کتوکا

کتوکا در فروردین ۷۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۳۷۹,۷۴۳ ریال بوده است در اردیبهشت فروش به ۸۴۱ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۹۷,۷۹۴ ریال و خرداد با رشدی چشم گیر به ۱۱۵۲ میلیارد ریال رسیده بود . ۳ماهه ۲۷۲۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۸۶۱ میلیارد ریال بود

مارون

#مارون در فروردین ۲۶۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۳۴۴۸۰ میلیارد ریال فروش اردیبهشت داشته است
در خرداد به ۳۰۴۸۲ میلیارد ریال رسیده و ۳ ماهه ۹۰۵۶۲ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه قبل افزایشی شده است

ثامان

#ثامان در خرداد ۱۳۹ میلیارد ریال درامد داشت و در ۹ ماهه به عدد ۲۶۷ میلیارد ریالی رسیده است .

سشرق

#سشرق در اسفند به فروش ۶۶۹ میلیارد ریالی رسیده است و فروردین ۵۳۴ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت ۶۲۶ میلیارد ریال و خرداد ۶۴۳ میلیارد ریال بوده است
۹ ماهه ۵۲۳۸ میلیارد ریال است و مدت مشابه قبل ۴۲۰۹ میلیارد ریال است

ونیرو

صادرات نيرو خليج فارس کيش از زیرمجموعه های #ونیرو در ۳ ماهه گذشته ۱۴۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

خاور

#خاور با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-204 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۳۶,۳۶۰,۸۴۹ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ میلیون ریال ، تعداد ۲۶,۵۵۱,۲۳۹,۳۳۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۳,۴۴۸,۷۶۰,۶۷۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

ولملت

#ولملت در خرداد ۱۳۴ میلیارد ریال و تا خرداد ۲۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است .

کساوه

#کساوه در فروردین با فروش ۱۹۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت به عدد ۱۰۳۲ میلیارد ریالی رسیده و خرداد با ۹۴۳ میلیارد ریالی به عدد ۳ماهه ۲۱۷۴ میلیارد ریال فروش داشت .۳ ماهه قبل ۱۴۳۲ میلیارد ریال بود

ثمسکن

#ثمسکن در خرداد ۳۵۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

زدشت

#زدشت در خرداد با فروش ۵۸۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است و ۳ ماهه ۱۲۲۱ میلیارد ریال فروش داشت . در مدت مشابه این عدد ۶۶۴ میلیارد ریال بود

غشان

#غشان دراردیبهشت با فروش ۱۱۵۷ میلیارد ریالی و خرداد ۹۹۰ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۲۹۳۹ میلیاردریالی رسیده است

فسپا

#فسپا فروردین با فروش ۹۶۱ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ فروش ۲۶۰,۴۶۸,۶۸۴ ریال بود اردیبهشت با رشد ۲۵۸۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۲,۳۶۴,۲۸۲ ریال شده و خرداد با رشد ۳۱۲۲ میلیارد ریال شده است و نرخ ۲۵۴,۰۷۷,۵۳۲ ریال است
۳ ماهه ۶۵۶۵ میلیارد ریال فروش داشته و ۴۵۸۴ میلیارد ریال فروش مدت مشابه سال قبل است

کترام

#کترام با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-93A-145 مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۹۴,۹۸۱ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۹۶,۴۰۷ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۶۰۱۴۲۶ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

وخاور

#وخاور در ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۸۰۸ و در سود اصلی ۸۲۳ ریال محقق کرده است

وسپه

#وسپه در خرداد ۶۷۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۵,۶۰۴,۵۴۱ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

شبندر

مهم. #شبندر در اصلاحیه خود سود را به عدد ۱۵۳۲ ریال رسانده است و توضیح داده است با توجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی فرآورده و هم‌چنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد مضافاً صورتهای مالی بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی تهیه شده است. در ارتباط با سود هر سهم توجه سهام‌داران را به گزارش تفسیری مدیریت و نامه مفروضات پیوست جلب می‌نماید.

ونیکی

#ونیکی در خرداد ۳۱۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۱۰,۵۵۳,۱۶۵ میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است

کحافظ

#کحافظ خرداد خوبی زد
سهم در در فروردین به فروش ۳۶۱ میلیار ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۶۲۶ میلیار ریال و خرداد با رشد ۹۴۷ میلیارد ریال شده است ۳ماهه ۱۹۰۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل ۸۰۷ میلیارد ریال بود
افزایش مقداری تولید به دلیل افزایش بهره وری فاز ۸ می باشد . افزایش مقداری فروش کاشی پرسلانی به دلیل بازاریابی مشتریان جدید بوده است . کاهش در متوسط نرخ کاشی کف به دلیل تغییر سایز بوده است .

خمحرکه

#خمحرکه در فروردین با فروش ۷۳۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت ۱۷۴۴ میلیارد ریال و خرداد ۲۶۵۳ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه ۵۵۴۹ میلیارد ریال بود. مدت مشابه سال قبل ۳۱۴۹ میلیارد ریال بود

وپاسار

تراز #وپاسار در خرداد ۵۶۳۶۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۱۴۷۶ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز ۳ ماهه ۳۱۸۵۹ میلیارد ریال مثبت است

جم

#جم در فروردین ۳۷۶۴۰ و اردیبهشت ۳۱۵۹۷میلیارد ریال و خرداد با رشد ۴۰۱۷۰ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۱۰۵۸۶۸ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه ۸۷۵۴۵ میلیارد ریال بود .

سیمرغ

#سیمرغ اولین ماه سال مالی با فروش ۱۴۴۱ میلیارد ریالی آغاز کرد و بهمن به ۱۲۸۳ میلیارد ریال رسید در اسفند این عدد با کمی رشد ۱۵۶۵ میلیارد ریال بود و فروردین ۱۲۵۸ میلیارد ریال شد
در اردیبهشت به ۱۲۲۳ میلیاردریال رسید و خرداد ۱۶۰۶ میلیارد ریال بوده است
۶ ماهه ۸۳۸۳ میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه قبل ۲۵۹۵ میلیارد ریال بود

بهپاک

#بهپاک فروش خوبی در اردیبهشت و خرداد داشته
در فروردین این عدد ۶۵۷ میلیارد ریال بود و اردیبهشت ۸۱۰ میلیارد ریال و خرداد ۸۸۲ میلیارد ریال شد
۶ ماهه ۴۷۸۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۲۶۸۰ میلیارد ریال بوده است

آپ

#آپ در فروردین با فروش ۵۴۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۳۹۱ میلیارد ریال و خرداد ۵۹۰۳ میلیارد ریال بود ۳ماهه ۱۶۷۴۴ میلیارد ریال شد کل عدد سال قبل ۶۴۹۱۷ میلیارد ریال بود

فسرب

#فسرب در خرداد با فروش ۵۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ماهه به ۱۰۶۷ میلیارد ریال رسیده است

پدرخش

#پدرخش در اردیبهشت ۷۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۲ میلیارد ریال بود و فروش خوبی داشت و ۳ ماهه به عدد ۲۷۴ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه قبل ۱۷۷ میلیارد ریال بود

وسینا

#وسینا در خرداد ۵۰۲۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۸۵۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد.تراز شرکت ۳ ماهه ۲۹۰۹ میلیاردریال مثبت است

ثشرق

#ثشرق در خرداد ۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشته و ۹ماهه به ۹۴۷ میلیارد ریال فروش رسیده است

غاذر

شفاف_سازی #غاذر
صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
در خصوص نامه شماره ۰۰۹-۸۶۵۱۱۱ /۰۱۱۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای در خصوص درخواست مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵۹٫۰۰۰ میلیون ریال به ۲۲۵٫۰۰۰ میلیون ریال مبنی بر خارج شدن آن از دستور کار ، با توجه به رایزنیها و مذاکرات متعدد انجام شده متاسفانه تعیین متعهد پذیره نویس حق تقدم افزایش سرمایه در شرایط کنونی ممکن نبوده و شرکتها و موسسات مالی رغبت برای متعهد شدن ندارند (بدلیل مشکل تأمین مالی ) از این جهت مقرر می دارد مدیرعامل محترم اقدامات لازم جهت تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته به همراه تجدید ارزیابی زمین شرکت و درخواست کارشناس از کانون کارشناسان را جهت قیمت گذاری زمین معمول دارد.

خریخت

#خریخت هم سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-179 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۵۶۲,۱۸۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۱۸۷,۱۸۳ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۲۵۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

فنوال

#فنوال در فروردین با فروش ۳۶۶ میلیارد ریالی مواجه شد و اردیبهشت ۱۱۷۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۰۷۵ میلیارد ریال بود . ۳ ماهه ۲۶۱۵ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه قبل ۱۵۰۱ میلیارد ریال بود

لوتوس

#لوتوس ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-045 مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

خاور

#خاور و شفاف سازی در مورد تسهیلات
درخصوص توافقنامه فیمابین شرکت ایران خودرودیزل و بانک پارسیان موضوع تسویه تسهیلات دریافتی به استحضار می رساند ، طبق توافق انجام شده کل بدهی شرکت ایران خودرودیزل بابت تسهیلات اخذ شده از بانک پارسیان مبلغ ۱۲٫۵۰۰ میلیارد ریال تعیین گردیده که پس از اخذ ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال بخشودگی جرایم تاخیر ، کل بدهی به مبلغ ۱۱٫۵۰۰ میلیارد ریال تقلیل یافت که نحوه تسویه حساب آن به شرح ذیل می باشد: الف) پرداخت مبلغ ۶٫۵۰۰ میلیارد ریال بصورت نقد که این مبلغ توسط شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ به بانک پارسیان پرداخت گردید. ب) انتقال ۱۶۱ دستگاه خودرو از محصولات تولیدی شرکت به بانک پارسیان به ارزش ۵٫۰۰۰ میلیارد ریال بر اساس برنامه تحویل ذیل: ب ۱) ۳۱ دستگاه تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ ب ۲) ۲۰ دستگاه تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ ب ۳) ۵۵ دستگاه تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ب ۴) ۵۵ دستگاه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ سود ناخالص حاصل از فروش ۱۶۱ دستگاه خودرو حدود ۳۲ درصد و سود خالص پس از کسر مالیات حدود ۱۴ درصد برآورد می گردد.

نوین

بیمه #نوین به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ تعلیق می گردد.

وغدیر

سرمايه گذاري زرين پرشيا از زیر مجموعه های #وغدیر در ۳ ماهه گذشته ۷۴۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۱,۶۸۱,۸۵۴ میلیون ریال سود محقق کرده است

شرنگی

#شرنگی در اردیبهشت ۱۲۰ میلیارد ریال و خرداد ۳۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و رشد کرد ۳ ماهه ۴۸۱ میلیارد ریال فروش زده است و مدت مشابه قبل ۱۷۵ میلیارد ریال بود

دتولید

#دتولید در فروردین ۱۷۴ و اردیبهشت ۳۰۲ میلیارد ریال و خرداد ۲۶۱ میلیارد ریال فروش داشت و۳ ماهه به ۷۳۸ میلیارد ریال رسید

سدشت

#سدشت فروردین به ۵۶۸ میلیارد ریال رسیده در اردیبهشت این عدد ۳۴۷ میلیارد ریال بود و خرداد ۳۷۵ میلیارد ریال بوده است
۹ ماهه ۴۰۰۰ میلیارد ریال شده است . مدت مشابه این عدد ۲۱۶۶ میلیارد ریال بود.

دسانکو

#دسانکو در فروردین هم ۲۵۱ میلیارد ریال بود اردیبهشت به ۲۶۵ میلیارد ریال و خرداد ۲۶۳ میلیارد ریال رسید و ۶ ماهه به ۱۶۸۳ میلیارد ریال رسیده است.

وآیند

#وآیند تسويه تسهيلات از محل تمليک اموال و سهام شرکت ها
بدهی های تسهیلاتی شرکت پارس سرمایه تابا و شرکت های وابسته، جمعاً به ارزشی بالغ بر ۱۶۶٫۸۹۴ (یکصد و شصت و شش هزار و هشتصد و نود و چهار) میلیارد ریال، در ازای تملیک دارایی های شرکت های مذکور، شامل: ۱۳۴ فقره پلاک ثبتی جمعاً به مبلغ ۱۰۴٫۸۸۴ (یکصد و چهار هزار و هشتصد و هشتاد و چهار) میلیارد ریال و سهام ۷ شرکت ، جمعاً به مبلغ ۶۲٫۰۱۰ (شصت و دو هزار و ده) میلیارد ریال، تسویه گردیده است.

شپنا

#شپنا افزایش سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-258 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵۰۵۲۵۵۴۲ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شاروم

#شاروم جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در استان آذربايجان غربي ،شهر اروميه به آدرس اروميه خيابان ارتش روبروي شرکت مخابرات شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد

ددام

#ددام در فروردین با فروش ۳۰۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد ۴۰۰ میلیارد ریالی مواجه شد در خرداد فروش به ۴۰۶ میلیارد ریال رسیده و ۳ماهه ۱۱۰۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۸۳۴ میلیارد ریال بود

بشهاب

#بشهاب در فروردین با فروش ۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۳۵۹ و خرداد ۳۸۰ میلیارد ریال و ۳ ماهه ۷۸۰ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه قبل ۳۷۲ میلیارد ریال بود

رتکو

#رتکو در خرداد ۲۳۲ و ۳ماهه ۳۷۲ میلیارد ریال فروش داشت کل عدد سال قبل ۱۱۱۱میلیارد ریال بود

آبادا

#آبادا در فروردین با درامد ۲۵۶ میلیارد ریالی مواجه شده بود اردیبهشت ۲۳۳ و خرداد ۱۵۰ میلیارد ریال فروش زد و ۳ماهه به ۶۴۰ میلیارد ریالی رسیده است . مشابه سال قبل ۶۶۰ میلیارد ریال بود

بتا سهم

 

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

کتوکا کتوکا  کتوکا  کتوکا  کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا کتوکا 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *