#تنوین هم سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-059 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

#شفا دارو تا اسفند ۱,۳۸۲,۵۰۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کنور زمستان  خوبی داشت .
دی با  فروش ۷۳۱۳ میلیاردریالی مواجه  بود  در بهمن با کمی افت به ۳۸۵۵ میلیارد ریال رسیده است اسفند دوباره با رشد ۴۷۲۷ میلیارد ریال بود
 اذر هم خوب بود و ۵۴۳۷ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه  ۵۷۰۱۶  میلیارد ریال بود که بیش از ۲  برابر مدت مشابه قبل است
۶ ماهه  ۲۶۰۴۷  میلیارد ریال بود
نرخ گندله  ۳۷,۲۷۵,۳۹۱ ریال است
#فملی سرمایه را ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-213 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#بجهرم  ، با توجه به ماهیت واحدهای تولیدی نیروگاهی و با عنایت به دستورالعمل شرکت فروشنده/ سازنده، نیروگاه های تولید برق طی یک برنامه زمانبندی شده مشخص و پس از سپری شدن مدت زمان معینی از کارکرد واحدهای تولیدی اقدام به تعمیرات اساسی واحدهای تولید برق خود می نماید. هر کدام از واحدهای نیروگاه با توجه به شرایط و مدت زمان بهره برداری و نتایج بازدیدهای قبلی و نیز با عنایت به مجوز صادر شده از مراجع ذیصلاح در وزارت محترم نیرو و شرکتهای تابعه آن (نظیر شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و دیسپاچینگ ملی) برای بازدید و تعمیرات از مدار تولید خارج و متعاقبا عملیات لازم در خصوص آن واحد انجام می شود. بر این اساس واحد گازی G16 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم با توجه به برنامه های تعمیراتی در نظر گرفته شده است در فصل غیر پیک سال در یک بازه زمانی حدودا ۴۵ روزه با حضور پیمانکاران ذیصلاح و پرسنل نیروگاه از مدار خارج می شود تا تعمیرات اساسی با هدف پیشگیری از توقف های پیش بینی نشده آتی و افزایش قابلیت اطمینان تولید انجام پذیرد. پروسه زمانی انجام تعمیرات و خروج واحد G16 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم از مدار تولید از ساعت ۰۱:۲۶ روز ۰۴/۰۱/۱۴۰۳ با خروج واحد از مدار تولید آغاز و پس از اتمام تعمیرات اساسی به مدار تولید باز خواهد گشت. همانگونه که ذکر گردید برآورد می شود بازه زمانی تعمیرات واحد G16 نیروگاه حدود ۴۵ روز به طول بیانجامد که انتظار می رود با توجه به زمان خروج واحدها، تولید و درآمد نیروگاه با کاهش مبلغ ۱۹۴٫۷۱۲ میلیون ریالی مواجه شود.
#شگامرون به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ تعلیق می گردد.
#حپترو سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-312 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۹۸,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۹۸۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#سفارس تا اسفند  ۱,۳۳۸,۹۰۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#شگل زمستان خوبی داشت 
در اولین ماه سال مالی خود به فروش ۱۲۱۷ میلیارد ریالی رسیده است و در بهمن به ۱۴۲۷ و اسفند با رشد ۱۹۳۵ میلیارد ریال رسیده ۳ ماهه  ۴۶۴۳ میلیارد ریال  بود  که کمی از مدت مشابه قبل کمتر است
#کخاک در بهمن با فروش ۱۴۶۸ میلیارد ریالی مواجه بود و عدد خوبی را ثبت کرد  در اسفند با افت ۱۲۹۱ میلیارد ریال بود و ۱۲ ماهه ۱۳۱۰۸    میلیارد ریال فروش داشت  مدت مشابه سال  قبل این عدد    ۸۳۱۸ میلیارد ریال بوده است
#سخزر  در زمستان با وجود زمزمه قطعی گاز فروش خود را در حد ماه قبل حفظ کرد و در اسفند  ۸۰۷ ، بهمن حتی رشد داشت و ۸۳۴ میلیارد ریال  فروخت و در دی با فروش ۷۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود
  در مهر   ۸۰۴ میلیارد ریال و آبان  ۸۶۹ میلیارد ریال بود 
۱۲ ماهه  ۹۴۵۲  میلیارد ریال بوده و از سال  قبل ۵۰% بیشتر است
#چکاپا  در اذر و در اولین ماه سال مالی به ۱۲۷۴ میلیارد ریال رسید و در دی به ۱۱۴۹  و بهمن  ۱۲۰۰  و اسفند  ۱۳۳۷ میلیارد ریال رسید و۴  ماهه  ۴۹۶۱  میلیارد ریال رسید که شبیه سال قبل است  .
#غشاذر سال مالی را تغییر داده و اسفند با عدد ۱۶۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲ماهه به ۳۲۷۶ میلیارد ریال رسیده است
#مرقام در اسفند با فروش ۹۸ میلیارد ریالی به عدد  ۹۴۸ میلیارد ریالی در ۶ماهه  رسیده است  که کل سال قبل ۷۱۵ میلیارد ریال بود
#سجام در دی با عدد  ۵۵۰ میلیارد ریالی سال مالی را اغاز کرده است بهمن با ثبات ۵۳۶  و اسفند ۴۶۵ میلیارد ریال  ۳ ماهه  ۱۵۵۲ میلیارد ریال فروش داشت که ۵۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#بپردیس  به استحضار می رساند در مزايده ملک تجاري-اداري موسسه اعتباري ملل، (موضوع اطلاعيه به شماره ۱۱۷۱۲۵۷)، نوع قرارداد و مفاد آن اعلام نشده بود. بعد از اعلام برنده و ارائه قرارداد، شرکت بيمه پرديس و موسسه اعتباري ملل بر روي مفاد پيشنهادي موسسه به توافق نرسيده و با توافق طرفين، مزايده خريد ساختمان مذکور فسخ و در نتيجه مزايده به مرحله عقد قرارداد نرسيد. در ارتباط با آثار مالي فسخ مزايده، بر مبناي توافق به عمل آمده بين طرفين، کليه وجوه پرداختي شرکت بيمه پرديس شامل؛ سپرده شرکت در مزايده و پيش پرداخت (در بازه زماني پرداخت تا تاريخ ۲۷ اسفند ماه)، مشمول سود سپرده با نرخ مصوب بانک مرکزي قرار گرفته و در تاريخ ۲۸ اسفند ماه به حساب شرکت واريز گرديد. از اين رو زيان يا منفعت مازادي به شرکت وارد نشده است.
#ومهان در اسفند  ۶۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا اسفند ۲۶,۳۰۵,۸۴۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#لخزر زمستان و به خصوص اسفند خوبی داشت 
 در دی این عدد ۲۱۳۵ میلیارد ریال بود و رشد کرد  و بهمن  ۲۶۶۰ میلیارد ریال و اسفند  ۲۹۹۹ میلیارد ریال فروش داشت
در ۱۲ ماهه  فروش  ۲۲۵۷۵ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل  ۲۰۰۹۹ میلیارد ریال است
#پتایر در اسفند  ۲۷۱۳ ، بهمن ۳۱۷۶ میلیارد ریال و دی ۳۳۶۶ میلیارد ریال بود  و تداوم روند خوب فروش را حفظ کرد
  ۱۲ ماهه به ۳۱۱۰۴ میلیارد ریال رسید .  مدت مشابه قبل این عدد ۲۰۴۷۸  میلیارد ریال  بوده است و رشد خوبی داشته
#تپسی در اسفند با فروش ۱۰۹۵ میلیارد ریالی کار را تمام کرد و ۱۲ماهه به عدد  فروش ۱۰۳۳۱ میلیارد ریال رسیده است  و تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه است
#شاملا پاییز خوبی داشت  ولی زمستان مبلغ فروش کمی افت کرد فروش در دی ۱۰۸۵ میلیارد ریال بود  در بهمن این عدد  ۱۰۳۹ میلیارد ریال بود  و اسفند ۱۰۴۱ میلیارد ریال شد
   ۱۲ ماهه به ۱۲۶۹۱  میلیارد ریال رسید و ۶ ماهه ۶۲۶۰  میلیارد ریال بود
مدت مشابه  قبل شرکت ۸۰۴۶  میلیارد ریال است
#سمازن اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۷۹۰ میلیاردریالی آغاز کرده است در بهمن به  ۱۶۴۲ میلیارد ریال و اسفند ۱۸۶۲ میلیارد ریال رسید و ۳ماهه  ۵۲۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است
#زملارد در دی این عدد ۵۷۵ میلیاردریال و بهمن ۵۶۱ میلیارد ریال  بود . اسفند  با ثبات نسبی ۵۰۵ میلیارد ریال شد و ۱۲ ماهه ۵۸۷۹  میلیارد ریال محقق کرده است
#خچرخش  در اسفند  ۱۹۱۱ و بهمن ۱۵۲۰ و دی به عدد ۱۴۳۶ میلیارد ریالی رسیده است.  
۱۲ ماهه  ۱۷۴۰۱ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل  ۱۴۸۹۱ میلیارد ریال بوده است .
 دراین سهم  جمع فروش به عدد ۶ ماهه  ۷۱۵۹ میلیارد ریالی رسیده  بود
#گکوثر شروع عملیات تخریب ، جهت بازسازی و بهسازی طبقات ۴ و ۵ شامل ۵۷ باب اتاق که منجر به خارج شدن اتاق های ذکر شده از روند عملیات تا پایان دوره بازسازی شده بود. که در این مرحله و از تاریخ ۵ فروردین ماه سال جاری ۴۰ باب از اتاق های خارج از سرویس با اتمام عملیات بازسازی اساسی به مدار عملیات برمیگردد.
#غگیلا در بهمن با فروش ۱۰۰۳ میلیاردریالی مواجه بود و اسفند این عدد  ۱۰۲۳ میلیارد ریال شد و۲ ماهه ۲۰۲۶ میلیارد ریال شده است  مدت مشابه قبل ۱۶۴۹ ملیارد ریال بود
#دسانکو نرمال پیش می رود
در دی ۴۳۰  و در بهمن هم ۴۴۹  میلیارد ریال فروخت در اسفند این عدد  ۴۵۲ میلیارد ریال بود  ۳ماهه ۱۳۳۱ میلیارد ریال شده و از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#غپاذر در اسفند ۲۴۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۴۷۴۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۴۰۸۳  میلیارد ریال بود
#کساوه و تعطیلات نوروزی
به موجب تعمیرات دوره ای ( نوروزی ) خطوط تولید شرکت تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ متوقف می باشد.
#فسبزوار اولین ماه از سال مالی را با عدد ۴۰۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود که عدم قطعی گاز به رشد فروش آن نسبت به مدت مشابه سال قبل کمک کرده‌است در بهمن هم خوب بود و با عدد جالب ۱۰۹۳۰  میلیارد ریالی مواجه بود
اسفند نرمال  پیش رفت و ۴۶۸۵ میلیارد ریال  فروخت و ۳ ماهه  ۱۹۷۰۰ میلیارد ریال فروش داشت که تقریبا  ۳ برابر مدت مشابه قبل است
#غگلپا در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۶۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و اسفند ۱۷۸۳ میلیارد ریالی رسیده است ۲ ماهه  ۳۴۷۶ میلیارد ریال فروش داشت  . ۲۹۵۲ میلیارد ریال فروش ۲ماهه داشته است
#زکشت بهمن و اسفند کمی رشد داشت
 آبان  ۴۱۹ میلیارد ریال و در اذر با کمی رشد این عدد ۴۴۴ میلیار ریال شده بود
در دی به ۴۵۴ میلیارد ریال و بهمن ۴۹۸ میلیارد ریال و اسفند ۴۵۷ میلیارد ریال رسیده و ۱۲   ماهه  ۵۱۶۶  میلیارد ریال بود که مدت مشابه  قبل  ۳۵۶۴ میلیارد ریال بود
#قرن در ۳ ماه اخیر خوب بوده اسفند ۶۶۸۳ ،  بهمن  ۶۲۵۵ و دی ۵۳۸۲ میلیارد ریال رسید   پیشرفت خوبی داشت
   ۵۵۶۲۲  میلیارد ریال در ۱۲  ماهه به فروش داشته  است  . که مدت مشابه  قبل   ۳۷۸۱۵ میلیارد ریال بود
 ۶  ماهه  به  ۲۲۸۱۹ میلیارد ریال رسیده بود
#دفارا زمستان را خوب اغاز کرد ولی خوب پیش نرفت
  در دی ۳۰۶۶ میلیارد ریال فروش داشت  و بهمن با افت ۱۹۰۰ میلیارد ریال فروش داشت  و اسفند هم  با افت ۸۳۱ میلیارد ریال فروش داشت 
 سهم در مهر ۲۴۱۶ میلیارد ریال  و آبان ۲۵۱۰   و اذر ۲۹۰۸ میلیارد ریال فروخت و  ۱۲ ماهه  ۲۵۰۸۸  میلیارد ریال است . فروش مشابه سال قبل ۱۷۱۲۸  میلیارد ریال بود.  ۶ ماهه  ۱۱۴۵۴  میلیارد ریال بود
گروه مالی پارسیان از زیرمجموعه های #وپارس تا اسفند  ۱۱۱۲۴۶۵۸ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است
#غدانه در دی با درامد ۸۴۷ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن ۱۳۴۲ میلیارد بوده  و اسفند  ۹۶۵ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه ۳۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشت . تقریبا شبیه ماه  قبل است و کمی کمتر است
#ثامید در اسفند ۹۲۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ۶ماهه ۳۷۷۶ میلیارد ریال فروش داشت
#کایتا  فروش يک قطعه زمين به شماره پلاک۳۷۴۳۷ فرعي از ۵۳ اصلي به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع واقع در قرچک ورامين 
مبلغ قرارداد  ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 
نحوه تسویه  ۱) ۴۰% از کل ثمن معامله همزمان با امضاء مبایعه نامه ۲) ۶۰% باقیمانده از ثمن معامله پس از تسلیم ملک و وصول پاسخ استعلامات لازمه مبنی بر بلامانع بودن نقل و انتقال موضوع قرارداد و در زمان تنظیم سند رسمی در دفتراسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت مبیع 
شرح جزئيات قرارداد  بیع تمامی شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در پلاک ثبتی ۳۷۴۳۷ فرعی از ۵۳ اصلی مفروز و مجزی از ۳۷۴۲۳ فرعی قطعه هشت بخش ثبتی بهنام پازوکی مورد ثبت سند مالکیت تک برگی به شماره ۲۸۶۲۱۳ ۱۴۰۰-و به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع(هزار و پانصد متر مربع) به نشانی قرچک خیابان قریشی با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً که خریدار با رویت مبیع، از محل وقوع ملک وقوف کامل پیدا کرده است و کلیه هزینه هایی که بابت امتیازات مربوطه از قبیل جوازساخت، امتیاز برق ،آب و گاز بهمراه خط تلفن و کلیۀ حقوقی که ممکن است در آینده به ملک موضوع قرارداد تعلق بگیرد و همچنین هزینه های مشترک به نسبت قدرالسهم توسط خریدار پرداخت می گردد.
#کرومیت اسفند موجودی را فروخت با عدد فروش ۵۰۰ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۷۰ میلیارد ریالی رسیده است  که حدود ۵۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#اردستان در مجموع زمستان خوبی داشت 
سهم  دی با فروش ۹۸۸ میلیارد ریالی آغازکرد و بهمن به  ۱۱۵۳ میلیارد ریال رسید و اسفند  ۸۷۳ میلیارد ریال بوده .
 ۱۲ ماهه  ۱۰۸۵۶   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال  قبلش   ۸۵۷۶  میلیارد ریال بود
  ۶ ماهه  ۴۸۹۹  میلیارد ریال فروش داشت
#تپمپی تولید و تامین و نصب پمپ ها و تهیه لوازم یدکی مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ آب زاهدان و شهر های منطقه سیستان از دشت تهلاب توسط شرکت صنایع پمپیران یکی از شرکتهای گروه می باشدبا توجه به میزان اهمیت مبنای قرارداد نسبت به مبلغ فروش شرکت صنایع پمپیران رده افشا ب می باشد پیش پرداخت قرارداد ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ دریافت شده کارهای اجرایی پروژه اغاز شده است .
#قاسم در اسفند ۲۰۱۲۵ میلیارد ریال ، بهمن  ۱۳۸۶۶ و دی ۱۰۴۷۰ میلیار ریال بود
۱۲ ماهه ۱۳۹۴۸۹   میلیارد ریال رسیده است و۱۲ماهه قبل   ۱۱۷۵۵۰  میلیارد
#زشگزا  مهر و ابان  کمی کاهشی بود ابان  ۵۸۳ و مهر  ۵۵۵ میلیاردریال فروش داشت   در اذر هم  به ۵۳۳ میلیارد ریال رسید
در دی کمی رشد کرد و ۵۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن هم  با رشد دوباره ۶۱۰  میلیارد ریال فروخت اسفند با کمی افت  ۵۲۶ میلیارد ریال شد
 سهم  ۱۲ماهه به  ۶۶۲۶   میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۴۵۳۳ میلیارد ریال بوده است
#خاهن در زمستان خوب ظاهر شد
 در مهر بهتر شد و ۱۲۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و ابان ۱۴۵۳ میلیارد ریال بوده است . اذر هم  ۱۴۴۳ میلیاردریال بود و دی به ۱۶۳۰ میلیارد ریال و بهمن  ۱۶۴۱ میلیارد ریال رسید . در اسفند  ۱۵۱۴ میلیارد ریال بوده است
۱۲ ماهه ۱۸۵۶۴ میلیارد ریال بود
۹ ماهه به ۱۳۷۷۸  میلیارد ریال رسیده است
۶ ماهه به ۹۴۰۸  میلیارد ریال رسیده  بود
#کرازی پاییز خوبی زد  زمستان متعادل بود
 دی هم با عدد  فروش ۱۳۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرد  در بهمن با کمی افت ۹۹۵ میلیارد ریال شد اسفند ۱۲۸۵ میلیارد ریال بود
سهم در مهر فروش خوبی زد و ۱۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت در ابان بهتر شد و ۱۴۳۸ میلیارد ریال فروش داشت  و اذر با کمی افت ۱۲۵۹ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه  ۱۲۹۲۶  میلیارد ریال بود  مدت مشابه قبل   ۸۹۱۹ میلیارد ریال شد. ۶ماهه  ۵۳۳۸  میلیارد ریال بود
شناسایی سود در #اخابر
فروش ۵ رقبه از املاک شرکت مخابرات ایران 
مبلغ فروش  ۱۲,۸۵۵,۳۸۰ میلیون ریال
شناسایی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود  برای اخابر
#آریا زمستان خوبی داشت
در دی ۲۷۷۰۹ میالیارد ریال و بهمن ۳۱۲۹۰ میلیارد ریال فروش داشت  و اسفند با رشد ۳۵۹۲۰ میلیارد ریال شد
   ۱۲  ماهه ۳۳۸۸۰۷  میلیارد ریال بوده است.
  ۶ ماهه ۱۶۴۹۶۵  میلیارد ریال
 مدت مشابه   ۲۷۴۴۵۵  میلیارد ریال شده است
#خکاوه زمستان گرمی داشت 
  در دی روند  کاهشی فروش را متوقف کرد و در دی به عدد  ۳۱۲۷ میلیارد ریال  رسیده است .در بهمن هم  با رشد ۳۵۶۷ میلیارد ریال بود اسفند  به  ۵۶۲۲ میلیارد ریال  رسید
  ۱۲ ماهه  ۴۶۰۰۴    میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

مجوز افزایش سرمایه / مجوز افزایش سرمایه / مجوز افزایش سرمایه / مجوز افزایش سرمایه / مجوز افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *