خبر

خبر #ذوب مجموع مقدار فروش ثابت به نظر می رسد اما ذوب آهن وقتی نتوانست تیرآهن و میلگرد بفروشد، شمش را عرضه کرد لذا تغییر…

ادامه مطلب

ارز

ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز #ارز منابع خبری می گویند که در مجلس بحثی در خصوص تغییر در نظام ارزی مطرح است.…

ادامه مطلب