دارویی ها خوب عمل کرده است 
 در ۳ماهه دوم در تیر با فروش ۱۹۲۸ میلیارد ریالی آغاز کرد و مرداد  ۲۱۱۲ میلیارد ریال و شهریور ۲۲۰۰ میلیارد ریال بود و  ۶ ماهه  ۱۱۴۵۴  میلیارد ریال است . فروش مشابه سال قبل   ۴۴۵۶  میلیارد ریال بود
#کسرام در تیر با فروش ۱۵۲ میلیارد ریالی و مرداد  ۱۲۴ میلیارد ریال و شهریور ۱۳۵ میلیارد ریال  فروش داشت و به عدد فروش  ۱۴۷۰ میلیارد ریال رسیده است  .
#واتی تا شهریور ۱,۹۳۶,۹۰۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#دیران در تیر با فروش ۵۱۵ میلیارد ریالی  مواجه بود و ۵۲۰ میلیارد ریال فروش مرداد بوده
شهریور این عدد به  ۴۳۰ میلیارد ریال رسید و ۹ ماهه به  ۳۷۹۰ میلیارد ریال فروش رسیده است
#تنوین  شهریور با درامد ۸۶۵ میلیارد ریالی به عدد  ۶ماهه  ۳۰۳۷ میلیارد ریال رسیده است و شرایط خوبی داشت
افزایش سرمایه ۷۱% #هرمز از سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت
#وپست در  شهریور کمی افت درامد داشت  ۵۶۳۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و    ۱۹۹۲  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۶ ماهه ۱۶۸۳۷ و ۵ماهه ۲۵۰۹۹ میلیارد ریال مثبت است
#مبین در شهریور ۴۶۴۵۶ میلیارد ریال ، مرداد ۴۷۶۸۱ میلیارد ریال فروش و درامد شناسایی کرده و به جمع فروش ۲۳۶۱۶۵ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل  ۲۰۳۵۸۵ میلیارد ریال بود
#دامین  حتراما در راستاي رعايت مفاد ۱۳ دستورالعمل افشا اطلاعات به استحضار مي رساند نرخ فروش ۴۶قلم از محصولات اين شركت در گروههاي اعصاب ،گوارش ،قلب و عروق،ضد حساسيت وغيره به جهت پوشش هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه و براساس مجوز سازمان غذا و دارو به ميزان۹% افزايش يافته است
#شبصیر کمی در مرداد افت کرده بود و شهریور هم در همان حد ظاهر شد 
در تیر۳۱۹۴ میلیارد ریال و مرداد ۲۹۶۷ میلیارد ریال وشهریور هم  ۲۹۶۹ میلیارد ریال  بود و ۶ ماهه به   ۱۸۶۳۱  میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه  قبل این عدد  ۱۴۶۲۶ میلیاردریال بوده است
#تپسی در تیر با درامد جالب ۹۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد هم همین حوالی بود و ۸۹۱ میلیارد ریال فروش داشت در شهریور با کمی افت  ۸۴۶ میلیارددریال شد و  ۶ ماهه  ۴۶۷۵  میلیارد ریال بوده است  . کل عدد  سال قبل ۶۲۵۸ میلیارد ریال بوده است
#فروسیل در شهریور کمی افت کرد 
سهم در تیر با فروش ۳۴۸ میلیارد ریالی و مرداد ۵۵۰ میلیارد ریال مواجه بود
شهریور به ۴۴۴ میلیارد ریال رسیدو ۶ماهه ۳۱۶۶ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل این عدد  ۱۹۱۵ میلیارد ریال بوده است
#ارفع  شهریور خوبی داشت
در تیر با افت به فروش ۱۴۰۲۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ داخلی ۲۱۰,۸۲۸,۷۱۲  و صادراتی ۲۳۶,۲۴۸,۵۰۰ ریال بود
در مرداد ۸۲۱۹ میلیارد ریال فروش داشت و داخلی ۲۰۹,۷۱۵,۰۲۹و صادراتی ۲۵۲,۶۳۸,۱۱۱ ریال بود
در شهریور جبران کرد نرخ  ۲۲۷,۲۵۲,۱۹۱ ریال و فروش ۱۶۴۸۷ میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه  ۸۹۸۸۲   میلیارد ریال بوده است  که حدود ۱٫۵ برابر مدت مشابه سال  قبل است
#ریشمک در شهریور با فروش ۳۸۶ میلیارد ریالی به عدد  ۱۳۷۳ میلیارد ریال رسیده است  که ۳ برابر مدت مشابه قبل است ولی نمی شود خیلی این سهم را منظم دید
شفاف سازی در #وپارس
ییرو اطلاع رسانی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ و در راستای اجرای پروژه های مسکونی ، موضوع اجرای تکالیف قانونی و مسئولیتهای اجتماعی بانک پارسیان در زمینه طرح نهضت ملی مسکن و با اشاره به تفاهم نامه های منعقده با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها و بمنظور مولد سازی دارایی های بزرگ و کلان ، بانک پارسیان اقدام به تاسیس شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی نموده و پروژه موسوم به پیروزی را با مشخصات ذیل بعنوان آورده غیرنقدی سهامداران به آن تعاونی واگذار نموده است: نام پروژه : پیروزی آدرس پروژه : تهران – خیابان پیروزی – نبش مترو نبرد – خیابان جعفرنژاد درصد پیشرفت فیزیکی: حدود ۲۰% مبلغ دفتری: ۴،۴۵۹ میلیارد ریال بهای کارشناسی: ۳۴،۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ پروژه پیروزی به شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی منتقل شده است. لازم به ذکر است اثرات مالی آورده غیر نقدی مذکور در صورتهای مالی میاندوره ای بانک پارسیان منعکس خواهد شد، لیکن تاثیری بر صورتهای مالی تلفیقی نخواهد داشت.
#فولاد در تیر با کمی افت ۲۰۹۱۹۶ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد این عدد در حد قبل بود و ۱۹۷۹۵۹ میلیارد ریال شد  در شهریور نیز خیلی تغییر نکرد و ۱۹۷۲۷۴ میلیارد ریال شد  .
نرخ فروش تیر ۲۶۲,۷۲۵ ریال  شده  در مرداد نرخ ۲۷۰,۷۱۷ ریال بوده  و شهریور ۲۷۶,۹۵۱ ریال
۶ ماهه  ۱۲۳۵۲۶۵  میلیارد ریال فروش داشت
 مدت مشابه قبل ۸۰۷۶۷۳  میلیارد ریال بود  .
#دتماد 
در تیر ۱۲۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد  ۲۰۵۹  میلیارد ریال رسید
در شهریور این عدد ۱۱۶۳ میلیارد ریال بود
 ۶ماهه  ۸۲۲۹ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد  ۵۹۴۷ میلیارد ریال است
#دکوثر تابستان بهتری داشت
در تیر   با رشد ۱۰۰۸ میلیارد ریال  و مرداد  ۱۰۱۵ میلیارد ریال و شهریور هم ۱۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه  ۶۴۸۵  میلیارد ریال فروش داشته  که  مدت مشابه  قبل   ۱۶۲۸ میلیارد ریال بود
#خکاوه  شهریور متفاوتی زد 
در فروردین به  فروش ۵۷۵ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت  ۷۶۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۶۴۰۰ میلیاردریال بوده است
در تیر با یک افت به  فروش ۲۴۵۴ میلیارد ریالی رسیده مرداد هم  ۲۰۱۸  میلیارد ریال و شهریور ۶۹۶۶ میلیارد ریال بوده است و۶ ماهه  ۲۶۰۴۴  میلیارد ریال بود
#حتوکا در تیر با درامد ۵۹۲ میلیارد ریالی و مرداد به عدد  ۶۳۲ میلیارد ریال رسید
در شهریور این عدد ۶۴۹ میلیارد ریال بود و به عدد ۴۰۰۱  میلیارد ریالی در ۶ماهه رسیده است.
#لابسا در تیر با فروش ۹۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد  ۶۲۱ میلیارد ریال بود
در شهریور این عدد ۹۲۸ میلیارد ریال شده و رشد خوبی نسبت به ماه قبل داشت
۶ماهه  ۵۷۱۱  میلیارد ریالی رسیده است .۶ ماهه قبل ۳۸۷۲  میلیارد ریال بوده است
#شپترو
در تیر به فروش ۷۸۹ میلیارد ریالی رسیده و افت داشت مرداد هم ۵۰۷ میلیارد ریال و شهریور ۵۲۶ میلیارد ریال بوده و  ۶ ماهه به فروش ۴۸۰۲  میلیار ریالی رسیده است که از مدت مشابه قبل کمتر است.
#وسپه  ۲۰,۹۳۵,۲۹۸  میلیون ریال تا شهریور سود مجمع محقق کرده است
#شفن در تیر ۶۸۹۵ میلیارد ریال فروش داشت 
در مرداد  به  ۷۳۱۰ میلیارد ریال رسید و شهریور ۸۵۷۴ میلیارد ریال بوده و  ۶ماهه  ۴۷۳۰۲  میلیارد ریال بود و مدت  مشابه  قبل   ۴۵۴۵۸  میلیارد ریال است 
در تیر ۵۱ هزار تن  با نرخ  ۸۵,۹۴۷,۰۴۶ ریال صادر کرده است
در مرداد ۴۴هزار تن با نرخ  ۱۰۱,۶۰۱,۶۹۳ریال و شهریور ۴۳هزارتن با ۱۰۱,۰۰۵,۵۵۸
#جم_پیلن
خرداد ۱۴۰۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۶۷,۷۳۱,۰۶۶ ریال بود
در تیر با کمی افت ۱۱۲۰۵ میلیارد ریال فروخت و مرداد دوباره با افت ۷۶۰۱ میلیارد ریال  و شهریور هم  ۷۴۵۹ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه  ۵۵۲۳۲  میلیارد ریال بود
#کاذر 
در تابستان در تیر به  فروش ۴۲۷ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۲۰۹,۳۷۶,۲۸۰ ریال شد در مرداد این عدد ۲۳۳ میلیاردریال بود و افت کرد و نرخ ۱۸۱,۶۳۳,۰۵۰ ریال است
در شهریور دوباره بهتر شد و ۴۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۹۹,۶۴۱,۳۴۳ ریال است
۶ماهه ۲۵۶۶  میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل  ۱۹۵۷ میلیارد ریال
#فنورد شهریور جالبی داشت
در ۳ماهه دوم در تیر ۲۳۱۲ میلیارد ریال و مرداد  ۲۷۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و کمی رشد کرد  شهریور این عدد با یک رشد جالب ۴۵۹۷ میلیارد ریال بود
۶ماهه  ۱۶۳۶۰  میلیادر ریال و  مدت مشابه قبل فروش  ۱۲۵۹۱  میلیارد ریال بود
#وخارزم در شهریور ۱۳۳۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و  ۴,۷۸۷,۹۲۳ میلیون ریال تا شهریور سود محقق کرده است
#کپشیر 
 در تیر این عدد ۶۰۱ میلیارد ریال بود  و مرداد با رشد ۷۹۷ میلیارد ریال شد و شهریور ۶۶۲ میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه با عدد  ۴۱۲۲  میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه قبل  ۲۰۵۶ میلیارد ریال بود
#وتوسم در شهریور ۴۰  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و  ۵,۸۹۵,۲۴۷ میلیون ریال تا شهریور سود محقق کرده است
#زفکا شهریور ۱۳۷۷ ، مرداد  ۱۱۶۰ و تیر ۱۲۰۶ میلیارد ریال  فروش داشت و ۶ ماهه ۶۹۰۹   میلیارد ریال بود که مدت مشابه  قبل ۴۷۰۸ میلیارد ریال است  .
#فروس در مرداد و شهریور کاهش فروش داشت  .
در تیر این عدد  به  ۱۲۵۰ میلیارد ریال رسید و مرداد ۸۰۸ میلیارد ریال وشهریور ۷۰۴ میلیارد ریال بوده و ۶ ماهه به ۶۴۷۴   میلیارد ریالی رسیده   است 
مدت مشابه این عدد ۴۴۲۶  میلیارد ریال بود
#وسکاب  در شهریور ۲۸۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۵,۴۰۱,۶۸۶  میلیون ریال تا شهریور سود محقق کرده است
#گکوثر
در فصل سفر ها در تیر ۳۰۹ میلیارد ریال و مرداد به دلیل کاهشدرامد رستوران  ۲۳۴ میلیارد ریال و شهریور ۳۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه  ۱۶۴۱  میلیارد ریال درامد داشت. کل سال  قبل ۱۶۵۶ میلیارد ریال بود
#غدانه در شهریور کمی بهتر بود و ۱۱۳۶ میلیارد ریال درامد داشت
تیر با درامد ۱۴۷۳ میلیارد ریالی و مرداد با افت  ۸۷۲ میلیارد ریال بود و ۹ ماهه به عدد ۱۳۰۲۰ میلیارد ریالی در ۸ ماهه  رسیده است و مدت مشابه سال قبل   ۷۶۹۶ میلیارد ریال بود
#خبهمن در شهریور ۱۸۰۵۹  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و  ۵۶۸,۹۷۰  میلیون ریال تا شهریور سود محقق کرده است
#فنوال
فروشش در تیر ۱۲۴۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۹۸۹,۱۶۰ ریال
در مرداد با فروش ۱۲۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  ۱,۱۰۳,۶۵۹ ریال  
در شهریور این عدد  ۱۴۲۵ میلیارد ریال بود و نرخ  ۱,۰۶۰,۶۳۸ ریال
سهم ۶ ماهه  ۷۵۵۰   میلیارد ریال  فروش داشته است  که مدت مشابه  سال قبل  ۵۶۹۷  میلیارد ریال بود
#وبانک تاشهریور ۵,۳۴۸,۹۰۸ میلیون ریال سود مجمع داشته است
بیمه #ملت  در خصوص افشای واگذاری بخش دوم سهام شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان، طبق ماده ۱۳ گروه الف دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به استحضار می رساند، این واگذاری مشابه مرحله اول به صورت یکجا یا بلوکی نبوده، بلکه این مرحله نیز طی یک دوره زمانی ۶۱ روزه از طریق ساز و کار تابلو واگذار گردیده است، لذا بنا به تجمیع سهم واگذاری در حدود ۵ درصد نسبت به افشای آن اقدام لازم از این طریق صورت می پذیرد.
#اپرداز در مرداد ۶۸۳ میلیارد ریال و شهریور ۶۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه  ۳۶۹۱  میلیارد ریال درامد ثبت کرده است
#دماوند در مرداد با فروش ودرامد ۲۱۹۲ میلیارد ریالی و شهریور با عدد  ۲۰۴۸ میلیارد ریالی به عدد  ۱۱۸۱۸  میلیارد ریال رسیده  است که مدت مشابه قبل ۸۱۷۲ میلیارد ریال بود
#شهر خرید یک باب واحد تجاری طبقه همکف به مساحت ۲۸۱/۳۰ مترمربع، یک واحد تجاری در زیر زمین به مساحت ۲۳۳ مترمربع، ۶ واحد اداری طبقه اول الی ششم ۱۴۱۸/۴ مترمربع و ۱۰ واحد پارکینگ
#پسهند در شهریور با کمی رشد ۷۱۲ و مرداد ۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر به عدد  ۷۲۷ میلیارد ریالی رسیده و رشد خوبی داشته است  ۶ ماهه  ۳۵۴۹  میلیارد ریال بود . مدت مشابه این عدد  ۲۱۶۴  میلیارد ریال بود
#رمپنا در مرداد با درامد  ۷۹۶۳ میلیارد ریالی وشهریور ۱۴۵۵۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۳۴۸۵۱ میلیارد ریال رسیده است  .
#وسالت
 در انتهای مجمع بانک رسالت با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۲۳۱ ریال سود تقسیم شد که معادل ۱۰ درصد سود تقسیمی است و باقی آن صرف افزایش سرمایه از محل سود انباشته می‌شود.
سرمایه گذاری ایرانیان تا شهریور ۱۸۵۳۷۸۸۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است  و ۴۵۷۷ میلیارد ریال سود فروش کاردان داشته است  #وتجارت
#بورس درشهریور ۴۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ماهه به عدد ۴۳۹۱ میلیارد ریالی رسیده است
#ولملت شهریور ۹۸ میلیارد ریال درامد داشت و به عدد ۵۴۷ میلیارد ریال رسیده است
قرار داد در #تمحرکه  بهسازي و نوسازی سازه آبشار و اگزاست کابين رنگ و flash off خط رنگ آستر قدیم شرکت سايپا ديزل 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ 
طرف قرارداد  شرکت سایپادیزل(سهامی عام) 
مبلغ قرارداد  ۲۷,۰۰۵ میلیون ریال 
نحوه تسویه  ۵۰درصد مبلغ کل بعنوان پیش پرداخت به مبلغ حدودی یک میلیارد و سیصدوپنجاه میلیون تومان (۱۳،۵۰۰ میلیون ریال) و در ازای تحویل چک به حساب شرکت واریز شده است و بقیه مبلغ با توجه به مفاد قرارداد و پیشرفت پروژه و با تایید صورت وضعیت ارسالی و پس از کسر کسورات قانونی به شرکت ماشین سازی نیرومحرکه پرداخت می گردد. 
شرح جزئيات قرارداد  موضوع قرارداد بهسازي و نوسازی سازه آبشار و اگزاست کابين رنگ و flash off خط رنگ آستر قدیم شرکت سايپا ديزل بمبلغ ۲۷،۰۰۵ میلیون ریال می باشد ، ۵۰درصد مبلغ کل بعنوان پیش پرداخت به مبلغ حدودی یک میلیارد و سیصدوپنجاه میلیون تومان (۱۳،۵۰۰ میلیون ریال) و در ازای تحویل چک به حساب شرکت واریز شده است و بقیه مبلغ با توجه به مفاد قرارداد و پیشرفت پروژه و با تایید صورت وضعیت ارسالی و پس از کسر کسورات قانونی به شرکت ماشین سازی نیرومحرکه پرداخت می گردد. زمان اجرای قرارداد هم سه ماه تقویمی بعد از واریز مبلغ پیش پرداخت می باشد که زمان نصب نیز سه هفته آخر کار در شرکت سایپا دیزل می باشد.
قرار داد جدید در #فاراک 
بر اساس اطلاعیه منتشر شده به شماره پیگیری ۱۰۷۱۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ به پیوست قرارداد منعقد شده با شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام) بابت طراحی، خرید متریال و ساخت و اجراء و راه اندازی یک دستگاه مخزن کروی جهت ذخیره سازی VCM ارسال می گردد. بر اساس پیمان مذکور مبلغ کل قرارداد ۱،۳۱۳،۲۳۷ میلیون ریال می باشد . محل اجرای پروژه استان خوزستان – بندر امام خمینی بوده و مدت زمان اجرای پروژه از تاریخ ابلاغ شروع به کار ۱۸ ماه می باشد.
#خدیزل 
تیر با کمی افت ۹۰۸۹ میلیارد ریال بوده ، مرداد  هم ۹۰۸۲ میلیارد ریال بود و شهریور ۸۱۳۷ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه به ۶۲۷۷۶  میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه سال قبل ۲۸۸۲۱  میلیارد ریال شده  بود
افزایش سرمایه #فارس از محل سود انباشته 
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده مربوط به تحصيل سرمايه گذاري هاي جديد و جبران مخارج مشارکت در افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذيرو همچنين بخشي از مخارج صورت گرفته بابت بازپرداخت بدهي ها از محل سود انباشته مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه، چگونگي انجام و تاديه مبلغ آن که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
سرمايه گذاري پارس #آريان در شهریور ۹۰۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و ۶۸۳,۹۱۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#توریل تابستان خوبی زد
در تیر به ۲۷۰۵ میلیارد ریال و مرداد ۲۸۱۷ میلیارد ریال رسید و رشد خوبی داشت در شهریور هم با رشد ۲۹۶۷ میلیارد ریال شد 
۶ ماهه  ۱۴۲۵۲  میلیارد ریال درامد داشته است
#ولساپا در ۳ ماه گذشته  صعودی بوده است
درامد سهم خرداد  ۷۳۲ میلیارد ریال شد و تیر ۷۲۰ میلیارد ریال
در مرداد با رشد به ۸۰۲ میلیارد ریال  و شهریور ۹۹۱ میلیارد ریال رسید و ۶ ماهه   ۴۹۲۴  میلیارد ریال درامد و   ۳۲۸۹   میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#رتکو در مرداد ۱۰۰ و شهریور ۱۰۳ میلیارد ریال درامد داشت و به عدد ۶ ماهه ۵۶۲  میلیارد ریال رسیده است  .
#کچاد شهریور خوبی داشت
سهم در مرداد کمی افت داشت و ۳۲۲۰۵ میلیارد ربال فروش داشت  ولی در شهریور با پرش فروش ۵۰۲۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است 
سهم در تیر ۴۵۴۰۵ میلیارد ریال فروش زد  و۶ ماهه ۲۷۰۷۰۶    میلیارد ریال بود    
 مدت مشابه قبل ۲۰۶۷۰۵   میلیارد ریال بوده است 
 تیر شمش را ۲۰۵,۹۶۲,۷۲۰ و کنسانتره ۳۴,۷۳۱,۶۸۴  ریال فروخته است
در مرداد شمش ۱۹۷,۸۸۷,۸۷۳  و کنسانتره ۳۵,۳۸۸,۹۹۶ ریال است .
در شهریور شمش ۲۰۲,۴۷۶,۴۶۲  و کنسانتره ۴۰,۳۶۵,۶۹۱ ریال است
#خشرق 
فروش سهم در تیر  به ۳۳۲۰ میلیارد ریال  و مرداد ۲۶۲۸  میلیارد ریال رسید در شهریور ۳۲۸۴ میلیارد ریال بوده و۶ ماهه به ۱۹۳۴۹  میلیارد ریال رسیده است   در مدت مشابه سال قبل این عدد  ۱۰۵۰۴ میلیارد ریال بود
#زبینا   تیر با اندکی افت ۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و در میانگین حرکت کرد مرداد کمی رشد کرد و ۶۶۳ میلیارد ریال و شهریور با رشد خوب ۹۵۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۶  ماهه  ۴۰۵۲  میلیارد ریال شده و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#غمهرا  در حد ماه های قبل بود
در تیر ۲۶۳۹  میلیارد ریال و مرداد  ۲۳۹۶ و شهریور هم  ۲۳۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه به  ۱۳۲۳۱   میلیارد ریال رسید 
مدت مشابه  سال قبل ۶ ماهه ۸۹۷۳ میلیارد ریال بود
#غزر افزایش نرخ  ماکارونی
ماکارونی رشته ای 
نرخ قبلي  ۲۴۰,۰۰۰ ريال 
نرخ جديد  ۲۷۰,۰۰۰ ريال
 با توجه به ارائه گزارش توسط انجمن صنفی کارفرمایان ماکارونی ایران مبنی بر آنالیز قیمت و عوامل بهای تمام شده نظیر بخشنامه افزایش مزد سال ۱۴۰۲ پرسنل و همچنین افزایش نرخ مواد بسته بندی، حمل و نقل و حامل¬های انرژی و غیره و بررسی آنالیز مذکور توسط سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش به میزان ۴/۱۲% (قیمت نهایی هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی ۲۷۰ هزار ریال) موافقت شد. لازم به توضیح است که این افزایش نرخ تاثیر مستقیم بر مبلغ فروش و سود و زیان شرکت خواهد داشت. بدیهی است که تاثیر در عوامل مذکور در صورتهای مالی ۹ ماهه و سالیانه این شرکت منعکس خواهد شد
#ستران  تابستان  خوبی داشت 
 تیر ۲۹۶۱ میلیارد ریال بود و مرداد ۲۸۱۴ میلیارد ریال و شهریور ۳۱۱۴ میلیارد ریال و۶  ماهه به  ۱۵۸۹۰  میلیارد ریال رسید و  ۹۹۸۳  میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل داشت
#زکشت
در تیر این عدد ۴۳۰ میلیارد ریال شد و مرداد  ۳۹۵ میلیارد ریال بوده و شبیه ماه  قبل بوده در شهریور به ۴۴۰ میلیارد ریال رسید و ۶ ماهه  ۲۴۶۶ میلیارد ریال بود که مدت مشابه  قبل ۱۶۳۳ میلیارد ریال بود
#فروژ
 در تیر به عدد  ۱۶۵۱ میلیارد ریالی رسیده است و ۴ماهه به ۸۰۲۷ میلیارد ریالی رسیده است   
در مرداد ۱۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
در شهریور به عدد  ۱۱۹۲ میلیارد ریالی رسیده است وکمی افت کرد
۶ ماهه  ۱۰۸۷۹ میلیارد ریال فروش داشته   مدت مشابه سال قبل هم همین حوالی  بود
#شاملا روند خوبی در تابستان گرفته است 
در فروردین  ۹۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت هم ۹۳۱ میلیارد ریال و خرداد ۸۷۸ یلیارد ریال شد
در ۳ماهه دوم در تیر ۹۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۶۹ میلیارد ریال و شهریور ۱۱۷۳ میلیارد ریال بود . ۶ماهه به ۵۹۱۹  میلیارد ریال رسید و مدت مشابه  قبل شرکت  ۳۶۳۷ میلیارد ریال است
#کلوند تابستان خوبی داشت 
در تیر این عدد  ۱۰۸۷ میلیارد ریال و مرداد  ۱۱۱۴ میلیارد ریال و شهریور به ۱۱۸۷ میلیارد ریال رسیده بود و۶ ماهه ۶۲۶۰  میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل   ۴۱۹۲ میلیارد ریال شد
#خودرو  در شهریور با فروشی خاص عقب افتادگی خود را جبران کرد
سهم شهریور ۳۲۵۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر با کمی افت  ۱۸۸۰۷۱ میلیارد ریال فروش داشت  در مرداد هم با افت ناشی از تعطیلات تابستانی به ۹۱۵۷۹ میلیارد ریالی رسیده است 
سهم در خرداد با فروش ۳۳۷۰۰۵ میلیارد ریالی مواجه شده ۲ ماهه  قبل فروش ۱۸۵۱۳۹ میلیارد ریال بود
۶ ماهه به  فروش ۱۱۳۳۱۹۰  میلیارد ریال رسیده که ۳۵  هزار میلیارد تومان بیشتر از مدت مشابه قبل است
بخش عمده از فروش شهریور قطعات است و ۴۰ هزار دستگاه فروش داشته است
#وسینا در شهریور ۶۸۴۸ میلیارد ریال سود تسهیلات و  ۵۵۸۵   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز فعلا مثبت است
#شپاس  مرداد و شهریور  خوبی داشت
سهم  در فروردین ۱۴۵۳۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۴۵۶۰ میلیارد ریال و خرداد  ۸۴۱۹ میلیاردریال  فروش زد
در ۳ماهه دوم  در تیر ۱۲۳۵۳ میلیارد ریال  و مرداد ۱۴۲۹۲ میلیارد ریال  و شهریور ۱۶۸۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و نسبت به ماه قبل رشد داشته است  ۶ ماهه به ۸۱۰۴۲ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه سال قبل این عدد  ۵۸۳۶۲   میلیارد ریال بود
#خزر  خرداد ۵۸۶ میلیارد ریال  و تیر ۹۹۹ میلیارد ریال و مرداد ۵۹۱ میلیارد ریال بوده
در شهریور با رشد ۷۵۵ میلیارد ریال بود و  ۶ماهه  ۳۹۱۵ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه  قبل ۲۳۸۴  میلیارد ریال بوده است
#پکرمان در تیر و مرداد کمی کاهشی شد  و شهریور هم در حد ماه  قبل بود .
در ۳ماهه دوم  درتیر ۱,۰۱۲,۱۳۶ ریال نرخ  بود و فروش به ۷۶۷۳ میلیارد ریال رسید  در مرداد به  فروش ۶۳۳۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۱,۰۹۶,۵۵۰ ریال شد
در شهریور این عدد  ۶۴۵۹ میلیارد ریال بود و نرخ  ۱,۰۶۱,۳۷۲ ریال 
۶ ماهه به ۴۳۶۳۴   میلیارد ریال رسید  و مدت مشابه قبل   ۳۲۸۲۵   میلیارد ریال بود
#ددانا  تابستان خوبی ثبت کرد
در تابستان در تیر ۴۳۵۵ میلیارد ریال  و مرداد ۵۲۶۲ میلیارد ریال و شهریور ۵۱۲۸ میلیارد ریال فروش زد و عدد خوبی ردر ۶ ماهه ثبت کرد و ۲۶۶۶۴   میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۱۱۲۹۲  میلیارد ریال است
#ساروم  سال مالی را با فروش ۱۳۷۰ میلیارد ریالی  آغاز کرده است و اردیبهشت به ۱۷۳۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۱۷ میلیادر ریال رسید
در تیر به عدد  ۱۶۰۹ میلیارد ریال رسیده است  و مرداد  ۱۶۳۳ میلیارد ریال شد تابستان را با فروش ۱۸۱۲ میلیارد ریالی تمام کرده است
 ۶ ماهه  ۹۷۷۶   میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل ۵۵۷۳ میلیارد ریال بود
#دفرا
در تیر با  رشد ۹۶۷ میلیارد ریال  و مرداد ۱۰۲۷ میلیارد ریال شد
در شهریور این عدد ۹۵۰ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه   ۵۰۵۴ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل  ۳۵۲۶ میلیارد ریال
#کایزد در تیر با فروش و درامد ۲۰۲ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۲۴۳ میلیارد ریال شد
در شهریور این عدد با رشد خوب ۴۰۱ میلیارد ریال شد و در مجموع به فروش ۱۴۹۴ میلیارد ریالی در ۵۶ ماهه  رسیده است  که مدت مشابه  ۹۰۰  میلیارد ریال بود
#دالبر چند ماهی است  بهتر میفروشد در شهریور ۳۱۱۷ میلیارد ریال فروش زد و ۶ماهه  به  ۱۶۲۳۰ میلیارد ریال رسیده  که مد مشابه سال قبل  ۱۰۵۴۷ میلیارد ریال بود
#سخوز تیرخوب و گرمی را داشت و با فروش ۲۲۲۰ میلیارد ریالی مواجه  بود و مرداد ۱۷۳۱ میلیارد ریال بود در شهریور با کمی افت  به ۱۴۲۰ میلیارد ریال رسید و ۶ماهه عدد  ۱۰۲۵۲  میلیارد ریالی رسیده است  و   ۷۷۸۴ میلیارد ریال فروش مشابه  سال  قبل است
تراز #وبملت در شهریور  خوب بود و ۱۱۱۰۵۷  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۵۱۵۰۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در تراز در ۳ماهه به ۱۵۵۳۱۴ میلیارد ریال رسید .
تراز ۴ماهه نیز به ۲۰۲۵۹۸ میلیارد ریال و ۵ماهه۲۵۳۷۵۱  است
در ۶ماهه این عدد به ۳۱۳۳۰۵ میلیارد ریال رسید از نظر عملیاتی تراز شبیه ۳ماهه اول است
#کفپارس
در تیر به ۳۶۳ میلیارد ریال رسید  و مرداد ۳۸۶ میلیارد ریال شد و شهریور ۳۱۳ میلیارد ریال
 جمعا ۹ ماهه به ۲۳۹۲  میلیارد ریال فروش رسیده است که کمی از سال قبل بیشتر است
#سکرد که نوسان زیادی را دراین مدت داشت در تیر با فروش ۱۱۴۰ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد ولی مرداد با افت ۵۱۵ میلیارد ریال شد و در نهایت در شهریور ۶۳۱ میلیارد ریال بود و  ۱۲ ماهه به فروش ۷۲۱۱  میلیاردریالی رسیده است  مدت مشابه  قبل این عدد   ۴۸۶۷ میلیارد ریال بود
#وزرین سرمایه گذاری زرین پرشیا تا شهریور ۲۷۵۱۰۴۷ میلیون ریال سود مجمع داشته و در شهریور ۱۶۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها دارد
#وملل ترازش فعلا تراز شده و منفی نیست
در شهریور  ۱۱۷۲۰ میلیارد ریال سود تسهلات اعطایی  ۹۵۹۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد.
#قچار در شهریور ۸۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ماهه به عدد ۶۶۸۶ میلیارد ریالی رسیده است
تراز #وبصادر در شهریور  ۴۷۷۶۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۴۰۱۹۹  میلیارد ریال سود سپرده بوده است.  ۳ماهه ۳۴۲۶۴  و ۶ ماهه  ۵۷۰۸۷  میلیارد ریال تراز مثبت دارد
#دسینا تابستان خوبی داشت
سهم در تیر با فروش ۱۷۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود مرداد  ۱۳۰۱ میلیارد ریال و شهریور هم ۱۶۲۱ میلیارد  ریال شد و ۶ ماهه به ۷۹۴۲  میلیارد ریالی رسیده است   مدت مشابه سال قبل ۳۵۴۸ میلیارد ریال بوده است.
#غبهنوش در تابستان پرفروش بود
تیر با فروش ۵۱۳۸ میلیارد ریالی و مرداد  ۴۹۶۰ و شهریور هم با عدد ۴۶۰۶ میلیارد ریالی پیش رفت
۶ ماهه ۲۵۹۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل  ۱۵۶۲۶ میلیارد ریال بود
کيا مهستان از زیرمجموعه های #خبهمن در ۳ماهه اخیر ۱۰۷۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تاشهریور ۱۶۶,۹۲۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#فمراد شهریور خوبی داشت
سهم در مرداد با فروش و درامد ۴۸۴ میلیارد ریالی مواجه بود و شهریور ۷۰۵ میلیارد ریال شد و به عدد  ۳۰۵۰ میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه  قبل ۱۶۸۱  میلیارد ریال بود.
#غچین ۳ماهه را تکمیل کرد 
سهم در فروش تیر به ۱۵۰۳ میلیارد ریال و مرداد ۱۱۳۵ میلیارد ریال و شهریور ۱۶۱۱ میلیارد ریال فروش رسیده است و ۳ماهه  ۴۲۵۰ میلیارد ریال فروش داشت  که  ۳ برابر مدت مشابه  قبل است
#کترام  در شهریور ۳۱۲ ، مرداد  ۴۲۶ و تیر ۳۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه به  ۲۰۱۵ میلیارد ریالی رسیده است  مدت مشابه قبل  ۱۵۹۰ میلیارد ریال بود
شفاف سازی در #سمگا
قصد سمگا برای فروش ساختمان مسکونی ، تجاری شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات(سهامی خاص) در نظر دارد ساختمان مسکونی ، تجاری شامل ۶ واحد تجاری و ۲۴ واحد مسکونی جمعا به مساحت ۶٫۸۱۰ متر مربع و ۲ طبقه زیرزمین واقع در شهرستان سیرجان خیابان بروجردی نبش خیابان جواد الائمه را از طریق مزایده عمومی و بر پایه ارزش کارشناسی رسمی دادگستری به صورت نقدی بفروش رساند

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *