کسعدی

کسعدی در مهر کمی افت کرد و ۲۱۲ میلیارد ریال فروش داشت 

سهم در تیر ۳۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۲۵۶ میلیارد ریال و شهریور  ۳۹۶ میلیارد

در  ۷ماهه به عدد ۲۱۸۹  میلیارد ریالی رسیده است که  مدت مشابه قبل ۱۳۸۰  میلیارد ریال بود#کسعدی

#وخاور در مهر ۷۸۸۲  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و     ۴۲۳۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد 
تراز سهم در۴ ماهه  ۱۳۵۶۴ میلیارد ریال و ۵ماهه ۱۷۱۴۱ میلیارد ریال و ۶ماهه ۲۰۶۰۸ میلیارد ریال و ۷ماهه ۲۴۲۰۱ مثبت است
#کلوند باتوجه به افزایش ۱۰ درصدی نرخ فروش داخلی محصولات دیوار (طبق مجوز هیات مدیره) میزان ۲ درصد در نرخ فروش کل محصولات تاثیر گذار بوده و از میانگین نرخ فروش ۱،۴۳۵،۸۴۰ ریال به ۱،۴۶۴،۵۵۰ ریال افزایش می یابد.
#شگل  مهر خوبی زد و ۱۹۸۰ میلیارد ریال فروش زد 
در تیر این عدد  با کمی افت  ۱۳۳۱ میلیارد ریال شد  و مرداد به ۱۷۳۷ میلیارد ریال و شهریور ۱۷۶۱ میلیارد ریال رسید
۱۰ ماهه به  ۱۵۶۸۹   میلیارد ریال رسیده است که ۲ برابر مدت مشابه  قبل است
#غشصفا  مهر خوبی زد
 در تیر با فروش ۲۳۰۷ میلیارد ریال مواجه بود و مرداد به عدد ۳۲۹۵ میلیارد ریال رسیده  وشهریور ۳۰۰۹ میلیارد ریال بود
در مهر به ۳۳۲۱ میلیارد ریال رسید
  ۷ ماهه ۲۰۰۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و  که فروش مدت مشابه قبل  ۱۸۵۷۱  میلیارد ریال بود
#غدام در مهر با درامد ۲۸۳ میلیارد ریالی به عدد ۲۱۰۹ میلیارد ریالی رسیده است   و ۲برابر مدت مشابه در ۱۰ ماهه  فروش داشته است
#قپیرا در مهر با درامئ  ۲۸۱۳ میلیارد ریالی به عدد  ۳۸۱۲ میلیارد ریال رسیده است  و ۳ماهه  گزارش خواهد داشت
#غشهداب در مهر با فروش ۱۲۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به  ۵۷۹۱ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه سال قبل ۴۳۸۲ میلیارد ریال بود
#همراه در مهر ۴۰۷۱۳ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد با ثبات ۳۸۲۰۶ میلیارد ریال  و مرداد با رشد ۴۰۱۰۰ میلیارد ریال بود
 شهریور ۴۳۱۰۳ میلیارد ریال شد و ۷ ماهه به عدد  ۲۷۲۰۵۴   میلیارد ریالی مواجه بود
#غفارس
در شهریور این عدد  ۲۲۵۲ میلیارد ریال بود و مهر به  ۲۱۴۳ میلیارد ریال رسید و  ۷ ماهه به عدد ۱۴۷۶۲ میلیارد ریال  رسیده است
#کلر مهر بهتر از شهریور بود
 در تیر ۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۱۰۳۷ میلیارد ریال و شهریور با کمی افت ۹۴۱ میلیارد ریال بود
در مهر با رشد ۱۰۰۸ میلیارد ریال بوده
 و۷ ماهه به فروش ۶۲۷۹   میلیارد ریالی رسیده است و مشابه سال قبل ۴۱۱۰  میلیاردریال بود
#زمگسا در تابستان نرمال بود ولی مهر خوبی زد  .
سهم در تیر به عدد ۶۰۱ میلیارد ریالی رسیده  و مرداد  ۵۲۶ میلیارد ریال و شهریور ۵۸۷ میلیارد ریال بود
در مهر کمی رشد کرد و ۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشت 
۷ ماهه  ۴۳۱۵  میلیارد ریال بود
#غچین مهر خوب بود و ۱۴۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در فروش تیر به ۱۵۰۳ میلیارد ریال و مرداد ۱۱۳۵ میلیارد ریال و شهریور ۱۶۱۱ میلیارد ریال فروش رسیده است
  و ۴ ماهه  ۵۶۸۴  میلیارد ریال فروش داشت  که  ۲ برابر مدت مشابه  قبل است
#زفکا مهر ۱۳۴۴ و شهریور ۱۳۷۷ و مرداد  ۱۱۶۰ م یلیارد ریال  فروش داشت و ۷ ماهه ۸۳۷۳    میلیارد ریال بود که مدت مشابه  قبل  ۵۰۸۷  میلیارد ریال است  .
#غپونه در مهر با فروش ۶۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۴۷۶ میلیاردریال فروش داشت و ۷ماهه به  فروش ۳۳۸۱ میلیارد ریالی رسیده است
#شسینا
در تیر به  فروش ۲۶۹ میلیارد ریالی و مرداد  با افت  ۲۰۱ میلیارد ریال و شهریور ۲۶۱ میلیارد ریال رسیده بود
در پاییز و مهر به فروش ۳۱۸ میلیاردیالی رسیده است و  ۷ ماهه ۱۹۶۵   میلیارد ریال فروش داشته است
#خکار مهر ۵۵۵میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر با فروش ۴۸۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و مرداد ۴۴۸ میلیارد ریال وشهریور ۶۰۰ میلیارد ریال بود
۷ ماهه ۳۷۳۳  میلیارد ریال فروش داشت  .  که مدت مشابه به عدد   ۱۸۱۷ میلیارد ریال رسیده بود
#پتایر مهر خوبی داشت و ۲۷۹۱ میلیارد ریال فروش زد 
سهم در تیر با فروش ۲۳۹۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۱۲۹۵ میلیارد ریال و شهریور ۱۹۴۱ میلیارد ریال شد
۷ ماهه به  ۱۵۲۰۸  میلیارد ریال رسید .  مدت مشابه قبل این عدد   ۱۰۸۳۸ میلیارد ریال  بوده است و رشد خوبی داشته
#سکرد در ۱۲ماهه  تلفیقی ۸۶۷ ریال سود محقق کرده است و در سود اصلی این عدد ۸۵۲ ریال بوده است سهم در ۶ماهه  ۷۰۵ ریال محقق کرده بود
#غدیس 
تیر ۲۱۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۲۲۳۴ میلیارد ریال بود  شهریور با کمی افت ۱۸۰۲ میلیارد ریال شده است
در مهر  فروش کمی افت کرده  و ۱۲۴۶ میلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه  ۱۳۸۹۸  میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه قبل  ۸۹۸۳ میلیارد ریال بود
#ددانا  تابستان خوبی ثبت کرد
در تابستان در تیر ۴۳۵۵ میلیارد ریال  و مرداد ۵۲۶۲ میلیارد ریال و شهریور ۵۱۲۸ میلیارد ریال فروش زد
در مهر با کمی افت ۴۷۶۱ میلیارد ریال شده
  ۷ماهه  ۳۱۴۲۶   میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۱۴۷۳۳  میلیارد ریال است
#دسانکو  تقریبا خطی پیش می رود در مهر ۵۰۱ ، در شهریور ۵۰۴ و مرداد  ۵۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۵۴۹۸  میلیارد ریالی در ۱۰ ماهه  رسیده است
#قلرست در مهر با فروش و دراد  ۱۰۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۲۹۰ میلیارد ریالی در ۳ماهه رسیده است  .
#فسبزوار  مهر خوبی زد و ۱۱۰۹۵ میلیارد ریال فروش داشت 
 در شهریور این عدد ۸۸۵۰ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه به عدد ۷۵۶۱۸  میلیارد ریالی رسید.
مدت مشابه قبل  ۴۶۶۰۱ میلیارد ریال بوده است
#خاهن 
سهم در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۹۱۴ میلیارد ریال و مرداد  ۱۵۹۷ میلیارد ریال  و شهریور هم ۵۷۲ میلیارد ریال بود
در مهر کمی بهتر شد و ۱۲۱۱ میلیارد ریال فروش داشت 
۷ ماهه به ۱۰۶۲۰  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد  ۱۰۰۲۶ میلیارد ریال بود
#خچرخش  در مهر با  رشد ۱۸۹۹ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر با فروش ۱۳۴۰  میلیارد ریالی مواجه بود در مرداد  به ۸۵۱ میلیارد ریال رسید و شهریور ۹۶۷ میلیارد ریال بود و جمع فروش به عدد ۷ ماهه  ۹۸۷۶  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل    ۷۶۳۳ میلیارد ریال بوده است
#داوه در مهر با رشد فروش ۲۲۴ میلیارد ریال مواجه بود و ۹۴۰  میلیاردریال فروش داشت و مشابه  قبل ۵۸۹ میلیارد ریال بود
#خکمک شهریور ۱۲۸۵ و مهر ۱۲۱۰  میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه به ۷۷۱۶  میلیارد ریال رسید و فروش سال قبل آن  ۴۳۵۸  میلیارد ریال بود
#حگهر  در مهر به  ۴۰۰  نزدیک  شد و ۳۹۸۲ میلیارد ریال فروش ثبت کرد 
در تیر با کمی رشد به  ۳۳۵۰ میلیارد ریال  و مرداد  با افت  ۲۷۳۵ میلیارد ریال شد
در شهریور دوباره بالای ۳۰۰  شد و ۳۰۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و این نشان میدهد مهر خوبی زده است و  ۷ ماهه نزدیک  ۲۱۷۷۲   میلیارد ریال بوده است که کل سال  قبل ۳۷۶۴۳ میلیارد ریال بود
#سبهان مهر متفاوتی زد و ۱۴۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و صادرات ۹۸۴ میلیاردریالی در این ماه داشت
در تیر با کمی افت ۷۴۰  میلیارد ریال و مرداد ۴۲۷ میلیارد ریال بوده است در شهریور به ۶۱۰ میلیارد ریال رسیدو بهتر شد ۷ ماهه  ۵۹۵۴  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل  ۲۹۴۹  میلیارد ریال است
#ساروم   ۲ماه گذشته بهتر بوده است
در تیر به عدد  ۱۶۰۹ میلیارد ریال رسیده است  و مرداد  ۱۶۳۳ میلیارد ریال شد تابستان را با فروش ۱۸۱۲ میلیارد ریالی تمام کرده است
در مهر با فروش ۱۸۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود
 ۷ ماهه  ۱۱۶۲۵    میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل  ۶۳۸۴ میلیارد ریال بود
#سخوز مهر خوب و گرمی را داشت و ۳۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۷۵۹ میلیارد ریال آن صادرات بوده است
در تیر با فروش ۲۲۲۰ میلیارد ریالی مواجه  بود و مرداد ۱۷۳۱ میلیارد ریال بود . در شهریور با کمی افت  به ۱۴۲۰ میلیارد ریال رسید و مهر ۳۱۰۱  میلیارد ریال بود 
۷ ماهه عدد  ۱۳۳۵۳  میلیارد ریالی رسیده است  و   ۹۴۴۷ میلیارد ریال فروش مشابه  سال  قبل است
#ختراک فروشش در مرداد و شهریور خوب بود  و مهر متفاوتی را  ثبت کرد 
در تیر این عدد  ۲۷۹۹ میلیارد ریال  و مرداد ۲۸۳۲ میلیارد ریال و شهریور ۲۹۵۲ میلیارد ریال شده
در مهر به  ۳۲۴۷ میلیارد ریال رسید و ۷ ماهه ۱۹۸۹۹ میلیارد ریال فروش داشت 
مدت مشابه قبل   ۱۲۵۸۹ میلیارد ریال بوده است .
#فاراک  در اولین ماه سال مالی به درامد ۳۸۷ میلیارد ریالی رسیده است
#گکوثر در مهر با فروش ۲۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۱۹۳۶ میلیارد ریالی رسیده است
#زقیام تابستان خوبی داشت  و مهر هم در همین حد پیش رفت
سهم در تیر با فروش ۱۰۶۹ و مرداد ۱۰۹۰ میلیارد ریالی مواجه  بود شهریور این عدد ۱۱۱۶ میلیارد ریال شد
مهر با ثبات در فروش ۱۰۷۴ میلیارد ریال بود 
 ۷ ماهه به ۷۳۸۲ میلیارد ریال رسیده
#زدشت در مهر ۹۴۱ و شهریور ۷۹۴ میلیارد ریال بود 
 مرداد با کمی افت ۷۱۳، تیر ۸۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و  به عدد ۷ ماهه ۵۲۱۱  میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل  ۳۷۲۳  میلیارد ریال بوده است
#لخزر  در تیر با کمی افت ۱۸۶۸ میلیارد ریال فروش داشت  و  مرداد  به ۱۵۴۲ میلیارد ریال و شهریور ۱۶۴۸ میلیارد ریال رسید
در مهر به ۱۵۳۷ میلیارد ریال رسید و
در ۷ ماهه  فروش  ۱۱۴۶۵   میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۸۷۵۷  میلیارد ریال است
#سبجنو که اخیرا تجدیدی شده گزارش متوسطی  داشت 
در تیر به عدد ۱۲۷۳ میلیارد ریال رسیده و مرداد ۱۲۰۹ میلیارد ریال و شهریور ۱۲۱۸ میلیارد ریال شده و در حد ماه قبل بود
در مهر این عدد ۱۱۸۱ میلیارد ریال شد
 ۷ ماهه  ۷۲۹۳  میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل ۳۷۰۱  میلیارد ریال شده بود
#کلوند مهر خوبی داشت 
در تیر فروش  ۱۰۸۷ میلیارد ریال و مرداد  ۱۱۱۴ میلیارد ریال و شهریور به ۱۱۸۷ میلیارد ریال رسیده بود
در مهر به  ۱۱۹۴ میلیارد ریال رسید و۷ ماهه ۷۴۵۳  میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل  ۴۹۲۶ میلیارد ریال شد
#شاملا روند خوب صعودی در فروش گرفته است
در فروردین  ۹۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت هم ۹۳۱ میلیارد ریال و خرداد ۸۷۸ یلیارد ریال شد
در ۳ماهه دوم در تیر ۹۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۶۹ میلیارد ریال و شهریور ۱۱۷۳ میلیارد ریال بود .
در پاییز با عدد  ۱۲۱۹ میلیارد ریالی اغاز کرد و  ۷ماهه به ۷۱۳۸  میلیارد ریال رسید و مدت مشابه  قبل شرکت  ۴۱۷۳  میلیارد ریال است
#زفجر  مهر خوبی داشت و ۱۱۴۶ میلیارد ریال فروش زد
در مرداد به ۱۰۰۶ میلیاراد ریال و شهریور ۸۰۳ میلیارد ریال بود و ۷ ماهه به عدد ۶۱۰۵  میلیارد ریال  رسیده است و مدت مشابه  قبل ۳۹۷۵ میلیارد ریال بود
#هجرت  در مهر ۱۳۹۹۷  و   شهریور کمی بهتر بود و ۱۴۹۹۰ میلیارد ریال بود
در تیر به عدد  ۱۴۰۱۳ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۱۳۰۶۹  میلیارد ریال بود و ۷ ماهه به  ۱۰۰۷۷۶   میلیارد ریال رسیده و کل مشابه قبل  ۱۱۰۰۷۵ میلیارد ریال فروش داشت
#آریا در مهر روی متوسط بود و ۲۳۵۳۲ میلیارد ریال فروش داشت 
سهم تیر با کمی افت  ۲۹۳۲۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۳۰۷۸ میلیارد ریال و شهریور با رشد ۲۸۴۹۶ میلیارد ریال فروش داشت
  ۷ماهه ۱۸۹۲۸۷  میلیارد ریال بوده است  و مدت مشابه    ۱۶۵۹۸۶   میلیارد ریال شده است
#سباقر در تیر با فروش ۴۱۵ میلیارد ریالی و مرداد  ۴۳۳ میلیارد ریالی مواجه  بود در شهریور باکمی افت  ۴۰۹ میلیارد ریال شد
در مهر ۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه به ۲۹۳۷ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه ۲۳۷۷ میلیارد ریال بود
#خاذین شهریور کمی افت داشت  ولی مهر با رشد ۱۰۸۰ میلیارد ریال شد و بهتر بود
در تابستان در تیر ۱۶۴۸ میلیارد ریال  و مرداد ۱۰۳۳ میلیار ریال شد در شهریور این عدد با افت  ۸۹۲ میلیارد ریال بود
۷ماهه  ۹۲۵۰   میلیارد ریال بود و که مدت مشابه سال قبل    ۸۹۳۳ میلیارد ریال بود
#فنورد شهریور جالبی داشت  ولی مهر کمی کم شد و با این حال نسبت به متوسط خوب بودو ۳۴۰۴ میلیارد ریال فروش داشت 
در ۳ماهه دوم در تیر ۲۳۱۲ میلیارد ریال و مرداد  ۲۷۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و کمی رشد کرد  شهریور این عدد با یک رشد جالب ۴۵۹۷ میلیارد ریال بود
۷ ماهه  ۱۹۴۸۹  میلیادر ریال و  مدت مشابه قبل فروش ۱۳۸۱۹  میلیارد ریال بود
#غشاذر در تیر با فروش ۱۵۱۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است و مرداد این عدد ۱۵۴۳ میلیارد ریال و شهریور ۱۵۷۵ میلیارد ریال بود
در مهر به ۱۶۱۱ میلیارد ریال رسید و کمی رشد کرده و جمعا ۷ ماهه به عدد ۱۰۱۶۸  میلیارد ریالی رسیده است
#غنوش  به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#ولملت در مهر ۹۱ میلیارد ریال فروش و درامد را ثبت کرده و به ۶۳۸ میلیارد ریالی رسیده است
#ساینا مهر خوبی زد و ۷۱۷ میلیارد ریال فروش داشت 
سهم در تابستان  تیر ۴۸۸ میلیارد ریال  و مرداد  ۶۵۹ میلیارد ریال شده و شهریور ۴۶۸ میلیاردریال بوده و  ۱۰ ماهه به  ۵۸۵۷  میلیارد ریالی رسیده است
#خشرق 
فروش سهم در تیر  به ۳۳۲۰ میلیارد ریال  و مرداد ۲۶۲۸  میلیارد ریال رسید در شهریور ۳۲۸۴ میلیارد ریال بوده
در اغاز فصل در مهر ۳۰۵۳ میلیارد ریال شده و ۷ ماهه به ۲۲۴۰۳  میلیارد ریال رسیده است   در مدت مشابه سال قبل این عدد   ۱۲۲۷۴ میلیارد ریال بود
#ونیکی در مهر ۳۲۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر  ۳۵,۲۱۵,۷۹۲  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#غدشت در مرداد ۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشت ولی شهریور با افت  ۵۳۱ میلیارد ریال  و مهر ۹۱۲ میلیارد ریال شد  و ۳ ماهه به عدد  فروش ۳۱۱۱   میلیارد ریالی رسیده و  مدت مشابه سال  قبل  ۲۴۷۹ میلیارد ریال است
#شاروم    خرید۱۰۰هزار تن کود سولفات پتاسیم گرانوله توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
تاريخ شروع/ برگزاري مناقصه  ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ 
شرح موضوع مناقصه و فرآيند آن  شرکت در منافصه فوق جهت فروش ۲۰هزار تن سولفات پتاسیم گرانوله به شرکت خدمات حمایتی
#بشهاب در مهر ۴۱۲ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر به ۴۴۰ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۴۳۰  میلیارد ریال و شهریور ۴۳۲ میلیارد ریال بوده  
  ۷ ماهه  ۲۶۱۴    میلیارد ریال بوده مدت مشابه این عدد ۲۰۵۱  میلیارد ریال بوده است
#غویتا فروش خوبی را در تیر ثبت کرد و ۱۰۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد این عدد ۹۰۳ میلیارد ریال و شهریور ۷۳۵ میلیارد ریال شد ۱۰۳۴ میلیارد ریال فروش داشت 
 ۱۰ ماهه به ۱۱۵۴۳  میلیارد ریال  رسیده است  که مدت مشابه سال قبل   ۹۵۰۶  میلیارد ریال بود
#کویر در تیر با فروش ۹۷۹۳ میلیاردریالی مواجه بود و مرداد ۱۳۴۲۱ میلیارد ریال و شهریور ۱۰۰۸۳ میلیارد ریال  و مهر ۱۴۰۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه به عدد ۸۴۳۰۵  میلیاردریالی رسیده است .
#دکیمی مهر قوی نداشت و ۷۱۲ میلیارد ریال فروش داشت 
سهم فروش خوبی را در تیر ثبت کرد و ۱۰۱۵ میلیارد ریال فروش داشته  مرداد این عدد ۸۸۹ میلیارد ریال و شهریور با رشد دوباره ۱۰۲۰  میلیارد ریال بود
۷ ماهه به  ۵۸۸۰ میلیارد ریالی رسیده است  مدت مشابه  قبل   ۴۲۹۵ میلیارد ریال بود است
#غگرجی افزایش نرخ  انواع بیسکویت و کیک و کرن فلکس و غلات و محصولات شکلاتی 
نرخ قبلي  ۵۴۰,۲۰۰ ريال 
نرخ جديد  ۵۹۴,۲۲۰ ريال 
 نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۱۰ درصد 
شرح  احتراما با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه از جمله ارد و روغن و شکر و و انواع اسانس و لفاف و ظروف بسته بندی و غیره به منظور امکان ادامه فعالیت و تولید و توانایی مجموعه در ایفای تعهدات این شرکت افدام به افزایش نرخ محصولات   نمود .
#کساپا  در شهریور ۳۸۶ میلیارد ریال  و در مهر هم همین حوالی فروخت و ۴۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه  ۳۲۰۴   میلیارد ریال فروش داشته است
#سیمرغ در مهر ۳۳۷۴ میلیارد ریال فروش زد 
در تیر  هم بالای ۳۰۰ بود و ۳۰۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد هم با رشد ۳۴۷۸ میلیارد ریال شد و شهریور هم  ۳۳۵۷ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه به ۳۰۳۳۱  میلیارد ریالی رسیده است .
#خزامیا مثل شهریور نبود ولی در مهر ۹۳۸۲ میلیارد ریال فروخت و ۱۳۰۰ دستگاه  فروخته است در شهریور
۲۲۱۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۴هزار دستگاه فروش داشت
مرداد ۱۴۱۷۰ میلیارد ریال فروش زد  در تیر در عین تولید ۴۳۰۰ دستگاه  فروش نداشته و فقط به عدد ۳۷۵۷ میلیارد ریال در فروش رسید
۷ ماهه این عدد  ۱۱۰۹۱۰  میلیارد ریال بود و مشابه  قبل  ۷۶۹۷۷   میلیارد ریال
#شلرد  به استحضار می رساند در خواست پذیرش سهام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام )در فرابورس ایران طی جلسه مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ هیئت محترم پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران به صورت مشروط موافقت به عمل آمد.شایان ذکر است مقرر گردید قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ های فرابورس و آغاز معاملات ، اطلاعات لازم و تعیین شده توسط این شرکت ارائه گردد.
#تلیسه
در تیر این عدد به  ۷۲۸ میلیارد ریال رسید و مرداد ۷۱۶ یلیارد ریال و شهریور ۷۲۰ میلیارد ریال است 
در مهر  ۷۵۶ میلیارد ریال فروش داشت 
۷ ماهه  ۴۹۶۴  میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل   ۳۳۵۱    میلیارد ریال بوده است
#والماس ۷۸۸,۰۳۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کماسه در مهر ۲۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه  ۱۶۴۸   میلیارد ریال فروش داشته که ۲برابر مدت مشابه قبل است
#ولغدر در مهر با درامد ۱۵۷ میلیارد ریالی به عدد ۶۶۵ میلیارد ریال رسیده است
#سیلام 
مرداد با کمی افت  ۶۹۶ میلیارد ریال بوده وشهریور هم ۶۲۶ میلیارد ریال شد
در مهر به ۷۵۳ میلیارد ریال رسید و ۹ ماهه با فروش ۶۰۳۶ میلیارد ریالی مواجه بود مدت مشابه قبل  ۴۴۹۸ میلیارد ریال بود
#نطرین ۲ماهی است متفاوت می فروشد 
سهم در شهریور به عدد  ۵۲۹ میلیارد ریالی رسیده  و مهر ۳۹۵ میلیارد ریال است و ۷ ماهه این عدد  ۲۴۴۹  میلیارد ریال بوده است که مدت مشابه قبل ۱۶۱۸ میلیارد ریال بود
#بمولد در شهریور با درامد ۷۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود و مهر هم همین عدد  را ثبت کرد و  به عدد ۶۱۵۵ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل  ۱۵۷۶ میلیارد ریال بود
#بورس در مهر با درامد  ۴۰۲ میلیارد ریالی به عدد  ۴۷۷۵ میلیارد ریال رسیده است
#حپترو  در شهریور ۱۸۱ میلیارد ریال  و مهر ۱۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و و به عدد ۱۲۱۶ میلیارد ریالی رسیده است
#خفنر بهتر از ۲ ماه اخیر بوده و مهر ۷۷۰ میلیارد ریال فروخت 
سهم در تیر این عدد ۹۲۱ میلیارد ریال بود مرداد به  ۴۵۲ میلیارد ریال و شهریور ۵۴۴ میلیارد ریال رسید
۷ ماهه  ۴۷۱۱  میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه  قبل   ۳۲۱۸ میلیارد ریال بود
#غصینو  در مهر خوب بود 
در تیر به عدد  ۳۳۲۶ میلیارد ریال رسید و مرداد ۲۷۳۰  میلیارد ریال و شهریور با رشد خوب ۳۸۹۱ میلیارد ریال بود
در مهر به ۴۱۶۳ میلیارد ریال رسید و رشد کرد و ۷ماهه  ۲۴۱۱۸    میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل   ۱۹۳۹۲  میلیارد ریال بوده است
#دسبحان مهر هم  بالای ۲۰۰  بود و ۲۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشت 
فروش سهم در تیر  ۱۸۸۳ میلیارد ریال و مرداد  با رشد ۱۹۳۰ میلیارد ریال بود در شهریور به ۲۰۳۰ میلیارد ریال رسید
در مهر به ۲۰۴۵ میلیارد ریال و  ۷ ماهه  ۱۲۰۷۸  میلیارد ریال فروش داست   و  مدت مشابه قبل این عدد  ۶۲۷۱  میلیارد ریال بود
#سمازن   در مهر با افت ۱۹۱۵ میلیارد ریال شد .
 سهم در تیر با عدد  ۱۵۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۱۷۲۵ میلیارد ریال وشهریور ۲۰۳۴ میلیارد ریال بود
در مهر ۱۹۱۵ میلیارد ریال بوده  ۱۰ ماهه ۱۵۱۶۶  میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه قبل   ۱۱۳۴۹ میلیارد ریال بوده است
#پخش البرز
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-262 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۱,۳۷۰,۶۸۳,۲۸۹,۰۰۰  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۹,۳۱۶,۷۱۱  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
#زکشت
در تیر این عدد ۴۳۰ میلیارد ریال شد و مرداد  ۳۹۵ میلیارد ریال بوده و شبیه ماه  قبل بوده در شهریور به ۴۴۰ میلیارد ریال رسید و مهر به ۴۲۶ میلیارد ریال رسیده  و ۷ ماهه  ۲۸۹۲ میلیارد ریال بود که مدت مشابه  قبل ۱۷۱۸ میلیارد ریال بود
#غگیلا در مهر با درامد و فروش ۱۰۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۶۸۰۹ میلیارد ریال رسیده است
#ساروج در مهر با فروش ۱۳۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۰ ماهه  ۱۱۴۱۲ میلیارد ریال فروش داشت
#امید در مهر با درامد و فروش ۴۳۹ میلیارد ریالی به عدد ۵۶۵۲ میلیارد ریالی رسیده و ۱۰ ماهه عدد خوبی داشت و کل سال قبل ۲۲۵۴ میلیارد ریال بود
#قجام  در مهر با درامد ۶۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود  و این اولین فروش ماهانه سهم است
افزایش سرمایه ۴۵ درصدی #خکار از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت
#فنوال
 در مرداد با فروش ۱۲۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  ۱,۱۰۳,۶۵۹ ریال  
در شهریور این عدد  ۱۴۲۵ میلیارد ریال بود و نرخ  ۱,۰۶۰,۶۳۸ ریال  و مهر به فروش ۱۴۳۷ میلیارد ریال رسیده و نرخ  ۱,۱۳۳,۲۹۸ ریال است
سهم ۷ ماهه  ۸۹۸۲   میلیارد ریال  فروش داشته است  که مدت مشابه  سال قبل   ۶۶۹۵  میلیارد ریال بود
#سفار مهر  کمی افت کرد و ۵۵۴ میلیارد ریال فروش داشت 
در ۳ماهه دوم  در تیر ۶۱۶ میلیارد ریال و مرداد ۵۵۶ میلیارد ریال  فروش داشته است 
در شهریور این عدد ۷۲۱ میلیارد ریال بوده
۷ ماهه ۴۰۹۵  میلیارد ریال بوده و مدت مشابه  ۲۵۵۱ میلیارد ریال فروش داشت
#وپاسار در مهر  ۷۳۲۶۹  میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و  ۶۳۳۱۴  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد ۷ ماهه  ۱۵۲۴۱۸   میلیارد ریال تراز مثبت  بود
#ولبهمن در مهر با عدد درامد ۷۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به  ۳۹۲۹ میلیارد ریال رسید
#پکرمان مهر خوبی داشت 
در ۳ماهه دوم  درتیر ۱,۰۱۲,۱۳۶ ریال نرخ  بود و فروش به ۷۶۷۳ میلیارد ریال رسید  در مرداد به  فروش ۶۳۳۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۱,۰۹۶,۵۵۰ ریال شد
در شهریور این عدد  ۶۴۵۹ میلیارد ریال بود و نرخ  ۱,۰۶۱,۳۷۲ ریال 
مهر هم  با رشد ۸۷۲۵ میلیارد ریال شد و نرخ ۱,۱۲۰,۴۶۴ ریال است 
۷ ماهه به ۵۲۳۵۹   میلیارد ریال رسید  و مدت مشابه قبل   ۳۷۹۸۹    میلیارد ریال بود
#کاوه مهر با  رشد خوب ۳۰۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت
  شهریور اندکی بیشتر شد و ۲۸۸۰۵ میلیارد ریال  بو ۲۰۸,۲۷۱,۰۸۲ ریال بود
در تیر با افت  ۲۴۹۶۲ میلیارد ریال شد و نرخ شمش داخلی ۲۱۸,۳۱۳,۷۳۰ ریال بوده  در مرداد  ۲۵۱۷۸ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۰۶,۴۷۳,۲۷۷ ریال شد
 ۷ ماهه ۲۱۵۸۹۱   میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل شرکت    ۱۳۸۳۷۵  میلیارد ریال بود
#پی_پاد در مهر با درامد ۴۷۴۴ میلیارد ریالی به عدد ۳۹۰۰۱ میلیارد ریالی رسیده که کل سال قبل ۲۷۲۵۶ میلیارد ریال بود
#فملی  مهر خوبی داشت و ۱۱۴۵۲۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ  ۱۰ هزار تن  صادرات  ۴,۲۶۱,۹۹۶,۸۳۵ ریال بود
 در تیر با ثبت  فروش ۱۰۸۸۶۱ میلیاردریالی نرخ فروش داخلی ۳,۷۷۲,۹۱۷,۱۷۷ ریال و صادراتی ۵,۰۰۰,۵۵۷,۶۳۲ ریال  بود 
در مرداد ۱۲۶۴۶۸ میلیارد ریال فروش داشت  و نرخ  ۴,۷۳۷,۷۶۳,۶۶۶ ریال بوده و ۸۴۸۸ تن صادر کرده است 
در شهریور با فروش ۱۰۳۳۴۳ میلیارد ریالی مواجه بود و
۷ ماهه   ۶۸۶۵۹۵  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل  ۴۵۰۱۰۱  میلیارد ریال بود
#قهکمت درمهر به ۲۴۱۲ میلیارد ریال بود و به عدد ۹۶۷۹  میلیارد ریال رسید .
#شملی ۲۰۶ میلیارد ریال فروش داشته است و ۱۰۲ میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل است
#اخابر در تابستان تیر ۸۵۷۴ میلیارد ریال بود و مرداد  ۸۵۰۹ میلیارد ریال و شهریور به  ۸۵۸۶ میلیارد ریال  و مهر ۸۹۳۸  میلیارد ریال بود و۷ ماهه به ۶۰۸۴۸   میلیارد ریال رسیده است. کل سال  قبل ۸۷۷۲۷ میلیارد ریال بود
#فاذر در مهر به ۳۸۰ میلیارد ریال رسیده است و جمع درامد به ۴۵۳۹ میلیارد ریال رسیده است  . مبلغ ۱۶۵.۱۰۸ میلیون ریال بابت تجهیزات پروژه های نیروگاهی میباشد . مبلغ ۳۱۸.۴۶۶ میلیون ریال بابت تجهیزات پروژه های نفت و گاز میباشد . مبلغ ۲.۱۰۰ میلیون ریال بابت تجهیزات سایر پروژه های متفرقه میباشد.
#فرآور در مهر ۱۰۱۶ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۷ ماهه  ۱۱۷۶۴ میلیارد ریال فروش داشته است
#فخوز   مهر خوبی داشت و ۶۱۴۶۵ میلیارد ریال فروش داشت 
در نرخ هم  ۲۰۶,۸۹۶,۴۹۴ ریال است 
در شهریور  ۴۵۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۲۰۸,۹۸۰,۱۱۱ ریال است 
در تیر  با افت به عدد  ۴۲۰۷۲ میلیارد ریال رسید   و مرداد  ۳۴۱۰۱ میلیارد ریال بود
۷ ماهه ۳۹۹۰۲۸ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه این عدد    ۲۷۷۸۶۹میلیارد ریال بود
#زگلدشت شهریور  و مهر خوبی داشت
در تیر این عدد به ۸۶۴ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۸۸۲ میلیارد ریال و شهریور ۹۸۸ میلیارد ریال و مهر ۹۴۵ میلیارد ریال بود و ۷ ماهه به  ۶۲۱۴   میلیارد ریال رسیده است .مشابه سال قبل  ۳۳۷۶ میلیارد ریال بود
#ناما در مهر ۲۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۴۵۲۹ میلیارد ریال در ۱۰ ماهه  رسیده است
#شپلی در مهر مثل قبل بود
در تیر با فروش ۱۷۵۷ میلیارد ریالی مواجه بود و کمی تولید وفروش افت کرد ولی در مرداد با رشد خوب ۳۷۴۳ میلیارد ریال شده و  شهریور ۳۷۹۱ میلیارد ریال بوده
در مهر مثل قب ل بود و ۳۷۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و  ۱۰ ماهه جمع فروش به   ۳۲۴۳۳  میلیارد ریال رسیده که مشابه سال قبل  ۲۰۰۶۷  میلیارد ریال است
مجوز افزایش سرمایه ۲۲ درصدی #بپاس از محل سود انباشته صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۵۰۰درصدی #دحاوی از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۹۲درصدی #شکام از محل سود انباشته صادر شد.
#شرنگی   فروش محصولات صنعتی و پودری خودرویی 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 
طرف قرارداد  مهرکام پارس(سهامی عام) 
مبلغ قرارداد  مشخص نیست 
نحوه تسویه  ۹۰ روزه 
شرح جزئيات قرارداد  فروش محصولات صنعتی و پودری خودرویی
#مداران در  مهر ۱۷۸ و شهریور با عدد ۱۶۸ میلیارد ریالی مواجه  بود و۷ ماهه به درامد ۳۰۴۴ میلیارد ریالی رسیده است
#تماوند تعهد در خرید اوراق دولتی نماد اراد ۱۳۸- تاریخ سر رسید ۱۴۰۳/۱۰/۰۴- نرخ ۲۰٫۵ درصد سالانه- مبلغ تعهد ۱٫۷۰۰ میلیارد ریال به ارزش اسمی. تعهد در خرید اوراق دولتی نماد اراد ۱۳۹- تاریخ سر رسید ۱۴۰۴/۰۸/۰۴- نرخ ۲۰٫۵ درصد سالانه- مبلغ تعهد ۱۸٫۳۰۰ میلیارد ریال به ارزش اسمی. تعهد در خرید اوراق دولتی نماد اراد ۱۴۱- تاریخ سر رسید ۱۴۰۴/۰۳/۰۲- نرخ ۲۰٫۵ درصد سالانه- مبلغ تعهد ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش اسمی. مبلغ کل کارمزد ۱٫۱۵۲٫۶۴۰ میلیون ریال می باشد.
#ثفارس در اولین ماه سال مالی به درامد ۲۷ میلیارد ریالی رسیده است
شفاف سازی در #ثبهساز
فروش قدرالسهم پروژه گلچین و همچنین فروش ملک ارسباران جمعا به مبلغ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال در ازای دریافت ملک واقع در یافت آباد به مبلغ ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال که مابه التفاوت ملک تحصیل شده در حسابها لحاظ گردیده است. بهای تمام شده فروش مذکور مبلغ ۴۵۶٫۷۱۸ میلیون ریال و درامد ناشی ازاین معامله مبلغ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال می باشد. سود قابل شناسایی این معامله مبلغ ۵٫۰۴۳٫۲۸۲ میلیون ریال می باشد
مجوز افزایش سرمایه ۴۴درصدی #اتکای از محل سود انباشته صادر شد.
#وهور تا مهر ۳۸۳,۰۴۵ میلیون ریال سود مجمع داشت
#سقاین ۲ ماه اخیر خوب بود
مرداد همین حوالی بود و ۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور به ۴۹۵ میلیارد ریال  و مهر با  کمی رشد ۵۰۳ میلیارد رسید و  ۷ ماهه  ۳۰۸۲   میلیارد ریال بود
#غمینو  شهریور خوبی زد  ولی مهر کمی افت کرد و ۸۲۶ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در تیر به ۶۰۰ میلیارد ریال و مرداد  ۵۳۵ میلیارد ریال و شهریور ۱۱۷۸ میلیارد ریال بود
۷ ماهه ۵۱۲۸  میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد   ۴۲۱۷  میلیارد ریال شد
مجوز افزایش سرمایه ۱۶۳ درصدی #تپسی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.
#چکاپا کم کم به انتهای سال مالی نزدیک می شود در مهر با  فروش ۱۳۶۸ میلیارد ریالی به عدد  ۱۲۸۹۹ میلیارد ریال رسیده است
#خاهن  انتشار اوراق مرابحه با نرخ ۲۳درصد وچهار ساله به مبلغ ۴۰۰۰میلیارد ریال 
نرخ  ۲۳ درصد 
شیوه تسویه  هرسه ماه یکبار 
طول دوره بازپرداخت  ۴۸ ماه 
شرح شامل محل كاربرد و برنامه شركت در مورد بدهي  انتشار اوراق مرابحه با نرخ ۲۳درصد وچهار ساله به مبلغ ۴۰۰۰میلیارد ریال وبادوره های پرداخت ۳ماهه
#غپینو مرداد کمی افت کرد  ولی شهریور و مهر خوبی داشت
در تابستان در تیر به  ۲۲۷۵ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۱۳۱۰ میلیارد ریال و شهریور ۲۵۰۴ میلیارد ریال و مهر ۲۵۳۰ میلیارد ریال بود و  ۷ ماهه به ۱۴۷۹۶  میلیارد ریال رسید که  مدت مشابه قبل  ۱۱۶۳۳ میلیارد ریال بود
#تاپکیش در مهر با فروش ۸۵۳ میلیارد ریالی به عدد  ۱۰ ماهه  ۷۴۲۳ میلیارد ریال رسیده است
سرمایه گذاری #وپویا در مهر  ۱۵۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا  ۱,۸۲۱,۹۲۶ میلیون ریال سود محقق کرده است
#گپارس
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي کارگزاران پارس
درصد افزایش سرمایه: ۱۴۸ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#لطیف شهریور کمی افت فروش داشت و ۵۰۰ میلیاردریال عدد زده ولی مهر بهتر شد و ۶۱۰  میلیارد ریال فروش داشت  .
 در مرداد به فروش ۷۴۰  میلیارد ریالی رسیده است ولی شهریور قوی نبود
  ۷ماهه   ۴۳۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل  ۳۸۴۵ میلیارد ریال بود
#پارتا مهر خوبی زد
در تیر این عدد  به  ۱۶۹۳ میلیارد ریال رسید و مرداد ۱۵۰۱ میلیارد ریال بود و شهریور با کمی افت  ۱۳۹۹ میلیارد ریال  و مهر ۲۰۸۱ میلیارد ریال شده است. ۷ماهه به  ۱۲۲۷۹  میلیارد ریال رسید که مدت مشابه قبل   ۱۱۹۴۰ میلیارد ریال بود
#وسبحان  در مهر ۱۷۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر  ۲۷۰,۶۸۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#وصندوق تا مهر ۴۹,۲۳۲,۹۷۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#فاسمین در گزارش۶ ماهه به سود ۴۰۳ ریالی رسیده و در ۳ماهه به سود  ۱۷۱ ریالی رسیده  بود . در ۳ماهه  سهم ۴۶۲۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۰۱ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۱۱۷۴۸ و سود خالص ۹۶۷۷ میلیارد ریال بود
تراز #ونوین در مهر ۳۰۹۴۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۴۰۳۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
درشهریور ۳۴۵۱۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۳۹۳۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده داد
 ۷ ماهه تراز  ۴۱۹۱۴  میلیارد ریال مثبت است  و رشد داشته است
#سابیک مهر هم خوب بود و ۲۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشت  .
در تیر با فروش ۲۳۴۰ میلیارد ریالی مواجه بودو مرداد  ۲۵۸۴ میلیارد ریال  و شهریور با رشد ۲۸۹۱ میلیارد ریال شده است
 ۷ ماهه  ۱۷۶۶۱  میلیارد ریال فروش زد . مدت مشابه قبل  ۱۰۷۵۰ میلیارد ریال بود
#خدیزل و افزایش نرخ 
کامیونت، کامیون، کشنده و مینی باس 
نرخ قبلي  ۴۲,۳۰۸,۳۶۷,۹۵۷ ريال 
نرخ جديد  ۴۶,۹۵۷,۳۵۸,۰۰۱ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۴۰,۷۸۰,۹۶۳ میلیون ریال  
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۴۴ درصد 
شرح  قیمت محصولات شرکت بهمن دیزل از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ( بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، مالیات و عوارض شماره گذاری) اعلام گردید. شایان ذکر است نرخ و مبلغ فروش اعلامی در جدول تغییرات، مربوط به محصول کامیون کشنده ام پاور BD500 بوده و تغییر نرخ سایر محصولات
#سیدکو  تا مهر ۱,۳۶۴,۱۴۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
تهيه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان از زیرمجموعه های #وتوکا در ۶ماهه به سود ۳۵۰ میلیارد ریالی رسیده است
#آینده  تهيه طرح (توجيهي – فني -مالي و اقتصادي) پايانه صادراتي گل و گياه و محصولات کشاورزي شامل؛ اخذ مجوز گردشگري ،نمايشگاهي،آموزشي، توليدي و پژوهشي،آزمايشگاهي و صادراتي و ساير نياز هاي طرح و تهيه نقشه هاي اجرايي ساختمان و مديريت پيمان ساخت بر اساس اسناد مناقصه در زميني به وسعت ۱۷ هکتار
#رتکو در مهر با درامد  ۱۴۴ میلیاردریالی به درامد ۹۰۲ میلیارد ریالی رسیده است
#شلعاب مهر خوب بود  و با فروش ۴۲۱ میلیارد ریالی به عدد  فروش ۲۵۵۹ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال  قبل ۱۴۳۴ میلیاردریال است
#سصوفی شهریور و مهر خوبی داشت  . مهر ۱۹۵۸ و شهریور ۱۸۵۶ میلیارد ریال فروش زد
۷ ماهه  ۱۱۱۷۶   میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه این عدد  ۷۵۵۵ میلیارد ریال بود
#قزوین در مهر با فروش و درامد ۵۷۹ میلیارد ریالی رسیده است و ۷ماهه به عدد  ۵۳۳۷ میلیارد ریالی رسیده است
#خچرخش در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات و با عطف به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۳۲/۴۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷به استحضار میرساند در تاریخ ۰۲/۰۸/ ۱۴۰۲ جلسه ای در شرکت زامیاد جهت تکمیل و تایید نهائی نرخ گیربکس نیمه سنگین تشکیل و طی توافق طرفین ، قیمت گیربکس های نیمه سنگین تحویلی طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعدیل گردید. افزایش بهای مواد و قطعات تشکیل دهنده این محصول از جمله انواع فولادهای آلیاژی ، قطعات ریخته گری ، اقلام تامینی ارز پایه و سایر هزینه های تولید ، از علل عمده این تعدیل می باشد . به موجب مفاد قرارداد فی مابین ، تغییرات بهای گیربکس های نیمه سنگین به صورت پلکانی خواهد بود که در پایان هر فصل در صورت تحقق ، در سامانه کدال افشاء خواهد شد . موضوع افزایش نرخ گیربکس های نیمه سنگین ، مبلغ ۲۰۱،۵۸۰ میلیون ریال بر میزان فروش و مبلغ ۱۶۱،۲۶۴ میلیون ریال بر سودوزیان اعلامی شرکت تاثیر خواهد داشت که متعاقباً در گزارش جداگانه ای در سامانه کدال منتشر خواهد گردید . نرخ توافقی در افشای قبلی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ مبلغ ۱۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال بود که در توافق جدید به مبلغ ۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش داشته است
#درهاور در مهر ۷۷۹ میلیارد ریال فروش داشت  در شهریور ۷۹۴ میلیارد ریال ، مرداد ۶۴۷  و تیر ۷۲۲ میلیارد ریال فروش داشت و۷  ماهه به  ۴۶۶۰   میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۲۱۹۵ میلیارد ریال  بود
#زکوثر و فروش دارایی زیرمجموعه ها 
شرکت فرعی مرغک درنظر دارد یک قطعه زمین مشجر و محصور به مساحت ۱۴۸,۰۰۰ متر مربع دارای تأسیسات ، آب ، برق ، گاز و ابنیه واقع در شاندیز مشهد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
#خموتور مهر خوبی زد و ۲۹۶۶ مبلیارد ریال فروش داشت 
 در تیر این عدد  به  ۲۴۷۸ میلیارد ریال رسید  و مرداد  ۲۵۷۴ میلیارد ریال و شهریور ۲۸۰۳ میلیارد ریال بوده
در۷ماهه ۱۷۱۵۶ میلیارد ریال رسید و ۷ ماهه  قبل این عدد   ۱۱۲۵۶  میلیارد ریال بود   .
#فخاس تیرماه خوبی داشت و ۱۷۱۸۶ میلیارد ریال فروش زد در مرداد این عدد ۱۹۸۰۲ میلیارد ریال و شهریور ۲۳۰۱۸ میلیارد ریال شد
در مهر با فروش ۱۵۸۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود  و ۷ ماهه به عدد ۱۰۱۳۶۳  میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل ۶۸۳۳۶  میلیارد ریال شد
#استقلال  قرارداد اسپانسری فی مابین شرکت و فروشگاه موبایل موسوی آمل 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ 
طرف قرارداد  فروشگاه موبایل موسوی آمل 
مبلغ قرارداد  ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 
نحوه تسویه  طی فصل فوتبالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ 
شرح جزئيات قرارداد  قرارداد تبلیغات و حمایت مالی با فروشگاه موبایل موسوی آمل برای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ منعقد گردید.
#شجم در مهر با فروش ۳۴۷۹ میلیارد ریالی مواجه بود و sbr  به نرخ  ۵۹۳,۴۹۸,۶۹۳  ریال بود
#وخارزم در مهر ۹۹۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر  ۴,۸۴۴,۴۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
فراسازان سمنان از زیرمجموعه های #جوین در ۱۲ماهه به سود  ۲۵۹ میلیارد ریالی رسیده است
#حسیر در مهر با فروش ۳۲۴ میلیاردریالی مواجه بود و جمعا ۷ماهه به ۲۱۵۷ میلیارد ریال رسیده است
#ساوه
مرداد هم  شبیه تیر بود و ۲۶۰۵ میلیاردریال فروش داشت  و شهریور ۲۴۷۲ میلیارد ریال شد. در مهر به ۲۶۲۰ میلیارد ریال رسید و بهبود داشت 
سهم در ۷ ماهه  ۱۷۹۰۳  میلیارد ریال بود .مدت مشابه قبل ۹۸۴۸  میلیارد ریال بود و ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#حفارس در مرداد خوب بود و ۱۴۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور با کمی افت به ۱۰۸۳ میلیارد ریال رسید و مهر به  ۱۰۳۶ میلیارد ریال رسیده است
 ۷ ماهه با عدد ۷۸۸۶   میلیارد ریال مواجه بوده است کل سال قبل به ۱۵۰۴۹ میلیارد ریال رسیده بود
#شگویا  مهر خوبی داشت و ۲۷۶۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی زد  .
در تیر ۲۳۴۴۵ میلیارد ریال بوده و مرداد  با کمی افت ۲۱۸۴۵ میلیارد ریال و شهریور ۲۱۰۸۹ میلیارد ریال  شد
  ۷ ماهه   ۱۷۴۵۱۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل  ۱۲۹۲۸۱ میلیارد ریال بود
#بالبر در مهر با فروش ۸۶۵ میلیارد ریالی کار خود را اغاز کرده است
#کخاک مرداد ۱۱۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۴۸,۲۰۳,۶۴۱ریال است و شهریور به فروش ۱۰۰۸ میلیارد ریالی رسیده است  و مهر هم با  رشد ۹۸۰ میلیارد ریال شد 
  ۷ ماهه ۶۹۹۹   میلیارد ریال فروش داشت  مدت مشابه سال  قبل این عدد ۴۳۴۳ میلیارد ریال بوده است
#کنور مهر  خوبی زد
سهم در تیر با عدد ۴۰۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و عدد خوبی را ثبت کرد و مرداد  ۴۱۲۱ و شهریور ۵۸۴۰  میلیارد ریال شد
در مهر این عدد ۶۵۱۷ و ۷ ماهه  ۳۲۶۱۷  میلیارد ریال بود که تقریبا۳ برابر مدت مشابه قبل است
#کفرا شهریور  و مهر خوبی داشت. مهر ۱۲۳۰ و شهریور ۱۰۸۲ میلیاردریال فروش زد
سهم در مرداد ۸۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و کمی افت کرد 
در تیر این عدد ۹۷۷ میلیارد ریال شد و رشد خوبی داشت و ۷ ماهه  ۶۲۹۰  میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل این عدد  ۵۸۳۵ میلیارد ریال بوده است  .
#فروس در مرداد و شهریور کاهش فروش داشت  ولی مهر با رشد ۱۰۱۶ میلیاردریال شد  .
در تیر این عدد  به  ۱۲۵۰ میلیارد ریال رسید و مرداد ۸۰۸ میلیارد ریال وشهریور ۷۰۴ میلیارد ریال بوده
 ۷ ماهه به ۷۴۹۰   میلیارد ریالی رسیده   است 
مدت مشابه این عدد ۵۴۵۶ میلیارد ریال بود
#اعتلا  ۱,۰۰۹,۴۳۵ میلیون ریال تا مهر سود مجمع محقق کرده است
#تاصیکو  تا مهر ۹,۶۷۸,۵۵۳ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#دپارس مهر خوبی زد
 در تیر این عدد ۱۲۷۷ میلیارد ریال و مرداد ۱۲۹۹ میلیار ریال فروش داشته است و شهریور ۱۱۵۰ میلیارد ریال بود
در مهر ۱۲۰۵ میلیارد ریال فروش زد و شبیه ماه های قبل بود
۷ ماهه به   ۸۱۳۵   میلیارد ریالی رسیده و  مدت مشابه  قبل ۴۷۸۳  میلیارد ریال بوده است
#وآوا تا هر ۱۶۸,۶۷۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#ختور  در تیر با فروش خوب ۲۱۰۲ میلیارد ریالی و مرداد ۱۹۲۳ میلیارد ریال  مواجه  بود
شهریور این عدد با افت ۱۵۶۰ میلیارد ریال و مهر به ۱۹۸۶ میلیارد ریال رسیده و بد نبود و به  جمع ۷ ماهه  ۱۱۷۵۶ میلیارد ریال رسیده است  و مدت مشابه قبل ۶۷۷۰ میلیارد ریال بود
#دامین مهر هم خوب پیش رفت
در تیر  فروش ۱۲۷۶ میلیارد ریال بود  و مرداد  ۱۱۸۴ میلیارد ریال شد
شهریور به  ۱۲۱۰ میلیارد ریال  و مهر به ۱۲۷۵ میلیارد ریال رسیده و۷  ماهه به  ۷۹۴۶   میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد  ۴۷۹۸ میلیارد ریال است
#زبینا  شهریور خاص بود ولی مهر دوباره به قبل برگشت و ۶۵۵ میلیارد ریال فروش داشت
تیر با اندکی افت ۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و در میانگین حرکت کرد مرداد کمی رشد کرد و ۶۶۳ میلیارد ریال و شهریور با رشد خوب ۹۵۱ میلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه  ۴۷۰۷  میلیارد ریال شده و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#کپشیر  مهر خوبی زد  و ۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشت 
 در تیر این عدد ۶۰۱ میلیارد ریال بود  و مرداد با رشد ۷۹۷ میلیارد ریال شد و شهریور ۶۶۲ میلیارد ریال بود
 ۷ ماهه با عدد  ۴۹۷۰  میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه قبل   ۲۵۲۰  میلیارد ریال بود
#غگلستا در مرداد با فروش ۱۵۰۲ میلیارد ریالی مواجه بود و شهریور با کمی افت  ۱۴۵۰ میلیارد ریال شد
در مهر با فروش ۱۳۳۴ میلیارد ریالی مواجه بود
 ۷ ماهه به ۸۷۸۸  میلیارد ریالی رسیده است
#زپارس   اخیرا کمی افت داشته ولی در مهر به ۲۵۶ میلیارد ریال رسیده است 
در مرداد با افت ۱۲۷ میلیارد ریال  و شهریور ۲۱۲ میلیارد ریال شد و ۱۰  ماهه ۸۳۷۳  میلیارد ریال فروش داشت .
#دتوزیع اخیرا صعودی بوده است 
در تیر این عدد  ۱۲۵۰۸ میلیارد ریال و مرداد با رشد ۱۴۶۹۳ میلیارد ریال و شهریور ۱۶۰۹۰ میلیارد ریال شد
در مهر با رشد ۱۷۵۹۵ میلیاردذیال شد و  ۷ ماهه به ۱۰۵۹۱۸  میلیارد ریال رسیده است  .
#خلنت   مرداد به اندازه نیمی از کل ۴ماهه  قبل فروش داشت و ۴۶۷ میلیارد ریال فروخت سهم منظم عمل نمیکند در شهریور ۱۲۲ میلیارد ذیال  و مهر ۲۵۲ میلیاردریال فروش داشت  و ۷ ماهه به ۱۶۵۴ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه قبل  ۱۰۳۴ میلیارد ریال بوه است
#وکبهمن در مهر ۱۱۵  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر ۳,۸۹۲,۲۶۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#زشگزا  مهر کمی کاهشی بود و ۵۵۵ میلیاردریال فروش داشت 
در تابستان در تیر ۶۴۴ میلیارد ریال و مرداد ۵۶۶ میلیارد ریال شد و شهریور ۷۶۶ میلیارد ریال
سهم  ۷ماهه به  ۳۴۲۳ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل  ۳۹۷۹  میلیارد ریال بوده است
#امین در اولین ماه درامد به فروش و درامد  ۹۱۲ میلیارد ریالی رسیده است
#شفن در تیر ۶۸۹۵ میلیارد ریال فروش داشت 
در مرداد  به  ۷۳۱۰ میلیارد ریال رسید و شهریور ۸۵۷۴ میلیارد ریال بوده
در مه  فروش به  ۸۵۴۷ میلیارد ریال رسیده و ۷ ماهه  ۵۵۹۱۱  میلیارد ریال بود و مدت  مشابه  قبل    ۴۸۹۶۷  میلیارد ریال است 
 ۳۴هزار تن  با نرخ  ۱۰۵,۶۶۴,۸۲۹ ریالی صادر کرده است 
در تیر ۵۱ هزار تن  با نرخ  ۸۵,۹۴۷,۰۴۶ ریال صادر کرده است
در مرداد ۴۴هزار تن با نرخ  ۱۰۱,۶۰۱,۶۹۳ریال و شهریور ۴۳هزارتن با  ۱۰۱,۰۰۵,۵۵۸
#دفرا در مهر با کمی افت ۷۰۷ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر با  رشد ۹۶۷ میلیارد ریال  و مرداد ۱۰۲۷ و در شهریور این عدد ۹۵۰ میلیارد ریال بود
۷ ماهه   ۵۷۶۲  میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل   ۴۳۰۳ میلیارد ریال
#غمهرا مهر خوب بود و ۲۹۷۹ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر ۲۶۳۹  میلیارد ریال و مرداد  ۲۳۹۶ و شهریور هم  ۲۳۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است  
فروش سهم در۷ ماهه به  ۱۶۳۰۱   میلیارد ریال رسید 
مدت مشابه  سال قبل۷ ماهه ۱۰۷۲۱ میلیارد ریال بود
#قنقش سال مالی را با فروش ۲۷۳ میلیارد ریالی اغاز کرده است
#کهمدا در تیر در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۵۱۵ میلیارد ریالی رسیده است .
 در مرداد با رشد ۱۴۹۶ میلیاردریال بود و شهریور با کمی افت  ۱۱۳۰ میلیارد ریال شد
در مهر حوالی ۱۲۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۴ ماهه  ۵۳۷۷  میلیارد ریال فروش داشت
#شپلی مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ که به حد نصاب نرسید و با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-108 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان ، چهار راه آبشار ، ابتداي خيابان سجاد ، ساختمان شرکت پلي اکريل ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :  
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#وبهمن در مهر ۶۲۴  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر  ۵,۵۵۳,۴۵۰  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
سرمايه گذاري پارس #آريان در مهر ۳۵۴۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
توليدي و صنعتي آبگينه #کابگن در ۱۲ماهه به سود ۲۵۳۲ ریالی به ازای هرسهم  رسیده است
افزایش سرمایه در #لازما   افزايش سرمايه شرکت آزمايش از محل تجديد ارزيابي دار به استحضار می رساند ضمن تکذيب اخبار منتشر شده در فضاي مجازي و سايت هاي خبري (بورس ۲۴) به اطلاع عموم سهامداران محترم اين شرکت مي رساند موضوع افزايش سرمايه شرکت از محل تجديد ارزيابي يکي از مهترين فعاليت هاي اعضاي هيئت مديره از سنوات گذشته تا کنون مي باشد ليکن در اين خصوص توجه سهامداران محترم شرکت را به مفاد ابلاغيه شماره DPM-IOP-99I- 001 مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادر جلب مي نمايد که با توجه به رعايت الزامات اين ابلاغيه تلاش هيات مديره در جهت رفع موانع موجود از جمله رفع بازداشت از پلاک هاي ثبتي شرکت با تعيين تکليف مطالبات بانک ملت ، بانک رفاه ، سازمان امور مالياتي (اداره مالياتي استان فارس)، سازمان تامين اجتماعي (استان فارس) و ساير موارد ديگر نهايتاً با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار قابل انجام خواهد بود که در اين خصوص امکان ارزيابي دقيقي از زمان رفع موانع فوق الذکر و انجام افزايش سرمايه قابل پيش بيني نبوده ليکن گزارش پيگيري ها و رفع موانع مورد به مورد در تمامي جلسات هيات مديره گزارش مي گردد.
#رنیک در مهر با رشد درامد به ۳۴۲۰ میلیاردریالی رسیده است و
 ۷  ماهه  ۲۰۴۳۰  میلیارد ریال بوده است و کل سال قبل شرکت ۳۳۱۴۶ میلیارد ریال بود
#شدوص  مهر هم خوب بود و با  فروش ۱۴۵۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ با افزایش ۵٠۶,٠٣١,۵۶٣ ریال شد .
در تابستان  :
در تیر ۱۵۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳۷,۲۶۱,۷۵۳ ریال شده است
مرداد با  فروش ۱۴۳۷ میلیارد ریالی به عدد ۴۶۰,۱۵۰,۴۵۷ ریالی رسیده است 
شهریور به  ۱۵۱۴ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۴۶۰,۹۸۷,۳۶۸ ریال است 
  ۷ ماهه  ۹۶۵۷  میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه قبل   ۶۶۷۵  میلیارد ریال بود
#کگاز  در مهر رشد کرد
در تیر با  فروش ۹۵۷ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد  با رشد ۱۲۴۶ میلیارد ریال و شهریور ۱۲۸۶ میلیارد ریال بوده
در مهر هم  سهم  رشد کرد و ۱۴۶۹ میلیادر ریال فروش داشت 
 ۷ ماهه ۷۳۹۷  میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه قبل ۳۲۲۱   میلیارد ریال بوده است
#بکهنوج با درامد ۴۱۹  میلیارد ریالی به عدد ۳۱۴۱ میلیاردریال رسیده است ۹ماهه جمع درامد را رقم  زده است

بتا سهم

#کدال_نگر

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *